La 10 octombrie 2018, cu sprijinul UE, a avut loc un seminar de instruire a cadrelor didactice din mediul rural din Găgăuzia pentru cunoașterea metodelor moderne de predare a drepturilor omului în școală


La 10.10.2018, Institutul pentru Democrație a organizat un seminar în Găgăuzia, cu tema: Metodele moderne de predare a drepturilor omului pentru elevi. Acest seminar a fost organizat la Congazcic pentru persoanele care au un impact semnificativ asupra formării viziunii despre lume și a valorilor tinerilor - profesori.La seminar, participanții au discutat importanța Convenției privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor.

Seminarul a fost organizat de Institutul pentru Democrație (Comrat), în cadrul proiectului „Creșterea încrederii reciproce dintre cadrele didactice de pe cele două maluri ale Nistrului: Formarea capacităților regionale pentru dezvoltarea continuă a competențelor profesorilor în domeniul metodelor moderne pro-active de educație pentru drepturile omului", finanțat de Uniunea Europeană (Programul măsurilor de consolidare a încrederii).

După cum a menționat șefa Reprezentanței Oficiului Avocatului Poporului de la Comrat, Svetlana Mironova, “Toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și în drepturi. Ele sunt înzestrate cu rațiune și conștiință și trebuie să se comporte unele față de altele în spiritul fraternității” (Declarația universală a drepturilor omului). Fiecare om se poate prevala de toate drepturile și libertățile proclamate în prezenta Declarație universală a drepturilor omului fără niciun fel de deosebire ca, de pildă, deosebirea de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, de origine națională sau socială, avere, naștere sau orice alte împrejurări.

A fost extrem de util pentru profesorii să afle că toți oamenii se bucură în egală măsură de drepturile omului, excluzând orice fel de discriminare. În centrul conceptului de drepturi ale omului există două valori fundamentale: prima este demnitatea umană, iar a doua este egalitatea.

În cadrul seminarului, profesorii au aflat că drepturile omului reflectă nevoile sale de bază, stabilesc standardele de bază, fără de care oamenii nu pot trăi demn.

Noutatea informației prezentate, orientarea ei practică au dus la un mare interes al participanților, profesorii au remarcat faptul că au învățat o mulțime de informații utile care pot fi utilizate cu succes în predarea drepturilor omului.

Profesorii au evaluat pozitiv acest seminar, au mulțumit organizatorului și donatorului proiectului, Uniunii Europene, menționând că ar fi utilă continuarea unor seminare similare, deoarece acestea contribuie la creșterea abilităților profesorilor și a calității predării moderne pro active în domeniul drepturilor omului, la formarea valorilor democratice ale tinerilor și capacitatea lor în a-și proteja drepturile și libertățile fundamentale, în caz că le sunt încălcate.

Acest proiect este implementat cu suportul financiar al Uniunii Europene. Coordonatorul proiectului este Institutul pentru Democrație - o organizație publică înregistrată oficial la Ministerul Justiției al Republicii Moldova în ianuarie 2007.

În anul 2016, pentru realizări excelente în domeniul drepturilor omului, Institutul pentru Democrație a câștigat premiul Asociației Occidentale a Cluburilor UNESCO cu prilejul Zilei Internaționale a Drepturilor Omului. Pentru realizări remarcabile în desfășurarea activităților în domeniul drepturilor omului în anul 2016, revista științifică internațională "Supremația Dreptului" a recunoscut Institutul pentru Democrație ca fiind organizația anului.

Institutul pentru Democrație


DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenţia de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea şi esenţa conţinutului comunicatului, prezentat spre publicare şi/sau distribuire


10 октября 2018 г. при поддержке ЕС прошел семинар по обучению сельских учителей Гагаузии современным методам обучения школьников правам человека

10 октября 2018 г. в селе Конгазчик (Гагаузия) Институт демократии провел семинар по обучению сельских учителей Гагаузии современным методам обучения школьников правам человека.На семинаре участники обсудили  значение Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

Семинар был организован Институтом демократии (Комрат) в рамках проекта «Повышение взаимного доверия между учителями обоих берегов Днестра: Формирование регионального потенциала для непрерывного развития квалификации учителей в сфере современных проактивных методов образования в области прав человека», финансируемый Европейским Союзом (Программа мер по укреплению доверия).

Как отметила начальник Представительства Офиса Народного Адвоката в Комрате Светлана Миронова, «все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах» (Всеобщая декларация прав человека). Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения.

Педагогам было полезно узнать, что все люди в равной степени обладают правами человека, исключая всякого рода дискриминацию. В основе концепции прав человека лежат две основные ценности: первая – это человеческое достоинство, а вторая – равенство.

В ходе семинара учителя поняли, что права человека отражают его основные потребности, устанавливают базовые стандарты, без которых люди не могут жить достойно.

Теоретический материал, в том числе презентация «Конвенция о предотвращении всех форм дискриминации в отношении женщин» дополняли практические упражнения: ролевые игры «Насилие в моей жизни» и «Путь в страну равенства», просмотр видеоролика о дискриминации женщин и др.

Новизна представленных знаний, их практическая направленность обусловили большой интерес участников к семинарам, учителя отметили, что узнали много полезной информации, которую смогут успешно применять в обучении школьников правам человека.

Положительно оценив данный семинар, учителя поблагодарили за их проведение организатора, а также донора проекта – Европейский Союз, отметив, что будет полезно и в дальнейшем проводить подобные семинары, так как они способствуют росту их навыков в качественном и современном проактивном обучении молодёжи правам человека, в формировании у них демократических ценностей и умений по защите основных прав и свобод в случаи их нарушения.

Данный проект реализуется при финансовой поддержке Европейского Союза. Координатором проекта является Институт демократии – общественная организация, официально зарегистрированная в Министерстве юстиции Республики Молдова в январе 2007 года. В 2016 году за выдающиеся достижения в области прав человека Институт демократии получил награду Западно-региональной ассоциации клубов ЮНЕСКО по случаю Международного дня прав человека. Международный научный журнал «Верховенство права» признал Институт демократии организацией года за выдающиеся достижения в проведении мероприятий в области прав человека в 2016 году.

Институт ДемократииDISCLAIMER: Авторы пресс-релизов – не информационное агентство IPN – несут всю ответственность за достоверность и содержание пресс-релиза, который предлагают к публикации.

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.