Eficienţa pe primul loc: abonaţi-vă la canalele RSS în The Bat! v6.3.4

24.04.2014

Abonaţi-vă la ştiri în programul poştal The Bat! v6.3.4, pentru a fi mereu la curent cu ultimele evenimente

Chişinău, 24.04.2014 – firma „Ritlabs” S.R.L. a mai făcut încă un pas important înainte: clientul poştal The Bat! v6.3.4 oferă posibilitatea de abonare la canalele RSS alese. Dvs. veţi putea primi ştiri direct în programul poştal, totodată nu va trebui să cheltuiţi timp pentru căutarea ştirilor pe diferite site-uri. Programul  The Bat! va încărca şi va prezenta cele mai recente ştiri, publicaţii de pe bloguri şi forumuri, economisind considerabil timpul utilizatorilor săi şi eficientizându-le activitatea.

Maxim Masiutin, conducătorul firmei „Ritlabs” S.R.L., a declarat: „Am căutat  mereu ca programul nostru să economisească timpul utilizatorilor. Utilizatorii experimentaţi ai The Bat!, în special, cei care expediază zilnic 50, 100, 200 şi mai multe scrisori, procesează un mare volum de corespondenţă electronică mult mai rapid şi mai eficient. Acelaşi lucru se referă şi la RSS din The Bat!: Dvs. puteţi vizualiza şi procesa un mare număr de evenimente în doar câteva secunde”.

În perioada suprasolicitării informaţionale, „Ritlabs” SRL  optează în mod conştient pentru formatul recunoscut RSS. La cele sus-menţionate, Maxim Masiutin a adăugat: „Sursele mediatice sociale contemporane au ca scop legarea utilizatorilor de site-urile lor pe ziua întreagă.  Noi însă dorim să le economisim utilizatorilor timpul preţios”.

Procesaţi ştirile mai eficient

Utilizatorii The Bat! nu trebuie să folosească module de extindere suplimentare sau aplicaţii din afară, precum, de exemplu, Google Reader. Abonările RSS se regăsesc în programul nostru la fel ca şi scrisorile electronice. Este metoda cea mai eficientă de lucru cu ştirile. The Bat! oferă două tipuri de reflectare a ştirilor RSS: succint (v. funcţia „Succint”) şi integral (v. funcţia “Textul integral”). Ştirile, ca şi scrisorile electronice obişnuite, se pot bifa ca citite/necitite, cu steguleţ, se pot parca şi şterge.

Abonarea la canalele RSS din The Bat! este foarte simplă – pentru aceasta trebuie să copiaţi link-ul necesar, să chemaţi meniul RSS şi să-l inseraţi. Ştirile vor fi înnoite periodic, dar şi la pornirea programului. În mod prestabilit, The Bat! actualizează lista ştirilor la fiecare 10 minute şi le marchează ca citite la vizualizarea timp de peste 2 secunde. Datorită setărilor „Curăţă coşul la ieşirea din The Bat!” şi „Comprimă toate mapele la ieşirea din The Bat!” mărimea bazei poştale va fi una minim posibilă. Aceste setări pot fi schimbate în funcţie de preferinţele utilizatorilor.

Lista modificărilor din versiunea precedentă.

Informaţii  suplimentare despre programul The Bat!:  

Imaginile ecranului

Imaginile ecranului The Bat!

Cerinţele sistemice şi limbajul interfeţei utilizatorului  

Programul The Bat! are cerinţe sistemice scăzute. Interfaţa programului The Bat! 6.3.4 a fost tradusă în 18 limbi.

Preţuri

Costul The Bat! 6.3.4 Home Edition în Republica Moldova constituie 400 lei. Costul  The Bat! 6.3.4 Professional Edition constituie 500 lei. Utilizatorii programului, care deţin licenţa pentru The Bat! până la versiunea 6, pot lua cunoştinţă de politica de înnoire.

Licenţele procurate după 26 septembrie 2013 sunt valabile pentru toate versiunile The Bat! 6.xx, inclusiv pentru versiunea 6.3.4.

The Bat! 6.3.4 şi alte produse ale companiei se pot găsi pe pagina încărcărilor.

Despre firma „Ritlabs”  S.R.L.

Firma „Ritlabs” S.R.L. este o companie care elaborează soft-uri, specializată în produse comunicaţionale de calitate înaltă cu cerinţe sporite de asigurare a confidenţialităţii schimbului de informaţii şi protecţie împotriva  viruşilor. Produsele elaborate de „Ritlabs” SRL - The Bat!, The Bat! Voyager, Argus, SecureBat, BatPost, Dos Navigator  şi altele sunt bazate pe experienţa companiei şi iau în calcul doleanţele numeroşilor utilizatori.

