Lansarea Centrului pentru monitorizarea și combaterea amenințărilor hibride

 

Salut!

De Ziua Independenței Republicii Moldova, pentru că ne iubim țara și cetățenii,
echipa H1, anunță lansarea Centrului pentru monitorizarea și combaterea amenințărilor hibride.

Facem asta, pentru că, avem încredere în viitorul țării și al cetățenilor noștri, credem în gândire critică, educație și viitor fără război hibrid... Facem asta pentru a vă arăta cine sunt oamenii, organizațiile și instituțiile media care ne manipulează, cum o fac și cum vă puteți proteja de provocările hibride.

Facem asta pentru că ...

 • Republica Moldova este un stat suveran şi independent, unitar şi indivizibil.
 • Pentru că Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile şi libertățile lui, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sunt garantate.
 • Pentru că Teritoriul Republicii Moldova este inalienabil, iar Frontierele țării sunt consfințite, respectându-se principiile şi normele unanim recunoscute ale dreptului internațional.
 • Pentru că Democrația în Republica Moldova se exercită în condițiile pluralismului politic, care este incompatibil cu dictatura şi cu totalitarismul.
 • Pentru că Republica Moldova și-a proclamat neutralitatea sa permanentă și nu admite dislocarea trupelor militare ale altor state pe teritoriul său.
 • Pentru că Republica Moldova este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetățenilor săi.
 • Pentru că  Devotamentul față de țară este sacru, iar Apărarea Patriei este un drept şi o datorie sfântă a fiecărui cetățean.
 • Pentru că Constituția Republicii Moldova este Legea Supremă.
 • Pentru că vrem ca societatea Republicii Moldova să fie educată, să gândească liber și critic.
 • Pentru că mai avem partide politice corupte și partide politice finanțate din Federația Rusă.
 • Pentru că avem politicieni corupți și fără integritate care continuă să fie aleși în funcții de stat.
 • Pentru că fracțiunea PSRM zboară in-corpore la Moscova imediat după alegeri.
 • Pentru că Zinaida Grecenîi este primul preşedinte de Parlament al Republicii Moldova care a ținut un discurs în Duma de Stat.
 • Pentru că președintele Republicii Moldova zboară cu avionul Gazprom.
 • Pentru că vulnerabilitățile de securitate ale Republicii Moldova depășesc toate limitele posibile.
 • Pentru că forțe militare ale Federației Ruse se află pe teritoriul Republicii Moldova.
 • Pentru că cetățenii noștri din Transnistria au fost manipulați ca să fie împotriva Republicii Moldova.
 • Pentru că Gazprom e unicul furnizor de gaze și vulnerabilizează securitatea energetică a Republicii Moldova.
 • Pentru că opt televiziuni retransmise din Rusia “fură” din piață de publicitate 70% din bani.
 • Pentru că “Legea anti-propagandă” este insuficientă pentru a ne apăra spațiul informațional.
 • Pentru că din 1128 de ziare și reviste comercializate în Republica Moldova, 960 sunt în limba rusă, iar majoritatea sunt importate din Federația Rusă.
 • Pentru că primele trei cele mai citite ziare în Republica Moldova sunt Komsomoliskaia Pravda, Makler și Argumenti i Fakti.
 • Pentru că ziarul Komsomoliskaia Pravda are tirajul mai mare decât toate celelalte ziare din Republica Moldova luate împreună.
 • Pentru că Sputnik manipulează publicul din Republica Moldova în limbile rusă, moldovenească și română.
 • Pentru că legislația de media trebuie perfecționată urgent.
 • Pentru că trebuie să avem mult mai mult conținut autohton în limba română.
 • Pentru că Federația Rusă finanțează peste 100 de organizații, instituții media, formatori de opinie și partide din Republica Moldova.
 • Pentru că Biserica Ortodoxă Rusă se implică în toate procesele electorale și este folosită în manipularea alegătorilor, deși cultele religioase sunt autonome și separate de stat.
 • Pentru că limba vorbită, etnia și istoria sunt folosite pentru a dezbina cetățenii, deși Republica Moldova este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetățenilor săi.
 • Pentru că sărăcia, corupția, manipulările și deprinderile cotidiene ne-au făcut să nu mai distingem limitele normalului și corectului.
 • Pentru că statul face prea puțin pentru a-și apăra cetățenii de propagandă, dezinformare, știri false și alte amenințări hibride.
 • Pentru că Strategia Securității Informaționale a fost aprobată, iar statul nu o implementează.
 • Pentru că nu avem dezbateri publice și politice pe temele amenințărilor hibride, iar societatea trebuie apărată și protejată de propagandă, dezinformare și știri false.
 • Pentru că e prea puțin patriotism.
 • Pentru că nu vrem război hibrid.
 • Pentru că ...


