Noi proiecte comune pentru Republica Moldova au fost prezentate de Uniunea Europeană și Consiliul Europei în cadrul celei de-a treia etape a Parteneriatului pentru Buna Guvernare (2023-2027)

Noi proiecte comune pentru Republica Moldova au fost prezentate de Uniunea Europeană și Consiliul Europei în cadrul celei de-a treia etape a Parteneriatului pentru Buna Guvernare (2023-2027)Miercuri, 26 aprilie, la Chișinău, au fost prezentate noi proiecte care vizează modernizarea administrației justiției, facilitarea accesului femeilor la justiție, combaterea criminalității economice, promovarea egalității și nediscriminării, precum și sporirea eficienței luptei împotriva spălării banilor și combaterea finanțării terorismului, fiind parte a celei de-a treia etape a programului comun  al UE/Consiliul Europei- Parteneriat pentru Buna Guvernare (2023-2027).

În acest context, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova și Consiliul Europei, împreună cu 45 de reprezentanți ai instituțiilor naționale partenere, au discutat despre acțiuni comune la prima reuniune a Comitetului Local de Coordonare pentru noua fază a
Parteneriatului pentru Buna Guvernare. (PBG) pentru Republica Moldova.«UE are fericita ocazie  să demareze oficial Faza III a Parteneriatului UE/Consiliul Europei pentru Buna Guvernare. Lupta cu succes împotriva corupției, implementarea eficientă a reformei justiției în Republicii Moldova, precum și consolidarea drepturilor omului sunt elementele cheie pe calea aderării la UE a Republicii Moldova. Șase noi proiecte în cadrul Parteneriatului nostru de succes vor contribui la creșterea eficienței instanțelor, la îmbunătățirea regimului de luptă împotriva spălării banilor și de recuperare a activelor din Republica Moldova, la combaterea discriminării, a discursurilor motivate de ură și a crimelor motivate de prejudecată, precum și la consolidarea accesului la justiție pentru femeile victime ale violenței în următorii patru ani», a declarat Jānis Mažeiks, Ambasadorul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova.«Consiliul Europei și Uniunea Europeană au fost și continuă să fie o referință inerentă pentru reformele democratice din Republica Moldova, asistența oferită de-a lungul anilor este îndreptată să contribuie la promovarea unei societăți inclusive și pluraliste, la dezvoltarea sustenabilă a țării, asigurarea unei justiții independente, la edificarea și consolidarea instituțiilor transparente și responsabile», a menționat Tatiana Pậrvu, șefa Direcției Drepturile Omului și a Consiliului Europei, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova.«Având la bază rezultatele obținute în fazele anterioare ale PBG, Programul va oferi în continuare sprijin țării în agenda priorităților sale de aderare, având la bază standardele Consiliului Europei. Datorită flexibilității sale, PBG va continua să răspundă necesităților emergente ale partenerilor naționali», a subliniat Delphine Freymann, șefa Departamentului programe și mobilizare a resurselor, Direcția pentru coordonarea programelor, Consiliul Europei.În Republica Moldova vor fi implementate trei proiecte specifice țării, cu un buget total de 1,7 milioane de euro, cofinanțate de UE și Consiliul Europei. Proiectele vizează combaterea discriminării, a discursului instigator la ură și a infracțiunilor motivate de ură pentru a consolida toleranța, incluziunea și diversitatea. La nivel regional, cele trei proiecte vor fi implementate în țările Parteneriatului Estic, inclusiv în Republica Moldova. Proiectele regionale vor viza combaterea criminalității economice, promovarea egalității și nediscriminării și facilitarea accesului femeilor la justiție. Scopul lor este de a încuraja crearea de parteneriate, de a oferi o platformă pentru împărtășirea lecțiilor învățate și a celor mai bune practici și, acolo unde este cazul, să completeze proiectele specifice țării.


*******
DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire.


 

New joint projects for the Republic of Moldova presented by the European Union and the Council of Europe under the third phase of the Partnership for Good Governance (2023-2027)

New projects aimed at modernising the justice administration, facilitating access of women to justice, fighting economic crime, promoting equality and non-discrimination, as well as enhancing the effectiveness of anti-money laundering and terrorist financing were presented on Wednesday 26 April, in Chisinau as part of the third phase of the joint EU/Council of Europe Partnership for Good Governance (2023-2027) programme.

In this context, the Delegation of the European Union to the Republic of Moldova and the Council of Europe, together with 45 representatives of national partner institutions, discussed joint actions at the first Local Steering Committee meeting for the new phase of the Partnership for Good Governance (PGG) for the Republic of Moldova.The EU is very glad to officially start Phase III of the EU/Council of Europe Partnership for Good Governance. A successful fight against corruption, an effective implementation of the Republic of Moldova’s Justice Reform as well as strong human rights will be key on the Republic of Moldova’s path towards EU membership. Six new projects under our successful Partnership will help increase court efficiency, enhance the Republic of Moldova’s anti-money laundering and asset recovery regime, help combat discrimination, hate speech and hate crimes, and strengthen access to justice for women victims of violence over the next four years. – Jānis Mažeiks, Ambassador of the European Union Delegation to the Republic of Moldova.The Council of Europe and the European Union were and continue to be an inherent reference when we talk about democratic reforms in the Republic of Moldova. The support offered over the years contribute to the promotion of an inclusive and pluralistic society, to the country’s sustainable development, including ensuring an independent justice, building and consolidating transparent and accountable institutions. - Ambassador Tatiana Pậrvu, Head of Human Rights and Council of Europe Division, Ministry of Foreign Affairs and European Integration of the Republic of Moldova.While building on the results achieved under the previous phases of the PGG, the Programme will now provide support to the country in its accession priorities’ related agenda, based on Council of Europe standards. Thanks to its flexibility, PGG will continue to address emerging needs of the national partners – Delphine Freymann, Head of the Programming and Resource Mobilisation Department, Directorate of Programme Co-ordination, Council of Europe.Three country-specific projects will be implemented in the Republic of Moldova, with a total budget of 1.7 million euros, co-funded by the EU and the Council of Europe. The projects will build on the results of the previous phases and will continue aiming at combating discrimination, hate speech and hate crime to strengthen tolerance, inclusion, and diversity.At regional level, three projects will be implemented in Eastern Partnership countries, including the Republic of Moldova. The regional projects will aim at fighting economic crime, promoting equality and non-discrimination, and facilitating access of women to justice. Their purpose is to encourage networking, provide a platform for sharing lessons learned and best practices, and, where relevant, complement country-specific projects.

*******
DISCLAIMER: Issuers of press releases – not the news agency IPN – are fully responsible for the accuracy and essence of the content submitted for publication and/or distribution.

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.