Masă rotundă ,,Prezentarea Raportului de monitorizare a transparenței în procesul decizonal și bugetar al comunei Cocieri”


COMUNICAT

 

Masă rotundă ,,Prezentarea Raportului de monitorizare a transparenței în procesul decizonal și bugetar al comunei Cocieri”

 

Pe data de 16 februarie 2024, în sala de ședințe a Primăriei comunei Cocieri a fost desfășurată masa rotundă de prezentare a Raportului de monitorizare a transparenței în procesul decizonal și bugetar al comunei Cocieri, elaborat de către A.O. Cetățean Activ, în cadrul proiectului  „Societatea Civilă pentru Integrarea Europeană”, finanțat de către Uniunea Europeană și  și cofinanțat de Fundația „Friedrich Ebert”.

 

La eveniment au fost prezenți reprezentanții Primăriei și Consiliului local al Cocieri, Primăriei și Consiliului raionului Dubăsari, reprezentanții societății civile și organizațiilor obștești din Cocieri, r-nul Dubăsari și Chișinău, reprezentanții mass-mediilor locale, regionale și republicane.

 

În cadrul mesei rotunde a fost prezentat Raportul de monitorizare, concluziile și recomandările autorilor raportului – specialiștii Asociației Obștești ,,Cetățean Activ”.  Specialiștii au menționat că, scopul Raportului a constat în evaluarea cadrului și a practicilor existente de asigurare a transparenței în procesul decizional și bugetar al comunei Cocieri și în identificarea celor mai optime modalități de consolidare și îmbunătățire a nivelului de transparență, precum și creșterea numărului cetățenilor din localitate care sunt parte a procesului de luare a deciziilor.

 

Autorii Raportului au evaluat nivelul de realizare al proceselor instituționale aferente transparenței decizionale și accesului la informații și aplicarea efectivă a normelor privind transparența decizională.

În ceea ce privește nivelul de realizare a proceselor instituționale privind transparența decizională și accesul la informații de interes public, autorii analizei au încercat să carteze accesibilitatea din perspectiva cetățenilor a peste 8 tipuri de documente din cadrul APL, și anume: deciziile Consiliului Local, planul anual de achiziții publice, procesele verbale de achiziții publice, bugetul APL, rapoartele anuale și trimestriale de executare a bugetului, Strategia de dezvoltare locală, dispozițiile primarului; ordinea de zi a ședințelor consiliului.

În acest capitol, specialiștii au menționat că, transparența în procesul decizional în cadrul autorității publice locale nu se respectă la nivelul stabilit de cadrul normativ în acest domeniu, și anume: nu este clar în privința recomandărilor recepționate - sunt de la cetățeni sau din partea angajaților APL, lipsește sinteza recomandărilor. La fel, nu este clară situația privind dezbaterile publice (tematica, numărul participanților, propunerile înaintate etc).

Totodată, autorii au subliniat că, funcționarii APL nu utilizează instrumentele de aplicare în practică a prevederilor legale privind transparența. În aceeași timp, existența unor Reguli interne privind transparența decizională care ar întruni reglementări, instrumente, metodologii de aplicare și sancțiuni pentru nerespectare, ar responsabiliza funcționarii publici și ar contribui la eficientizarea activității în această direcție.

Pentru îmbunătățirea procesului de asigurare a transparenței decizionale autorii raportului au recomandat instituirea unor proceduri, și anume:

  • Organizarea consultărilor publice;
  • Plasarea anunțurilor de consultare publică pe pagina web a Primăriei;
  • Expedierea anunțurilor către părțile interesate conform listei;
  • Plasarea anunțurilor pe panoul informativ al primăriei;
  • Trimestrial se va organiza, cel puțin, o dezbatere publică.

 

Pentru monitorizarea transparenței în activitatea APL, specialiștii au evaluat disponibilitatea publică a informațiilor generale despre APL și disponibilitatea publică a informațiilor despre activitatea nemijlocită a APL. Autorii Raportului au făcut concluzia că autoritatea locală o asigură parțial disponibilitatea publică a informațiilor menite să faciliteze raporturile cetățeni – APL, dar disponibilitatea publică a informațiilor despre activitatea nemijlocită a APL este redusă: site-ul nu oferă informații privind programele și politicile publice elaborate, proiectele inițiate, inclusiv de asistență tehnică, de care a beneficiat sau beneficiază localitatea.

 

În ceea ce privește analiza asigurării transparenței procesului bugetar al comunei Cocieri, specialiștii au prezentat datele privind transparența la etapa de elaborarea a bugetului, etapa de aprobare/modificare a bugetului, etapa de executare a bugetului pentru anii 2021-2022, anul 2023 (scontat), proiect pentru anul 2024, estimările pentru anii 2025-2026, prin prisma obiectivelor principale ale Strategiei de dezvoltare durabilă integrată a comunei Cocieri pentru anii 2018-2023.

Autorii Raportului au constatat că, trei direcții prioritare ale Strategiei în anul 2021 nu au fost executate integral, în anul 2022, din trei direcții principale ale Strategiei, practic, a fost executată în volum deplin doar prima direcție. În aceeași timp, specialiștii au subliniat că în anul 2022 autoritatea a întreprins măsurile necesare pentru majorarea nivelului de executare a direcțiilor și obiectivelor din Strategia de dezvoltare durabilă integrată a comunei.

