Centrul pentru Promovarea și Protecția Drepturilor Femeii Tinere a organizat un seminar în Găgăuzia privind protecția drepturilor omului la un nivel de trai decent

La data de 24.10.2018, Centrul pentru Promovarea și Protecția Drepturilor Femeii Tinere a organizat în Comrat un seminar - "Importanța Cartei Sociale Europene în domeniul protecției drepturilor omului la un nivel de trai decent".

Acest seminar este finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Ambasada Olandei din București.

Seminarul a fost organizat pentru persoanele care au un impact semnificativ asupra promovării și protecției drepturilor omului, în special a cadrelor didactice.

La seminar au fost prezenți mulți profesori ai unicului liceu din Găgăuzia, vorbitor de limbă română – liceul M.Eminescu, care demonstrează interesul activ al profesorilor vorbitori de limbă română din Găgăuzia de a-și dezvolta cunoștințele în predarea eficientă a drepturilor omului în rândul tinerilor.

Seminarul s-a bazat pe Manualul de educație pentru drepturile omului cu tinerii «Compass» al Consiliului Europei și care a vizat aprofundarea înțelegerii nedreptăților care rezultă din distribuția inegală a puterii și bogăției, perceperea critică a cauzelor și consecințelor sărăciei și promovarea ideii demnității umane și a dreptății.

Așa cum a menționat șefa Oficiului Avocatul Poporului din Comrat - Svetlana Mironova, prezentă la acest seminar, Carta socială europeană va maximiza cadrul legal pentru pretențiile sociale ale cetățenilor, va stabili orientări mai clare pentru politica socială, ținând seama de cerințele standardelor sociale europene pentru a asigura dreptul fiecăruia la o viață decentă.

Moderatorul seminarului a organizat o serie de jocuri de apropiere, care au ajutat pedagogii să se cunoască mai bine între ei, și a organizat, de asemenea, jocul de rol "Lupta pentru bogăție și putere", unde profesorii au convorbit cu plăcere și au discutat egalitatea șanselor.

După petrecerea jocului, a avut loc o prelegere privind prezentarea Cartei Sociale Europene și a nivelului decent de trai a cetățenilor.

S-a observat, că Carta Socială Europeană în articolul 4 garantează dreptul muncitorilor la remunerație, care le va oferi acestora și familiilor lor un nivel de trai decent și articolul 23 stipulează obligația statelor de a permite persoanelor în vârstă să rămână cât mai mult timp posibil membri ai societății cu drepturi depline, permițându-le să conducă o viață decentă și să joace un rol activ în viața de stat socială și culturală.

În cursul seminarului sa constatat că Comitetul European al Drepturilor Sociale a emis concluzii pentru anul 2017 privind implementarea Cartei Sociale Europene, care au relevat 13 incoerențe cu prevederile Cartei în Republica Moldova. Comitetul și-a exprimat îngrijorarea privind faptul că în multe țări europene, inclusiv în Republica Moldova, prestațiile sociale (datorate șomajului și vîrstei înaintate) sunt mult mai mici decât minimul de subzistență. 

Pentru a consolida materialul studiat, sa arătat un videoclip care a provocat un interes special în rândul profesorilor; ei au menționat că în întreaga lume există o necesitate acută de protejare a drepturilor cetățenilor.

Rezumînd rezultatele seminarului, moderatorul a petrecut jocul "Atenție, noi cu toții vedem", care avea scop repetarea materialului învățat. După aceasta au urmat discuțiile în domeniul protecției drepturilor populației și predării principiilor democrației. Așa cum a menținut directorul liceului teoretic. M. Eminescu or. Comrat - Svetlana Stoinova, practica a arătat, că fiecare persoană se confruntă întotdeauna cu o problemă deosebită în domeniul protecției drepturilor populației. Profesorul are întotdeauna o influență directă asupra formării cunoștințelor de drept în rândul elevilor, ceea ce influențează în continuare gândirea generației tinere.

Prin urmare, potrivit opiniei directorului liceului teoretic M. Eminescu, aceste seminare îi ajută pe profesori să înțeleagă - în ce direcție să organizeze lecțiile, ce metode să utilizeze.

În concluzie, remarcăm că tinerii din Găgăuzia doresc să învețe în mod activ în limba română, în anul 2017 liceul M.Eminescu nu a putut oferi un loc pentru toți doritorii. Prin urmare, este planificată construcția unei noi clădiri, ceea ce va permite liceului să admită pe toți doritorii.

În cadrul seminarului, participanții lui au învățat o mulțime de informații noi despre drepturile omului.

Orientarea practică a seminarului a contribuit la interesul deosebit al participanților la eveniment, le-a provocat un mare interes. Accesibilitatea, semnificația și importanța practică a temei seminarului au căuzat un număr mare de participanți la seminar.

