Programul electoral al candidatului Partidului Comuniştilor la funcţia de primar general al mun. Chişinău Igor Dodon

Programul electoral al candidatului Partidului Comuniştilor la funcţia de primar general al mun. Chişinău Igor Dodon

VIZIUNEA CANDIDATULUI
LA FUNCŢIA DE PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIŞINĂU
IGOR DODON
ŞI A ECHIPEI SALE DE PROFESIONIŞTI

Domeniul social:

1. Restabilirea înlesnirilor la călătoriile în transportul public pentru pensionarii de vîrstă, invalizi şi studenţi.
2. Stabilirea unui mecanism eficient de compensaţii persoanelor cu venituri mici. Crearea unui fond municipal pentru susţinerea persoanelor şi familiilor social vulnerabile în achitarea plăţilor pentru serviciile comunale, examinîndu-se individual solicitările de suport parvenite din partea cetăţenilor defavorizaţi.
3. Deschiderea în fiecare sector al municipiului a cîte cel puţin un magazin pentru deservirea persoanelor defavorizate, în care preţurile la produsele de prima necesitate vor fi esenţial mai mici decît în reţeaua tradiţională de comerţ. Către anul 2013 reţeaua magazinelor sociale trebuie să cuprindă minim 50 de unităţi, inclusiv cîte un magazin în fiecare localitate a municipiului.
4. Extinderea reţelei cantinelor sociale şi perfecţionarea activităţii acestora.
5. Implicarea autorităţilor municipale în susţinerea reală a persoanelor în etate şi cu dizabilităţi, inclusiv prin subvenţionarea procurării medicamentelor şi echipamentelor speciale destinate invalizilor.
6. Diminuarea fenomenului cerşitului pe străzile municipiului, inclusiv prin acordarea de ajutoare materiale persoanelor care necesită susţinere din partea autorităţilor şi eficientizarea activităţii azilului pentru persoanele fără loc de trai permanent.
7. Extinderea asistenţei acordate persoanelor fără loc de muncă. Crearea în municipiu a cel puţin 50 mii locuri de muncă pe durata mandatului.
8. Acordarea de susţinere individuală a persoanelor din familiile social-vulnerabile pentru plasarea în cîmpul muncii.
9. Stimularea întreprinderilor pentru încadrarea în cîmpul de muncă a persoanelor cu dizabilităţi, monitorizarea respectării de către administraţiile acestora a cotelor de angajare a persoanelor cu dizabilităţi cel putin 5% din totalul angajaţilor.
10. Acordarea din sursele financiare municipale a unei îndemnizaţii unice de 5 mii lei la naşterea copiilor. Această îndemnizaţie va fi indexată anual la mărimea inflaţiei.
11. Majorarea asistenţei acordate copiilor din familiile cu venituri mici, inclusiv pentru pregătirea lor de scoală.
12. Eficientizarea activităţii centrelor de plasare a copiilor orfani sau din familiile vulnerabile, asigurînd o mai mare grijă pentru aceştIa şi diminuînd fenomenul cerşitului în oraş.
13. Îmbunătăţirea procesului de alimentare în instituţiile preşcolare şi preuniversitare, asigurîndu-le copiilor o alimentare diversificată şi sănătoasă. Instituirea unui mecanism strict de control asupra calităţii alimentelor servite copiilor în instituţiile din sistemul educaţional. Perfecţionarea procesului de achiziţii publice pentru necesităţile în produse alimentare şi consumabile a instituţiilor preşcolare, crearea unui laborator de testare zilnică a alimentelor pentru asigurarea calităţii alimentării.
14. Asigurarea accesului sporit la servicii medicale pentru toţi locuitorii municipiului. Efectuarea din contul surselor municipale a unui examen medical anual gratuit pentru fiecare locuitor al municipiului.
15. Înzestrarea cu utilaj medical performant a tuturor instituţiilor medicale de subordine municipală. Asigurarea tuturor localităţilor municipiului cu servicii medicale de urgenţă.
16. Optimizarea instituţiilor medicale municipale cu profil identic şi reprofilarea unora din ele pentru crearea centrelor curative pentru persoanele defavorizate.
17. Crearea de instituţii noi şi modernizarea activităţilor existente de diagnosticare medicală şi recuperare în baza unor parteneriate publice-private.
18. Elaborarea şi implementarea în instituţiile de învăţămînt a programelor de prevenire a comportamentului riscant, tabacismului, consumului de băuturi alcoolice, a substanţelor drogurilor şi substanţelor psihotrope de către adolescenţi şi tineri.
19. Reintroducerea funcţiilor de medici pediatri în policlinici şi crearea condiţiilor favorabile pentru desfăşurarea examenului medical al copiilor.
20. Perfecţionarea sistemului de construcţii ipotecare a spaţiilor locative pentru tinerii specialişti şi familiile social vulnerabile. Crearea condiţiilor pentru reducerea dobînzilor la creditele ipotecare şi prolongarea termenelor de rambursare a creditelor, subvenţionarea parţială din bugetul municipalităţii a dobînzilor la credite pentru tinerii specialişi şi familiile social vulnerabile.
21. Lansarea Programului municipal de sporire a eficienţei energetice, scopul căruia este reducerea consumurilor de energie în instituţiile municipale şi de către consumatorii casnici şi, respectiv, diminuarea cheltuielilor necesare achitării pentru resursele energetice.

