Campania „Alege vinuri din soiuri autohtone”

Campania „Alege vinuri din soiuri autohtone”

Castel Mimi – promotorul vinurilor din soiuri autohtone


La aniversarea a 130 de ani de la fondare, Castel Mimi, una dintre cele mai frumoase 15 vinării din lume, dă startul unei campanii prin care va promova vinurile produse din soiuri autohtone de struguri. Prin astfel de iniţiative, ne dorim să creştem plantaţiile cu viţă-de-vie moldovenească, să înregistrăm o producţie mai mare de vin şi astfel, prin exporturi, să ne facem cunoscute soiurile în lumea întreagă.

Castel Mimi a demonstrat în ultimii ani că vinurile produse din soiuri autohtone de struguri pot concura uşor cu cele internaţionale. Am lansat cinci vinuri create exclusiv din soiuri autohtone - „Sfăditele”, „Sânzienele”, „Rară Neagră Rose”, „Fetească Neagră” şi „Rara Neagră”, cupaje în care am folosit combinaţii dintre strugurii din soiuri autohtone.

Putem afirma cu certitudine că am reuşit să producem vinuri pe placul conaţionalilor noştri, dar şi a străinilor care le-au încercat. Vom continua să câştigăm încrederea consumatorilor din ţară şi de peste hotare prin producerea a şi mai mult vin din soiuri autohtone. Pentru asta, vom extinde plantaţiile cu viţă-de-vie şi vom crea cupaje în care vom combina soiurile străine cu cele autohtone. Şi pentru ca mai mulţi străini să ne cunoască, vom prezenta vinurile noastre din soiuri autohtone la expoziţii internaţionale şi le vom da prioritate la export

Pentru că simbolurile ţării şi a tradiţiilor noastre stau la loc de cinste, la Castel Mimi, am reprodus unele dintre ele pe etichetele sticlelor din seria de vinuri Clasice. Fiecare simbol are o tălmăcire şi o semnificaţie deosebită.

Spre exemplu spirala reprezentată pe sticla de vin alb „Sânzienele” nu e nimic altceva decât hora dansată în noaptea de Sânziene, sărbătoare religioasă care descrie mişcarea soarelui şi trecerea timpului.

Pe când pieptenele imprimat pe sticla de „Rose Rară Neagră” semnifică gândurile rele ale unei femei, care sunt date uitării prin pieptănatul părului. Este un rose deosebit şi senzual, care emană feminitate.

Aţi sesizat sau nu, dar pe etichetele sticlelor de „Rara Neagră” de la Castel Mimi avem simbolul „mâini în şold”, întâlnit pe iile tradiţionale din spaţiul românesc, care semnifică autoritatea feminină şi maternă. Asocierea cu „Rara Neagră” vine de la denumirea populară a soiului, căruia i se mai spune „Băbeasca”.

 „Soarele” îl întâlniţi pe cupajul din trei soiuri reunite sub numele de „Fetească Neagră”. Simbolul se regăseşte frecvent pe cămăşile şi covoarele tradiţionale şi reprezintă puterea, bogăţia şi viaţa.

Simbolul vecinelor certate, exprimat prin două spirale opuse, este la fel un ornament des întâlnit pe broderiile tradiţionale, care şi-a găsit loc şi pe sticla unuia dintre vinurile clasice de la Castel Mimi. Am reuşit să creăm un cupaj de neimaginat, format din două soiuri care se resping – „Fetească Neagră” şi „Rara Neagră”, dar care în sticla „Sfăditele” şi-au găsit astâmpăr şi chiar au creat o combinaţie uimitoare.

Castel Mimi vă îndeamnă să consumaţi vin raţional, dar oriunde aţi fi în lumea mare, să vă mândriţi cu originele pe care le aveţi. Să alegeţi pentru masa de sărbătoare vinuri din soiuri autohtone şi să deveniţi astfel un ambasador a tot ce ţine de ACASĂ, de MOLDOVA.


*******
DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire.

В честь 130-летия со дня своего основания Castel Mimi, одна из 15 самых красивых виноделен мира, запускает кампанию по продвижению вин, изготовленных из местных сортов винограда.

Посредством таких инициатив мы хотим увеличить плантации молдавской лозы, зарегистрировать более высокий уровень производства вина и, таким образом, посредством экспорта, сделать наши сорта известными всему миру.


Castel Mimi в последние годы продемонстрировал, что вина, произведенные из отечественных сортов винограда, могут легко конкурировать с международными. Мы выпустили пять вин, созданных исключительно из местных сортов — Sfăditele”, “Sânzienele”, “Răra Neagră Rose”, “Fetească Neagră” и “Rara Neagră”, купажи, в которых мы использовали комбинации винограда местных сортов.

Можно с уверенностью сказать, что нам удалось изготовить вина, которые понравились не только нашим соотечественникам, но и иностранцам, которые их попробовали. Мы продолжим завоевывать доверие потребителей в стране и за рубежом, производя еще больше вина из местных сортов.

