logo

Rezoluţia mesei rotunde „Eficientizarea sistemului de petiţionare în contextul prevenirii corupţiei”


https://www.ipn.md/ro/rezolutia-mesei-rotunde-eficientizarea-sistemului-de-petitionare-in-contextul-pr-7542_1064665.htmlRezoluţia mesei rotunde  „Eficientizarea sistemului de petiţionare în contextul prevenirii corupţiei” 

La data de 3 decembrie 2010 Transparency International – Moldova (TI-Moldova) de comun cu Cancelaria de Stat a Republicii Moldova şi Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei au organizat o masă rotundă cu genericul „Eficientizarea sistemului de petiţionare în contextul prevenirii corupţiei”. Evenimentul a fost realizat în cadrul implementării Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a corupţiei în Republica Moldova şi a întrunit specialişti responsabili de examinarea petiţiilor din cadrul autorităţilor publice centrale şi reprezentanţi ai societăţii civile. Scopul evenimentului constă în formularea unui set de propuneri de eficientizare a sistemului de petiţionare în vederea prevenirii actelor de corupţie şi înaintarea acestor propuneri către factorii de decizie din Republica Moldova.

În cadrul mesei rotunde au fost puse în discuţie subiecte ce ţin de rolul sistemului de petiţionare în prevenirea corupţiei,  supravegherea sistemului de petiţionare de către Cancelaria de Stat a RM şi au fost relevate practicile instituţiilor publice în funcţionarea acestui sistem. De asemenea, au fost prezentate rezultatele studiului TI-Moldova „Sistemul de petiţionare: monitorizare şi perfecţionare” în care se
reflectă particularităţile funcţionării sistemului de petiţionare în 15 instituţii publice centrale, se analizează cadrul legal care reglementează sistemul de petiţionare şi capacitatea acestui sistem de a proteja drepturile omului şi de a preveni corupţia.

Participanţii la masa rotundă au relevat un spectru larg de probleme ce ţin de funcţionarea sistemului de petiţionare, printre problemele-cheie fiind specificate:

 •   imperfecţiuni şi lacune în legislaţia cu privire la petiţionare, în special, reglementarea insuficientă a aspectelor ce ţin de transparenţa funcţionării sistemului de petiţionare, prevenirea utilizării abuzive a acestui sistem, supravegherea implementării şi respectării legislaţiei, protecţia petiţionarilor/avertizorilor;
 •  informarea insuficientă a publicului despre modalităţile depunerii petiţiilor, programul de audienţă a cetăţenilor, datele de contact ale persoanelor responsabile de înregistrarea şi examinarea petiţiilor, telefoanele liniilor fierbinţi/de încredere;
 • neajunsuri la înregistrarea şi examinarea petiţiilo;
 • transparenţa insuficientă în funcţionarea sistemului de petiţionare: lipsa informaţiilor despre petiţiile înregistrate şi examinate, soluţionarea acestora, nepublicarea notelor informative privind funcţionarea sistemului de petiţionare;
 • utilizarea abuzivă a sistemului de petiţionare de către unii funcţionari şi/sau conducători ai instituţiilor publice, precum şi de către unii petiţionari;
 •  nivelul scăzut de responsabilitate şi neaplicarea sancţiunilor pentru limitarea unor drepturi şi interese legitime ale cetăţenilor, precum şi pentru nerespectarea legislaţiei cu privire la petiţionare;
 • netransmiterea spre examinare organelor competente a petiţiilor în care se invocă încălcări cu caracter administrativ sau penal şi examinarea acestora de către instituţiile publice cu ignorarea prevederilor legislaţiei privind competenţele organelor;
 •  înregistrarea în calitate de petiţii a documentelor care depăşesc limitele noţiunii de petiţii, în special, a denunţurilor sau cererilor penale despre săvârşirea infracţiunilor;
 • examinarea frecventă la nivel central a unor probleme minore care urmau a fi examinate de către subdiviziunile teritoriale sau autorităţile publice locale;
 •  instruirea insuficientă a funcţionarilor în subiectul sistemului de petiţionare;
 •  lipsa controlului intern asupra problemelor ce ţin de funcţionarea sistemului de petiţionare;
 •  discriminarea petiţionarilor de către demnitari;
 •  depunerea şi examinarea petiţiilor anonime;
 •  dificultăţi în oferirea răspunsurilor la petiţiile formulate în limbi străine (ex., engleza, rusa);
 •  numărul mare al petiţiilor adresate conducerii „de vârf”, precum şi a celor adresate în perioada campaniilor electorale;
 •  deficienţe la întocmirea rapoartelor de activitate privind funcţionarea sistemului de petiţionare.

 

În cadrul mesei rotunde au fost făcute următoarele propuneri de perfecţionare a sistemului de petiţionare:

-          modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la petiţionare, armonizarea acesteia cu standardele internaţionale din domeniu;

-          asigurarea transparenţei în funcţionarea sistemului de petiţionare;

-          informarea publicului despre oportunităţile şi modalităţile depunerii petiţiilor în autorităţile publice; amplasarea pe pagina web a instituţiilor publice a informaţiilor utile privind funcţionarea sistemului de petiţionare;

-          instruirea continuă a funcţionarilor în subiectul legislaţiei cu privire la petiţionare, schimbul de experienţă şi promovarea bunelor practici a autorităţilor publice în domeniu; organizarea cursurilor de instruire a tinerilor;

-          implementarea măsurilor adecvate de prevenire a utilizării abuzive a sistemului de petiţionare;

-          extinderea controlului intern din instituţiile publice asupra respectării legislaţiei în funcţionarea sistemului de petiţionare;

-          supravegherea de către autorităţile publice a funcţionării sistemului de petiţionare;

-          aplicarea adecvată a normelor ce ţin de responsabilitate şi sancţiuni în privinţa persoanelor în cazul limitării cetăţenilor în careva drepturi sau în cazul încălcării legislaţiei cu privire la petiţionare;

-          asigurarea protecţiei petiţionarilor/avertizorilor;

-          asigurarea recuperării prejudiciilor cauzate;

-          crearea condiţiilor pentru examinarea şi soluţionarea problemelor minore de către subdiviziunile teritoriale ale autoritpţilor publice centrale sau de autorităţile publice locale;

-          asigurarea respectării legislaţiei privind transmiterea organelor competente a petiţiilor în care se invocă încălcări cu caracter administrativ sau penal;

-          apelarea la  instituţia de mediere în vederea soluţionării problemelor petiţionarilor;

-          elaborarea unui sistem informaţional unic de evidenţă a petiţiilor pentru autorităţile publice întru generalizarea datelor şi analiza performanţelor în examinarea petiţiilor;

-          elaborarea indicatorilor-cheie de performanţă şi a procedurii de colectare a datelor şi de raportare;

-          efectuarea sondajelor periodice ale petiţionarilor privind calitatea şi eficienţa funcţionării sistemului de petiţionare.


Având în vedere importanţa sistemului de petiţionare în
prevenirea corupţiei, protejarea drepturilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor şi asigurarea unei bune guvernări, participanţii la masa rotundă consideră oportună integrarea acestor şi altor eventuale măsuri în procesul de reformare a administraţiei publice centrale şi includerea lor în Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a corupţiei pentru anul 2011.

 

Chişinău, 3 decembrie 2010