Domeniul de asigurare a securităţii locuitorilor municipiului Chişinău:

1. Eliminarea practicii vicioase din ultimii patru ani de discriminare şi sfidare a organelor de poliţie de către conducerea municipiului şi susţinerea plenară a poliţiei municipale în exercitarea funcţiilor sale de protecţie a drepturilor şi libertăţilor legitime ale cetăţenilor.
2. Consolidarea capacităţilor funcţionale ale poliţiei municipale în asigurarea securităţii locuitorilor municipiului, inclusiv prin îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale.
3. Consolidarea institutului de poliţist de sector, majorarea numărului de poliţişti de sector în municipiu astfel încît aria teritoriala de responsabilitate a lor, să fie optimizată, iar locuitorii capitalei să fie protejaţi în mod sigur.
4. Restabilirea din contul surselor financiare municipale a unor înlesniri acordate angajaţilor din poliţia municipală, anulate în ultima perioadă de autorităţile centrale, fapt care a provocat un exod masiv al cadrelor experimentate din organele de poliţie şi creşterea îngrijorătoare a nivelului de criminalitate în municipiu şi întreaga ţară.
5. Crearea echipelor mixte de asigurare a ordinii publice formate din poliţişti, carabineri şi voluntari din rîndul populaţiei.
6. Încurajarea şi stimularea instalării de către locatari a sistemelor de supraveghere tehnică a blocurilor de locuit.
7. Instituirea sistemului de pază de zi a grădiniţelor, şcolilor şi instituţiilor medicale, pentru asigurarea protecţiei populaţiei, în special a copiilor
8. Crearea sistemului municipal de transmisiune on-line

Domeniul de infrastructură şi gospodăria comunal-locativă a Chişinăului:

