Rezoluţia Forumului Mass-Media din Republica Moldova 2019

 

(Chișinău, 4-5 noiembrie 2019)

 
Participanţii la Forumul Mass-Media 2019 aprobă următoarea rezoluție:

 1. Reiterând convingerea fermă că dezvoltarea democratică a Republicii Moldova este imposibilă fără respectarea deplină a principiilor libertăţii presei şi libertăţii de exprimare, consacrate în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului, în alte documente şi convenţii internaţionale la care ţara noastră este parte;
 2. Reconfirmând angajamentul comunităţii jurnalistice şi al asociaţiilor de profil de a contribui la edificarea în țară a unui mediu favorabil dezvoltării mass-media pe principii democratice şi în baza concurenţei loiale;
 3. Conștientizând faptul că jurnaliştii şi instituţiile mass-media trebuie să-şi exercite eficient misiunea de „câini de pază” ai democraţiei, să transmită opinii diferite în probleme de interes public major, pentru reflectarea corectă a realităţii şi informarea onestă a publicului, iar o guvernare democratică trebuie să asigure condiţii pentru funcţionarea mass-mediei în interesul public.

 

Forumul Mass-Media:

 • Constată că, odată cu schimbarea regimului politic în iunie 2019, a avut loc o anumită evoluție a libertății media, manifestată prin sporirea gradului de transparență a unor instituții publice și printr-o reducere a numărului de cazuri de intimidare și hărțuire a jurnaliștilor aflați în exercitarea profesiei;
 • Salută deschiderea declarată a noilor autorități de a susține eforturile comunității jurnalistice și a experților media privind continuarea activității de îmbunătățire în conformitate cu standardele europene a cadrului legislativ care vizează mass-media;
 • Constată anumite evoluții la capitolul accesului jurnaliștilor la informația de interes public;
 • Constată că legislația privind protecția datelor cu caracter personal a continuat să fie utilizată abuziv pentru îngrădirea accesului la informația de interes public;
 • Condamnă modul de redistribuire de către Consiliul Audiovizualului a frecvențelor și licențelor în audiovizual, care conduce la menținerea influenței politicului asupra conținuturilor media audiovizuale, stimulează concentrarea proprietății și pozițiile dominante în formarea opiniei publice;
 • Își exprimă îngrijorarea în legătură cu implicarea în continuare a unor instituții mass-media în acţiuni de partizanat politic, manifestat prin promovarea unor formaţiuni politice şi acţiuni de discreditare a oponenţilor politici ai acestora.

      

Forumul Mass-Media solicită autorităților:

 • Să reia și să asigure activitatea Grupului de lucru de îmbunătățire a legislației mass-media până vor fi elaborate și adoptate legile necesare dezvoltării pe termen lung a instituțiilor mass-media independente din Republica Moldova;
 • Să implementeze Concepţia naţională de dezvoltare a mass-media din Republica Moldova și să asigure elaborarea și consultarea largă cu întreaga societate a unei strategii și a unui plan de acțiuni pe termen mediu și lung de realizare a Concepției;
 • Să asigure un proces corespunzător de dezbatere a propunerilor legislative care vizează domeniul mass-media, cu participarea largă a jurnaliștilor și a experților media;
 • Să asigure deschiderea bazelor de date pentru jurnaliști, să descurajeze/penalizeze practicile de refuz la furnizarea informației de interes public și să elimine practica vicioasă de înregistrare a solicitărilor de informații în calitate de petiții, contrar Legii cu privire la accesul la informație;
 • Consiliul Concurenței să asigure funcționalitatea pieței publicitare libere, competiția liberă, penalizând înțelegerile de cartel de pe piață;
 • Legea 2% să fie completată cu o prevedere, prin care instituțiile mass-media să fie incluse în lista potențialilor beneficiari ai desemnării procentuale, astfel încât persoanele fizice plătitoare de impozite să poată direcţiona 2% din suma impozitului pe venit pentru susținerea instituțiilor mass-media;
 • Consiliul Audiovizualului (CA) să-și îndeplinească efectiv rolul de garant al interesului public în domeniul audiovizualului, să asigure condiții echitabile la oferirea licențelor de emisie, să nu admită concentrarea proprietății și consolidarea pozițiilor dominante în formarea opiniei publice;
 • Consiliul Audiovizualului (CA) să renunțe la practicile de monitorizare discreționară a conținutului audiovizual și să se asigure că toți furnizorii de servicii media audiovizuale respectă legislația în vigoare, inclusiv Codul de conduită al radiodifuzorilor;
 • Să dezvolte strategii de susținere a publicațiilor periodice independente, inclusiv pe segmentul distribuției și a facilităților fiscale;
 • Să formuleze și să aducă la cunoștința publicului viziunea și acțiunile autorităților privind tranziția de la TV analogică terestră la TV digitală terestră, sprijinind inițiativa posturilor de televiziune locale și regionale de a activa în format de TV digitală.

