Amenajarea și modernizarea Gării Auto Centru de către „Central House” SRL

Vitalie PERCIUN

                                                           Fondator și ex-administrator

                                                           al „Central House” SRL


Prin prezenta, informam opinia publica, factorii de decizie si Procuratura Generala, despre atacurile impotriva unui investitior , de buna credinta, cu actionariat international, SRL Central House".


La 30.06.2014, „Central House”SRL castigă licitația, în temeiul căruia încheie contractul de locațiune 16.07.2014 nr. 1174 (în continuare - "Contractul de locațiune nr. 1174”) cu Î.S. "Garile si Statiile Auto”, in calitate de Locator si S.R.L. aprobat de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii Drumurilor prin care au fost transmise în locațiune bunurile imobile din adresa mun. Chișinău, str. Mitropolit Varlaam 58, cu numerele cadastrale 0100206.340, 0100206.341, 0100206.343, 0100206.344, 0100206.345, 0100206.346, 0100206.380, 0100206.381, 0100206.382, 0100206.383, 0100206.384, 0100206.385, 0100206.386. Contract valabil pe 49 ani.

Conform  Contractului de locatiune nr. 1174, clauzei:

 • 1.4.  Scopul transmiterii in locatiune a bunului locatiunii, este atragerea investițiilor pentru modernizarea si renovarea teritoriului adiacent, prin edificarea de constructii, reconstrucția peroanelor de sosire  și plecare, reparația pavajelor pentru pietoni, în vederea implimentării standardelor europene în procesul de deservire a pasagerilor;
 • 5.1. lit.a) Locatarul este obligat să efectuieze investiții în condiții expuse în prezentul contract și în caietul de sarcini și să investească în termen de 3 (trei) luni de la transmiterea bunului închiriat minim 10 000 000 lei pentru modernizarea  și renovarea teritoriului adiacent, prin edificarea de constructii, reconstrucția peroanelor de sosire  și plecare, reparația pavajelor pentru pietoni, în vederea implimentării standardelor europene în procesul de deservire a pasagerilor (...);
 • 5.2. lit. a) Locatarul are dreptul sa foloseasca suprafetele arendate, pentru constructia de spatii comerciale;
 • 5.2. lit. c) Locatarul va avea dreptul de proprietate asupra construcțiilor edificate si va putea dispune de ele, fara acordul Locatorului;
   

În perioada 2014 – 2015 „Central House” S.R.L. a efectuat lucrări de construcție a 2797 metri pătrați  pentru care a investit suma de  24 517 816, 78 lei;  a executat reconstrucția peroanelor (în număr de trei) Î.S. ˝Gări și Stații Auto˝  din strada mun. Chișinău, str. Mitropolit Varlaam 58 cu suprafața totală de 1845,57 m.p. pentru care a suprortat cheltuieli în valoare de 2 986 426,99 lei; a realizat acțiuni de renovare și modernizare a teritoriului adiacent peroanelor și construcțiilor, a pasajelor de trecere pentru pietoni și așteptare pentru pasageri, manifestate prin  pavarea acestor teritorii, prin amenajarea spațiului adiacent peroanelor și spațiilor construite cu scaune, urne, ghiveciuri cu plante decorative pentru exterior, și iluminarea străzii M. Varlaam de la strada Tighina pînă la strada Bulgară  pentru care a suportat cheltuieli în mărime de 1 234 400 lei. Costuri suportate de „Central House”SRL, din cont și pe seamă proprie, sunt în valoare totală de  28 738 643,77 lei.

După ce a efectuat investiția și a realizat scopul contractului de modernizare a Gării Auto Centru, „Central House”SRL i s-a impus să achite locațiunea terenului în cuantum și după formula care se dau în locațiune încăperi și nu teren (a se vedea formula de calcul din Acordul adițional nr.5 a contractului de locațiune).  Acordul adițional  nr.5 și 6 a contractului de locațiune  „Central House”SRL a fost obligată să le semneze în contextul presiunii  locatorului (Î.S.„Gările și Stațiile Auto” reprezentată de administratorul Vladislav Zara (actualul director I.P. „Agenția Servicii Publice”) și vicedirectorul Iurie Moroz (actualul director la „Gările Auto Moderne” SRL- care au recepționat în concesiune toate gările din RM), cu privire la refuzul acestora din urmă a manifestării acordului la recepția finală a construcțiilor de pe terenul obținut în locațiune de către „Central House”SRL.


