logo

Combaterea discursului de ură în Media Audiovizuală din Republica Moldova


https://www.ipn.md/ro/combaterea-discursului-de-ura-in-media-audiovizuala-din-republica-7542_1093904.html

COMBATEREA DISCURSULUI DE URĂ ÎN MEDIA AUDIOVIZUALĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA
 

Chișinău, 07 decembrie 2022 – a avut loc prezentarea Ghidului "Combaterea discursului de ură în media audiovizuală din Republica Moldova", organizată de proiectul regional comun al Uniunii Europene/Consiliului Europei "Consolidarea accesului la justiție prin mecanisme non-judiciare de compensare pentru victimele discriminării, ale infracțiunilor motivate de prejudecată și ale discursurilor de ură în țările Parteneriatului Estic”, implementat în cadrul programului “Parteneriatul pentru Buna Guvernare II, 2019-2022”, în colaborare cu Consiliul Audiovizualului din Republica Moldova.

Evenimentul a reunit membri și angajați ai Consiliului Audiovizualului, părțile interesate din mass-media, reprezentanți ai instituțiilor publice și din sectorul non-guvernamental în domeniul combaterii discriminării, pentru a prezenta ghidul și pentru a consolida platforma de comunicare între actorii din domeniul mass-media din Moldova, în vederea prevenirii și combaterii discursului de ură. În deschiderea și concluzia evenimentului, următoarele remarci au fost oferite de către:William MASSOLIN, Șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău:

«Într-o perioadă în care discursul de ură este în creștere  atât offline, cât și online, pe întregul continent, este esențial ca statele și toți actorii relevanți să contribuie la îmbunătățirea cadrului juridic și instituțional, dar și la practicile care abordează aceste provocări. Acest ghid este un pas înainte în această direcție. Acesta contribuie la cunoștințele Consiliului Audiovizualului, dar și ale radiodifuzorilor mass-media și ale părților interesate, pentru a recunoaște și a aborda aspectele legate de discursul de ură în conformitate cu standardele europene, importante și din noua perspectivă europeană a țării.»Eduard PESENDORFER, Manager de Proiect, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova:

“Uniunea Europeană salută publicarea Ghidului Consiliului Europei pentru evaluarea și prelucrarea cazurilor de discurs de ură, care a fost elaborat de Consiliul Europei în cadrul Parteneriatului pentru Buna Guvernare a Uniunii Europene-Consiliului Europei. Acest ghid oferă consultanță, îndrumare și recomandări autorităților din Republica Moldova cu privire la aspectele practice legate de evaluarea, luarea deciziilor, sancționarea și crearea de date statistice privind cazurile individuale din Moldova. Prin urmare, acesta servește drept sursă valoroasă de referință în munca lor de zi cu zi.

Uniunea Europeană își menține angajamentul de a sprijini lupta împotriva infracțiunilor motivate de prejudecată și a discursului de ură, care afectează în mod negativ victimele individuale și societățile pluraliste deopotrivă”.Liliana VIȚU, Președinta Consiliului Audiovizualului din Republica Moldova:

«Ghidul „Combaterea discursului de ură în media audiovizuală din Republica Moldova”, prezentat astăzi, este un instrument în sprijinul Consiliul Audiovizualului și a altor autorități din Republica Moldova. Acesta ne poate ajuta la monitorizarea cazurilor de discurs de ură în mediul audiovizual și să combată formele inacceptabile de exprimare în programele și serviciile audiovizuale.»

Ca și concluzii finale, participanții au convenit asupra direcțiilor viitoare comune de lucru privind combaterea discursului de ură în media în Republica Moldova, subliniind importanța sinergiilor și a eforturilor comune pentru a asigura prevenirea discursului de ură, în special în sfera publică.  Adoptarea prezentului ghid ca metodologie oficială a Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova va permite un nou mecanism eficient de monitorizare, evaluare și prelucrare a potențialelor cazuri de discurs de ură în mass-media de către autoritatea de reglementare și va contribui la combaterea acestuia în spațiul media din Republica Moldova,  în special pentru protejarea grupurilor vulnerabile.

Acest eveniment a fost organizat ca parte a proiectului co-finanțat de Uniunea Europeană și Consiliul Europei.  Părerile exprimate în acest material nu pot fi considerate a reflecta, în niciun fel, opinia oficială a niciuneia dintre părţi


*******

DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire.


 

COMBATING HATE SPEECH IN THE MEDIA IN

THE REPUBLIC OF MOLDOVA
 

Public presentation of the

Guide for assessing and processing hate speech cases

 

Chisinau, 7 December – The presentation of a Guide on combating hate speech in the media in the Republic of Moldova took place, was organised by the joint European Union and the Council of Europe project Strengthening access to justice through non-judicial redress mechanisms for victims of discrimination, hate speech and hate crimes in the Eastern Partnership, part of the programme “Partnership for Good Governance II, 2019-2022, in cooperation with the Audiovisual Council.

The event brought together the members and staff of the Audiovisual Council, media stakeholders, representatives of state and non-state actors in the field of anti-discrimination to present the guide and to strengthen the platform of communication among the media actors in the Republic of Moldova, in view of preventing and combating hate speech when appearing in audio-visual media. In the opening and closing part, the following remarks were made by:

William MASSOLIN, Head of the Council of Europe office in Chisinau:

“In the times when the hate speech is increasing, both offline and online across the whole continent, it is essential that states and all relevant actors contribute to the improvement of legal and institutional framework, but also to practices addressing these challenges. This Guide is a step forward in that direction. It contributes to the skills of the Audiovisual Council, but also of media broadcasters and other stakeholders to recognise and deal with the hate speech issues in line with European standards, also important from the new European perspective of the country.”

Eduard PESENDORFER, Project Manager, European Union Delegation in the Republic of Moldova:

“The EU welcomes the publication of the Guide for assessing and processing hate speech cases, which was created by the Council of Europe under the EU-Council of Europe Partnership for Good Governance. This guide provides advice, directions and recommendations to Moldovan authorities on practical questions related to evaluating, decision-making, sanctioning, and the creation of statistical data on individual cases in Moldova. As such, it serves as a valuable source of reference in their daily work. The EU remains committed to support the fight against hate crime and hate speech, which negatively affects individual victims and pluralistic societies in whole.”

Liliana VIȚU, Chair of the Audiovisual Council of the Republic of Moldova:

“The Guide on Combating hate speech in the media in the Republic of Moldova presented today, is a tool to support the Audiovisual Council and other authorities from the Republic of Moldova. It can help us in monitoring cases of hate speech in the audiovisual environment and in combating unacceptable forms of expression in audiovisual programmes and services.”

As concluding remarks, participants agreed upon the future directions of joint work on combating hate speech in the media environment in the Republic of Moldova, highlighting the importance of synergies and common efforts to ensure prevention of hate speech, especially in the public sphere. The adoption of this Guide as an official methodology of the Audiovisual Council of the Republic of Moldova will allow for a new, efficient mechanism for monitoring, assessing and processing potential hate speech cases in the media by the regulatory authority and contribute to combating inacceptable forms of expression in audio-visual media programmes and services in the Republic of Moldova, especially protecting vulnerable groups.

The Guide and this debate to present it are organized as part of a project co-funded by the European Union and the Council of Europe. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of either party.