logo

Comunicat de presă


https://www.ipn.md/ro/comunicat-de-presa-7542_1080975.html

Buna ziua, stimați reprezentanți ai mass-media!

Vă mulțumesc că ați dat curs invitației lansate, precum și pentru interesul manifestat față de subiectul abordat la conferința de astăzi.


Cred că toți cunoaștem că, în ultimul timp, SA „Cariera Micăuți” a fost un subiect extrem de discutat în spațiul media, activitatea acesteia fiind supusă numeroaselor acuzații și atacuri nefondate din partea Comisiei de anchetă a modului de exploatare a substanțelor minerale utile, în special, din partea deputaților Alexandru Slusari, Lilian Carp și Nicolae Ciubuc, care în opinia noastră urmăresc alte scopuri decît cele enunțate publicului precum și lobează interesele unor persoane interesate de preluarea ilegală a Carierei Micăuți.

Anterior, în conferința de presa din 13 ianuarie 2021 am expus poziția Carierei Micăuți referitoare la atacul  raider și tentativa de preluare a facerii, organizat și regizat de Cibu Dumitru cu susținerea unor deputați din Parlamentul Republicii Moldova.

Ceea ce se întâmplă în ultima perioadă, în opinia noastră, este o continuare a atacului rider care conturează un interes și influență vădită a politicului în acest proces.

Analizînd acțiunile unor deputați, considerăm că Comisia de anchetă a modului de exploatare a substanțelor minerale utile este platforma organizată de unii deputați pentru a influența activitatea autorităților statului, instanțelor de judecată, în vederea sistării activității Carierei Micăuți, iar în caz de necesitate să meargă nemijlocit la Carieră și să stopeze activitatea, așa după cum am fost martorii evenimentelor de ieri, care cu atîta fast au fost transmise live.


Vreau să Vă reamintesc faptul că, Comisia de anchetă a modului de exploatare a substanțelor minerale utile a fost constituită prin hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 216 din 27.11.2020. Conform prevederilor art. 2 din Hotărîrea respectivă, Comisia de anchetă va antrena în activitatea sa toate autoritățile statului responsabile de domeniu, va audia părțile și persoanele implicate și va prezenta Parlamentului într-un termen de 90 de zile, raportul cu privire la rezultatele și concluziile anchetei.

Respectiv, competențele Comisiei de anchetă sunt foarte clar și limitativ consemnate în hotărîrea Parlamentului și vedem totodată că această Comisie nu este abilitată cu competențe speciale, cum ar fi: sistarea activității economice a SA „Cariera Micăuți”, impunerea instituțiilor statului să pericliteze activitatea Carierei și aplicării sancțiunilor, împiedicarea activității prin blocarea drumurilor de acces, etc.

De fapt, cea vreau să zic, e că activitatea Comisiei urma să se rezume la elucidarea tutoror circumstanțelor legate de exploatarea substanțelor minerale utile  și, la final,  prezentarea unui raport în adresa Parlamentului.

Ce se întâmplă de fapt?

În opinia noastră, Comisia de anchetă, în loc să-și exercite competențele stabilite prin lege, lobează interesele financiare ale unui grup de persoane care intenționează să preia controlul asupra Carierei Micăuți, să priveze creditorii acestei companii de dreptul la satisfacerea creanțelor sale. Respectiv, scopul scontat al unor membri ai Comisiei de anchetă este de a sista cu orice preț activitatea Carierei Micăuți și de a concedia angajații acesteia, pentru ca în final să asigure transmiterea Carierei către cei care au comandat și au finanțat ofensiva. Cel puțin, aceste deducții rezultă din acțiunile comise de către membrii Comisiei de anchetă menționați anterior, în special manifestate prin afirmațiile expuse în spațiul media, prin presiunile exercitate, în virtutea funcțiilor deținute, asupra instanțelor de judecată, Inspectoratului pentru Protecția Mediului și Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, prin cauzarea obstacolelor în activitatea economică a entității, denaturarea informațiilor prezentate și altele.

