ENEMO detașează 8 Observatori pe Termen Lung întru observarea Alegerilor Locale din Moldova din 20 Octombrie

Chișinău, 30 septembrie 2019 - În cadrul conferinței de presă desfășurată la sediul Agenției de Știri „IPN”, Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO) și-a prezentat planurile pentru observarea viitoarelor alegeri locale în Moldova.

În urma invitației oficiale din partea Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova de a observa Alegerile Locale Generale din 20 octombrie 2019, Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO) a depus o cerere de acreditare a 8 Observatori pe termen lung (OTS) și 5 membri ai Echipei de Bază. Echipa de bază va avea sediul la Chișinău, în timp ce observatorii pe termen lung vor fi dislocați și vor observa procesul electoral în întreaga țară în patru echipe a câte două persoane, localizați în Chișinău, Bălți, Orhei și Comrat.

Prin monitorizarea și raportarea aspectelor cruciale ale alegerilor, Misiunea ENEMO își propune să îmbunătățească transparența procesului electoral și să evalueze integritatea și compatibilitatea acestuia cu cele mai bune standarde internaționale și legislația națională. Șeful Misiunii ENEMO în Republica Moldova, Dritan Taulla a declarat: „ENEMO va monitoriza, evalua și raporta principalele constatări legate de respectarea mediului politic și electoral general, respectarea drepturilor de a alege și de a candida la alegeri și conduita organelor de gestionare a alegerilor, agitația, echitatea de gen, procesele de votare și numărare, soluționarea litigiilor electorale și alte aspecte cruciale ale procesului. ENEMO va evalua procesul de alegeri pe baza standardelor internaționale pentru alegerile democratice și a cadrului legal din Moldova. "

Domnul Taulla a adăugat: „ENEMO operează în conformitate cu standardele internaționale de observare a alegerilor. Vom detașa observatorii noștri pentru a contribui la un proces electoral mai transparent în Moldova. Toți observatorii ENEMO au semnat Codul de Conduită pentru Observatorii Electorali Internaționali.”

ENEMO lucrează în cooperare cu părțile interesate interne și internaționale, ale căror valori și priorități de bază se potrivesc cu cele ale rețelei, respectarea drepturilor omului și consolidarea democrației. „Ne vom întâlni cu diferite părți interesate relevante, reprezentanți ai autorităților de stat, partide politice și candidați, societatea civilă, reprezentanții mass-media, precum și comunitatea internațională, pentru a primi o imagine mai cuprinzătoare despre procesul în sine”, a declarat Șeful Adjunct al Misiunii, domnul Pierre Peytier. El a adăugat: „ENEMO intenționează să prezinte rapoarte interimare și preliminare publicului național și internațional. Toate rapoartele și concluziile ENEMO se vor baza pe dovezile și constatările observatorilor din teren. Raportul final, cu recomandări politice concrete pentru eventuale îmbunătățiri în domeniul alegerilor și politicilor conexe, va fi emis și prezentat curând după alegeri."

Doamna Maja Milikic, Ofițerul de Presă, a declarat: „Aceasta este cea de-a 30-a Misiune ENEMO de Observare a Alegerilor și a treia misiune ENEMO în Moldova. ENEMO și-a lansat activitățile pe 15 septembrie, odată cu sosirea membrilor Echipei de Bază la Chișinău. Misiunea va rămâne în Moldova o lună după alegeri.” Ea a adăugat: „Mandatul și scopul MIO se limitează la monitorizarea Alegerilor Locale Generale din 20 octombrie, nu vom monitoriza îndeaproape Alegerile Parlamentare care vor avea loc în aceeași zi în patru circumscripții.”

În cadrul conferinței de presă în numele ENEMO au fost prezenți domnul Dritan Taulla, Șeful Misiunii, domnul Pierre Peytier, Șeful Adjunct al Misiunii, și doamna Maja Milikic, Ofițer de Presă.