Potrivit Acordul adițional  nr.5 este indicată formula de calcul pentru locațiune încăperi deși de facto s-a luat în locațiune teren, iar construcțiile au fost ridicate pe contul și de către „Central House”SRL, iar în Acordul adițional  nr.6 practic se modifică condițiile contractului de locațiune și se prevede în pct.4 a acordului faptul că pct.5.2 lit.(c) al Contractului de locațiune se modifică  și va avea următorul conținut: „pe durata contractului de locațiune, locatarul va avea dreptul de proprietate asupra construcțiilor edificate-drept ce nu se supune înregistrării în Registrul bunurilor imobile” (clauză care e contrar prevederilor legale care prevede obligativitatea înregistrării bunurilor imobile; a se vedea: art.5 din  Legea nr. 1543 din 25-02-1998 cadastrului bunurilor imobile[1], art. 290 Codul civil[2]).

Diferența dintre acorduri e de 10 zile.

Potrivit fomulei legale[3] de calcul „Central House”SRL a achitat locațiunea terenului pentru mulți ani înainte și a solicitat rectificarea fomulei de calcul și stabilirea corectă a chiriei, deoarece asta nu s-a materializat în 2017 „Central House”SRL a refuzat să recunoască facturile Î.S.„Gările și Stațiile Auto”.

Astfel, Î.S.„Gările și Stațiile Auto” au intentat 2 dosare în instanță de judecată: unul privind încasarea locațiunii în cuantumul precum încăperi pentru periada începînd cu 2017 (dosar nr. 12-2c-81107-05122017, Judecătoria Chișinău sediul Centru, judecător: Maria Frunze), iar altul- privind radierea dreptului de proprietate a „Central House”SRL asupra construcțiilor ridicate de aceasta în temeiul Acordul adițional  nr.6 pct.4 citat mai sus (dosar nr. 12-2c-2165-12012018, Judecătoria Chișinău sediul Centru, judecător: Zinaida Talpalaru). În dosarele date la solicitarea Î.S.„Gările și Stațiile Auto” s-au dispus măsuri asiguratorii potrivit căreia :

 • s-au sechestrat toate bunurile imobile, inclusiv s-a aplicat interdicția de înregistrare a contractelor de locațiune, deși principala activitate a companiei din care primește profit  și își scoate investiția făcută, este oferirea în locațiune a spațiilor comerciale, însă contractele pe termen mare și care oferă stabilitate urmează a fi înregistrate în registrul de publicitate, însă din cauza interdicției aplicate nu se pot înregistra așa contracte și aceasta duce la pierderea clienților stabili; S-a pus sechestrul pe toate bunurile companiei care în 2017 ele erau evaluate la  60 080 000 (șaizeci milioane optzeci mii) lei, conform Raportului de evaluare a bunului imobil nr.140-17 din 2017, deși valoarea acțiunii era aproximativ de 11 mln; plus s-a aplicat încă un sechestru în dosarul privind radierea dreptului de proprietate a „Central House”SRL astfel pronunțîndu-se pe fondul cauzei ceea ce este interzis prin măsura asiguratorie;
 • s-a sechestrat contul bancar, astfel plățile către Bugetul Public Național puteau fi efectuate doar prin acțiunile executorului judecătoresc Andrian Plămădeală, care a sechestrat contul, însă care în mod neargumentat în termen 4 luni de la solicitare nu a achitat suma datoriei lăsînd-o să crească prin aplicarea majorărilor de întîrziere, iar cînd a achitat nu a achitat-o integral astfel pînă în prezent „Central House”SRL are datorii față de Bugetul Public Național care cresc zilnic și duc la insolvabilitatea companiei. Menționăm că compania avea pe cont bani, iar executorul Judecătoresc Plămădeală Andrian, în mod neargumentat, a scos de pe contul „Central House”SRL mai mult de jumătate de million și îi menține pe contul său, neachitînd datoriile față de Bugetul Public Național și prejudiciind incusiv statul (el motivează că a aplicat ca măsură asiguratorie , însă de facto nu este așa deoarece nu are dreptul să mențină pe contul său banii dar să îi înghețe pe contul „Central House”SRL, plus că statul are prioritate la achitarea datoriei însă aceasta tot nu se execută).
   
 1. Atacuri și blocarea activității „Central House”SRL

  Începînd cu 01.01.2019 terenurile de sub construcțiile „Central House”SRL din gestiunea economică a Î.S.„Gările și Stațiilor Auto”SRL au trecut în gestiunea „Gările Auto Moderne”SRL, în temeiul contractului de concesiune pe 25 ani  (observăm că termenul gestiunii economice a „Gărilor Auto Moderne”SRL e mai mic cu aproximativ 20 ani decît contractul de locațiune deținut de „Central House”SRL).