În nenumărate rînduri, deputații Alexandru Slusari, Lilian Carp și Nicolae Ciubuc, au acuzat că, Cariera Micăuți activează fără să dispună de actele legale permisive precum și că acesteia i-ar fi interzis să efectueze lucrări de extragere a zăcămintelor minerale utile.

Aici reiterez - Cariera Micăuți activează legal și nu încalcă limitările impuse de organele de specialitate sau de legislația în vigoare.

Așadar, SA Cariera Micăuți (în proces de insolvabilitate) efectuează lucrări de extragere a zăcământului de calcar brut pentru construcții Micăuți (sectoarele Micăuți I și Micăuți II), în temeiul contractului pentru atribuirea în folosință a sectoarelor de subsol pentru extragerea substanțelor minerale utile, cu nr. 83 din 07 martie 2012. Acest contract este valabil și este în vigoare, deși membrii Comisiei de anchetă insistă și chiar amenință factorii de conducere a Ministerului Agriculturii despre necesitatea rezoluțiunii acestui contract.

Prin actul de confirmare a perimetrului minier nr. 484 din 27.02.2009, Societății pe Acțiuni Cariera Micăuți i-a fost atribuit perimetrul minier pentru exploatare, conform planului topografic specificat, până la epuizarea zăcământului.

Extragerea calcarului brut pentru construcții și a argilei pentru producerea cărămizii, pe perioada exploatării zăcământului, se realizează în baza acordului adițional cu nr. 06 din 12 martie 2020 la contractul pentru atribuirea în folosință a sectoarelor de subsol pentru extragerea substanțelor minerale utile cu nr. 83 din 07 martie din 2012.

Ca urmare a semnării acestui acord adițional, în cadrul realizării proiectului de execuție, a apărut necesitatea reevaluării și reestimării zăcămintelor minerale utile.

Prin scrisoare nr. 20/10 din 03 noiembrie 2020 SA Cariera Micăuți (în proces de insolvabilitate) în conformitate cu HG nr. 582 din 17.08.1995, „cu privire la reglementare monopolului în R. Moldova”, în scopul confirmării de facto a rezervelor de substanțe minerale utile la zăcămîntul de calcare rifogene Micăuți exploatat de S.A. Cariera Micăuți, dar și în scopul elaborării documentației actualizate privind extragerea și recultivarea zăcămintelor minerale utile, a solicitat ÎS Expediția Hidro-Geologică sa efectueze reevaluarea și reestimarea zăcămintelor minerale.

La data de 19 noiembrie 2020, SA Cariera Micăuți (în proces de insolvabilitate) a încheiat cu Î.S. Expediția Hidro-Geologică contractul privind executarea lucrărilor de reevaluare și reestimare a zăcămintelor minerale la Cariera Micăuți. Termenul de executare a contractului a fost stabilit în luna decembrie 2020.

Cu toate acestea, ÎS Expediția Hidro-Geologică, care este unică în sensul competențelor sale, nu a efectuat nici pînă în prezent reevaluarea și reestimarea zăcămintelor minerale la SA Cariera Micăuți. Imposibilitatea îndeplinirii sarcinilor asumate se datorează faptului că Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale Utile nu a prezentat rapoartele solicitate pentru că a considerat că reevaluarea și reestimarea zăcămintelor  nu este necesară. Aici este de menționat că SA Cariera Micăuți și-a executat toate obligațiile legale și a efectuat toate demersurile necesare în sensul obținerii actelor de activitate însă la moment tergiversarea lucrărilor se datorează tot instituțiilor statale.

Pentru efectuarea exploziilor în perimetrul minier, Î.S. INMEX a obținut de la Agenția pentru Supraveghere Tehnică permisele nr. P0032/2020 din 10.02.2020 și nr. P0032/2020 din 10.02.2020.

