Parlamentarii europeni constată lipsa de progres a Moldovei în organizarea alegerilor democratice

Partidul Alianţa Moldova Noastră

Comunicat de presă

Parlamentarii europeni constată lipsa de progres a Moldovei în organizarea alegerilor democratice

Spre deosebire de alte ţări, care progresează, Moldova rămâne a fi stabilă doar în instabilitatea sa, a apreciat în cadrul unei întâlniri cu liderii Alianţei „Moldova Noastră” dl Jelko Kacin, vicepreşedinte al delegaţiei Parlamentului European în Comitetul de cooperare cu Republica Moldova.

Euro-deputat liberal-democrat din Slovenia, dl Kacin se află în ţara noastră pentru observarea alegerilor locale, în privinţa cărora a declarat ca există un număr mare de probleme încă înainte de ziua votării. În special, monitorizările efectuate de organizaţiile civile denotă lipsa de progres în domeniul mass-media, în primul rând în audiovizual, care continuă să servească forţele de la putere în detrimentul celorlalţi concurenţi electorali şi a societăţii, în general. Era de aşteptat o asemenea situaţie, dar trebuie să spunem clar că este nevoie de un progres profund, a menţionat euro-parlamentarul sloven, adăogând că încă nu poate vorbi despre rezultatele alegerilor, dar situaţie nu este bună.

În acest moment structurile europene sunt lipsite de entuziasm în ce priveşte perspectiva extinderii UE, situaţie în care şansele Moldovei depind hotărâtor de progresul ei democratic, a declarat Jelko Kacin. El a arătat că UE va spori atenţia faţă de evoluţiile interne din Republica Moldova, a căror schimbare cardinală este în interesul dezvoltării europene şi acest mesaj e transmis, deopotrivă, politicienilor şi populaţiei care urmează să decidă.

Partidul Comuniştilor încalcă orice legi în cadrul acestor alegeri locale, atât ale statului, cât şi ale bunului simţ, a declarat, la rândul său, Serafim Urechean, preşedintele Alianţei „Moldova Noastră”. El a concluzionat că la finalul campaniei electorale există toate temeiurile pentru a o declara drept incorectă, inechitabilă şi fraudată. Urmează să vedem ce ne va aduce ziua alegerilor, deoarece la alegerile parlamentare din 2005 comuniştii şi-au adăogat nu mai puţin de 6% de voturi prin falsificarea listelor, în care a fost marcată participarea unui număr mare de cetăţeni aflaţi, de facto, la muncă în afara ţării, a atenţionat observatorii străini Preşedintele AMN. *

Iar în ce priveşte refuzul Republicii Moldova de a se racorda la standardele europene, el se explică firesc prin natura antinaţională a regimului de guvernare şi a liderului său, care este împotriva integrării europene. Serafim Urechean a condamnat faptul că la recentul summit central-european de la Brno, Preşedintele Voronin a avut un mesaj, practic, antieuropean, invocând identitatea naţională, statutul de neutralitate, sărăcia sau divizarea teritorială ca pârghii de descurajare a suportului occidental în procesul de integrare a Moldovei în UE.

Liderii occidentali au mizat greşit pe Voronin, iar cât timp acesta va deţine puterea la Chişinău şi Smirnov la Tiraspol este imposibilă atât soluţionarea diferendului de pe Nistru, cât şi progresul democratic şi economic al Republicii Moldova, a declarat liderul Alianţei „Moldova Noastră”.

29 mai, 2007

Centrul de Presă al AMN

* Reprezentanţi ai Alianţei „Moldova Noastră” au semnalat că agenţii comunişti preiau din punctele de frontieră bazele de date despre cetăţenii RM aflaţi peste hotare. Avertizăm observatorii asupra pericolului de utilizare a acestor date prin aplicare semnăturii personale scanate de organele MDI pentru a falsifica şi a atribui comuniştilor cel puţin 600 000 de voturi ale cetăţenilor aflaţi în străinătate.

Materialele sunt publicate şi difuzate din contul Fondului ElectoralThe ”Moldova Noastra” Alliance Party

Press Statement

Members of the European Parliament concerned about the lack of progress in holding democratic elections in Moldova

In contrast to the countries that make progresses, Moldova is constant only in its inconsistency, said Mr. Jelko Kacin, Vice-Chairman of the Delegation to the EU-Moldova Parliamentary Cooperation Committee, during his meeting with the leaders of the ”Moldova Noastra” Alliance.

Mr. Kacin, Liberal Democrat Member of the European Parliament representing , is on a visit to to observe the local elections, which, in his opinion, face numerous irregularities that have begun even before Election Day. In particular, the monitoring reports conducted by civil society reveal the lack of progress in the area of mass-media, chiefly in the broadcasting field, which continues to serve the interests of the governing forces to the detriment of other electoral competitors and of the society as a whole. Such a situation was predictable, but we have to plead for a profound progress, said the Slovenian MEP, adding that he cannot speak about the outcomes of the elections yet, but the situation is not promising.

At present, the European institutions are rather unenthusiastic about a potential EU enlargement. Given this situation, ’s chances depend decisively on its democratic progress, Jelko Kacin said. He underlined that the EU will watch more closely ’s internal evolutions, whose radical change is in the interest of the European development, and this message is addressed to both politicians and population that is expected to decide.

