ENEMO evaluează că alegerile au avut loc într-un mediu calm și competitiv la general, în pofida deficiențelor legale din Codul Electoral

 

Chișinău, 22 octombrie 2019 - Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO) evaluează în mod preliminar că alegerile au fost organizate într-un mediu calm și în competitiv la general, în pofida deficiențelor legale din Codul Electoral.

Acest lucru a fost declarat la conferința de presă organizată la Agenția de știri IPN, unde ENEMO și-a prezentat declarația preliminară.

Dritan Taulla, șeful Misiunii ENEMO în Moldova, a declarat: „Cerințele excesive din legea pentru înregistrarea candidaților independenti sunt în contradicție cu standardele internaționale și ar putea fi ridicate îngrijorări cu privire la motivele inconsistente de respingere a candidaților independenți, ceea ce poate a afectat principiul egalității de șanse.''

ENEMO apreciază modificările adoptate recent ca fiind în general pozitive și în conformitate cu standardele internaționale și cele mai bune practici pentru alegerile democratice, remarcând totodată că modificarea cadrului legal cu aproape două luni înainte de alegeri nu este o practică recomandată, deoarece afectează negativ stabilitatea legii.

Domnul Taulla a adăugat: „Ședințele CEC s-au desfășurat în general într-un mod colegial, deschis și transparent. CEC a publicat în prealabil agenda viitoarelor sesiuni și a furnizat proiecte de decizie la cerere ”.

CEC și CECE-urile au funcționat eficient și în timp util pentru a organiza alegerile. ENEMO consideră că schimbările în componența CECE-urilor și BESV-urilor în ajunul alegerilor au contestat activitatea unora dintre comisiile electorale, deși nu pare să fi afectat semnificativ procesul în mod negativ. Nivelurile de cunoaștere de catre membrii BESV a procedurilor de deschidere, numărare și totalizare, precum și transferul materialelor electorale au variat.

În ceea ce privește înregistrarea candidaților independenti, „MOA ENEMO a observat că procesul de colectare a semnăturilor a fost destul de problematic într-o serie de cazuri, din cauza dispozițiilor legii care nu sunt clare și au lăsat spațiu pentru interpretări diferite de către CECE-uri și instante de diferite niveluri. MOA consideră că restricțiile și discriminarea candidaților independenți în ceea ce privește dreptul lor de a se candida la alegeri sunt contradictorii cu standardele internaționale și cu cele mai bune practici ”, a declarat Dritan Taulla, Șeful misiunii ENEMO.

Domnul Pierre Peytier, Șeful Adjunct al Misiunii, a declarat: „Un număr de CECE-uri au înregistrat liste, care la momentul depunerii și acceptării, nu îndeplineau cota de reprezentare de gen pentru consiliile locale. Pentru înregistrarea listelor de partide, CECE-urile au urmat Decizia și modelul furnizate de CEC, care conțineau instrucțiuni înșelătoare, conducând CECE-urile să facă calcule incorecte cu privire la numărul de femei candidați necesare pe listă ”.

În timpul campaniei nu s-au observat mesaje specifice care vizează politicile cu privire la femei, în timp ce rapoartele de monitorizare media ale organizațiilor autohtone au arătat o prezență scăzută a femeilor în știri legate de campanie.

Deși campania electorală a fost în ansamblu incluzivă, ENEMO apreciază preliminar că dispozițiile privind normele de agitație în cadrul legal sunt uneori neclare și lasă spațiu excesiv pentru lacune, care pot fi abuzate de constantele electorale cu rea-credință.

„ENEMO ridică îngrijorări cu privire la implicarea directă a primarilor și oficialilor guvernamentali în agitație și notează că această problemă rămâne insuficient sancționată în cadrul legal. De asemenea, ENEMO ridică îngrijorarea faptului că atât perioadele inegale de agitație între concurenții electorali, cât și agitațiile timpurii au afectat principiul egalității de șanse”, a declarat domnul Peytier.

„Interlocutorii ENEMO au ridicat îngrijorarea cu privire la„ finanțarea de umbră ”a campaniilor electorale, și anume discrepanțele dintre fondurile de campanie raportate și activitățile efective de agitație și cheltuielile aferente. ENEMO constată lipsa unor mecanisme de supraveghere puternice pentru a verifica respectarea constantelor electorale cu cerințele financiare ale legii”, a explicat domnul Peytier.

În plus, ENEMO evaluează faptul că o serie de concurenți au utilizat insuficient mecanismele disponibile de soluționare a litigiilor, se presupune din cauza lipsei de resurse și a lipsei de încredere în eficacitatea sistemului de soluționare. Mai mult, ENEMO observă că o serie de decizii cu privire la cotestațiile emise de către orgaele electorale de nivel inferior nu au menționat organismul competent și termenele de cotestare împotriva deciziilor lor, ceea ce este în contradicție cu standardele internaționale.

„Ziua Alegerilor a fost, în general, calmă și pașnică. Gestionarea generală a sectiilor și conduita BESV-urilor a fost evaluată pozitiv în majoritatea secțiilor de votare observate, în pofida cazurilor izolate de supraaglomerare, încălcarea secretului votului și alte incidente minore la câteva secții de votare observate, fără a afecta în general legitimitatea procesului sau a rezultatelor”, a concluzionat dl Taulla.