Astfel, activitatea de extragere a zăcămintelor minerale s-a realizat conform planului pentru anul 2020, aprobat prin ordinul nr. 10 din 27.10.2020 de către Inspecția Securității Industriale în domeniul folosirii subsolului.

Respectiv, activitatea Carierei Micăuți în sensul extragerii substanțelor minerale utile, aferent anului 2020, s-a desfășurat legal.

Începând cu anul 2021 careva lucrări de extragere a zăcământului nu au fost realizate, or din aceleași motive birocratice și cred că nu fără ajutorul Comisie de Anchetă, Agenția pentru Supraveghere Tehnică refuză să permită efectuarea exploziilor necesare pentru extragerea și dobândirea zăcămintelor. Respectiv, în anul 2021 Cariera Micăuți prelucrează și valorifică zăcămintele extrase pe parcursul anului 2020, care au fost raportate și pentru care au fost achitate taxele prevăzute de lege.

Deci, reiterez în anul 2021 Cariera Micăuți nu a extras zăcământ ci doar a prelucrat și valorificat zăcământul extras anterior.

În ceea ce privește controalele efectuate de către Inspectoratul pentru Protecția Mediului, este de specificat că ele sunt executate la insistența și presiunile Comisiei de Anchetă. De asemenea, învederez că, aceste controale sunt efectuate cu încălcarea legislației în vigoare, motiv din care au fost contestate în instanța de judecată competentă.

Începând cu luna august 2020 și pînă la finele lunii ianuarie 2021, SA Cariera Micăuți a fost supusă la 2 controale din partea Inspectoratului pentru Protecția Mediului.

Potrivit procesului-verbal de control din 19.08.2020, controlul s-a desfășurat în perioada 18 – 21.08.2020, având o durată de 4 zile. Astfel, deși controlul efectiv s-a finalizat la data de 21.08.2020, procesul-verbal de control este datat cu 19.08.2020. Respectiv, procesul-verbal de control a fost întocmit pînă la finalizarea procedurii de control, fapt contrar prevederilor art. 28 (1) din Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, care statuează că procedura de control se încheie prin întocmirea de către inspectori a unui proces-verbal de control, care se completează și se semnează de toți inspectorii indicați în delegația de control, la locul efectuării controlului.

Vreau să specific faptul că un control efectiv, în perioada 18 – 21.08.2020, nu a avut loc, or inspectorii au stabilit că lipsește atît persoana cu funcție de conducere cît și actele necesare pentru efectuarea controlului.  Astfel, în calitate de prescripții s-a indicat asupra necesității identificării persoanei de răspundere din cadrul entității supuse controlului și prezentării actelor permisive de exploatare a zăcământului. Respectiv, s-a acordat termen pentru îndeplinirea prescripțiilor precizate pînă la data de 01.09.2020.

Totodată, în urma controlului, s-a aplicat restricția de stopare a activității de extragere a zăcământului pînă la finalizarea operațiunilor de control.

De asemenea, menționez că la data de 08.09.2020 Inspectoratul pentru Protecția Mediului s-a adresat cu o cerere de chemare în judecată față de SA Cariera Micăuți prin care a solicitat sistarea lucrărilor de extragere a zăcământului, motivând prin rezultatele controlului consemnate în procesul-verbal de control din 19.08.2021 și aplicarea prescripției de sistare a activității de extragere.

Aici atenționez că, cererea de chemare în judecată depusă de Inspectoratul pentru Protecția Mediului a fost restituită prin încheierea Judecătoriei Strășeni din 14.09.2020, care nu a fost atacată cu recurs și este irevocabilă.