DISCLAIMER: Misiunea internațională de observare a ENEMO pentru Alegerile Locale din Moldova 2019 este susținută financiar de Uniunea Europeană și Regatul Olandei. Conținutul documentului este responsabilitatea exclusivă a ENEMO și nu reprezintă neapărat poziția donatorilor.

Pentru informații suplimentare, contactați: Maja MILIKIC, Ofițer de Presă, e-mail: maja.milikic@enemo.eu; Telefon: +373 69 754 300

 

DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire.
 

Press announcement 


“ENEMO is deploying 8 Long-Term Observers to observe the 20 October Local Elections in Moldova”
 

Chisinau, September 30, 2019 - During the press conference held at the premises of the News Agency “IPN”, the European Network of Election Monitoring Organizations (ENEMO) presented its plans for the observation of the upcoming Local Elections in Moldova.

Following an official invitation from the Central Election Commission of the Republic of Moldova to observe the General Local Elections of 20 October 2019, the European Network of Election Monitoring Organizations (ENEMO) has submitted a request for the accreditation of 8 Long term observers (LTOs) and 5 Core Team members. The core team will be based in Chisinau, while long term observers will be deployed and observe the election process throughout the country in four teams of two, based in Chisinau, Balti, Orhei, and Comrat.

Through monitoring and reporting on the crucial aspects of the elections, the Mission of ENEMO aims to improve the transparency of the election process and assess its integrity and compatibility with the best international standards and domestic legislation.  The Head of the ENEMO Mission to Moldova, Mr. Dritan Taulla stated:
ENEMO will monitor, assess and report on the main findings related to observing the overall political and electoral environment, respect for the rights to elect and stand for election, conduct of election management bodies, campaigning, gender equity, voting and counting processes, electoral dispute resolutions and other crucial aspects of the process. ENEMO will assess the election process based on international standards for democratic elections and the Moldovan legal framework.”

Mr. Taulla, added: “ENEMO operates in full compliance with international standards for election observation. We will deploy our observers in order to contribute towards a more transparent electoral process in Moldova. All ENEMO observers have signed the Code of Conduct for International Election Observers.”

ENEMO works in cooperation with both domestic and international stakeholders whose core values and priorities match those of the network, respect for human rights and strengthening of democracy. “We will meet with different relevant stakeholders, representatives of state authorities, political parties and candidates, civil society, media representatives, as well as with the international community, in order to receive a more comprehensive picture about the process itself”, said Deputy Head of the Mission, Mr. Pierre Peytier. He added: “ENEMO plans to present interim and preliminary reports, to the national and international public. All ENEMO reports and conclusions will be based on the evidence and observers’ findings from the field. The final report, with concrete policy recommendations for eventual improvements in the area of elections and related policies, will be issued and presented soon after the elections.”

Ms. Maja Milikic, Press Officer stated: “This is the 30th Election Observation Mission of ENEMO and third ENEMO mission to Moldova. ENEMO launched its activities on September 15, with the arrival of Core Team members to Chisinau. The mission will stay in Moldova one month after the elections.” She added, “The mandate and scope of the EOM is limited to the monitoring of the General Local Elections of 20 October, we will not monitor closely the Parliamentary Elections to be held on the same day in four constituencies.”

On the press conference on behalf of ENEMO were present Mr. Dritan Taulla, Head of the Mission, Mr. Pierre Peytier, Deputy Head of the Mission, and Ms. Maja Milikic, Press Officer.


DISCLAIMER: ENEMO’s international observation mission for Moldovan Local Election 2019 is financially supported by the European Union and the Kingdom of the Netherlands. The content of the document is the sole responsibility of ENEMO and does not necessarily represent the position of the donors.

For further information contact: Maja MILIKIC, Press Officer, E-mail: maja.milikic@enemo.eu; Phone: +373 69 754 30


DISCLAIMER: Issuers of press releases – not the news agency IPN – are fully responsible for the accuracy and essence of the content submitted for publication and/or distribution.

 

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.