„Gările Auto Moderne”SRL au încercat să impună „Central House”SRL să semneze contract de locațiune în care prețul locațiunii este nu pentru terenuri dar pentru încăperi însă „Central House”SRL a refuzat.

Adminsitratorul „Gărilor Auto Moderne”SRL este Iurie MOROZ fostul vicedirector al Î.S.”Gărilor și Stațiilor Auto” a cărui implicare directă este în toate următoarele acțiuni, care sunt confirmate de înregistrări video.

Astfel, blocarea activității „Central House”SRL nu a încetat doar la cele enunțate mai sus dar a mai continuat și cu:

 1. depunerea acțiunii civile de către „Gările Auto Moderne”SRL prin care solicită evacuarea construcțiilor „Central House”SRL  de pe terenul deținut în locațiune de aceasta din urmă și gestionat de „Gările Auto Moderne”SRL, dosar civil cu nr. 2-19127709-12-2-05082019, pe rolul Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, judecător Diana Tricolici. Menționăm că solicitarea este ilegală, deoarece construcția și terenul constituie un bun indivizibil prin natura sa, și poate fi evacuate construcția doar prin demolarea acesteia astfel încălcîndu-se dreptul de proprietate a „Central House”SRL față de construcții.
   
 2. Deconectarea de la sistemul de alimentare cu apă și canalizare pe perioada estivală (iunie-august 2019), a tuturor spațiilor comerciale „Central House” SRL în care activau agenții economici.

  Sistemul de alimentare și apă ce deservea clădirile „Central House”SRL era conetcat și dependent de sistemul de calimentare cu apă și canalizare a clădirii blocului agministrativ al Gării Auto Centru gestionat de  „Gările Auto Moderne”SRL, astfel „Central House”SRL fiind un consumator noncasnic captiv. „Central House”SRL achita „Gările Auto Moderne”SRL facturile pentru consumul de apă și pentru canalizare, însă „Gările Auto Moderne”SRL în mod neîntemeiat deconectează spațiile de la alimentarea cu apă, astfel lăsînd fără apă toți agenții economici. În spațiile date se prestează servicii de alimentație publică, frizerii, a cărui apa  este un element esențial pentru a funcționa. Pe lîngă aceasta „Gările Auto Moderne”SRL sesizează Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor prin care informează că agenții economici vizați desfășoară activitatea în lipsei apei și solicită amendarea lor (deși unii agenți nu activau iar alții au luat surse alternative de alimentare cu apă doar că costurile rau disproporționat de mari).


„Central House”SRL fiind pregătit că faptele pot denatura în așa fel, a perfectat actele pentru conectarea la sistemul de alimentare cu apă în mod independent a spațiilor sale (procedură birocratică care a durat în jur de jumătate de an și care pentru a efectua lucrările Direcţiei generală transport public şi căi de comunicaţie a eliberat autorizație în temeiul căruia 2 serieri erau pentru derularea lucrărilor, deoarece ziua zona e aglomerată de oamenii (clienți, vînzători) de la Piața Centrală și de Transportul  public interurban, interstatal cu România și Ucraina (inclusiv pasageri). În cazul neconectării în acest termen scurt procedura trebuia iar reluată și dura încă cel puțin 3 luni. Pentru a nu permite conectarea în mod independent la sistemul de alimentare cu apă Iurie Moroz și angajați ai „Gările Auto Moderne”SRL au pus pus impedimente de conectare și anume: încercarea de a plasa automobilele pe locul unde trebuia de făcut săpături, sesizarea organelor de poliție, „Apă Canal Chișinău”SA, Primăriei și informarea greșită pentru a nu permite executarea lucrărilor, iar între timp ce se clarifică să expire termenul autorizației (anexe: foto-video).

Deoarece la sistemul de alimentare cu apă „Central House”SRL s-a conectat au în mod independent, reprezentații „Gările Auto Moderne”SRL au taiat canalizarea și au început să o bată cu haine, spumă de construcție, încît în spațiile „Central House”SRL au început a ieși escremete și a inunda încăperile. Și în același timp au sezizat Agenția Națională privind Securitatea Alimentelor (fapte produse 27.02.2020, s-a creat control inopinat).

 1. Vandalizarea pavajului și blocarea accesului în spațiile comerciale ale agenților economici care dețineau în locațiune spațiile „Central House”SRL (10-13 fenruarie 2020; anexe: foto-video cum Moroz Iurie vandalizează).