În motivarea încheierii, instanța a menționat că la cererea de chemare în judecată lipsește decizia propriu-zisă de suspendare sau retragere a actului permisiv, legalitatea căreia instanța ar urma să o verifice. De altfel, instanța mai precizează că faptul că în procesul verbal de control nr. IPM-2020-00904 din 19.08.2020 „s-ar fi decis stoparea lucrărilor de extragere pînă la finalizarea controlului” nu poate fi acceptat/interpretat ca fiind o decizie de suspendare a activității, or art. 27 (1) lit. c) al Legii 1515 din 16.06.1993 privind protecția mediului înconjurător prevede că doar inspectorul principal de stat al mediului, inspectorii principali raionali ai mediului și adjuncții acestora au dreptul de a emite decizii privind sistarea/suspendarea lucrărilor de folosire a resurselor naturale, respectiv inspectorii-membri ai grupului de control din cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului nu dispun de aceste drepturi, competența lor fiind expres stabilită de art. 28 al Legii 1515 din 16.06.1993.

Astfel, activitatea și dreptul de extragere a substanțelor minerale utile a SA „Cariera Micăuți” nu este suspendat și nici stopat în rezultatul controlului, rezultatele căruia au fost consemnate în procesul verbal din 19.08.2020. Respectiv, după acest control Cariera a activat legal.

Cel de-al doilea control, efectuat de către Inspectoratul pentru Protecția Mediului la Cariera Micăuți, s-a desfășurat abia în perioada 09.12.2020 – 25.01.2021, rezultatele fiind consemnate în procesul-verbal de control suplimentar din 25.01.2021.

Potrivit procesului-verbal de control suplimentar din 25.01.2021, SA „Cariera Micăuți” a fost verificată suplimentar în vederea verificării executării prescripțiilor dispuse prin Procesul-verbal de control nr. PV-IPM-2020-00904 din 19.08.2020 (procesul-verbal de control inițial). Amintesc că drept prescripții în procesul-verbal de control din 19.08.2020 s-au indicat următoarele: identificarea persoanei de răspundere din cadrul entității supuse controlului și prezentarea actelor permisive de exploatare a zăcământului.

În pofida obiectului și scopului controlului suplimentar, în procesul verbal de control suplimentar din 25.01.2021 s-au consemnat un șir de verificări a activității SA Cariera Micăuți în domeniul extragerii zacamîntului pentru o perioadă de minim 30 de ani.

Este important de reținut că acest control s-a desfășurat în lipsa delegației de control, or potrivit prevederilor art. art. 20 (1) din Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, controlul se efectuează doar în baza delegației de control.

De altfel, în temeiul art. 21 (1)  din Legea nr. 131/2012, inspectorul are dreptul să înceapă controlul conform procedurii stabilite  de prezenta lege doar în cazul în care sunt întrunite cumulativ următoarele condiții: b) înmânarea exemplarului delegației de control și f) înregistrarea delegației de control în Registrul de stat al controalelor.

Potrivit prevederilor art. 22 (1) din același act normativ, indiferent de temeiul invocat şi de tipul controlului, acesta nu poate fi efectuat şi delegaţia de control nu mai este valabilă la expirarea a 5 zile calendaristice de la data începerii controlului. Această delegație poate fi prelungită pentru maxim 5 zile în cazul controlului inopinat prin decizia motivata a conducătorului. La caz controlul s-a pretins a fi desfășurat cu o durată de 29 de zile, însă reprezentanților de la Cariera Micăuți nu li s-au prezentat nici delegațiile de control și nici deciziile motivate de prelungire a controlului. De altfel, date despre acestea nu s-au indicat nici în procesul-verbal de control suplimentar din 25.01.2021.

În lipsa acestor acte, toate acțiunile și actele inspectorilor sunt nule și nu pot avea nici un efect juridic asupra SA Cariera Micăuți.

Mai mult decât atât, în procesul-verbal de control suplimentar din 25.01.2021 nu s-a dispus aplicarea nici a unei măsuri restrictive față de Cariera Micăuți, în special nu a fost sistată/stopată/suspendată activitatea de extragere a acesteia. Or, există doar o recomandare de stopare a activității de extragere pînă la reevaluarea și reestimarea zăcămintelor cît și întocmirea proiectului de execuție a lucrărilor.