Profesorii au apreciat la un nivel foarte înalt acest seminar, au mulțumit organizatorii pentru petrecerea acestuia, precum și Uniunea Europeană și Ambasada Olandei la București, menționând importanța acestor activități pentru îmbunătățirea profesionalismului profesorilor.

 


DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenţia de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea şi esenţa conţinutului comunicatului, prezentat spre publicare şi/sau distribuire
_______________________________________________


 

Центр продвижения и защиты прав молодых женщин организовал в Гагаузии семинар о защите прав человека на достойный уровень жизни

24.10.2018 года в Комрате Центр продвижения и защиты прав молодых женщин организовал семинар «Значение Европейской социальной хартии в защите прав человека на достойный уровень жизни».

Данный семинар финансируется Европейским Союзом и со-финансируется Посольством Нидерландов в Бухаресте.

Семинар был организован для людей, оказывающих существенное влияние на продвижение и защиту прав человека, в первую очередь учителей.

На семинаре  было много учителей единственного румыноязычного лицея Гагаузии – лицея им. Эминеску, что демонстрирует активный интерес  румыноязычных учителей Гагаузии к росту их знаний об эффективном обучении молодёжи правам человека.

Семинар был основан на Пособии Совета Европы по образованию в области прав человека с участием молодежи «Компас» и имел целью углубить понимание несправедливости, возникающей в результате неравного распределения власти и богатства, критически осмыслить причины и следствия бедности, а также способствовать утверждению идеи человеческого достоинства и справедливости.

Как отметила присутствующая на данном семинаре начальник Представительства Офиса Народного Адвоката в Комрате Светлана Миронова, Европейская социальная хартия позволит максимально расширить правовое поле для социальных притязаний граждан, установить более четкие ориентиры социальной политики с учетом требований европейских социальных стандартов на обеспечение права каждого на достойную жизнь.

Модератор семинара провела ряд игр на сближение, которые помогли педагогам еще лучше узнать друг друга с разных сторон, а также организовала ролевую игру «Борьба за богатство и власть», где педагоги с удовольствием дискутировали, обсуждая равенства шансов.

После проведения игры была проведена лекция по презентации Европейской социальной хартии и достойного уровня жизни граждан.

Было отмечено, что Европейская социальная хартия в статье 4 гарантирует право трудящихся на вознаграждение, которое позволит обеспечить им и их семьям достойный уровень жизни, а в статье 23 зафиксирована обязанность государств дать пожилым людям возможность как можно дольше оставаться полноценными членами общества, путем предоставления достаточных средств, позволяющих им вести достойную жизнь и играть активную роль в государственной, общественной и культурной жизни.

В ходе семинара было отмечено, что Европейский комитет по социальным правам обнародовал заключения за 2017 г. о выполнении Европейской социальной хартии, где выявил  13 несоответствий положениям хартии в Республике Молдова. Комитет выразил озабоченность в связи с тем, что во многих европейских странах, в том числе в Молдове, социальные пособия (в связи с безработицей и по старости) намного ниже прожиточного минимума.

Для закрепления пройденного материала был показан видеоролик, который вызвал особый интерес у педагогов; они отметили, что по всему миру есть острая необходимость защиты прав граждан.

Подводя итоги семинара, модератор провела игру «Внимание, мы все видим», которая подразумевала повторение усвоенного материала. После чего последовали дискуссии в области защиты прав населения и преподавания принципов демократии.  Как отметила директор теоретического лицея им. М. Еминеску г. Комрат  Светлана Стойнова, практика показала, что каждый человека всегда сталкивается с той или иной проблемой в области защиты прав населения. Педагог всегда на прямую влияет на формирование правовых знаний у школьников, что в дальнейшем влияет на мышление подрастающего поколения. Поэтому, по мнению  директора теоретического лицея им. М. Еминеску, такие семинары помогают педагогам понять – в каком направлении организовывать уроки, какие методы использовать.

В заключении отметим, что молодежь Гагаузии активно желает учиться на румынском языке, в 2017 году лицей им. Эминеску не смог предоставить место для всех желающих. Поэтому запланировано строительство нового корпуса, что позволит лицею принять всех желающих.

В ходе семинара его участники узнали  много новой информации о правах человека.

Практическая направленность семинара способствовала большому интересу участников к мероприятию, вызвало у них  большой интерес. Доступность, важность и практическая значимость темы семинара обусловили большое количество участников.

Высоко оценив данный семинар, учителя поблагодарили за его проведение организаторов, а также Европейский Союз и Посольство Нидерландов в Бухаресте, отметив значимость данных мероприятий для совершенствования профессионализма учителей.

 


DISCLAIMER: Авторы пресс-релизов – не информационное агентство IPN – несут всю ответственность за достоверность и содержание пресс-релиза, который предлагают к публикации.

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.