Для этого мы расширим плантации лозами и создадим купажи, в которых будем сочетать зарубежные сорта с отечественными. А чтобы с нами познакомились больше иностранцев, мы будем представлять наши вина из местных сортов на международных выставках и отдавать им приоритет при экспорте.

Поскольку символы страны и наши традиции занимают почетное место в
Castel Mimi, мы воспроизвели некоторые из них на этикетках бутылок винной серии Classic. Каждый символ имеет особое толкование и значение.

Например, спираль, изображенная на бутылке белого вина
Sânzienele”, — это хора, которую танцуют в ночь на Сынзиенеле – языческий праздник, посвященный летнему солнцестоянию.

А гребешок на бутылке
Rose Rară Neagră” означает плохие мысли женщины, которые забываются при расчесывании волос. Это особенное розе, излучающее женственность.

Заметили вы или нет, но на этикетках бутылок
Rara Neagră” от Castel Mimi присутствует символ “руки на бедрах”, встречающийся на традиционных румынских этикетках, который означает женское начало. Ассоциация с “Rara Neagră” происходит от народного названия сорта, который еще называют “Бэбяска”.

Soarele” представляет собой смесь трех сортов, объединенных под названием Fetească Neagră”. Этот символ часто встречается на традиционных рубашках и коврах и символизирует власть, богатство и жизнь.

Символ ссорящихся соседей, выраженный двумя противоположными спиралями, также является частым орнаментом, встречающимся на традиционных вышивках, нашедшим свое место и на бутылке одного из классических вин от
Castel Mimi. Нам удалось создать невообразимый купаж, состоящий из двух отвергающих друг друга сортов — “Fetească Neagră” и “Rara Neagră”, которые соединились в бутылке Sfăditele в удивительное сочетание.

Castel Mimi призывает потреблять вино рационально, но где бы вы ни находились, гордитесь своими корнями. Выбирайте для праздничного стола вина местных сортов и таким образом станьте послом всего, что связано с ДОМОМ, с МОЛДОВОЙ.

********
DISCLAIMER: Авторы пресс-релизов – не информационное агентство IPN – несут всю полноту ответственности за достоверность и содержание пресс-релиза, представленного для публикации и/или распространения.


On the 130th anniversary of its founding, Castel Mimi, one of the most beautiful 15 wineries in the world, is launching a campaign to promote wines made from native grape varieties

Through such initiatives, we aim to increase the plantations of Moldovan vines, achieve a higher wine production, and thus, through exports, make our grape varieties known worldwide


Castel Mimi has demonstrated in recent years that wines made from native grape varieties can easily compete with international ones. We have launched five wines created exclusively from native grape varieties – Sfăditele, Sânzienele, Rară Neagră Rose, Fetească Neagră, and Rară Neagră, blends that use combinations of grapes from native varieties.

We can confidently say that we have succeeded in producing wines that please our compatriots and foreigners who have tried them. We will continue to gain the trust of consumers both at home and abroad by producing even more wine from native grape varieties. To achieve this, we will expand vine plantations and create blends that combine foreign and native grape varieties. And to introduce ourselves to more foreigners, we will present our wines made from native grape varieties at international exhibitions and prioritize them for export.

Because the symbols of our country and our traditions are held in high esteem at Castel Mimi, we have reproduced some of them on the labels of bottles in the Classic wine series. Each symbol has a special interpretation and significance.

For example, the spiral represented on the bottle of white wine Sânzienele is nothing more than the dance performed on the night of Sânziene, a religious holiday that describes the movement of the sun and the passage of time.

Meanwhile, the comb imprinted on the bottle of Rose Rară Neagră signifies the ill thoughts of a woman, which are forgotten through combing her hair. It is an extraordinary and sensual rose, emanating femininity.

Whether you've noticed it or not, on the labels of Rara Neagră bottles from Castel Mimi, you have the symbol of
mâini în șold” (hands on hips), commonly found on traditional Romanian attire, symbolizing feminine and maternal authority. The association with Rara Neagră comes from the popular name of the grape variety, which is also called Băbeasca.

You'll encounter “Soarele” (The Sun) on the blend of three grape varieties under the name Fetească Neagră. The symbol is frequently found on traditional shirts and rugs and represents power, wealth, and life.

The symbol of quarreling neighbors, expressed through two opposing spirals, is likewise a commonly seen ornament on traditional embroideries, and it has found its place on the bottle of one of Castel Mimi's classic wines. We managed to create an unimaginable blend, formed from two grape varieties that repel each other - Fetească Neagră and Rara Neagră - but in the bottle Sfăditele, they found solace and even created an astonishing combination.

Castel Mimi encourages you to consume wine responsibly, but wherever you are in the world, be proud of your origins. Choose wines made from native grape varieties for your festive meals and become an ambassador for everything related to HOME, to MOLDOVA.


*******
DISCLAIMER: Issuers of press releases – not the news agency IPN – are fully responsible for the accuracy and essence of the content submitted for publication and/or distribution.

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.