Comunicat de presă al Grupului Trans-Oil / Пресс-релиз Группы Trans-Oil

Comunicat de presă al Grupului Trans-Oil

În condițiile în care Grupul Trans-Oil a respectat promisiunea de a nu crește prețul la uleiul rafinat pentru piața internă pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 1 martie 2022, și în pofida faptului că Grupul continuă să înregistreze pierderi din vânzarea uleiului pe piața internă (fapt semnalat și Consiliului Concurenței), acționarii Grupului Trans-Oil au luat decizia de a menține prețul actual al producătorului de 29,1 lei (TVA inclus) pentru o sticlă de ulei „FLORIS” pe piața internă a Republicii Moldova, valabil de la data instituirii situației excepționale de către Parlamentul Republicii Moldova până în prezent.

Această decizie vine ca o reacție la magnitudinea impactului creșterii prețurilor la produsele social importante și accentuează orientarea socială a afacerii Grupului în Republica Moldova. Prețul va fi în continuare plafonat de către Grupul Trans-Oil pe durata stării de urgență, instituită și prelungită de Parlamentul Republicii Moldova.

Ne adresăm lanțurilor de retail și altor distribuitori să fie solidari față de eforturile Grupului Trans-Oil și cele ale Guvernului Republicii Moldova și să aplice o marjă de profit minimă pe produsul social „FLORIS” de importanță economică majoră pentru societate.

Anterior, am salutat decizia Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE) privind introducerea uleiului dezodorizat pe lista produselor social importante și plafonarea adaosului comercial. Considerăm că, această decizie va duce la scăderea prețului uleiului la raft și va preveni practicile abuzive în rețelele de distribuire a uleiului „FLORIS”.

Totodată, solicităm CSE abrogarea imediată a dispozitiei nr. 21 din 18 mai 2022, ce prevede, printre altele, excluderea de la deducere a sumelor TVA, aferente mărfurilor, serviciilor procurate, folosite pentru efectuarea exportului uleiului de floarea-soarelui.

Dreptul la deducere și, respectiv, de rambursare a TVA pentru operațiunile de export reprezintă un principiu fundamental de funcționare a TVA, ce se regăsește în Directiva 2006/112/CE a Consiliului Europei din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (fiindu-i dedicat un titlu separat), pe care Republica Moldova s-a angajat să o implementeze prin Acordul de Asociere.

Privarea de acest drept impune la achitarea dublă a TVA - atât în țara exportatoare, cât și în țara în care sunt importate mărfurile respective.

Catalogăm această decizie fără precedent drept o încălcare flagrantă a unui drept economic fundamental, țintită exclusiv asupra unui producător autohton cu acționari din Statele Unite ale Americii, printre care și Oaktree Capital Management LP – unul dintre cei mai mari administratori de active la nivel mondial.

Decizia de nerambursare a TVA reprezintă o practică vicioasă de naționalizare a profiturilor unei afaceri private, ce ar putea fi interpretată ca o amenințare directă și nejustificată asupra conduitei de afaceri într-o economie de piață liberalizată.

Am adus la cunoștință partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova impactul negativ al acestei decizii asupra operațiunilor Grupului, dar și asupra climatului investițional și percepției din exterior a eforturilor Guvernului pentru reforme structurale.

Chemăm autoritățile la dialog deschis pentru a găsi un compromis în situația creată și pentru a consolida eforturile tuturor părților cu scopul de a stăpâni valul creșterii prețurilor.

Serviciul de presă al Trans-Oil


*******
DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire.

---------

Пресс-релиз Группы Trans-Oil

Учитывая, что Группа Trans-Oil сдержала свое обещание не повышать цены на рафинированное масло на внутреннем рынке в течение 60 дней, начиная с 1 марта 2022 года, и несмотря на то, что Группа продолжает регистрировать убытки с продажи масла на внутреннем рынке (факт, доведенный до сведения Совета по Конкуренции), акционеры Группы Trans-Oil решили сохранить текущую цену производителя в 29,1 лея (включая НДС) за бутылку масла «FLORIS» на внутреннем рынке Республики Молдова, которая установлена со дня введения чрезвычайного положения Парламентом Республики по настоящее время.

Это решение принято в ответ на масштабы воздействия роста цен на социально значимую продукцию и подчеркивает социальную направленность бизнеса Группы в Республике Молдова. Цена по-прежнему будет ограничиваться Группой Trans-Oil на время чрезвычайного положения, установленного и продленного Парламентом Республики Молдова.

Мы обращаемся к розничным сетям и другим дистрибьюторам с просьбой поддержать усилия Группы Trans-Oil и Правительства Республики Молдова и установить минимальную долю прибыли на социальный продукт «FLORIS», имеющий большое экономическое значение для общества.

Ранее мы приветствовали решение Комиссии по Чрезвычайным Ситуациям (КЧС) включить дезодорированное масло в перечень социально значимых товаров и ограничить торговую надбавку. Мы считаем, что это решение снизит цену на масло на прилавках и предотвратит злоупотребления в сетях сбыта масла «FLORIS».

В то же время мы просим КЧС отменить положение № 21 от 18 мая 2022, которым предусмотрено, в том числе, исключение из вычета сумм НДС, относящихся к приобретенным товарам, услугам, используемым для экспорта подсолнечного масла.

Право на вычет и, соответственно, возмещение НДС по экспортным операциям является основополагающим принципом действия НДС, который закреплен в Директиве Совета Европы 2006/112/ЕС от 28 ноября 2006 г. об общей системе налога на добавленную стоимость (ей был посвящен отдельный заголовок), который Республика Молдова обязалась реализовать посредством Соглашения об Ассоциации.

Лишение этого права требует двойной уплаты НДС – как в стране-экспортере, так и в стране, куда ввозится товар.

Мы квалифицируем это решение как беспрецедентное, как грубое нарушение основного экономического права, направленное исключительно против отечественного производителя с акционерами из Соединенных Штатов Америки, среди которых Oaktree Capital Management LP — один из крупнейших управляющих активами в мире.

Решение не возмещать НДС является порочной практикой национализации прибыли частного бизнеса, что может быть истолковано как прямая и необоснованная угроза ведению бизнеса в условиях либерализованной рыночной экономики.

Мы проинформировали партнеров по развитию Республики Молдова о негативном влиянии этого решения на деятельность Группы, а также на инвестиционный климат и внешнее восприятие усилий Правительства по проведению структурных реформ.

Призываем власти к открытому диалогу, поиску компромисса в создавшейся ситуации и активизации усилий всех сторон по сдерживанию волны роста цен.

Пресс-служба Trans-Oil

*******

DISCLAIMER: Авторы пресс-релизов – не информационное агентство IPN – несут всю полноту ответственности за достоверность и содержание пресс-релиза, представленного для публикации и/или распространения.

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.