Vom monitoriza zilnic propaganda, dezinformarea și știrile false din spațiul mediatic al Republicii Moldova, dar și de peste hotare care vizează țara și cetățenii noștri. Vom arăta și explica public cine sunt oamenii, organizațiile și instituțiile media care ne manipulează prin provocări hibride, dar și temele pe care le promovează. Vom analiza fenomenele hibride, vom prezenta opiniile experților internaționali și din Republica Moldova.

Vom avea o bibliotecă a documentelor și cercetărilor naționale și internaționale care vizează amenințările hibride. Vom transmite periodic alerte publice cu tentativele de diseminare a propagandei, dezinformărilor sau a știrilor false, iar săptămânal o să vă oferim un newsletter cu multe informații despre cine, cum, ce, și de ce ne manipulează sau vrea să o facă.

Facem toate astea pentru că... vom aprecia să continuați împreună cu noi această listă și acest efort pe
www.h1.md. Vom aprecia orice informație, gând, idee sau propunere, astfel ca lista de „pentru că...” să fie cât mai completă și cât mai scurtă.

La mulți ani, Republica Moldova !!!

La mulți ani, Cetățeni ai Republicii Moldova !!!

Echipa
H1@h1.md


------
DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire.

 

Здравствуй!

В День Независимости Республики Молдова, так как мы любим свою страну и её граждан, команда H1 объявляет запуск Центра по мониторингу и борьбе с гибридными угрозами.

Мы делаем это, потому что верим в будущее страны и наших граждан, верим в критическое мышление, образование и будущее без гибридных войн. Делаем это, чтобы показать людей, организации и медиа-институты, которые манипулируют нами. Мы хотим показать как они это делают и как вы можете защитить себя от гибридных угроз.