  Toate aceste acțiuni au fost pentru a presa agenții economici să părăsească spațiile „Central House”SRL, și aceasta din urmă să nu aibă de unde încasa mijloace financiare, pentru a intra în insolvabilitate.
   
 2. Preluarea controlului activității și insolvabilitatea „Central House”SRL

  Central House”S.R.L., IDNO: 1011600016969, fondata în 2011, avea fondator 100% - Vitalie Perciun, de-a lungul timpului fondatorii s-au modificat, astfel ca actual potrivit datelor din Registrul persoanelor  juridice „Central House”S.R.L. are în calitate de asociați (fondatori):
 • „Ubicuit Grup”S.R.L.- cota 3 780 lei, ce constituie 70%;
 • Vitalie PERCIUN – cota 1080 lei, ce constituie 20%;
 • Hajiverdiyev Rufat – cota 90 lei, ce constituie 1,67%;
 • Hajiyeva Lala – cota 90 lei, ce constituie 1,67%;
 • Hajiverdiyeva Sevda – cota 360 lei, ce constituie 6,67%;

Vitalie Perciun a deținut pînă la 05.06.2020 și calitatea de administrator al „Central House”S.R.L.

Vitalie Perciun în calitate de vînzător a rezoluționat contractul de vînzare-cumpărare a cotei părți din „Central House”SRL încheiat cu „Ubicuit Grup”SRL, prin care a transmis cota parte de 70% din „Central House”SRL, din cauza neexecutării obligației de plată de către cumpărător.


Rezoluțiunea s-a produs la sfîrșitul lunii august 2019 și contractul de vînzare-cumpărare vizat a fost desființat, însă din cauza că obiectul contractului este un drept ce se supune înregistrării în registrul de publicitate și restituirea acestuia poate fi doar printr-o hortărîre judecătorească în cazul refuzului benevol de restituire a acestuia de către cumpărător, Vitalie Perciun s-a adresat în instanță de judecată privind recunoașterea rezoluțiunii contractul de vînzare-cumpărare a cotei părți din „Central House”SRL și radierea „Ubicuit Grup”SRL din Registrul persoanelor juridice  în calitate de asociat/fondator al „Central House”SRL[4].

Deoarece, încercările externe nu au fost suficiente pentru a prelua controlul „Central House”SRL și a prelua imobilele acesteia s-a recurs la următoarele prin intermediul asociaților/fondatori ai „Central House”SRL, și anume:

La 05.06.2020 Agenției Servicii Publice (la momentul comiterii faptei director este Vladislav Zara), emite Decizia de înregistrare a modificărilor datelor din Registrul de stat al persoanelor juridice dosar nr.1011600016969, prin care dispune radierea/înlăturarea lui Vitalie Perciun din calitatea de administrator al Central House”S.R.L și înregistrarea lui Igor Prisecaru în calitate de administrator al Central House”S.R.L. Menționăm faptul că Vitalie Perciun a fost fondatorul unic a „Central House”SRL iar ulterior după ce a construit a vîndut o cotă parte din companie, și administrator pe toată perioada de activitate a „Central House”SRL.

În legătură cu fapta ilegală (excesul de putere și depășirea atribuțiilor de serviciu; art.328 CP) a registratorului I.P.„Agenție Servicii Publice” Ion Merlici, la 29.06.2020 la procurorul general Alexandru Stoianoglo și  Procuratura Anticorupție s-a depus plîngere.

La baza emiterii Deciziei de modificare a administratorului sta un proces-verbal al Adunării Generale a Asociaților „Central House”SRL semnat doar de un asociat, și în baza unei declarații pe proprie răspundere a administratorului asociatului care spune că a citat telefonic asociații „Central House”SRL (dintre care are 4 fondatori din Azerbaidjan), ceea ce nu este adevărat și în legătură cu falsul în declarații a fost sesizată procuratura. Legea prevede expres că citarea poate fi doar prin scrisoare recomandată, astfel registratorul încălcînd legea[5] admite operarea modificărilor.

La 19.06.2020 la procurorul general Alexandru Stoianoglo și Procuratura municipiului Chișinău s-a depus plîngerea privind falsul în declarații a administratorului „Ubicuit Grup”SRL (art.3521 CP).

Dar aceasta nu e unica încălcare comisă de registratorul I.P. „Agenției Servicii Publice”, acesta admite înregistrarea deși erau 2 interdicții a 2 executori judecătorești (Bănărescu Anatolie și Ungureanu Oleg) de operare a modificărilor administratorului „Central House”SRL și a litigiilor în instanță de judecată la care .P. „Agenției Servicii Publice” este participant.

