Reuniunea Comitetului Director privind implementarea Planului de Acțiune al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2019-2022: Analiza progresului și planurile de dezvoltare

Reuniunea Comitetului Director privind implementarea Planului de Acțiune al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2019-2022: Analiza progresului și planurile de dezvoltare

Înalți oficiali ai autorităților din Republica Moldova și ai instituțiilor publice naționale implicate în activitățile programatice ale Planului de Acțiune, precum și reprezentanți ai Secretariatului Consiliului Europei și ai Oficiului Consiliului Europei de la Chișinău, au participat la prima ședință a Comitetului Director a Planului de Acțiune al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2021-2024. Evenimentul a avut loc în data de 22 noiembrie 2022 la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, reunind peste 50 de participanți.

Claus Neukirch, Directorul al Directoratului de Coordonare a Programelor, Consiliul Europei, a mulțumit părților interesate naționale pentru angajamentul, implicarea activă și cooperarea fructuoasă în implementarea Planului de Acțiune și a salutat rezultatele obținute până acum.

„Consiliul Europei a sprijinit, în mod continuu Guvernul Republicii Moldova, în îndeplinirea obligațiilor sale de stat membru al Consiliului Europei, prin alinierea legislației, instituțiilor și practicilor naționale la standardele Consiliului Europei în domeniul drepturilor omului, statului de drept și democrației în beneficiul cetățenilor. Republica Moldova va avea acum nevoie de sprijin suplimentar în implementarea agendei sale de aderare la UE în domeniile de expertiză ale Consiliului Europei pe baza recomandărilor de monitorizare ale Consiliului Europei”, a subliniat Claus Neukirch.

Întâlnirea a fost co-prezidată de domnul Victor Lăpuşneanu, şeful Direcţiei Cooperare Multilaterală din cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene. În discursul său de deschidere, el a subliniat sprijinul continuu al Consiliului Europei, expertiza și asistența oferită de-a lungul anilor.

„În ciuda provocărilor cu care ne confruntăm, în special în contextul crizei energetice, a situației refugiaților și a presiunii asupra capacităților naționale, suntem pe deplin angajați în agenda reformelor. Considerăm că Planul de Acțiune servește drept un mecanism puternic pentru a ne alinia legislația și practicile naționale la standardele europene. Guvernul lucrează la reforma justiției care vizează consolidarea statului de drept, asigurarea independenței și eficienței sistemului judiciar, precum și îmbunătățirea cadrului legal. De asemenea, ne asigurăm că lupta împotriva corupției merge înainte și că autoritățile naționale au capacitățile necesare în acest proces”, a menționat el.

În perioada 22-24 noiembrie, Directorul al Directoratului de Coordonare a Programelor, Claus Neukirch a avut mai multe întâlniri bilaterale cu autoritățile naționale pentru a discuta în detalii pașii suplimentari și implicarea activă a tuturor părților interesate în procesul de implementare a reformelor în sprijinul alinierii Republicii Moldova la standardele europene. Partenerii naționali și-au reiterat angajamentul deplin și disponibilitatea lor de a continua cooperarea strânsă cu Consiliul Europei prin implementarea actualului Plan de Acțiune.

Oficiul Consiliului Europei la Chișinău / Council of Europe Office in Chisinau

*******

DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire.


Steering Committee Meeting on the implementation of the Council of Europe Action Plan for the Republic of Moldova 2019-2022: Progress review and future developments plans

High-ranking officials of the Republic of Moldova authorities and national public institutions involved in the programmatic activities of the Action Plan, as well as representatives from the Council of Europe Secretariat and the Council of Europe Office in Chisinau, participated in the first Steering Committee Meeting of the Council of Europe Action Plan for the Republic of Moldova 2021-2024. The event took place on 22 November 2022 at the Ministry of Foreign Affairs and European Integration, bringing together over 50 participants.

Claus Neukirch, Director of Programme Co-ordination, Council of Europe, thanked the national stakeholders for their commitment, active involvement, and fruitful cooperation in implementation of the Action Plan and welcome the results achieved so far.

“The Council of Europe has been continuously supporting the Government of the Republic of Moldova, in fulfilling its obligations as a Council of Europe member State by bringing legislation, institutions and practice further into line with Council of Europe standards in the areas of human rights, rule of law and democracy for the benefit of the Moldovan citizens. The Republic of Moldova will now require additional support in implementing its EU accession agenda in areas of Council of Europe expertise based on Council of Europe monitoring recommendations”, was underlined by the Director of Programme Co-ordination.

The meeting was co-chaired by Mr. Victor Lapusneanu, Head of Multilateral Cooperation Directorate of the Ministry of Foreign Affairs and European Integration. In his welcoming address, he outlined the continuous support of the Council of Europe, and the expertise and assistance it has been provided over the years.

“Despite challenges we are facing, especially the energy crisis, the refugee situation, and the pressure on national capacities, we are fully committed to the reform agenda. We believe that the Action Plan serves as a strong mechanism to align our legislation and practices to European standards. The government is working on justice reform aimed at strengthening the rule of law, ensuring the independence and efficiency of the judiciary, and improving the legal framework. We also make sure that the fight against corruption is moving forward and that national authorities have the necessary capacities in this process”, he mentioned.

On 22-24 November, the Director of Programme Coordination, Claus Neukirch held several bilateral meetings with national authorities to discuss in detail further steps and active involvement of all stakeholders in the reform implementation process on the path of the Republic of Moldova alinement to European standards. The Moldovan counterparts reiterated their full commitment and their readiness to continue close co-operation with the Council of Europe through the implementation of the current Action Plan.


Council of Europe Office in Chisinau

*******
DISCLAIMER: Issuers of press releases – not the news agency IPN – are fully responsible for the accuracy and essence of the content submitted for publication and/or distribution.

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.