1. Reabilitarea reţelei de drumuri a municipiului conform standardelor moderne de calitate. Trecerea graduală de la tehnologia de plombare a drumurilor la reparaţia lor temeinică şi de lungă durată. Reînnoirea sistematică a semnelor şi marcajelor rutiere. Îmbunătăţirea activităţii serviciilor municipale de întreţinere a drumurilor, în special în perioada rece a anului. Reparaţia capitală pe durata mandatului a cel puţin 200 km de drumuri.
2. Implementarea prevederilor Planului Urbanistic General de dezvoltare a municipiului, inclusiv lansarea construcţiei drumului de centură a oraşului.
3. Lansarea Programului municipal “Spaţiu locativ accesibil pentru locuitorii Chişinăului”, care va asigura construcţia către anul 2015 a peste 200 mii metri patraţi de spaţiu locativ nou. Acest Program va facilita accesul prioritar la spaţiul locativ pentru familiile tinere din municipiu şi angajaţii bugetari (educaţie, medicină, cultură, asistenţă socială).
4. Evaluarea seismologică a tuturor construcţiilor de pe teritoriul municipiului şi consolidarea edificiilor pentru a asigura o rezistenţă antiseism de minim 8 grade pe scara Richter.
5. Reconstrucţia staţiei de purificare a apelor reziduale în scopul eliminării sursei de miros neplăcut şi pericolului asupra sănătăţii locuitorilor municipiului.
6. Restabilirea şi extinderea reţelei de evacuare a apelor de pe străzi, în scopul neadmiterii inundării oraşului în timpul ploilor torenţiale,
7. Construirea fabricii de prelucrare a deşeurilor şi soluţionarea problemei salubrizării localităţilor municipiului, în scopul îmbunătăţirii mediului ecologic şi reducerii dependenţei de sursele tradiţionale de energie în termoficarea municipiului.
8. Diminuarea pierderilor de energie termică şi apă, iar prin aceasta şi a costurilor utilităţilor, prin reluarea procesului de reconstrucţie şi modernizare a reţelelor de aprovizionare cu apă şi căldură.
9. Asigurarea necondiţionată cu agent termic şi aprovizionarea cu apă a grădiniţelor, şcolilor şi altor imobile sociale din municipiu.
10. Ieftinirea şi îmbunătăţirea serviciilor prestate de către întreprinderile Apă-Canal şi Termocom, prin eficientizarea activităţii acestora şi optimizarea costurilor.
11. Implementarea sistemului de achitare a serviciilor comunale în strictă conformitate cu indicaţiile contoarelor, excluzînd din sumele spre plată pierderile supranormative din reţea.
12. Furnizarea agentului termic conform normelor stabilite de legislaţia în vigoare şi stabilirea unui mecanism eficient de penalizare a furnizorilor pentru calitatea insuficientă a serviciilor prestate.
13. Amenajarea localităţilor din cadrul municipiului şi consolidarea infrastructurii acestora (gazificare, aprovizionare cu apă, construirea căilor de acces, asigurare cu transport public).
14. Inventarierea construcţiilor neautorizate din municipiu şi soluţionarea problemelor aferente acestora. Eliminarea ambuteiajelor de pe drumurile municipiului prin optimizarea fluxurilor de transport şi dezvoltarea unei reţele moderne de parcări în interiorul municipiului.
15. Dezvoltarea transportului public de pasageri, inclusiv prin extinderea reţelei de transport electric. Deschiderea de noi rute de troleibuz, inclusiv spre aeroportul internaţional, localităţile Stăuceni, Cricova, Vatra, Grătieşti.
16. Reparaţia căilor de acces din interiorul curţilor blocurilor de locuit, amenajarea acestora şi restabilirea a reţelei de trotuare a municipiului.
17. Proiectarea şi construirea pistelor speciale şi infrastruturei speciale pentru biciclişti, în scopul reducerii gradului de poluare a mediului ambiant va fi majorată ponderea transportului public electric,
18. Asigurarea iluminării străzilor şi a curţilor interioare a blocurilor de locuit.
19. Implementarea unui Program pe termen mediu de reparaţie a scărilor şi acoperişurilor blocurilor de locuit, inclusiv prin susţinerea proiectelor de mansardizare a sectorului locativ.
20. Asigurarea transmiterii blocurilor locative reparate la balanţa asociaţiilor de locătari sau coproprietari.
21. Modernizarea şi optimizarea managementului reţelei de ascensoare din blocurile de locuit din municipiu.
22. Asigurarea curăţeniei pe teritoriul municipiului prin îmbunătăţirea managementului serviciilor de salubrizare şi evacuarea la timp a deşeurilor menagere din localităţile municipiului.
23. Amenajarea parcurilor, spaţiilor verzi şi zonelor acvatice de pe teritoriul municipiului, inclusiv prin încurajarea antrenării populaţiei în acest proces. Dezvoltarea zonelor de agrement pentru locuitorii municipiului.
24. Curăţirea albiei rîului Bîc şi amenajarea teritoriului adiacent.
25. Către finalul mandatului, în fiecare curte interioară a blocurilor de locuit din oraşele municipiului vor fi amenajate terenuri de joacă şi odihnă pentru copii şi adulţi.
26. Extinderea zonelor de acces la serviciile de internet în municipiu

