ENEMO evaluează că al doilea tur pentru alegerile primarilor s-a desfășurat într-o manieră generală eficientă, în mare parte în conformitate cu legislația Republicii Moldova și standardele internaționale

Chisinau, 05 Noiembrie, 2019 – Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO) evaluează preliminar că turul doi al alegerilor pentru primari s-a desfășurat într-o manieră eficientă, per general, în mare parte fiind în conformitate cu legislația Republicii Moldova și standardele internaționale

Acest lucru a fost declarat la conferința de presă organizată la Agenția de Știri IPN, unde ENEMO și-a prezentat declarația preliminară.

Dnul Dritan Taulla, Șeful Misiunii ENEMO în Moldova a spus: “Lipsa unor dispoziții legale clare pentru turul doi și reglementările târzii au lăsat o cantitate semnificativă de incertitudini în procesul electoral și au fost observate nereguli minore în ziua alegerilor. Totuși, nici una din acestea nu părea să afecteze negativ legitimitatea procesului sau a rezultatelor ”.

ENEMO evaluează faptul că lipsa de claritate a dispozițiilor lasă spațiu pentru interpretarea subiectivă și/sau incoerentă a legii de către organele electorale.

“Cadrul legal asigură condiții pentru organizarea alegerilor democratice, fapt deja demonstrat la desfășurarea primului tur al alegerilor. Cu toate acestea, Codul electoral nu reglementează clar mai multe aspecte din turul doi. Deși CEC a întreprins măsuri pentru a reglementa unele dintre aceste aspecte, câteva dintre ele au rămas nereglementate”, a explicat Dnul Taulla. 

CEC a lucrat în mod colegial, a organizat sesiuni publice regulate, iar deciziile sale au fost publicate în general în timp util pe website-ul său, în conformitate cu legea.


Comisia a funcționat în conformitate cu mandatul său, iar performanța sa în perioada dintre primul și al doilea tur a fost în mare parte eficientă și, în general, transparentă. Cu toate acestea, ENEMO observă că unele date cheie ale alegerilor nu erau ușor disponibile.”, a adăugat Dnul Taulla.

În pofida desfășurării campaniei într-un mediu liber, per ansamblu, ar trebui să fie ridicate îngrijorări cu privire la mai multe cazuri de „PR negru” și agitație negativă adresată candidaților, în special în social media, sub formă de discursuri de ură, discreditare și atacuri verbale ad hominem, care a crescut brusc în turul doi.


În ciuda încercărilor guvernului de a limita utilizarea abuzivă a resurselor administrative, ENEMO constată implicarea înalților oficiali de stat și a parlamentarilor care susțin în mod deschis candidații pentru funcția de primar din partidele lor în al doilea tur, în timpul evenimentelor de campanie sau pe paginile lor de socializare. Deși nu există dispoziții explicite cu privire la cele menționate mai sus în Codul electoral, ar trebui să fie ridicate preocupări în privința estompării liniei dintre stat și partid, ceea ce este în contradicție cu standardele internaționale și creează un teren de joc dezlănțuit.”, a remarcat Dnul Pierre Peytier, Șeful Adjunct al Misiunii.

Mai mult ca atât, ENEMO remarcă faptul că termenele sau sesizările care contestă rezultatele primului tur se suprapun cu intervalul de timp de două săptămâni dintre cele două tururi, ceea ce ar putea prezenta un obstacol pentru dreptul de atac, în contradicție cu standardele internaționale.

Adițional, Dnul Peyiter a spus:
Ziua alegerilor a fost, în general, calmă și pașnică. Gestionarea procesului de votare și conduita BESV-urilor a fost evaluată pozitiv în majoritatea secțiilor de votare observate, în ciuda unor cazuri izolate de agitație în vecinătatea secțiilor de votare, câtorva defecțiuni în SIAS-E, cazurilor de încălcare a secretului votului, lipsei de transparență la câteva secții de votare și CECE-uri observate și altor incidente minore care nu afectează legitimitatea generală a procesului sau a rezultatelor.”


Dna Maja Milikic, Ofițerul de Presă al Misiunii ENEMO a remarcat: „Această declarație se bazează pe observațiile și constatările misiunii ENEMO în perioada pre-electorală, perioada cuprinsă între două tururi și în ziua alegerilor. ENEMO subliniază faptul că această declarație are un caracter preliminar, deoarece rezultatele oficiale urmează încă să fie anunțate, iar contestațiile depuse- să fie adresate. ENEMO va emite raportul final în decembrie”.