Делаем это, потому что…

 • Республика Молдова - суверенное, независимое, единое и неделимое государство.
 • Потому что Республика Молдова - правовое, демократическое государство, в котором достоинство, права и свободы человека, свободное развитие человеческой личности и политический плюрализм представляют собой высшие и гарантированные ценности.
 • Потому что Территория Республики Молдова неотчуждаема, а Границы страны закреплены, соблюдая единодушно признанные принципы и нормы международного права.
 • Потому что демократия в Республике Молдова осуществляется в условиях политического плюрализма, который несовместим с диктатурой и тоталитаризмом.
 • Потому что Республика Молдова провозгласила свой постоянный нейтралитет и не допускает расположения войск других государств на своей территории.
 • Потому что Республика Молдова — это общая и неделимая родина для всех граждан страны.
 • Потому что верность стране священна, а защита Родины-это святое право и долг каждого гражданина.
 • Потому что Конституция Республики Молдова - это Высший Закон.
 • Потому что мы хотим, чтобы общество Республики Молдова было образованным, мыслило свободно и критически.
 • Потому что у нас всё ещё есть коррумпированные политические партии и партии, финансируемые Российской Федерацией.
 • Потому что у нас есть коррумпированные политики, которые по-прежнему избираются на государственные должности.
 • Потому что фракция ПСРМ летит в Москву полным составом сразу после выборов.
 • Потому что Зинаида Гречаный - первый председатель Парламента Республики Молдова, который выступал с речью в Госдуме.
 • Потому что президент Республики Молдова летит на самолёте “Газпрома”
 • Потому что уязвимости в безопасности Республики Молдова переходят все границы.
 • Потому что военные силы Российской Федерации находятся на территории Республики Молдова.
 • Потому что наших граждан в Приднестровье манипулировали, настраивая против Республики Молдова.
 • Потому что Газпром является единственным поставщиком газа и опасен для энергетической безопасности Республики Молдова.
 • Потому что 8 телеканалов, которые ретранслируют русские программы, “крадут” на рынке рекламы 70% денег.
 • Потому что закона “ Антипропаганды” недостаточно для защиты нашего информационного пространства.
 • Потому что из 1128 газет и журналов, продающихся в Республике Молдова, 960 из них - на русском языке, а большинство импортируются из Российской Федерации.
 • Потому что три самых читаемых газеты в Республике Молдова - “Комсомольская Правда”, “Маклер” и “Аргументы и Факты”.
 • Потому что у “Комсомольской Правды” тираж больше, чем у всех остальных газет в Республике Молдова вместе взятых.
 • Потому что “ Sputnik” манипулирует обществом Республики Молдова на русском, молдавском и румынском языках.
 • Потому что законодательство СМИ должно быть в срочном порядке усовершенствовано.
 • Потому что у нас должно быть больше отечественного контента на румынском языке.
 • Потому что Российская Федерация финансирует более 100 организаций, медиа-институтов, лидеров мнений и партий в Республике Молдова.
 • Потому что Российская Православная Церковь вмешивается во все избирательные процессы и используется для манипуляции избирателей, хотя религиозные культы автономны и отдельны от государства.
 • Потому что разговорный язык, этнос и история используются, чтобы разобщить граждан, несмотря на то что Республика Молдова является общей родиной, неделимой для каждого её гражданина. 
 • Потому что бедность, коррупция, манипуляции и обыденные вещи, к которым мы привыкли, заставили нас перестать различать границы норм и справедливости.
 • Потому что государство делает слишком мало для защиты своих граждан от пропаганды, дезинформации, фейковых новостей и гибридных угроз.
 • Потому что Стратегия Информационной Безопасности была принята, а государство не внедряет её.
 • Потому что у нас нет публичных и политических дебатов на темы гибридных угроз, а общество необходимо защищать от пропаганды, дезинформации и фейковых новостей.
 • Потому что слишком мало патриотизма.
 • Потому что мы не хотим гибридной войны.
   

Мы будем ежедневно мониторить пропаганду, дезинформацию и фейковые новости в медиа-пространстве Молдовы и за ее пределами. Будем показывать и объяснять обществу, кто эти люди, организации и медиа-институты, которые манипулируют нами посредством гибридных угроз и тем, которые они продвигают. Будем анализировать феномены гибридных угроз, представлять мнения международных экспертов и экспертов из Республики Молдова.

У нас будет библиотека национальных и международных документов и исследований, касающихся гибридных угроз. Мы периодически будем делать публичные заявления о предпринятых попытках распространения пропаганды, дезинформации или фейковых новостей и еженедельно присылать информационный бюллетень с данными о том, кто, что, как и почему пытается или уже манипулирует нами.

Мы делаем всё это, потому что… будем ценить, если вы продолжите вместе с нами заполнять этот список и прилагать для этого усилия на
www.h1.md . Мы будем признательны за любую информацию, мысли, идею или предложение, которые помогут сделать список “потому что” более полным и в то же время кратким.

С праздником, Республика Молдова!!!
С праздником, Граждане Республики Молдова!!!

Команда
H1@h1.md

 

DISCLAIMER: Авторы пресс-релизов – не информационное агентство IPN – несут всю ответственность за достоверность и содержание пресс-релиза, который предлагают к публикации.

 

Hello!

On the Independence Day of the Republic of Moldova, because we love our country and its citizens, the H1 team announces the launch of the Center for Monitoring and Combating Hybrid Threats.

We are doing this because we believe in the future of our country and its citizens, we believe in critical thinking, education and a future without a hybrid war... We are doing this to show you who are the people, organizations and media institutions manipulating us, how they do it and how you can protect yourself from hybrid challenges.

We are doing this because ...

