SCRISOARE DESCHISĂ Către: Președintele Republicii Moldova, D-na Maia Sandu și Consiliul municipal Chișinău

SCRISOARE DESCHISĂ
 

Către:  Președintele Republicii Moldova,

            D-na   Maia Sandu

Consiliul municipal Chișinău


Stimată Dna Preşedinte!

Stimaţi domnii Consilieri municipali Chișinău!

Comunitatea agenților economici în publicitate se adresează repetat către Dvs cu solicitarea de a stopa atitudinea destructivă fără precedent a administrației Primăriei Chişinău faţa de activitatea antreprenorială în municipiu.

În pofida importanței sociale și economice a industriei publicitare, publicitatea exterioară continuă să fie complet lichidată ca industrie. Sub sloganul „Să punem lucrurile în ordine” pe rețelele de socializare, referindu-se la viitoarele „noi reguli”, fără a efectua procedurile legale adecvate, demontarea ilegală și nejustificată a obiectelor publicitare continuă, indiferent de locația, formatul, starea, fabricabilitatea și cost.

Toate acțiunile puterii executive a Primăriei confirmă faptul că Primarul general a preluat funcțiile Consiliului municipal și a impus interzicerea în capitală a activității antreprenoriale a agenților economici, deoarece nu există o decizie a Consiliului municipal de a modifica condițiile de plasare a obiectelor publicitare și cu atât mai mult o interdicție.

Toate cererile de activitate antreprenorială de la agenții economici din Chișinău (pentru eliberarea autorizațiilor) au fost respinse oficial fără explicații.

Imixtiune brutală în procesele de afaceri a cauzat nu numai pagube materiale, în valoare de milioane de lei, a distrus obiecte publicitare, a întrerupt contracte, venituri, dar provoacă și daune morale și reputaționale clienților care au postat imagini cu numele lor.

În conformitate cu art.126 din Constituția Republicii Moldova ”Statul trebuie să asigure libertatea comerţului şi activităţii de întreprinzător, protecţia concurenţei loiale, crearea unui cadru favorabil valorificării tuturor factorilor de producţie”. Prin acțiunile sale oficialii Primăriei Chișinău stopeză de facto activitățile comerciale ale companiilor interne angajate în sfera publicitară.

Zeci de cereri în instanțe judecătorești au fost deja depuse de agenții economici atât împotriva deciziilor ilegale, cât și a acțiunilor puterii executive a Primăriei Chișinău. Toate acestea vor avea ca rezultat pierderi financiare grave pentru bugetul orașului. Dreptul la despăgubiri pentru daune, inclusiv profiturile pierdute, este prevăzut în mod expres în Legea RM nr. 845-XII din 03.01.1992 „Cu privire la antreprenoriat și întreprinderi”, pe care cu siguranță va trebui să o aplicăm pentru a compensa pierderile aduse agenților economici prin deciziile organelor administrației publice sau a funcționarilor Primăriei Chișinău, care au încălcat drepturile agenților economici, precum și din cauza implementării necorespunzătoare de către aceste organe și persoane publice a obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare în raport cu agenții economici.

Cerem insistent încetarea dezmățului, asigurarea libertății comerțului și activității de întreprinzător, preluarea controlului asupra situației și exprimăm speranța că acțiunile ilegale ale autorităților municipale vor fi stopate și deciziile Dvs de a sprijini supraviețuirea businessului vor fi perceptabile. Una dintre principalele condiții pentru păstrarea afacerilor, a locurilor de muncă și a veniturilor bugetare este încetarea imediată a demontărilor ilegale și a deteriorării proprietății private de către autoritățile orașului. Dacă locuim într-o țară democratică, atunci ordinea trebuie făcută prin metode legale, în conformitate cu legislația Republicii Moldova, în conformitate cu Strategia Națională de Dezvoltare a țării, bazată pe principiile liberei concurențe și îmbunătățirea mediului de afaceri.


Asociația Agențiilor de Publicitate din Moldova „AAPM” și Mediul de Afaceri 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

 

Президенту Республики Молдова, Г-же Майе Санду
Муниципальному Совету Кишинэу


Уважаемая госпожа Президент!

Уважаемые советники Муниципального Совета Кишинэу!

Рекламное сообщество в очередной раз обращается к Вам с просьбой остановить беспрецедентно уничтожительное отношение городских властей Примэрии Кишинэу к предпринимательской деятельности в Кишинэу.

Несмотря на социальную и экономическую значимость рекламной сферы, наружная реклама продолжает подвергаться полной ликвидации как отрасли. Под лозунгом в социальных сетях «Наведем порядок», ссылаясь на будущие «новые правила», без проведения соответствующих законных процедур, продолжаются противоправные демонтажи рекламных объектов независимо от их места расположения, форматов, состояния, технологичности и стоимости.

Все действия исполнительной власти Примэрии подтверждают, что Генеральный Примар взял на себя функции Муниципального Совета и наложил запрет в столице на предпринимательскую деятельность экономических агентов, поскольку решения Муниципального Совета по изменению условий размещения рекламных объектов, а тем более запрета, не существует.

Все заявки на предпринимательскую деятельность от экономических агентов Кишинева (на выдачу Авторизаций) были официально отклонены без объяснения причин.

Грубое вмешательство в бизнес-процессы нанесло не только материальный ущерб, исчисляемый сотнями тысяч леев уничтоженных рекламных объектов, прерванных контрактов, доходов, но и наносит моральный и репутационный ущерб клиентам, размещавшим изображения со своим именем.

В соответствии со ст. 126 Конституции Республики Молдова государство должно обеспечивать свободу торговли и предпринимательской деятельности, защиту добросовестной конкуренции, создание благоприятных условий для использования всех производственных факторов. А своими действиями власти Примэрии Кишинэу фактически останавливают предпринимательскую деятельность отечественных компаний, занятых в рекламной сфере.

Десятки судебных претензий уже оформлены экономическими агентами как на незаконные решения, так и на действия исполнительной власти Примэрии Кишинэу. Все это выльется в серьезные финансовые потери городского бюджета. Право на возмещение убытков, включая упущенную выгоду прямо предусмотрено в Законе РМ № 845-XII от 03.01.1992 "О предпринимательстве и предприятиях", которым мы непременно вынуждены будем воспользоваться для компенсации убытков вследствие нарушения должностными лицами предусмотренных действующим законодательством обязанностей по отношению к экономическим агентам.

Мы требуем прекратить произвол, взять под контроль ситуацию и выражаем надежду, что противоправные действия со стороны городских властей будут остановлены и Ваши решения по поддержке выживания бизнеса будут ощутимы.  Одно из главных условий для сохранения бизнеса, рабочих мест и поступлений в бюджет – немедленное прекращение незаконных демонтажей и порчи частной собственности городскими властями. Если мы живем в правовой стране, то порядок необходимо наводить законными методами, с соблюдением законодательства РМ, на принципах свободной конкуренции и улучшения предпринимательской среды.


Ассоциация Рекламных Агентств «ААРМ» и компании рекламного бизнеса


_______

DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire.

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.