The Bat! a apărut pe piaţa mondială în anul 1998 şi este acum principalul program poştal, numărând milioane de utilizatori în toată lumea. Între utilizatorii companiei se numără deţinători de computere casnice, organizaţii de afaceri şi de stat, bănci şi alte instituţii financiare,  întreprinderi din industria aerocosmică, petrolieră şi a gazelor, companii din sectorul asigurării cu programe şi aparate, un cerc vast de firme din business-ul mic şi mijlociu. Oficiul firmei „Ritlabs” S.R.L. se află la Chişinău, oraş cu un istoric lung de dezvoltare cu succes a tehnologiilor informaţiei.

 

Эффективность на первом месте: подписывайтесь на RSS-каналы в The Bat! v6.3.4

24.04.2014

Подписывайтесь на новости в почтовой программе The Bat! v6.3.4, чтобы всегда быть в курсе последних событи

Кишинёв, XX.04.2014 – фирма «Ritlabs» S.R.L. сделала ещё один важный шаг вперёд: почтовый клиент The Bat! v6.3.4 предоставляет возможность подписываться на выбранные RSS-каналы. Вы сможете получать новости непосредственно в почтовой программе, при этом вам не придётся тратить время на поиск новостей на различных сайтах. Программа The Bat! загрузит и отобразит самые свежие новости, публикации на блогах и форумах, значительно cэкономив своим пользователям время и повысив эффективность их работы.

Максим Масютин, руководитель фирмы «Ritlabs» S.R.L., заявил: “Мы всегда стремились к тому, чтобы наша программа экономила время пользователей. Опытные пользователи The Bat!, в особенности те, кто ежедневно отправляет 50, 100, 200 и более писем, обрабатывают большой объём электронной почты гораздо быстрее и эффективнее. То же самое касается и RSS в The Bat!: вы можете просмотреть и обработать большое количество событий за считанные секунды”.

Во времена информационной перегрузки «Ritlabs» SRL сознательно выбирает признанный формат RSS. К вышесказанному Максим Масютин добавил: “Современные социальные медиа нацелены на то, чтобы привязать пользователей к своим сайтам на весь день. Мы же хотим сэкономить пользователям драгоценное время”.

Обрабатывайте новости эффективнее

Пользователям The Bat! нет необходимости использовать дополнительные модули расширения или сторонние приложения, такие как, например, Google Reader. RSS-подписки отображаются в нашей программе так же, как и электронные письма. Это самый эффективный способ работы с новостями. The Bat! предлагает два вида отображения RSS-новостей: кратко (см. вкладку “Кратко”) и целиком (см. вкладку “Полный текст”). Новости, как и обычные электронные письма, можно помечать прочитанными/непрочитанными, флажком, парковать и удалять.

Подписаться на RSS-каналы в The Bat! очень просто – для этого необходимо скопировать необходимую ссылку, вызвать меню RSS и вставить её. Новости будут обновляться периодически, а также при запуске программы. По умолчанию The Bat! обновляет список новостей каждые 10 минут и помечает их прочитанными при просмотре более 2 секунд. Благодаря настройкам “Очищать корзину при выходе из The Bat!” и “Сжать все папки при выходе из The Bat!” размер почтовой базы будет минимально возможным. Эти настройки можно изменить в соответствии с предпочтениями пользователей.

Перечень изменений с предыдущей версии.

Дополнительная информация о программе The Bat!:  

Снимки экрана

Снимки экрана The Bat!

Системные требования и языки пользовательского интерфейса  

Программа The Bat! обладает низкими системными требованиями. Интерфейс программы The Bat! 6.3.4 переведён на 18 языков, включая русский.

Цены

Стоимость The Bat! 6.3.4 Home Edition составляет 900 рублей. Стоимость The Bat! 6.3.4 Professional Edition составляет 1800 рублей. Пользователи программы, обладающие лицензией на The Bat! до версии 6, могут ознакомиться с политикой обновления.

Лицензии, приобретённые после 26 сентября 2013 года действительны для всех версий The Bat! 6.xx, в том числе и для версии 6.3.4.

The Bat! 6.3.4 и другие продукты компании вы можете найти на странице загрузок.

О фирме «Ritlabs» S.R.L.

Фирма «Ritlabs» S.R.L. ‑ компания-разработчик программного обеспечения, специализирующаяся на высококачественных коммуникационных продуктах с повышенными требованиями к обеспечению конфиденциальности обмена информацией и защиты от вирусов. Продукты, разработанные «Ritlabs» SRL ‑ The Bat!, The Bat! Voyager, Argus, SecureBat, BatPost, Dos Navigator и другие, основаны на опыте компании и учитывают пожелания многочисленных пользователей.

The Bat! появился на мировом рынке в 1998 и теперь является ведущей почтовой программой, насчитывая миллионы пользователей по всему миру. Среди пользователей компании - обладатели домашних компьютеров, деловые и государственные организации, банки и другие финансовые учреждения, предприятия аэрокосмической, нефтяной и газовой промышленности, компании из сферы программного и аппаратного обеспечения, широкий круг фирм малого и среднего бизнеса. Офис фирмы «Ritlabs» S.R.L. расположен в Кишиневе ‑ городе с долгой историей успешного развития информационных технологий.

 

Efficiency instead of time waste: The Bat! v6.3.4 opts for RSS-Feeds

24.04.2014

Keep in touch with the latest events with news subscriptions in the email client The Bat! v6.3

Chişinău, 24.04.2014 – Ritlabs, SRL makes another step forward in making The Bat! email client a personal information center: the new version 6.3.4 supports subscriptions to the individually chosen RSS feeds. Subscribe to an RSS feed in The Bat! and get news directly into your email client – you will no longer need to waste time searching for news on the websites. The users of The Bat! can get the latest news and posts from the subscribed websites, blogs and forums, increasing the efficiency of their work and saving precious time.

Mr. Maxim Masiutin, CEO of Ritlabs, SRL, has commented: “We were always eager to save users’ time with our program. Experienced users of The Bat!, especially the ones who send 50, 100, 200 and more messages each day, handle large volumes of email efficiently and much faster. The same is with RSS in The Bat!: you can view, sort, categorize and look in one simple list lots of items received via RSS in just a few seconds.

In the time of information overload Ritlabs, SRL consciously opts for the reputable RSS format. Maxim Masiutin adds: “Modern social media are only designed to "hook" the users, not to save their time and life, but to tie them to these social sites for all day long. We want to save our customers’ precious time”

Manage the news more effectively

The Bat! users can do without using additional programs or plugins as opposed to browser-based solutions like Google Reader or some other feed readers. RSS feeds are displayed in the same program window alongside electronic messages. This is the most effective way to manage news. There are two ways of displaying RSS feeds in The Bat!: as summary of news (see the “Summary” tab) or the complete news (see the “Entire text“ tab). The user can mark news as read/unread, delete them, park or flag as though these were regular emails.

Subscribing to an RSS-feed in The Bat! is quite simple as all you need is copy the needed URL, invoke the RSS menu in the program and paste the link. The Bat! will then periodically fetch news as well as update subscriptions at startup. By default The Bat! checks feeds for updates every ten minutes and marks them as read when viewed for longer than two seconds. Options such as “Empty Trash folder on exit” or “Compact all folders on exit” keep the mail data size as small as possible. These options can be customized by the users according to their needs.

The complete list of all changes you can find at: http://www.ritlabs.com/en/products/thebat/whats_new/index.php?ID=74

Additional information on The Bat! you can find at: http://www.ritlabs.com/en/products/thebat/features.php

Screenshots

The screenshots of the new RSS-Reader in The Bat! 6.3.4 can be downloaded here: http://www.ritlabs.com/en/news/index.php?ELEMENT_ID=5864

System requirements and languages

The Bat! 6.3.4 is available in a 32-bit version and soon will be available in a 64-bit version as well and has very few system requirements. The Bat! works under Microsoft Windows operating system.

The Bat! 6.3.4 is available in 18 languages.

Prices

The Bat! 6.3.4 Home Edition costs 19,95 Euro, The Bat! 6.3.4 Professional Edition costs 39,95 Euro. The users who already possess a license for any version of The Bat! before v6 can inquire about the upgrade policy.

Licenses purchased on or after September 26, 2013 are valid for all versions The Bat! v6.xx, including The Bat! 6.3.

The Bat! 6.3.4 can be downloaded at http://www.ritlabs.com/en/products/thebat/download.php

About Ritlabs, SRL

Ritlabs, SRL is a software company specializing in the development of secure communication products for corporate and private clients. We deliver products for every kind of user, such as The Bat!, The Bat! Voyager, BatPost, SecureBat!.

Ritlabs, SRL was founded in 1998 and started developing service software, primarily the well-known Dos Navigator file manager. Later, Ritlabs, SRL made Dos Navigator free and released the source code allowing further development from the public. Now, we focus on a product line for secure data transfer in public information networks.

Ritlabs, SRL is based in Chisinau, Republic of Moldova, a city with a long history of technological development expertise. The customers of Ritlabs, SRL range from home-computing enthusiasts to businesses. The customers include government organizations, banks, IT software and hardware companies, and members of the aerospace industry. Multilingual support made it possible to widen the customer base across the world and Ritlabs, SRL now has users in 191 different countries.

 

 

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.