Domeniul susținerii generaţiei tinere a Chişinăului:

1. Reabilitarea infrastructurii de educaţie a municipiului. Majorarea anuală a alocaţiilor pentru sistemul educaţional cu minim 10%.
2. Fortificarea potenţialului didactic din instituţiile educaţionale publice, inclusiv prin indexarea anuală a veniturilor salariale ale angajaţilor din instituţiile preşcolare şi preuniversitare în mărime dublă faţă de creşterea inflaţiei.
3. Implementarea unui mecanism de încurajare a performanţei cadrelor didactice şi copiilor dotaţi, inclusiv prin burse şi stimulare materială.
4. Prevenirea şi combaterea corupţiei din sistemul educaţional al municipiului şi eliminarea plăţilor ne-formale impuse de administraţiile instituţiilor educaţionale.
5. Stabilirea unui parteneriat cu instituţiile universitare şi profesionale şi mediul de afaceri în vederea pregătirii cadrelor necesare pentru angajare la muncă în structurile municipale şi sectorul privat.
6. Renovarea grădiniţelor de copii din municipiu, inclusiv a celor din localităţile suburbane. Asigurarea accesului garantat, după locul de trai, la serviciile de educaţie preşcolară.
7. Protecţie sporită a sănătăţii copiilor, inclusiv prin reintroducerea în statele de personal a instituţiilor de învăţămînt preuniversitar a lucrătorilor medicali.
8. Susţinerea dezvoltării şcolilor cu predare în limba minorităţilor etnice din municipiu, inclusiv prin instituirea unui cadru eficient de colaborare cu reprezentanţele diplomatice acreditate în Chişinău.
9. Extinderea reţelei de tabere pentru odihna copiilor şi eficientizarea activităţii celor existente, asigurîndu-se accesul real al copiilor din familiile defavorizate la odihna de vară.
10. Reconstrucţia obiectivelor sportive de pe teritoriul municipiului şi asigurarea accesului populaţiei, în special al tinerilor la infrastructura sportivă.
11. Stimularea desfăşurării competiţiilor sportive la nivel municipal pentru copii şi tineret. Instituirea Cupei Consiliului Municipal Chişinău pentru cel puţin 10 probe sportive de echipă.
12. Angajarea municipiului Chişinău în competiţia pentru dreptul de a găzdui Campionatul European la lupte şi/sau a Campionatului European de haltere.
13. Amenajarea zonelor de agrement din spaţiile verzi ale municipiului, inclusiv Valea Morilor, Vadul-lui-Vodă, lacurile Ghidighici, Sculeni şi Valea Trandafirilor.
14. Crearea incubatorului municipal de dezvoltare a afacerilor pentru tineri. Lansarea şi implementarea programului municipal de suport a tinerilor în dezvoltarea afacerilor prin mecanisme de grantare-creditare preferenţială.
15. Dezvoltarea unei reţele de cluburi, secţii, cercuri şi centre de creaţie pentru copii şi tineret, susţinute de către Primăria Municipiului Chişinău.

Domenile artei, culturii şi turismului în municipiul Chişinău:

1. Susţinerea financiară sporită pentru dezvoltarea sistemului municipal de biblioteci, extinderea programelor de editare a cărţilor, în special pentru copii şi tineri.
2. Instalarea în Piaţa Marii Adunări Naţionale a Monumentului Independenţei Republicii Moldova.
3. Acordarea suportului financiar pentru desfăşurarea în Chişinău a festivalurilor internaţionale de muzică, teatrale şi literare.
4. Instituirea premiului municipal „Pentru realizări deosebite în dezvoltarea culturii”.
5. Susţinerea creaţiei şi activităţilor artistice. Reabilitarea instituţiilor teatral-concertistice din municipiu.
6. Protejarea patrimoniului istorico-cultural al municipiului. Iniţierea activităţilor de recuperare a prejudiciilor cauzate municipiului Chişinău prin înstrăinarea şi distrugerea obiectivelor de valoare culturală. Crearea registrului electronic al monumentelor de arhitectură.
7. Promovarea toleranţei interetnice şi interconfesionale.
8. Susţinerea în comun cu reprezentanţele diplomatice ale statelor străine din Republica Moldova a programelor de studiere a limbilor minorităţilor etnice care locuiesc pe teritoriul municipiului.
9. Majorarea cu minim 5% anual a numărului de elevi înscrişi în şcolile de arte, inclusiv prin sporirea finanţării acestor instituţii şi consolidării bazei lor tehnico-materiale.
10.
11. Restabilirea şi dezvoltarea infrstructurii cinematografice a municipiului, inclusiv prin atragerea investiţiilor private în acest domeniu.
12. Lansarea Programului “Chişinău – destinaţie turistică atractivă”, menit să sporească atractivitatea turistică a capitalei Republicii Moldova.
13. Protejarea patrimoniului turistic natural şi cultural-istoric din municipiu.
14. Instituirea ghişeielor turistice informative specializate, care ar promova destinaţiile de interes sporit pentru oaspeţii municipiului.
15. Organizarea în zilele de odihnă în scuarurile municipiului Chişinău a manifistărilor cu caracter cultural, artistic şi sportiv.