 • The Republic of Moldova is a sovereign, independent, unitary and indivisible state.
 • Because the Republic of Moldova is a democratic state, governed by the rule of law, in which human dignity, human rights and freedoms, the free development of persons, political justice and pluralism represent supreme values and are guaranteed.
 • Because the territory of the Republic of Moldova is inalienable, and the borders of the country are established respecting the universal principles and norms of international law.
 • Because democracy in the Republic of Moldova is exercised in accordance with political pluralism, which is incompatible with dictatorship and totalitarianism.
 • Because the Republic of Moldova has proclaimed its permanent neutrality and does not allow the deployment of foreign military troops on its territory.
 • Because the Republic of Moldova is the homeland of all its citizens.
 • Because a devotion to the country is sacred and defending the homeland is a sacred right and responsibility of every citizen.
 • Because the Constitution of the Republic of Moldova is the nation’s supreme law.
 • Because we want the Moldovan society to be educated, and to think freely and critically.
 • Because we still have corrupt political parties and parties financed by the Russian Federation.
 • Because we still have corrupt politicians, without integrity, who continue to be elected to public office.
 • Because the PSRM faction (the Socialist Party of the Republic of Moldova) flies in corpore to Moscow immediately after the elections.
 • Because Zinaida Grecenîi is the first President of the Parliament of the Republic of Moldova to give a speech in front of the State Duma.
 • Because the President of the Republic of Moldova flies with the Gazprom airplane.
 • Because the security weaknesses of the Republic of Moldova go beyond the realm of possibilities.
 • Because Russian military troops are deployed on the territory of the Republic of Moldova.
 • Because our citizens in Transnistria were manipulated against the Republic of Moldova.
 • Because Gazprom is the only gas supplier and it threatens the safety of the energy sector of the Republic of Moldova.
 • Because eight Russian broadcast television networks “steal” 70% of the money from the media market.
 • Because the “anti-propaganda law” is insufficient in defending the media environment/information resources.
 • Because out of 1128 newspapers and magazines sold in the Republic of Moldova, 960 are in Russian and the majority of them are imported from Russia.
 • Because the three most read newspapers in the Republic of Moldova are Komsomoliskaia Pravda, Makler și Argumenti i Fakti.
 • Because Komsomoliskaia Pravda has a bigger print than all other newspapers in the Republic of Moldova put together.
 • Because Sputnik is using Russian, Romanian and Moldovan to manipulate the public.
 • Because the legislation governing the media needs to be reformed immediately.
 • Because we need a lot more local Romanian literary content.
 • Because the Russian Federation finances over 100 organizations, media institutions, opinion leaders and political parties from the Republic of Moldova.
 • Because the Russian Orthodox Church is involved in all electoral processes and is used to manipulate voters, even though the Church is independent and separated from the state.
 • Because even though the Republic of Moldova is homeland of all its citizens, the spoken language, ethnicity and history are used to divide the citizens.
 • Because poverty, corruption, daily habits and influences have made us unable to distinguish the normal and correct limits.
 • Because the state is not doing enough to defend and protect its citizens from propaganda, misinformation, fake news and other hybrid threats.
 • Because although the Informational Security Strategy has been approved, the state has not implemented it yet.
 • Because we do not have public and political debates on the subject of hybrid threats, and society must be defended and protected from propaganda, misinformation and fake news.
 • Because there is too little patriotism.
 • Because we do not want a hybrid war.
 • Because ...


We will monitor, on a daily basis, the propaganda, misinformation and fake news from the media environment of the Republic of Moldova, as well as from abroad, targeting our country and its citizens. We will show and explain who are the people, organizations and media institutions that influence us through hybrid threats, but also the ideas they promote. We will analyze the hybrid phenomena and we will present the opinions of international and Moldovan experts.

We will have a library of national and international research and documents targeting hybrid threats. We will send out regular public alerts, with the goal of trying to spread awareness of propaganda, misinformation and fake news. On a weekly basis, we will provide you with a newsletter with lots of information about those who want to, or already manipulate us.

We are doing all this because... we will appreciate you helping us continue this list and this effort on
www.h1.md. We will appreciate receiving any information, ideas, thoughts or suggestions to make the “because…” list as short and as complete as possible.

Happy Independence Day, Republic of Moldova!!!

Happy Independence Day, Citizens of the Republic Moldova !!!

Team
H1@h1.md

 

DISCLAIMER: Issuers of press releases – not the news agency IPN – are fully responsible for the accuracy and essence of the content submitted for publication and/or distribution.

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.