Vocile practicienilor despre un tratat de referință privind prevenirea și combaterea violenței față de femei și a violenței domestice - Convenția de la Istanbul

Consiliul Europei, în contextul activităților desfășurate în cadrul președinției Germaniei a Comitetului de Miniștri, a organizat în data de 11 mai 2021, un eveniment online care a reunit perspective și experiențe ale actorilor care luptă împotriva violenței față de femei și a violenței domestice în Republica Moldova. Evenimentul a avut loc cu ocazia aniversării a 10 ani a Convenției de la Istanbul, ca o platformă pentru exprimarea experiențelor și opiniilor actorilor locali, instituțiilor de stat, organizațiilor societății civile, polițiștilor, avocaților, judecătorilor, centrelor de asistență a victimelor etc.

Excelența Sa, Ambasadoarea Germaniei în Republica Moldova, Dna Angela Ganninger: "Abordarea holistică face din Convenția de la Istanbul un instrument atât de eficient pentru protejarea femeilor de toate formele de violență. Convenția îi ajută pe practicieni să identifice sistematic problemele existente în țările lor și să dezvolte soluții integrate. Am doris ă încurajăm statele care nu au ratificat această Convenție, inclusiv Republica Moldova, să facă acest lucru în viitorul apropiat. Guvernele și Parlamentele nu ar trebui să fie indiferente, ci să arate angajamentul față de protecția femeilor împotriva violenței și violenței domestice ”.

Veronica Teleucă, coordonatoarea Coaliției Naționale "Viața fără violență domesctică", împreună cu directorii centrelor de asistență și adăpost pentru victimele violenței de la Hâncești, Drochia și Chișinău au abordat aspecte practice, de la protecție la reabilitarea victimelor și a supraviețuitorilor și provocări cu care se confruntă centrele de adăpost la nivel local. Marin Maxian, Șef adjunct al Inspectoratului General al Poliției împreună cu experții legali, Grigore Moga, formator national în domeniul combaterii violenței domestice, Arina Turcan, Centrul de Drept al Femeilor și Livia Mitrofan, judecătoare la Judecătoria Chișinău au discutat despre procedurile de urmărire penală, examinarea cazurilor de violență și au analizat situația actuală, concentrându-se pe ordinele de restricție și perspectiva aplicării legii.

 Domnul William Massolin, șeful Biroului Consiliului Europei de la Chișinău: „Evenimentul de astăzi reprezintă nu doar un prilej pentru a sărbători a 10-a aniversare a Convenției de la Istanbul, ci și o ocazie pentru a auzi vocile practicienilor naționali care lucrează în domeniul violenței față de femei, experiențele lor în interacțiunea cu victimele și supraviețuitorii violenței, precum și lecțiile învățate, de la protecție la reabilitarea victimelor și a supraviețuitorilor. Cei patru piloni ai Convenției de la Istanbul - prevenirea, protecția, urmărirea penală și incriminarea și politicile coordonate - pot fi de mare sprijin pentru practicienii naționali și locali pentru a îmbunătăți lupta împotriva violenței față de femei și a violenței domestice în Republica Moldova”.

Consilierul special al primului ministru al Croației, Ivana Vukov, a împărtășit experiența Croației în ceea ce privește ratificarea Convenției de la Istanbul, provocările politice și impedimentele similare contextului Republicii Moldova. Mai mult, ea a prezentat aspectele pozitive în urma ratificării, cum ar fi crearea echipelor naționale și locale pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, modificări legislative, lansarea liniei de asistență națională pentru victimele violenței în familie, programe preventive și terapeutice, asistență juridică gratuită îmbunătățită în toate instanțele din Croația.

Mesajele video ale principalelor actori la nivel national și local privind Convenția de la Istanbul proiectate în timpul evenimentului, precum și broșura despre mituri și fapte pot fi găsite pe pagina web „
Convenția de la Istanbul la 10 ani”. Totodată, sunt publicate materiale grafice și video despre modul în care sistemul de asistență a victimelor violenței față de femei și violenței domestice va trebui îmbunătățit de Republica Moldova după ratificarea Convenției. 

Evenimentul aniversar a fost organizat de Consiliul Europei, în parteneriat cu Ambasada Germaniei în Republica Moldova și Centrul Internațional „La Strada” în contextul campaniei de informare pentru a marca a 10-a aniversare a Convenției de la Istanbul din Republica Moldova.


_______

DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire.


*************

Voices of practitioners around a landmark treaty on preventing and combating violence against women and domestic violence - Istanbul Convention

On 11th of May 2021, the Council of Europe, in the framework of the activities carried out under the German Presidency of the Committee of Ministers organised an online event bringing together different perspectives and experiences from a variety of actors fighting violence against women and domestic violence in the Republic of Moldova. The event was held on the occasion of the Istanbul Convention 10th anniversary as a platform to voice opinions and experiences from state institutions and civil society working in Chisinau and in the region.

H.E. Angela Ganninger, Ambassador of Germany to the Republic of Moldova:  "The holistic approach makes the Istanbul Convention such an effective tool for protecting women from all forms of violence. The Convention helps practitioners to systematically identify existing problems in their countries and develop integrated solutions. We would encourage states that have not ratified this Convention, including the Republic of Moldova, to do so in the near future. Governments and Parliaments should not be indifferent but show commitment to protecting women from violence and domestic violence”.

Veronica Teleucă, coordinator of the National Coalition "Life without domestic violence", together with the directors of the shelters and centers of assistance for victims of violence in Hâncești, Drochia and Chisinau addressed practical issues, from protection to rehabilitation of victims and survivors and challenges faced by local shelters. Marin Maxian, Deputy Chief of the General Inspectorate of Police together with legal experts, Grigore Moga, national trainer in the field of combating domestic violence, Arina Turcan, Women's Rights Center and Livia Mitrofan, judge at the Chisinau Court discussed prosecution procedures, examination of cases on violence and analyzed the current situation, focusing on restraining orders and the law enforcement perspective.

Mr. William Massolin, Head of the Council of Europe Office in Chisinau: “Today’s event represents an occasion not only to celebrate the 10th anniversary of the Istanbul Convention, but also to hear the voices of the national practitioners working in the area of violence against women, their experiences in interacting with victims and survivors of violence and lessons learned, from the protection to the rehabilitation of victims and survivors. The four pillars of the Istanbul Convention - prevention, protection prosecution and coordinated policies - can be of great support to national and local practitioners to improve the efficiency of the fight against violence against women and domestic violence in the Republic of Moldova”.


The Special Advisor to the Prime Minister of Croatia, Ivana Vukov shared Croatia’s experience on its path towards the ratification of the Istanbul Convention, focusing on the challenges most similar and relevant to the Republic of Moldova. She also presented the positive outcomes following ratification, such as the establishment of both national and country teams for prevention and combating violence against women and domestic violence, legislative amendments, the launching of the national helpline for domestic violence, preventive and therapeutic programs, free legal aid improved in all courts across Croatia.

Video statements of key stakeholders about the Istanbul Convention screened during the event and the myths and facts brochure together with an infographics on how the system of assistance to victims of violence against women and domestic violence will need to be improved by the Republic of Moldova after the ratification of the Convention can be found on “10 years of the Istanbul Convention” dedicated web page.

The anniversary event was organized by the Council of Europe, in partnership with the German Embassy in the Republic of Moldova and moderated by „La Strada Moldova” in the context of an information campaign to mark the 10th anniversary of the Istanbul Convention in the Republic of Moldova.


___________

DISCLAIMER: Issuers of press releases – not the news agency IPN – are fully responsible for the accuracy and essence of the content submitted for publication and/or distribution.

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.