Sistemul de justiție penală: încheierea unui program de trei ani al Consiliului Europei

17 februarie 2021, CHIȘINĂU - O conferință la nivel înalt a încheiat Programul „ Promovarea unui sistem de justiție penală bazat pe respectarea drepturilor omului în Republica Moldova”, finanțat de Guvernul Norvegiei și pus în aplicare de Consiliul Europei pe parcursul a 36 de luni (2018 -2021) ca parte a Planului de Acțiune al Consiliului Europei pentru Republica Moldova (2017-2020).

Programul a urmărit obiectivul general de a asigura o politică coerentă în materie de justiție penală bazată pe principiile umanizării, resocializării și justiției restaurative și de a îmbunătăți managementul penitenciarelor, organizarea asistenței medicale în penitenciare și sistemul de probațiune în scopul susținerii reintegrării sociale a infractorilor. În discursul său de bun venit, domnul Christophe Poirel a subliniat, că „Avem un motiv să fim mândri de cooperarea noastră cu partenerii din Republica Moldova. Succesul acestei cooperări cu Consiliul Europei constă, evident, în impactul ei.”

În ultimii ani, Republica Moldova a marcat progrese moderate dar constante în domeniul alinierii sistemului de justiție penală la standarde europene. S-a constatat o scădere semnificativă a numărului total de deținuți din țară. Aceeași tendință pozitivă a putut fi observată în ceea ce privește numărul cazurilor de detenție preventivă, care, pe parcursul ultimilor 5 ani, a scăzut treptat de la 3 329 în 2016, la 1 983 în 2019, apropiindu-se treptat de indicatorii medii europeni. După vizita sa recentă din 2020, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante (CPT) de asemenea a confirmat progrese tangibile în mai multe domenii.

În cuvântarea sa, doamna Gabriela Melnic, Șefa Direcției politici în domeniul asistenței medicale spitalicești din cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a Republicii Moldova a scos în evidență valoarea adăugată a cooperării cu structurile Consiliului Europei: "Sistemul îngrijirii sănătăţii din Republica Moldova, în special făcând referință la serviciile de asistență medicală oferite în cadrul instituțiilor medicale de tip închis au beneficiat enorm în urma vizitelor regulate ale CPT în Moldova. Acest lucru a făcut posibilă identificarea domeniilor care necesită îmbunătățire și datorită recomandărilor CPT au fost obținute rezultate tangibile [...]"

Conferința de închidere a reunit reprezentanți ai beneficiarilor Programului, alte instituții guvernamentale, experți internaționali și naționali și reprezentanți ai Consiliului Europei. În cadrul conferinței a avut loc un schimb punctual de experiențe și lecții învățate și discuții fructuoase despre principalele rezultate obținute. Pe parcursul conferinței a fost, de asemenea, abordată cooperarea viitoare dintre Consiliul Europei și Republica Moldova în domeniul drepturilor omului și al statului de drept.

Printre cele mai remarcabile realizări ale Programului este evaluarea compatibilității generale a aplicării detenției preventive cu dreptul la libertate și securitate în Moldova, care a scos în evidență tendința spre o recurgere excesivă la detenția preventivă în țară. Această cercetare de mare amploare a pregătit calea pentru viitoarele intervenții, menite să alinieze în continuare legislația și practica din Republica Moldova la standardele internaționale. În plus, în scopul facilitării aplicării eficiente la nivel național a standardelor Convenției Europene a Drepturilor Omului, au fost consolidate capacitățile profesionale a 1 601 de judecători, avocați și procurori. De asemenea, datorită intervenției Programului, a fost consolidată capacitatea Oficiului Avocatului Poporului de a-și exercita mandatul, ceea ce a influențat pozitiv percepția publică a instituției.

În aceeași ordine de idei, s-au înregistrat realizări majore în abordarea problemelor sistemice din penitenciare, cum ar fi violența între deținuți, prin elaborarea unei Strategii și unui Plan de Acțiune în domeniu. Managementul penitenciarelor a fost consolidat prin continuarea implementării planurilor Misiunii Norvegiene de Experți pentru Promovarea Supremației Legii în Moldova (NORLAM) și a sprijinului acordat în vederea reorganizării penitenciarelor, având drept finalitate îmbunătățirea procesului de reintegrare socială a deținuților și introducerea unui sistem al securități dinamice. Condițiile materiale ale tuturor celor 16 unități de asistență medicală primară din penitenciare și ale Spitalului Penitenciar au fost îmbunătățite datorită achiziționării unui lot de echipament medical în valoare de 150.000 de euro, iar personalul medical și non-medical și-a consolidat cunoștințele tehnice în diferite domenii ce țin de sistemul îngrijirii sănătății. Serviciul de Probațiune a fost sprijinit în procesul reformei sale organizaționale în conformitate cu recomandările Consiliului Europei, precum și prin acțiuni de consolidare a capacităților.