Domeniul de administrare a municipiului:

1. Asigurarea unei transparenţe reale a funcţionării primăriei municipiului, a serviciilor şi întreprinderilor municipale.
2. Inventarierea pe parcursul anului 2011 a întregului patrimoniu municipal şi informarea pe larg a locuitorilor şi agenţilor economici din municipiu despre rezultatele acestui exerciţiu, contribuind astfel la o utilizare mai eficientă a acestui patrimoniu.
3. Comercializarea şi darea în arendă a patrimoniului municipal prin intermediul licitaţiilor publice. Postarea anticipată pe site-ul primăriei a informaţiei relevante tranzacţiilor patrimoniale cu cel puţin 60 de zile pînă la desfăşurarea licitaţiilor.
4. Reformarea sistemului de achiziţii publice pentru necesităţile instituţiilor municipale, fapt care va contribui la gestionarea mai eficientă a banilor publici şi la diminuarea nivelului de corupţie în procesul de achiziţie a bunurilor şi serviciilor.
5. Eliminarea birocraţiei în activitatea autorităţilor municipale, inclusiv prin introducerea principiului ghişeului unic pentru serviciile prestate de către structurile primăriei. Instituirea unui sistem de control asupra examinării şi soluţionării în termen a adresărilor locuitorilor şi agenţilor economici din municipiu, în special în domeniul autorizării construcţiilor şi desfăşurării activităţilor economice în municipiu.
6. Atestarea pe parcursul anului 2011 a întregului efectiv de angajaţi din cadrul primăriei municipiului şi angajarea ulterioară a personalului doar în bază de contract, reieşind din competențe profesionale, onestitate, disciplină şi capacitate de muncă.
7. Restructurarea organizatorică a primăriei municipiului cu scopul alinierii acesteia la rigorile actuale şi practica modernă de administrare a localităţilor urbane.
8. Antrenarea locuitorilor municipiului în actul de administrare a Chişinăului, inclusiv prin atragerea în prevenirea actelor de corupţie, instituirea liniilor telefonice fierbinţi pentru semnalarea unor eventuale abuzuri admise de către funcţionarii municipali. Pentru adoptarea deciziilor de importanţă majoră pentru dezvoltarea municipiului Chişinău este necesară consultarea opiniei cetăţenilor, inclusiv prin intermediul referendumurilor locale.
9. Implementarea unui mecanism eficient de raportare a Consiliului Municipal şi al Primarului General în faţa locuitorilor privind rezultatele activităţii desfăşurate pe parcursul anului.
10. Crearea condiţiilor reale pentru reprezentarea proporţională a minorităţilor etnice în structurile administraţiei publice municipale
11. Crearea şi extinderea listei de e-servicii accesibile pentru locuitorii municipiului şi pentru mediul de afaceri. Crearea şi dezvoltarea în cadrul proiectului e-chişinău a registrelor electronice ale municipiului
12. Crearea în fiecare sector al municipiului a cite un birou de asistenţă juridică gratuită.