La moment procesele-verbale de control întocmite de Inspectoratul pentru Protecția Mediului sunt contestate în instanța de judecată, deși acestea nu au efect juridic, fiind nule de drept și nefiind aplicate restricții față de Cariera Micăuți.

Aici, reiterez despre faptul că, așa cum este indicat și în încheierea Judecătoriei Strășeni sediul Central din 14.09.2020, nu a fost emisă de către inspectorul principal de mediu și nu a fost adusă la cunoștință conducerii SA „Cariera Micăuți” o decizie de sistare a activității acesteia. Respectiv, Cariera Micăuți activează legal.

În această ordine de idei, Vă comunic faptul că acuzațiile aduse de membrii Comisiei de anchetă, dl. Slusari, dl. Carp și dl. Ciubuc, sunt neîntemeiate, acțiunile acestora sunt abuzive și depășesc grav competențele stabilite prin lege în calitate și de deputat sau de membru al Comisiei de Anchetă. Reiterez, că în opinia noastră, în interesele acestora este sistarea cu orice preț a activității Carierei Micăuți, chiar dacă asemenea acțiuni vor lăsa fără salarii cca. 130 de familii și va afecta și defalcările la bugetul de stat.

O atenție specială vreau să o dedic afirmațiilor și  acțiunilor dlui Slusari, întreprinse la 12.04.2021 pe teritoriul Carierei Micăuți și promovate cu atîta fast pe media.

Deci, la 12.04.2021, în lipsa unor acte justificative prin care să se impună Carierei Micăuți sistarea activității de extragere a zăcământului sau stoparea lucrărilor de prelucrare și valorificare a produsului obținut anterior, dl. Slusari a pătruns ilegal pe teritoriul SA Cariera Micăuți și a blocat abuziv activitatea entității. Cu asemenea succes, reprezentantul democrației, poate să vină în casele oricărui cetățean al Republicii Moldova sub pretextul că este deputat și vrea să investigheze careva circumstanțe. Considerăm că acesta și-a depășit competențele și a abuzat din plin de mandatul de deputat.       

Mai mult decît atît, la insistența și indicația dlui Slusari și a dlui Carp, inspectorii de la Inspectoratul pentru Protecția Mediului au aplicat ca măsură restrictivă sigilarea excavatoarelor aflate pe teritoriul Carierei, ca și bunuri ale persoanei supusă controlului, însă evident fără a identifica proprietarul de drept al acestora. Este de menționat că excavatoarele acestea nu se află în proprietatea Carierei și respectiv nu puteau fi sigilate. Astfel, acțiunile inspectorilor sunt abuzive, or aceștia nici nu sunt abilitați cu asemenea competențe. În mod evident cunoaștem că aceste acțiuni au fost întreprinse la indicația dlui Slusari, care și la ședința Comisiei de Anchetă din 06.04.2021 a amenințat inspectorii de mediu și i-a determinat ca prin orice măsuri să sisteze activitatea Carierei.

În aceeași ordine de idei, Vă aduc la cunoștință că prezenta inspectorilor din cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului la SA Cariera Micăuți este în afara legalității. Or, controlul a fost efectuat iarăși în lipsa delegației de control valabilă, în acest sens fiind indicată delegația de control din 15.08.2020, a cărei valabilitate stabilită prin lege este de 5 zile.

Conform prevederilor art. 4 (1) din Legea 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, se consideră control orice formă de verificare, revizie, audit, evaluare şi/sau analiză exercitată de către un organ de control, cu scopul de a constata respectarea legislației și de a verifica unele fapte relevante pentru domeniul de control al organului în cauză, la faţa locului şi/sau prin solicitare directă de la persoana controlată a documentaţiei şi a altei informaţii prin poştă, inclusiv prin poșta electronică, sau prin telefon, informaţie pe care aceasta, în virtutea legii, nu este obligată să o ofere.