The Party of Communists is breaking all the norms, both legislative and ethical, in the course of this election campaign, Serafim Urechean, Chairman of the ”Moldova Noastra” Alliance said for his part. He concluded that at the last stage of the election campaign there are reasons to recognise it as unfair, inequitable and tainted by fraud. It remains to be seen what Election Day will bring, because in the 2005 parliamentary elections the communists increased their vote share by at least 6% by tampering with the electoral rolls, which saw a large number of voters who, in fact, were working abroad, the AMN Chairmen informed the foreign observers.*

In what concerns the refusal of the Republic of Moldova to align with the European standards, it is obviously explained by the antinational character of the governing regime and its leader, who is against the European integration. Serafim Urechean condemned the fact that at the recent summit of the Central European countries in Brno, President Vladimir Voronin delivered a practically anti-European speech, focused on issues of national identity, status of neutrality, the poverty and territorial issues, this way discouraging the occidental support in the process of Moldova’s EU integration.

The Western leaders have bet wrong on Voronin, and as long as he will be in power in Chisinau and Smirnov in Tiraspol, the settlement of the Transnistrian dispute and the democratic and economic progress in is impossible, the leader of the “Moldova Noastra” Alliance said.

May 29, 2007
AMN Press Unit

* The representatives of the “ Noastra” Alliance have called attention to the fact that communist agents collect from border checkpoints information on Moldovan citizens working abroad. We forewarn the observers of the potential use of these data for faking these citizens’ signatures and increasing the number of votes for the communists by at least 600,000.

The
materials are published and disseminated on the account of the Electoral FundПартия Альянс Moldova Noastră

Пресс-коммюнике

Европейские парламентарии констатируют отсутствие в Молдове прогресса в организации демократических выборов 

В отличие от других стран, которые прогрессируют, Молдова остается стабильной лишь в своей нестабильности, сказал на встрече с лидерами Альянса „Moldova Noastră” господин Jelko Kacin, вице-председатель делегации Европейского Парламента в Комитете по сотрудничеству с Республикой Молдова.

Евродепутат либерал демократ из Словении, господин Kacin находится в нашей стране для наблюдения за ходом местных выборов, в отношении которых заявил, что существует большое количество проблем, возникших еще до дня голосования. В частности, мониторинги, проводившиеся гражданскими организациями, свидетельствуют об отсутствии сдвигов в области масс-медиа, в первую очередь, это касается радио и телевидения, которые продолжают служить властям в ущерб остальным конкурентам на выборах, а также обществу в целом. Подобной ситуации можно было ожидать, но мы должны четко и ясно сказать, что необходим значительный, глубинный прогресс, отметил словенский европарламентарий, добавив, что пока не может говорить о результатах выборов, но ситуация далеко не хороша.

В данный момент европейские структуры без энтузиазма относятся к расширению ЕС. И в этой ситуации шансы Молдовы определенно зависят от ее демократического прогресса, сказал Jelko Kacin. По его словам, ЕС уделит больше внимания внутренним эволюциям в Молдове, кардинальное изменение которых в интересах европейского развития и этот меседж направлен одновременно и политикам  и населению, которым предстоит принять решение.


Партия коммунистов нарушает все законы на этих местных выборах, как законы государства, так и разума, заявил в свою очередь председатель Альянса „Moldova Noastră” Серафим Урекяну. Он подчеркнул, что в конце предвыборной кампании есть лишь основания признать ее некорректной, несправедливой и с нарушениями. Посмотрим, что принесет нам день выборов, поскольку на парламентских выборах 2005 года коммунисты прибавили себе не менее 6% голосов фальсификациями списков, в которых было указано участие большого количества граждан, которые на самом деле находились на работе за рубежом, обратил внимание иностранных наблюдателей председатель AMN. *

Что касается отказа Республики Молдова примкнуть к международным стандартам, он объясняется просто – антинациональным характером правящего режима и его лидера, которые против европейской интеграции.  Серафим Урекяну осудил тот факт, что на недавнем центрально-европейском саммите в Брно, президент Воронин выступил с практически антиевропейским посылом, ссылаясь на национальную идентичность, статус нейтралитета, бедность или территориальное разделение, как рычаги для умаления западной поддержки в процессе присоединения РМ к ЕС.

Западные лидеры ошибочно ставили на Воронина, и пока  власть в Кишинэу будет в его руках и Смирнова в Тирасполе невозможны будут ни решение приднестровского конфликта, ни демократический и экономический прогресс Республики Молдова, заявил лидер Альянса „Moldova Noastră”.

29 мая, 2007
Пресс-центр AMN

* Представители Альянса „Moldova Noastră” заявили, что коммунистические агенты используют из баз данных на пунктах перехода информацию  о гражданах РМ, работающих за границей. Предупреждаем наблюдателей об опасности использования этих данных, проставлением подписей этих лиц, сканированных МИТ для фальсификации и получения коммунистами, по меньшей мере, 600 000 голосов граждан, находящихся за рубежом.

M
атериалы публикуются и распротраняются за счет Избирательного Фонда

 

 

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.