După spusele autorilor, în primele 6 luni ale anului 2023 direcțiile principale ale Strategiei au fost executate în proporție de 48-68%, iar bugetul precizat pentru acestea urmează să fie executat în volum deplin până la sfârșitul anului. Prin urmare, având în vedere analiza sus-menționată, specialiștii au făcut o presupunere că în anul 2023 aceste 3 direcții strategice pot fi executate pe deplin în cazul executării integrale a planului precizat.

 

Totodată, autorii Raportului au menționat că, deși resursele financiare în anii de referință se planifică că vor fi direcţionate pe obiectivele prevăzute în Strategia 2018-2023, se conturează întrebarea referitor la faptul că veniturile și cheltuielile în proiectul pentru anul 2024, dar și pentru estimările pentru anii 2025-2026, sunt mai mici decât cele precizate pentru anul 2023, în timp ce anual crește atât nivelul indicatorilor macrofinanciari, cât și volumul bugetului necesar pentru acoperirea nevoilor locuitorilor.

 

În final, specialiștii au sublniat că, în mare parte, APL Cocieri are viziune și voință pentru a dezvolta și perfecționa procesul de transparență conform cerințelor legale, demonstrează că este interesată de a îmbunătăți acest proces,  de a spori nivelul de consultare cu populația, de a mobiliza comunitatea augmentând, astfel, spiritul participativ. Cu toate acestea, la momentul elaborării Raportul, concluziile conturate arată că există mai multe lacune.

Pentru eliminarea acestora, autorii Raportului au propus un șir de recomandări în domeniul transparenței în procesul decizional, în ceea ce privește aspectele de transparență în activitatea APL, în vederea sporirii transparenței bugetare și transparenței în procesul de achiziții publice.

La fel, specialiștii au recomandat instruirea funcţionarilor responsabili de asigurarea transparenţei decizionale şi împuternicirea lor pentru a-şi dedica timp acţiunilor din acest domeniu, instituirea mecanismului de bugetare participativă cu elaborarea Regulamentului în acest sens, în scopul consolidării dialogului dintre cetățeni și administrația publică, ajustării politicilor publice la nevoile și așteptările cetățenilor, implicării cetățenilor în procesul de planificare și dezvoltare a comunității, sporirii transparenței în activitatea administrației publice.

 

După prezentarea Raportului, au avut loc discuții pe marginea raportului cu cu reprezentanții Primăriei și Consiliului local al Cocieri și reprezentanții Primăriei și Consiliului local al Cocieri, societății.

 

În primul rând, specialiștii Asociației Obștești „Cetățean Activ” au subliniat că la momentul prezentării Raportului, situația cu plasarea informațiilor pe site-ul Primăriei Cocieri s-a îmbunătățit semnificativ. În plus, autorii Raportului au apreciat pozitiv faptul că reprezentanții APL Cocieri au demonstrat deschidere către dialog și pregătire pentru schimbări. Ei au menționat, de asemenea, că sunt gata să oferă consultații și ajutorul necesar APL Cocieri în lucrul pentru creșterea nivelului de transparență.

Primara comunei Cocier, Raisa Spinovschi, a mulțumit autorilor Raportului pentru munca realizată. Ea a menționat că prima reacție la Raport a fost nedumerire, întrucât angajații Primăriei au fosr deschiși pentru contact, au transmis cu promptitudine informațiile solicitate de specialiștii echipei de proiect, în ciuda perioadei preelectorale și, în același timp, au primit foarte multe critici. Ulterior însă, potrivit primarului, emoțiile s-au potolit, iar specialiștii APL au studiat mai profund faptele indicate în Raport. Spinovschi a subliniat că a dat instrucțiunile corespunzătoare angajaților Primăriei pentru ca aceștia să publice toate informațiile lipsă pe site și să țină cont de recomandările autorilor Raportului în lucrul lor în ulterior. Primara a mai promis că în timpul apropiat se vor începe lucrul de elaborare a reglementărilor interne privind transparența și va fi angajat un responsabil în acest domeniu. Totodată, Spinovschi a remarcat că comuna organizează în mod regulat întâlniri de focus grupuri la care se discută probleme și proiecte importante din punct de vedere social. La aceste întâlniri participă atât angajații Primăriei, cât și reprezentanți ai societății civile. În plus, anual se organizează o Adunare Generală a comunei, la care fiecare șef al instituției prezintă un raport anual de activitate, și la care fiecare locuitor poate comenta raportul sau face propuneri pentru rezolvarea oricărei probleme.

Vicepreședintele raionului Dubăsari, Alexander Reul, care a fost prezent la eveniment, la fel a mulțumit autorilor Raportului pentru munca depusă și a remarcat că, deși nu este de acord cu unele din concluziile autorilor, a recunoscut că, în multe privințe, acestea concluziile au fost corecte. El a mai promis că va acorda mai multă atenție problemelor de transparență atât în ​​Primăria Cocieri, cât și în alte localități din regiune.

 

*Raportul a fost realizat ca produsul monitorizării autorității publice locale (APL) din comuna Cocieri din perspectiva asigurării transparenței în procesul decizional și bugetar, realizat de către AO „Cetățean Activ”, în cadrul proiectului „Societatea Civilă pentru Integrarea Europeană”, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Fundația „Friedrich Ebert”, implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, în calitate de partener principal, în parteneriat cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene, AO Institutum Virtutes Civilis (IVC) și Fundația „Friedrich Ebert” Moldova. Responsabilitatea exclusivă pentru concluziile și informațiile incluse în acest raport o poartă AO ,,Cetățean Activ”.

 

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.