Domeniul de administrare a localităţilor din cadrul municipiului Chişinău:

1. Repararea şi întreţinerea drumurilor de acces către localităţile din cadrul municipiului, a străzilor şi trotuarelor din localităţi, asigurarea iluminării acestora.
2. Gazificarea localităţilor din municipiu.
3. Dezvoltarea reţelei de aprovizionare cu apă şi canalizare în localităţile municipiului.
4. Acordarea loturilor pentru construcţia spaţiului locativ tinerelor familii şi angajaţilor din sectorul bugetar rezidenţi ai localităţilor din cadrul municipiului Chişinău.
5. Crearea condiţiilor pentru creşterea numărului locurilor de muncă şi dezvoltarea mediului de afaceri în localităţile municipiului, inclusiv prin crearea unui fond financiar special pentru susţinerea lansării afacerilor în aceste localităţi.
6. Restabilirea infrastructurii culturale a localităţilor, extinderea reţelei de centre pentru tineret şi copii în localităţile municipiului.
7. Renovarea terenurilor de sport şi susţinerea creării şi activităţii secţiilor sportive în localităţile municipiului.
8. Dezvoltarea infrastructurii educaţionale, incusiv a instituţiilor preşcolare şi preuniversitare în localităţile municipiului.
9. Asigurarea circulaţiei transportului către localităţile suburbane, extinderea reţelelor de troleibuz.
10. Crearea condiţiilor pentru asigurarea evacuării şi stocării gunoiului, lichidarea gunoiştilor neautorizate de pe teritoriul localităţilor.
11. Susţinerea renovării instituţiilor sociale, educaţionale şi medicale în comunele şi satele din cadrul municipiului.

Domeniile economic şi financiar ale Chişinăului:

