logo

„ENEMO evaluează mediul electoral după primul tur ca fiind în general calm, cu rezultate în primul tur acceptate, per total, de majoritatea concurenților”


https://www.ipn.md/ro/enemo-evalueaza-mediul-electoral-dupa-primul-tur-ca-fiind-in-general-calm-cu-rez-7542_1069153.html

 

Chisinau, 27 octombrie, 2019 - Mediul electoral după primul tur poate fi apreciat ca fiind în general calm, cu rezultatele primului tur acceptate în general de majoritatea concurenților electorali. Cu toate acestea, cadrul legal reglementează insuficient aspectele cheie pentru turul doi. Reglementările neclare pot duce la interpretări inconsecvente și contradictorii ale legii pentru al doilea scrutin la funcția de primar, ceea ce nu oferă securitate juridică.

Acest lucru a fost încheiat în cel de-al Doilea Raport Interimar pentru perioada 21 - 25 octombrie 2019, publicat de Misiunea Internațională de Observare a Alegerilor (MIOA) ENEMO în Moldova.


Al doilea tur de scrutin pentru alegerea primarilor este reglementat vag în Codul Electoral, lăsând neadresate unele aspecte cheie. ENEMO constată că această lipsă de claritate a dispozițiilor lasă spațiu pentru interpretarea inconsistentă și contradictorie a legii și pentru o eventuală utilizare greșită a lacunelor legislative” afirmă raportul.

În general, CEC a funcționat colegial și a respectat majoritatea termenelor legale. Cu toate acestea, mai multe decizii au întârziat, cum ar fi soluționarea contestațiilor înaintate CEC înainte de 20 octombrie. De asemenea, în perioada de observare, ENEMO a notat un nivel insuficient de reglementări și instrucțiuni emise de CEC pentru a rezolva unele dintre deficiențele din lege.

”Câțiva concurenți electorali (candidați la primărie și partide politice) au reluat agitația imediat după Ziua Alegerilor din 21 octombrie, în ciuda rezultatelor oficiale și a organizării celui de-al doilea tur care nu a fost încă anunțat de CEC. În timp ce libertățile fundamentale erau în general respectate și concurenții au putut să facă campanie în mod liber, preocupări ar trebui ridicate cu privire la creșterea „PR-ului negru” și a discursului de ură în perioada cuprinsă între două tururi în rândul candidaților la turul doi.” citează raportul.


În plus, raportul stabilește că: ”ENEMO ridică îngrijorări cu privire la acuzațiile de utilizare necorespunzătoare a resurselor administrative care, potrivit observatorilor erau în continuu, și anume implicarea funcționarilor primăriilor și a candidaților independenți care utilizează funcțiile lor oficiale pentru a influența campania electorală, precum și utilizarea primăriei și a resurselor ei la agitație”.

ENEMO evidențiază ca fapt pozitiv coordonarea CEC cu alte instituții de stat în ceea ce privește verificarea donatorilor individuali ai concurenților electorali, precum și cu Agenția Achiziții Publice cu privire la donațiile persoanelor juridice și verificarea angajării acestora în contractele de achiziții publice în cei trei ani premergători alegerilor (sau lipsa acestora).


“ENEMO constată că soluționarea contestațiilor legate de alegeri după Ziua Alegerilor, desfășurată de CEC la 22 octombrie, este o practică care trebuie evitată, deoarece subminează sancțiunile potențiale pentru încălcarea legislației electorale. Mai mult, ENEMO reiterează faptul că neactualizarea registrului online de contestații și recursuri primite de CEC este o practică care dăunează transparenței procesului electoral și limitează dreptul la informație al publicului”, afirmă raportul.


DISCLAIMER: Misiunea internațională de observare a ENEMO pentru Alegerile Locale din Moldova 2019 este susținută financiar de Uniunea Europeană, Suedia și Regatul Țărilor de Jos. Conținutul documentului este responsabilitatea exclusivă a ENEMO și nu reprezintă neapărat poziția donatorilor.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați:
Maja MILIKIC, Ofițer de Presă
E-mail:
maja.milikic@enemo.eu; Phone: +373 69 754 300

 

DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire.

 

“ENEMO assesses the post-first round electoral environment as generally calm with first round results overall accepted by most contestants”


Chisinau, October 27, 2019 - The post-first round electoral environment can be assessed as generally calm, with first round results overall accepted by most electoral contestants. However, the legal framework insufficiently regulates key aspects for the second round. Unclear regulations may lead to inconsistent and contradictory interpretations of the law for the mayoral run-off, which does not provide legal certainty.

This was concluded in the Second Interim report for the period 21 – 25 October 2019, published by ENEMO International Election Observation Mission (IEOM) to Moldova.


“The second round for the election of mayors is vaguely regulated in the Electoral Code, leaving some key aspects unaddressed. ENEMO notes that this lack of clarity in provisions leaves space for inconsistent and contradictory interpretation of the law and possible misuse of legislative gaps”, states the report. 

In general, the CEC operated collegially and complied with most legal deadlines. However, several decisions were late, such as addressing complaints submitted to the CEC before 20 October. Also, over the observation period, ENEMO noted an insufficient level of regulations and instructions issued by the CEC in order to address some of the shortcomings in the law.


“A number of electoral contestants (mayoral candidates and political parties) resumed campaigning immediately following Election Day on 21 October, despite official results and the holding of a second round not having yet been announced by the CEC. While fundamental freedoms were generally respected and contestants were able to campaign freely, concerns should be raised regarding the increase in “black PR” and hate speech in the period between two rounds amongst second round mayoral candidates”, quotes the report.

Additionally, the report quotes: “ENEMO raises concerns regarding allegations of misuse of administrative resources which were ongoing according to observers, namely the involvement of mayor office workers and independent candidates using their official positions to influence the election campaign, as well as the use of mayoral property and resources for campaigning”.

 

ENEMO highlights as a positive fact the coordination of the CEC with other state institutions regarding verification of individual donors of electoral contestants, as well as with the Public Procurement Agency regarding donations of legal entities and checking their engagement in public procurement contracts during the three years preceding the elections (or lack thereof).

“ENEMO notes that resolving election related complaints after Election Day, which the CEC did on 22 October, is a practice that should be avoided, since it undermines potential sanctions for breach of the electoral legislation. Moreover, ENEMO reiterates that not updating the online registry of complaints and appeals received by the CEC is a practice that damages transparency of the electoral process and limits the right to information of the public”, states the report.


DISCLAIMER: ENEMO’s international observation mission for Moldovan Local Election 2019 is financially supported by the European Union, Sweden and the Kingdom of the Netherlands. The content of the document is the sole responsibility of ENEMO and does not necessarily represent the position of the donors.

For further information please contact:
Maja MILIKIC, Press Officer 
E-mail:
maja.milikic@enemo.eu; Phone: +373 69 754 300

 

                  


DISCLAIMER: Issuers of press releases – not the news agency IPN – are fully responsible for the accuracy and essence of the content submitted for publication and/or distribution.