Misiunea internațională de observare a ENEMO pentru Alegerile Locale Generale din 20 Octombrie 2019 din Moldova este susținută financiar de Uniunea Europeană, Suedia și Ambasada Țărilor de Jos. Conținutul documentului este responsabilitatea exclusivă a ENEMO și nu reprezintă neapărat poziția donatorilor.

Pentru informație suplimentară, vă rugăm sa contactați:
Maja MILIKIC, Ofițer de Presă
E-mail:
maja.milikic@enemo.eu; Telefon: +373 69 754 300

 

DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire.

 

„ENEMO assesses that the second round for mayoral run-off elections was conducted in an overall efficient manner, mostly in line with Moldovan legislation and international standards”

 

Chisinau, 05 November, 2019 - The European Network of Election Monitoring Organizations (ENEMO) preliminarily assesses that the second round for mayoral run-off elections was conducted in an overall efficient manner, mostly in line with Moldovan legislation and international standards.

This was stated at the press conference held at the News Agency IPN where ENEMO presented its preliminary statement.

 

Mr. Dritan Taulla, Head of ENEMO Mission to Moldova said:Lack of clear legal provisions for the second round and late regulations left a significant amount of uncertainties in the electoral process, and minor irregularities were observed on election day. However, none of the above seemed to negatively affect the legitimacy of the process or the results”.

ENEMO assesses that the lack of clarity in provisions leaves space for subjective and/or incoherent interpretation of the law by EMBs.

“The legal framework provides conditions for holding democratic elections, as the conduct of the first round of elections has already demonstrated. However, the Electoral Code does not clearly regulate several aspects of the second round. Although the CEC undertook steps to regulate some of these aspects, some of them remained unregulated”, explained Mr. Taulla. 

The CEC worked in a collegial manner, held regular public sessions and its decisions were overall published on its website in a timely manner, in line with the law.


„The Commission operated in accordance with its mandate, and its performance during the period between the first and second rounds was mostly efficient and overall transparent. However, ENEMO notes that some key election data were not readily available”, added Mr. Taulla.

Despite the campaign unfolding in an overall free environment, concerns should be raised regarding multiple instances of “black PR” and negative campaigning targeted at candidates, especially on social media, in the form of hate speech, discreditation, and ad hominem verbal attacks, which sharply increased in the second round.


„In spite of the attempts by the government to limit misuse of administrative resources, ENEMO notes the involvement of high state officials and MPs openly supporting mayoral candidates from their respective parties in the second round, during campaign events or on their social media pages. Although no explicit provisions regarding the above are contained in the Electoral Code, concerns should be raised regarding the blurring of line between the state and party, which is at odds with international standards and creates an unlevel playing field”, stated Mr. Pierre Peytier, Deputy Head of Mission.

Furthermore, ENEMO notes that timeframes or adjudicating complaints challenging the results of the first round overlap with the two weeks timeframe between the two rounds, which might present an obstacle to the right to appeal, at odds with international standards.

Additionally, Mr Peytier said: „Election Day was, overall, calm and peaceful. The management of the polling process and conduct of PECs was assessed positively in the majority of observed polling stations, despite isolated cases of campaigning in the vicinity of polling stations, a few malfunctions in SAIS-E, instances of violations of the secrecy of the vote, lack of transparency at a few polling stations and DECs observed, and other minor incidents not affecting the overall legitimacy of the process or results”


Ms. Maja Milikic, Press Officer of ENEMO Mission stated: “This statement is based on ENEMO mission observations and findings during the pre-election period, period between two rounds and on election day. ENEMO stresses that this statement is preliminary in nature, as the official results are yet to be announced and submitted complaints are still to be addressed. ENEMO will issue the final report in December”.

ENEMO’s international observation mission for the 20 October 2019 General Local Elections in Moldova is financially supported by the European Union, Sweden and the Embassy of the Netherlands. The content of the document is the sole responsibility of ENEMO and does not necessarily represent the position of the donors.


For further information please contact:
Maja MILIKIC, Press Officer
E-mail:
maja.milikic@enemo.eu; Phone: +373 69 754 300

 

                  


DISCLAIMER: Issuers of press releases – not the news agency IPN – are fully responsible for the accuracy and essence of the content submitted for publication and/or distribution.

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.