Dna Maja Milikic, Ofițer de presă al Misiunii ENEMO, a declarat: „Această declarație se bazează pe observațiile și constatările misiunii ENEMO în perioada preelectorală și în ziua alegerilor. ENEMO subliniază faptul că această declarație are un caracter preliminar, deoarece rezultatele oficiale sunt încă de anunțat, iar contestațiile depuse sunt încă de rezolvat. ENEMO va continua să urmeze procesul electoral și să observe al doilea tur de alegeri. ENEMO va emite raportul final în decembrie ”.

Misiunea internațională de observare a ENEMO pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 este susținută financiar de Uniunea Europeană, Suedia și Regatul Țărilor de Jos. Conținutul documentului este responsabilitatea exclusivă a ENEMO și nu reprezintă neapărat poziția donatorilor.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați:
Maja MILIKIC, ofițer de presă
E-mail: maja.milikic@enemo.eu ; Telefon: +373 69 754 300

 

DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire.

 

„ENEMO assesses that elections were held in a calm and generally competitive environment, despite legal shortcomings in the Electoral Code”

 

Chisinau, 22 October 2019 - The European Network of Election Monitoring Organizations (ENEMO) preliminarily assesses that elections were held in a calm and generally competitive environment, despite legal shortcomings in the Electoral Code.

This was stated at the press conference held at the News Agency IPN where ENEMO presented its preliminary statement.

Mr. Dritan Taulla, Head of ENEMO Mission to Moldova said:Excessive requirements in the law for the registration of self-nominated candidates are at odds with international standards, and concerns could be raised regarding inconsistent grounds for rejection of independent candidates, which may have affected the principle of equal opportunity.''

ENEMO assesses the recently adopted amendments as overall positive and in line with international standards and best practices for democratic elections, while also noting that amending the legal framework nearly two months before an election is not a recommended practice, as it negatively affects the stability of the law.

Mr. Taulla added: “CEC sessions were generally conducted in a collegial, open and transparent manner. The CEC published the agenda of the upcoming sessions in advance and provided draft decisions upon request”.

The CEC and DECs operated effectively and in a timely manner to organize the elections. ENEMO considers changes in the composition of DECs and PEBs on the eve of the elections challenged the work of some of the electoral commissions, although it did not seem to significantly affect the process in a negative way. Levels of knowledge of PEB members of opening, counting and tabulation procedures, as well as the transfer of electoral materials, varied.

Regarding registration of self-nominated candidates, “the ENEMO EOM observed that the process of signature collection was significantly problematic in a number of cases, due to provisions of the law lacking clarity and leaving space for different interpretations by different levels of EMBs and courts. The EOM considers restrictions and discrimination of independent candidates regarding their right to stand for election as conflicting with international standards and best practices”, said Mr. Dritan Taulla, Head of ENEMO Mission.

Mr. Pierre Peytier, Deputy Head of Mission said: “A number of DECs registered lists that, at the time of submission and acceptance, did not fulfill the gender quota for local councils. For registration of party lists, DECs followed the Decision and template provided by the CEC which contained misleading instructions, leading DECs to make incorrect calculations on the number of women candidates required per list”.

No specific messages targeting women policies were noted during the campaigning, while media monitoring reports of domestic organizations have shown a low presence of women in campaign-related news.

Although the electoral campaign was overall inclusive, ENEMO preliminary assesses that provisions on campaigning rules in the legal framework are at times unclear, and leave excessive space for loopholes, abusable by electoral constants in bad faith.

“ENEMO raises concerns regarding the direct involvement of incumbent mayors and government officials in campaigning and notes that this issue remains insufficiently sanctioned in the legal framework. ENEMO also raises concerns that both uneven timeframes for campaigning among electoral contestants and early campaigning affected the principle of equal opportunity”, stated Mr. Peytier.

“ENEMO interlocutors raised concerns about “shadow funding” of electoral campaigns, namely discrepancies between reported campaign funds and actual campaigning activities and related expenses. ENEMO notes a lack of strong oversight mechanisms to verify compliance of electoral constants with the financial requirements of the law”, explained Mr. Peytier.

Additionally, ENEMO assesses that a number of contestants have insufficiently used the available dispute resolution mechanisms, reportedly due to lack of resources and lack of confidence on the effectiveness of the resolution system. Moreover, ENEMO notes that a number of decisions on the complaints issued by lower level EMBs failed to mention the competent body and deadlines for complaining against their decisions, which is at odds with international standards.

“Election Day was, overall, calm and peaceful. The overall management of the polling and conduct of PECs was assessed positively in the majority of observed polling stations, despite isolated cases of overcrowding, violation of the secrecy of the vote, and other minor incidents at a few polling stations observed, not affecting the overall legitimacy of the process or the results”, concluded Mr. Taulla.

Ms. Maja Milikic, Press Officer of ENEMO Mission stated: “This statement is based on ENEMO mission observations and findings during the pre-election period and on election day. ENEMO stresses that this statement is preliminary in nature, as the official results are yet to be announced and submitted complaints are still to be addressed. ENEMO will continue to follow the election process and observe the second round of elections. ENEMO will issue the final report in December”.


ENEMO’s international observation mission for the 20 October 2019 General Local Elections in Moldova is financially supported by the European Union, Sweden and the Kingdom of the Netherlands. The content of the document is the sole responsibility of ENEMO and does not necessarily represent the position of the donors.

For further information please contact:
Maja MILIKIC, Press Officer
E-mail: maja.milikic@enemo.eu; Phone: +373 69 754 300

 

                  


DISCLAIMER: Issuers of press releases – not the news agency IPN – are fully responsible for the accuracy and essence of the content submitted for publication and/or distribution.

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.