1. Instituirea unui cadru eficient de comunicare între conducerea autoriţăţilor municipale şi mediul de afaceri din municipiu, inclusiv prin reactivarea Consiliului Economic Consultativ de pe lîngă Primarul General al municipiului.
2. Crearea Hărţii Investiţionale a municipiului în rezultatul efectuării inventarierii patrimoniului municipal, asigurînd astfel atragerea investiţiilor, transparenţa şi promovarea oportunităţilor de lansare şi dezvoltare a afacerilor în municipiu.
3. Lansarea Programului “Chişinău – destinaţie investională profitabilă şi sigură”. Acest program prevede activităţi susţinute de atragere a investiţiilor majore în economia municipiului, inclusiv desfăşurarea anuală a Forumului Investiţional al municipiului şi organizarea road-showurilor de promovare a Chişinăului printre potenţialii investitori strategici. Acest program cvadrianual are drept obiectiv încheierea acordurilor investiţionale cu minim 10 investitori majori în economia municipiului şi atragerea pe durata mandatului a investiţiilor în sumă de minim 2 mlrd. Euro.
4. Pregătirea infrastructurii şi punerea la dispoziţia potenţialilor investitori importanţi în economia municipiului a minim 5 platforme investiţionale pe întreg teritoriul municipiului, inclusiv pentru lansarea noilor parcuri industriale.
5. Dezvoltarea cadrului de colaborare multidimensională cu alte capitale şi oraşe mari ale lumii, inclusiv în scopul stabilirii unor relaţii economice reciproc avantajoase pentru agenţii economici rezidenţi.
6. Asigurarea profitabilitatii întreprinderilor municipale, inclusiv prin stabilirea unor criterii de performanţă pentru managamentul acestora.
7. Pentru a stimula fluxul de noi investitori în economia municipiului Chişinău, este necesară promovarea unei politici fiscale atractive şi, în mod special, pledarea pentru menţinerea cel puţin pînă în anul 2015 a cotei zero la impozitul pe venitul întreprinderilor.
8. Instituirea unui mecanism eficient de protejare a concurenţei economice pe teritoriul municipiului, inclusiv prin contracararea evaziunilor fiscale şi diminuarea ponderii economiei tenebre.
9. Dezvoltarea Parteneriatelor Publice Private, inclusiv în baza patrimoniului municipal pasibil reintroducerii în circuitul economic al municipiului.
10. Lansarea Programului „Businessul mic – sursă principală de locuri noi de muncă”, care are ca obiectiv susţinerea micilor antreprenori, inclusiv prin crearea incubatoarelor business şi oferirea serviciilor de consultanţă pentru întreprinzătorii începători. În scopul susţinerii activităţii micilor antreprenori vor fi utilizate mai multe instrumente, inclusiv acordarea de înlesniri pentru arenda patrimoniului municipal.
11. Susţinerea agenţilor economici producători rezidenţi ai municipiului, inclusiv a celor din sectorul agrar, prin plasarea comenzilor de achiziţii publice pentru necesităţile instituţiilor din cadrul municipiului.
12. Lansarea Programului “Valorificarea potenţialului agro-industrial al municipiului Chişinău ”, care are drept scop revitalizarea sectorului agrar şi zootehnic din localităţile suburbane ale municipiului. Programul prevede susţinerea din bugetul municipal a agricultorilor din localităţile municipiului şi instituirea unui mecanism eficient şi al unui lanţ de valori optimal pentru producerea şi comercializarea produselor agricole în Chişinău.
13. Perfecţionarea funcţionării sferei comerţului en-gros şi cu amănuntul pe teritoriul municipiului, inclusiv prin optimizarea activităţii pieţelor care funcţionează pe teritoriul urbei. Drept obiectiv major al acestor acţiuni este oferirea serviciilor comerciale de calitate înaltă pentru locuitorii municipiului, inclusiv prin contracararea majorărilor de preţuri nefondate de către numeroşii intermediari.
14. Organizarea în locuri specializate şi comode pentru consumatori şi furnizori a pieţelor agricole, destinate aprovizionării locuitorilor municipiului cu produse alimentare calitative şi la preţuri avantajoase, asigurînd accesul direct al producătorilor agricoli la cumpărători.
15. Atragerea societăţii civile în procesul de monitorizare şi control asupra calităţii produselor şi formării preţurilor, prevenirea înţelegerilor de cartel şi încălcării principiilor de concurenţă loială.
16. Asigurarea creşterii acumulărilor la bugetul municipal, inclusiv prin diminuarea gradului de evaziune fiscală şi reducerea ponderii economiei tenebre. Eficientizarea activităţii serviciului fiscal municipal.
17. Lărgirea bazei fiscale a municipiului, inclusiv prin evaluarea la preţuri de piaţă a proprietăţilor imobiliare din municipiu.
18. Instituirea unui mecanism eficient şi stimulator pentru diminuarea fenomenului „salariului în plic” şi sporirea pe această cale a acumulărilor din impozitul pe veniturile persoanelor fizice.
19. Perfecţionarea activităţilor de colectare a veniturilor din taxa de piaţă şi taxa pentru amplasarea unităţilor comerciale, inclusiv prin inventarierea punctelor de comerţ şi locurilor de desfacere a mărfurilor, excluderea comerţului stradal neautorizat, sporirea potenţialului pieţelor autorizate, care ar permite un acces nestingherit al tuturor vînzătorilor de mărfuri şi produse.
20. Aplicarea eficientă a taxelor locale, inclusiv prin aplicarea diferenţiată a acestora, în funcţie de potenţialul profitabilităţii agentului economic şi avantajele sociale pe care le oferă locuitorilor capitalei.
21. Majorarea ponderii veniturilor nefiscale, urmare a eficientizării activităţii întreprinderilor municipale şi lărgirii spectrului de servicii prestate.
22. Sporirea veniturilor bugetului municipal ca rezultat al eficientizării aplicării taxei pentru parcarea autovehiculelor. În acest scop, va fi efectuată inventarierea capacităţilor parcărilor autorizate din municipiu, crearea de noi locuri de parcare cu plată, în special în centrul municipiului.
23. Instituirea unui cadru de cooperare cu instituţiile financiare internaţionale şi locale, în vederea asigurării finanţării proiectelor invetiţionale de pe teritoriul municipiului.
24. Lansarea unui mecanism viabil de atragere în circuitul economic al municipiului a mijloacelor financiare ale cetăţenilor, asigurîndu-le acestora o oportunitate avantajoasă pentru investiţii, iar minicipiului o sursă convenabilă pentru finanţarea proiectelor investiţionale.

(Preluat de pe www.dodon.md)

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.