 

Forumul Mass-Media îndeamnă jurnaliștii și instituțiile mass-media:          

 • Să se solidarizeze în cazurile de comportament inadecvat din partea autorităților, partidelor și a altor actori sociali;
 • Să respecte cu strictețe normele deontologice și standardele profesionale;
 • Să respingă implicarea în campanii de denigrare și linșaj mediatic, indiferent de scopul acestora;
 • Să dezbată oportunitatea creării unui sindicat al jurnaliștilor care să urmărească protecția socială a jurnaliștilor;
 • Să-și dezvolte în permanență capacitățile profesionale pentru a oferi publicului un produs jurnalistic de calitate, inclusiv să fie organizate cursuri de perfecționare profesională.

                                   
5 noiembrie 2019,
mun. Chişinău


DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire.

 

 

Resolution

of the 2019 Media Forum of the Republic of Moldova
 

(Chișinău, 4-5 November 2019)
 

The participants in the 2019 Media Forum approve the following resolution:

 1. Reiterating the firm conviction that the democratic development of the Republic of Moldova is impossible without fully respecting the principles of freedom of press and freedom of speech, enshrined in the Universal Declaration of Human Rights, the European Convention on Human Rights, and other documents and international conventions to which our country is a party;
 2. Reconfirming the commitment of the journalists community and line associations to contribute to building in the country an environment favorable to the development of the media on democratic principles and based on loyal competition;
 3. Realizing that journalists and media outlets must effectively exert their mission of democracy watchdogs, convey different opinions in issues of major public interest, for an accurate coverage of reality and honest informing of the public, and a democratic governance must secure conditions for media functioning in the public interest.

 The Media Forum:

 • Finds that, with the change of the political regime in June 2019, a certain evolution of media freedom has taken place, expressed through an increase in the level of transparency of certain public outlets and a decline in the number of cases of intimidation and harassment of journalists while exercising their profession;
 • Salutes the declared openness of the new authorities to support the effort of the journalist community and of media experts to continue improving the legal framework on media to the European standards;
 • Finds certain evolution in the journalist access to public interest information;
 • Finds that the legislation on private data protection has been further used abusively to restrict access to public interest information;
 • Condemns how the Broadcast Council has reassigned broadcast frequencies and licenses, which leads to maintaining political influence on broadcast media contents, stimulates ownership concentration and dominant positions in shaping public opinion;
 • Expresses its concern about the further involvement of some media outlets in political partisanship, displayed through the promotion of some political entities and discrediting of their political opponents.

  The Media Forum requests the authorities:

 • To resume and to ensure the work of the Working Group for improving media legislation until all laws necessary for the long-term development of independent media in the Republic of Moldova are drafted and passed;
 • To implement the National Concept of Media Development in the Republic of Moldova and to ensure the preparation and broad consultation with the entire society of a medium- and long-term strategy and action plan for implementing the Concept;
 • To ensure a due process of debate of legal proposals concerning the media sector, with the broad participation of journalists and media experts;
 • To ensure open databases for journalists, to discourage/penalize refusals to provide public interest information and to remove the vicious practice of recording requests for information as petitions, contrary to the Law on Access to Information;
 • The Competition Council to ensure the functionality of a free publicity market and free competition, penalizing cartel understandings on the market;
 • The 2% Law to be completed with a provision to include media outlets in the list of potential beneficiaries of percentage designations, so that individual taxpayers are able to assign 2% of their income tax to support media outlets;
 • The Broadcast Council (BC) to fulfill effectively its role of guarantor of public interest in broadcasting, to ensure fair conditions in issuing broadcast licenses, to not allow ownership concentrations or consolidation of dominant positions in shaping public opinion;
 • The Broadcast Council (BC) to renounce the practices of discretionary monitoring of broadcast content and to make sure that all broadcast media service providers follow the legislation in force, including the Broadcaster’s Code of Conduct;
 • To develop strategies for supporting independent periodical publications, including on distribution and tax benefits;
 • To formulate and make public the vision and actions of the authorities in relation to the transition from ground analog TV to ground digital TV, supporting the initiative of local and regional TV stations of working in a digital TV format.

 The Media Forum urges journalists and media outlets:          

 • To act together in cases of inadequate behavior of the authorities, parties and other social actors;
 • To follow strictly the deontological norms and professional standards;
 • To reject involvements in denigration and media lynching campaigns, regardless of their purpose;
 • To debate the opportunity of setting up a journalists syndicate that would pursue the social protection of journalists;
 • To develop permanently their professional abilities, so that to offer quality media products to the public, including to organize and attend professional trainings.

                                    

5 November 2019,
Chişinău


DISCLAIMER: Issuers of press releases – not the news agency IPN – are fully responsible for the accuracy and essence of the content submitted for publication and/or distribution.

 

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.