Noul administrator al „Central House”SRL  Igor Prisecaru semnează actele și le depune în instanța de judecată, în temeiul cărora se emite Hotărărea de intentarea insolvabilității „Central House”SRL și se desemnează administrator al insolvabilității Adriana CREȚU.

Există suspiciuni rezonabile că Adriana CREȚU se află în strînse legături cu Iurie MOROZ fapt care se vede din materialul video de pe camerele de supraveghere, care au fixat faptul că timp de 3 ore de vreo 3 ori domnul Moroz o ghida pe doamna Crețu ce și cum trebuie să facă în raport cu inventarierea bunurilor „Central House”SRL și intimidarea agenților economici ce desfășoară activitatea economică în spațiile comerciale ale „Central House”SRL, cu informații că vor fi evacuați forțat deși aceștia și-au au achitat la timp chiria și chiar unii au făcut și plata în avans a chiriei.


În concluzie sau produs următoarele abuzuri și încălcări a legislației în raport cu „Central House”SRL:

 • Impunere de a achita prețul locațiunii ca pentru încăperi deși de facto deține în locațiune teren (în consecință prețul înaintat spre plată este distorsionat de mare);
 •  Intentarea dosarelor și aplicarea măsurilor de asigurare a acțiunii prin care s-a blocat activitatea companiei (interdicție de a transmite în locațiune a spațiilor comerciale; extragerea banilor de pe contul „Central House”SRL de către executorul jdecătoresc; blocarea contului de către executorul judecătoresc și nestingerea obligației de plată față de Bugetul Public Național, deși bani în contul bancar erau, etc);
 • Deconectarea spațiilor comerciale „Central House”SRL de la alimentarea cu apă și canalizare și impedimente de conectare în mod autonom;
 • Vandalizare pavajului și restricționarea accesului în spațiile comerciale „Central House”SRL.
 • Modificarea frauduloasă a administratorului „Central House”SRL și desemnarea administratorului de insolvabilitate Crețu Adriana.

Acestea, fiind spuse solicităm Procuraturii Generale și tuturor organelor de resort implicarea și curmarea acțiunilor ilegale în privința „Central House”SRL.

[1] Articolul 5: „Obligativitatea înregistrării: (1) Sînt supuse înregistrării obligatorii bunurile imobile şi drepturile asupra lor indicate la art.4 alin.(2) şi (3).” (prevedere valabilă la momentul încheierii acordului pînă în present).

[2] Articolul 290: „Înregistrarea drepturilor asupra bunurilor immobile: (1) Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale asupra bunurilor imobile, grevările acestor drepturi, apariţia, modificarea şi încetarea lor sînt supuse înregistrării de stat.” (prevedere actuală și acum doar renumerotată sub nr 465 Cod civil modernizat din 01.03.2019).

[3]Conform  Legii 1308 din 25-07-1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului, art.10 alin.(8), (11), anexa nr.1 a legii.

[4] Menționăm faptul că la 03 iulie 2020 Judecătoria Chișinău, sediul Centru dosar nr.2-16396/19 a emis Hotărîrea judecătorească potrivit căreia s-a constatat rezoluțiunea contractului de vînzare-cumpărare a părții sociale în mărime de 70% din partea socială a „Central House”SRL încheiat între Vitalie Perciun (în calitate de vînzător) și „Ubicuit Grup”SRL (în calitate de cumpărător) și excluderea „Ubicuit Grup”SRL din calitatea de asociat al „Central House”SRL

[5] Potrivit legii privind societăţile cu răspundere limitată nr. 135-XVI  din  14.06.2007, art. 51: „(4) Adunarea generală extraordinară a asociaţilor se ţine în termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii cererii.

(5) Dacă administratorul nu convoacă adunarea generală extraordinară a asociaţilor în termenul stabilit la alin.(4) sau respinge neîntemeiat cererea de convocare, adunarea poate fi convocată de către solicitanţii acesteia.”). Astfel, de solicitare nu a parvenit în adresa administratorului „Central House”SRL.

Art.54: „Înştiinţarea asociaţilor despre convocarea adunării generale a asociaţilor: (1) Hotărîrea privind convocarea adunării generale a asociaţilor se aduce la cunoştinţa fiecărui asociat prin scrisoare recomandată, expediată cu cel puţin 10 zile înainte de data ţinerii adunării”

Art. 56„Ţinerea adunării generale a asociaţilor: (1) Adunarea generală a asociaţilor se ţine în ziua, la ora şi în locul indicate în hotărîrea de convocare expediată fiecărui asociat.”

 

-------
DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.