Comunicat de Presă CVR

 

Coaliţia „Vocea Romilor” din Republica Moldova
Mun. Chişinău, str. Burebista 78
Tel: + 373 67 580 948  
E-mail: vocearomilor@gmail.com
 

 

 

Comunicat de Presă

În lumina intenției de a iniția o cooperare intersectorială durabilă într-o perspectiva apropiată dintre instituțiile APC, APL și Societatea Civilă a Romilor din Republica Moldova, reprezentată de Coaliția „Vocea Romilor” din Republica Moldova,

Vă informăm că la moment se află în stadiu de implemenatre proiectul nr.1055 „Promovăm politici din perspectiva drepturilor omului și egalitatea de șanse”, realizat de Coaliția „Vocea Romilor” în cadrul programului “Cetățeni activi. Comunități prospere – Faza II”[1], implementat cu suportul Fundației Est-Europene din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.

Unul din obiectivele principale ale proiectului este  monitorizarea acțiunilor implementate de instituțiile responsabile ale APC și APL din cadrul Domeniilor „Educație” și „Acivitatea mediatorilor comunitari” incluse în HG 576/2022 „Cu privire la aprobarea Programului pentru susținerea populației de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2022-2025”[2].

În anul 2021, la solicitarea Ministerului Educației și Cercetării (MEC) și Agenției Relații Interetnice (ARI), cu asistența proiectului „Consilierea Guvernului Republicii Moldova în politici economice”, implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova) și  cu suportul financiar al Guvernelor Germaniei și Elveției – a fost elaborat „Raportul actualizat privind cartografierea localităților dens populate de romi din Republica Moldova”[3].

În conformitate cu datele sistematizate și actualizate ale acestui raport, în prezent, în Republica Moldova sunt atesate 63 localități dens populate de romi din Republica Moldova, cu o populație estimată de 27.074 persoane de etnie și origine etnică Romă[4].

Pe parcursul anului 2022, inclusiv Trimestrul IV (2022), pentru asigurarea unui suport logistic intersectorial la realizarea obiectivelor planificate ale proiectului, Coaliția „Vocea Romilor” din Republica Moldova, în calitate de partener de cooperare, va monitoriza în mod prioritar procesul de realizare a 4 acțiuni, incluse în HG 576/2022 „Cu privire la aprobarea Programului pentru susținerea populației de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2022-2025”[5]:

Acțiunea 1.1. Elaborarea analizei impactului (ex-ante)[6] privind crearea Biroului pentru relații cu populația de etnie romă[7]; Obiectivul specific nr. 1. Perfecționarea cadrului de politici și instituțional; Indicatori de monitorizare: Analiza impactului elaborată și prezentată public; Autorități/instituții responsabile: Ministerul Educației și Cercetării; Cancelaria de Stat; Parteneri de cooperare: Partenerii de dezvoltare.

Acțiunea  1.3.Elaborarea planurilor locale de acțiuni pentru susținerea populației de etnie romă și aprobarea acestora în cadrul ședințelor consiliilor locale/municipale”/Obiectivul specific nr. 1. Perfecționarea cadrului de politici și instituțional; Indicatori de monitorizare:  Număr de planuri locale de acțiuni aprobate (ținta planificată – 50 de planuri); Autorități/instituții responsabile: Autoritățile administrației publice locale; Parteneri de cooperare: Agenția Relații Interetnice; Organizațiile Societății Civile Rome (Asociația Națională a Mediatorilor Comunitari, Coaliția „Vocea Romilor”).

Acțiunea 3.4. Organizarea ședințelor în cadrul consiliilor raionale, consiliilor administrative ale direcțiilor de învățământ, consiliilor profesorale ale instituțiilor de învățământ și comisiilor mixte în vederea prevenirii și combaterii abandonului școlar și absenteismului copiilor de etnie romă; Obiectivul specific nr. 3 Garantarea respectării drepturilor social-culturale și promovarea integrării mai bune în societate a populației de etnie romă. Domeniul Educație; Indicatori de monitorizare: Număr de ședințe organizate; Număr de copii romi cu abandon școlar, dezagregat pe sexe și mediu rural/urban; Număr de copii romi identificați și integrați; Rata copiilor romi identificați și integrați din total școlarizați, dezagregat pe sexe; Autorități/instituții responsabile: Autoritățile administrației publice locale de nivelul I și II; Parteneri de cooperare: Ministerul Educației și Cercetării; Centrul Republican pentru Servicii de Asistență Psihopedagogică; Direcția raională de asistență socială și protecție a familiei; Organizațiile Societății Civile Rome[8].

Acțiunea 5.6. Instituționalizarea programului de instruire și formare continuă pentru mediatorii comunitari în baza curriculumului modular. Obiectivul specific nr. 5. Fortificarea statutului mediatorului comunitar. Domeniul Activitatea mediatorilor comunitari; Indicatori de monitorizare: Necesarul de instruire evaluat; Programul de instruire și formare continuă instituționalizat; Curriculum elaborat. Autorități/instituții responsabile: Agenția Relații Interetnice; Parteneri de cooperare: Autoritățile administrației publice centrale; Organizațiile Societății Civile Rome (Asociația Națională a Mediatorilor Comunitari[9]).

Pentru mai multe informații, vă rugăm să o contactați pe Doamna Elena SÎRBU, membru al Secretariatului Coaliției „Vocea Romilor” din Republica Moldova.

Tel. 068113429; E-mail: vocearomilor@gmail.com 

 

 

 

[4] Raportul actualizat privind cartografierea localităților dens populate de romi din Republica Moldova.

Anexa nr. 9. Lista actualizată a localităților dens populate de romi (63) din Republica Moldova (p. 76-77).

[6] Conform Hotărârii Guvernului nr. 23/2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză a impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative.

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119960&lang=ro#

[7] În baza Studiului privind analiza oportunității, atribuțiilor și mecanismului de funcționare a unei structuri organizatorice în cadrul autorităților publice centrale, responsabile de coordonarea soluționării problemelor comunității rome, Coaliția „Vocea Romilor”, anul 2017.

https://www.academia.edu/33749208/Studiu_privind_crearea_unei_structuri_organizatorice_APC_Romi_Republica_Moldova

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.