Participanții au dat o apreciere înaltă contribuției Programului la consolidarea capacităților profesionale, instituționale și tehnice a mai multor parteneri-cheie din Republica Moldova.

Conferința de încheiere a servit drept prilej pentru autoritățile Republicii Moldova și beneficiarii Programului să reflecteze, împreună cu Consiliul Europei, asupra realizărilor Programului, impactului acestuia în domeniul reformelor justiției penale din Republica Moldova, precum și asupra viitoarelor măsuri care urmează a fi întreprinse.


_______

DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire.

 Criminal justice system: conclusions of a three-year Council of Europe Programme
 

17 February 2021, CHISINAU – A high level conference today concluded the 36 months’ Programme “Promoting a human rights compliant criminal justice system in the Republic of Moldova” (2018 -2021), which formed part of the Council of Europe Action Plan for the country (2017-2020), implemented by the Council of Europe and funded by the Government of Norway.

The Programme aimed to ensure coherent criminal justice policy through humanization, resocialisation and restorative justice, and to enhance prison management, the provision of health care in prison, and the probation system with a view to the resocialisation of offenders.

In his welcoming speech, Mr Christophe Poirel underlined that “We have a cause to be proud of our cooperation with the Moldovan partners. The success of this cooperation with the CoE is apparent in its impact.”

Over the last years, a moderate but steady progress has been made by the Republic of Moldova in the field of alignment of the criminal justice system to European standards. A noteworthy decrease has been observed in the overall number of detainees in the country.  The same positive trend could be observed regarding the number of cases of pre-trial detention that gradually decreased over the last 5 years, from 3329 in 2016 to 1983 in 2019 and thus came closer to the European median. Following its most recent visit in 2020, the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) has also confirmed tangible progress in several areas.

In her opening speech, Ms Gabriela Melnic, Head of the Directorate of Policies in the area of Hospital care of the Ministry of Health, Labour and Social Protection of the Republic of Moldova stressed the added value of cooperation with the CoE bodies: "The Moldovan healthcare system, especially with reference to the healthcare services provided in closed-type medical institutions, greatly benefited of regular CPT visits to Moldova. This made it possible to detect areas requiring improvement and due to CPT recommendations, tangible results were achieved [...]"

The closing conference brought together representatives of the Programme beneficiaries, other governmental institutions, international and national experts, and representatives of the Council of Europe. The conference was marked by a very topical exchange of experiences and lessons learned, and a fruitful discussion on the main results achieved. The Conference also touched upon future cooperation between the CoE and the Republic of Moldova in the field of human rights and the rule of law.

Among the most prominent achievements of the Programme is the assessment of the overall compatibility of the application of pre-trial detention with the right to liberty and security in Moldova which revealed a trend towards an excessive use of pre-trial detention in the country. This large-scale research paved the way for future interventions aimed at further aligning Moldovan legislation and practice with international standards. In addition to that, professional capacities of 1601 judges, lawyers and prosecutors were strengthened to facilitate the effective national application of the standards of the European Convention on Human Rights. The ability of the Ombudsperson Office to exercise its mandate was strengthened as a result of the Programme’s intervention, which influenced positively the public perception of the institution.


Major achievements were also registered in tackling systemic issues in prison, such as inter-prisoner violence, with the development of a Strategy and an Action Plan. The prison management was strengthened by providing a close follow-up to the Norwegian Mission of Rule of Law Advisers (NORLAM) plans and further support to the re-organisation of prisons that will allow improvement of the re-socialisation of inmates, and an introduction of the system of dynamic security. The material conditions of all 16 medical units in prisons and the Prison Hospital were improved following the procurement of medical equipment valued at 150.000 Euros and medical and non-medical staff enhanced their knowledge on different health care related topics. The Probation service was supported in its organisational reform process in line with Council of Europe recommendations, as well as through capacity building.

The participants praised the contribution of the Programme towards consolidating professional, institutional, and technical capacities of several key Moldovan partners.

The Closing Conference was the occasion for the Moldovan authorities and the beneficiaries of the Programme to reflect together with the Council of Europe on the achievements of the Programme and its impact in the field of criminal justice reforms in the Republic of Moldova, and future steps to be taken.

 

___________

DISCLAIMER: Issuers of press releases – not the news agency IPN – are fully responsible for the accuracy and essence of the content submitted for publication and/or distribution.

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.