Din cele mai sus menționate, se constată că atît deputații, cît și inspectorii, au acționat abuziv și au depășit competențele stabilite prin lege, la data de 12.04.2021, atunci când au blocat activitatea Carierei și au sigilat excavatoarele, o procedură neprevăzută de lege și neatribuită în competența inspectorilor de mediu, ultimii acționînd la comanda și insistența exclusivă dlui Slusari și a dlui Carp.

De asemenea, aș vrea sa fac mențiune despre faptul că dl. Slusari, în intervenția live de pe Facebook din 12.04.2021, a menționat foarte clar despre interesul cu adevărat urmărit la Cariera Micăuți, în special acesta atenționat că la Cariera se fac multe milioane. Respectiv, este evident că un alt scop al atacului orchestrat asupra Carierei este obținerea de beneficii, or trebuie să fiți de acord cu mine că nu este de competența unui deputat de a număra profitul unui agent economic. Maine se poate întâmpla oricărui alt agent economic.

De asemenea, dl. Slusari a acuzat în intervenția sa video că angajații Carierei Micăuți sunt salarizați prost și nu primesc salarii la timp, dar precizez că nici unul dintre salariați nu s-a plâns de mărimea sau achitarea salariului. Din contra, cine a vizionat postarea video a văzut că angajații Carierei i-au solicitat dlui Slusari să nu împiedice activitatea Carierei și să li se permită să muncească, atenționându-l despre faptul că societatea a văzut cum dlui s-a ocupat și de problema grâului și nu este necesar să intervină și la Carieră.

Tot, dl. Slusari a menționat că nu se achită salarii și impozite la Cariera, ceea ce reprezintă o minciună crasă. Or, SA Cariera Micăuți nu are datorii la plata salariilor. Mai mult decît atît, fondul de salarizare pentru anul 2020 a constituit 12,5 mln de lei, iar la bugetul de stat au fost defalcate impozite și taxe în sumă de cca. 13 mln de lei.

Nu în ultlimul rînd, rog să rețineți că dl. Slusari, în postarea sa video, realizată la 12.04.2021, a menționat că proprietarii Carierei Micăuți se vor schimba în scurt timp. În mod evident, este de înțeles că dl. Slusari a vociferat scopurile reale ale Comisiei de Anchetă și că politicul acționează în interesele unor persoane care urmăresc preluarea ilegală a Carierei Micăuți. Altminteri, nu este clar de unde dl. Slusari cunoaște despre eventuala schimbare a proprietarilor Carierei și cum aceste lucru se poate realiza în procedura de insolvență?

Aici, în mod evident, urmează să reamintesc că începînd cu 18.07.2019 Cariera Micăuți se află în procedură de insolvabilitate iar în conformitate cu prevederile art. 75 (1) lit. a) din Legea insolvabilității, din momentul intentării procedurii de insolvabilitate activitatea organelor de conducere se suspendă.

Respectiv, Cariera Micăuți este atacată fără precedent de politicieni cu interese obscure care mimează anchetarea modului de exploatare a substanțelor minerale utile, pe cînd de fapt interesele sunt altele.

Or, accentuez că dl. Slusari s-a expus tranșant „că în 2 luni proprietarii Carierei se vor schimba”. Se creează impresia că principala problema a dlui. Slusari și persoanelor interesate sunt proprietarii Carierei și nu legalitatea modului de activitate a acesteia.

În final, ne adresăm către misiunile diplomatice și toate autoritățile competente ale statului în mod special Procuratură Generală, să investigheze în mod obiectiv, imparțial și echidistant acțiunile deputaților nominalizați și să curme acțiunile abuzive ale acestora. În acest sens, în perioadă imediat următoare, vom înainta sesizările de rigoare.

De asemenea, din numele angajaților Carierei Micăuți, menționez că întreg colectivul de muncitori își rezervă dreptul de a realiza acțiuni de protest în caz dacă atacurile asupra Carierei nu vor înceta.

_______

DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire.