Declarație Privind Constatările și Concluziile Preliminare

Comunicat de presă*

 

17 noiembrie 2020 - Turul doi al alegerilor prezidențiale a fost gestionat eficient, în ciuda lipsei unei abordări proactive din partea Comisiei Electorale Centrale pentru a soluționa problemele legate de finanțarea campaniei electorale. Drepturile fundamentale au fost susținute în timpul campaniei, iar candidații au putut face liber agitație electorală. Cu toate acestea, campania a fost marcată de atacuri la persoană și defăimare, care au eclipsat discuțiile bazate pe politici. Ziua alegerilor a fost, în mare parte, bine gestionată, iar procesele au avut loc în conformitate cu prevederile legale, cu puține încălcări procedurale care nu au afectat negativ legitimitatea și integritatea procesului.

Cadrul legal electoral oferă o bază legală solidă pentru desfășurarea alegerilor democratice, așa cum s-a menționat deja în primul tur. Cu toate acestea, diferite aspecte referitoare la desfășurarea celui de-al doilea tur al alegerilor nu sunt reglementate suficient.

Deși CEC a gestionat în mod eficient aspectele tehnice ale procesului electoral, nivelul general de încredere în imparțialitatea sa a fost în mod clar afectat, înainte de al doilea tur al alegerilor, din cauza abordării relativ pasive în rezolvarea contestațiilor și a sesizărilor, precum și din cauza nivelului înalt de dezacord dintre membrii săi în cele mai urgente chestiuni. CEC a publicat procesele verbale scanate ale tuturor secțiilor de votare pentru primul tur de scrutin și, în ziua alegerilor, au fost disponibile actualizări în timp real ale ratei de participare și ale rezultatelor preliminare, care au contribuit la creșterea transparenței procesului. Cu toate acestea, procesele verbale ale ședințelor CEC din timpul celui de-al doilea tur nu au fost postate online, reducând transparența.

Candidații au putut să-și exprime în mod deschis mesajele către public, iar drepturile fundamentale la libertatea de exprimare și de întrunire au fost susținute. Polarizarea politică a fost deosebit de evidentă în timpul turului doi de scrutin. Într-o atmosferă de campanie tensionată, candidații au recurs adesea la campanii lipsite de etică și atacuri personale, în special împotriva doamnei Sandu. Elementele unei campanii bazate pe antrenarea funcționarilor publici au fost observate din nou în turul doi, deoarece mulți oficiali publici au făcut campanie deschisă sau au susținut candidații”, a declarat Dritan TAULLA, șeful Misiunii ENEMO, în cadrul Conferinței de presă.

Potrivit ENEMO, polarizarea mass-mediei continuă să fie un motiv de îngrijorare. Consiliul Audiovizualului a arătat o înțelegere limitată a rolului și responsabilității sale față de cetățenii Moldovei în timpul campaniei electorale sau o lipsă de deschidere de a aborda comportamentul mediatic părtinitor. Rolul de supraveghere al AC a fost limitat la sancționarea post factum, non descurajant a radiodifuzorilor, nereușind să asigure informarea imparțială a alegătorilor..


„Ziua alegerilor a fost în mare parte bine administrată și procesele desfășurate în conformitate cu prevederile legale, cu încălcări procedurale ocazionale, care nu au afectat negativ legitimitatea și integritatea procesului. În timpul celui de-al doilea tur au persistat cazurile de transport organizat al alegătorilor și acuzațiile de influențare a alegătorilor, în special în ceea ce privește alegătorii care locuiesc pe malul stâng al râului Nistru, devenind chiar o sursă de conflicte ocazionale în ziua alegerilor”, a declarat Dl. Oleg Reut, Analist în Alegeri în cadrul MIOA.

Misiunea internațională de observare a ENEMO pentru alegerile prezidențiale din noiembrie în Moldova este susținută financiar de către Delegația Uniunii Europene, Oficiile Guvernamentale ale Suediei, Regatului Țărilor de Jos și Institutul Național Democrat. Conținutul documentului este responsabilitatea exclusivă a ENEMO și nu reprezintă neapărat poziția donatorilor.


*Versiunea în limba engleză a acestui raport este singurul document oficial. O traducere neoficială este disponibilă în limba română.
Pentru mai multe informații despre ENEMO, pe pagina web
http://www.enemo.eu/

_______

DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire.

 

Chisinau, 17 November 2020 - The second round of the Presidential election was managed efficiently, despite lack of a proactive approach of the CEC to address issues related to campaign finance. Fundamental rights were upheld during the campaign and candidates could campaign freely. However, the campaign was marred by personal attacks and defamation, which eclipsed discussions based on policies. Election day was largely well administered and procedures were carried out in line with the legal provisions, with few procedural violations that are assessed not to have affected negatively the legitimacy and integrity of the process.  - this was stated in the Statement of Preliminary Findings and Conclusions for the Second Round, released by ENEMO International Election Observation Mission (IEOM) to Moldova.

The electoral legal framework provides a sound legal basis for holding of democratic elections, as it was already noted in the first round. Nonetheless, different matters regarding the conduct of the second round of the election are not sufficiently regulated.

Although the CEC managed the technical aspects of the electoral process efficiently, the overall level of trust in its impartiality was seemingly hindered before the second round of the election, due to its rather passive approach to handling of complaints and legal notices, as well as the level of disagreement amongst its members in most pressing matters. The CEC published scanned protocols of all polling stations for the first round and, on Election Day, real-time live updates on turnout and preliminary results were available, which contributed to increasing the transparency of the process. However, minutes of CEC sessions during the second round were not posted online, reducing transparency.


„Candidates were able to openly express their messages to the public, and fundamental rights to freedom of expression and assembly were upheld. Political polarization was particularly evident during the second round. In a tense campaign atmosphere, candidates often resorted to unethical campaigning and personal attacks, especially against Ms. Sandu. Elements of a functioners’ campaign were observed again in the second round, as numerous public officials openly campaigned, or supported candidates”, said Dritan TAULLA, Head of the ENEMO Mission, at the Press Conference.

ENEMO assesses that
the polarized media environment remained a concern. The Audiovisual Council showed a limited understanding of its role and responsibility towards the citizens of Moldova during the election campaign, or lack of willingness to address biased media conduct. The supervisory role of the AC was limited to post-factum non dissuasive sanctioning of broadcasters, failing to ensure that voters were provided with unbiased information.

Election day was largely well administered and procedures carried out in line with the legal provisions, with occasional procedural violations that are assessed not to have affected negatively the legitimacy and integrity of the process. Instances of organized transportation of voters and allegations of voter influence persisted during the second round, especially with regards to voters residing on the left bank of the river Nistru, even becoming a source of occasional conflicts during election day”, stated Mr. Oleg Reut, Election Analyst of the IEOM.


ENEMO’s international observation mission for the November Presidential Elections in Moldova is financially supported by the Delegation of the European Union, Government Offices of Sweden, the Kingdom of the Netherlands, and the National Democratic Institute. The content of the document is the sole responsibility of ENEMO and does not necessarily represent the position of the donors.  

 

----------------
DISCLAIMER: Issuers of press releases – not the news agency IPN – are fully responsible for the accuracy and essence of the content submitted for publication and/or distribution.

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.