Stocurile vechi de pesticide și anvelope pentru piroliză, sunt surse potențiale de poluanți organici persistenți în Moldova

CHIȘINAU/PRAGA – Un studiu recent, realizat în comun de experții moldoveni și cehi, a relevat prezența semnificativă a poluanților organici persistenți (POP) în ouăle de găină. Aceste constatări, crează îngrijorări referitor la contaminarea alimentelor destinate consumului uman  și a consecințelor pentru sănătatea populației locale.[1] Studiul a identificat POP-urile ca proveniența unor vechi probleme de mediu, cum ar fi depozitarea  pesticidelor învechite sau al uleiului pentru transformator. Experții de asemenea, avertizează despre existența și altor surse cunoscute de POP, produse neintenționat, din, piroliza anvelopelor sau incinerarea deșeurilor, care pot duce la o contaminare suplimentară a mediului. Aceste surse ar putea deveni o amenințare serioasă în Moldova, ca urmare a modificărilor legislative care vor  permite astfel de practici în curs de pregătire. Experții sugerează, de asemenea, că ar trebui stabilite limite mai stricte pentru POP-urile din deșeuri și că Guvernul Republicii Moldova ar trebui să susțină introducerea unor astfel de limite la viitoarea conferință a părților la Convenția de la Basel, care va avea loc în iunie la Geneva.

Probele de ouă de la găinile crescute în aer liber și probele de sol, au fost colectate în trei localități – Ciobanovca (localitate lângă Țânțăreni, mai la sud de poligonul de stocare a deșeurilor din Chișinău), dintr-o localitate din apropierea gunoiștii din Bălți și Dumbrava, situată în apropierea părții industriale din Vatra, unde are loc procesul de piroliză a  anvelopelor, producția de asfalt și alte activități industriale. „În ouăle de la Dumbrava s-au identificat niveluri ridicate de dioxine și bifenili policlorurați care depășesc standardele UE pentru alimente de până la trei ori și jumătate. Acesta e un indicator că piroliza anvelopelor sau alte surse industriale din zona industrială Vatra din apropiere, pot fi surse semnificative de substanțe chimice toxice”, spune Jindřich Petrlík, unul dintre autorii studiului, explicând că expunerea oamenilor la poluanți organici prin alimente, poate duce la efecte grave asupra sănătății, inclusiv anumite tipuri de cancer, malformații congenitale, sisteme imunitare și reproductive disfuncționale etc. „Este nevoie de o evaluare a mediului mai bună a surselor potențiale nou-construite de POP produse neintenționat, cum ar fi incineratoarele de deșeuri și alte produse industriale cu procese de ardere.”, adaugă el.

Tema POP-urilor produse neintenționat, este strâns legată de problema managementului deșeurilor în Moldova. În prezent, afacerile influențează prin lobby permisiunea arderii anvelopelor. Adoptarea legii care permite această practică, a fost amânată într-a doua lectură de votare, datorită protestelor organizațiilor civile, care cer ca procesele tehnologice de incinerare să fie sub controlul statului pentru a preveni emisiile de substanțe toxice precum dioxine și furani formați în timpul incinerării. „Controlul este cerut în legea aerului atmosferic din 1997, dar în practică rămâne nerealizat, pentru că statul nu a asigurat un control real asupra calității emisiilor, lăsând acest parametru în întregime la discreția antreprenorilor. În temeiul experienței ecologiștilor români, ne temem că lipsa controlului statului va provoca fenomenele de corupție și la rândul său, un nivel neaccetabil al emisiilor”, susține Ilya Trombitsky, co-autor al studiului.

Analizele chimice au scos la iveală și contaminarea gravă a ouălor de la Ciobanovca, în apropierea celui mai mare depozit de gunoi din Chișinău, cu pesticide învechite care conțin POP și bifenili policlorurați. Acest fapt semnalează necesitatea îmbunătățirii registrului stocurilor de astfel de substanțe, inclusiv a clădirilor rămase fără nicio remediere după ce stocurile de POP au fost îndepărtate din ele. Aceste clădiri contaminate pot rămâne focare serioase de poluare. Toate aceste constatări indică faptul că există o nevoie stringentă de un sistem de monitorizare de o siguranță sporită și de colectare a datelor referitoare la prezența POP în mediul R. Moldova. În caz contrar, este imposibil gestionat eficientul riscul.

[1] Expunerea la poluanți organici persistenti (POP) poate duce la efecte grave asupra sănătății, inclusiv unele tipuri de cancer, malformații congenitale, disfuncții ale sistemului imunitar și reproductiv, susceptibilitate crescută la boli și leziuni ale sistemului nervos central și periferic. POP-urile se răspândesc geografic, se acumulează în țesuturile de grăsime ale oamenilor și ale animalelor sălbatice și au efecte dăunătoare asupra sănătății umane sau asupra mediului. Persistența lor este explicată cu imposibilitatea de degradare ușoară în mediu, contaminând solul și apa timp de decenii, acumulându-se în lanțul alimentar și influențând la niveluri periculoase organismul uman. Aceste substanțe artificiale sunt interzise și/sau controlate de Convenția de la Stockholm și includ, pe lângă toate, bifenili policlorurați, dioxine, substanțe ignifuge bromurate și substanțe peri și poli fluoroalchilice.

*******
DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire.

 

Старые запасы пестицидов и пиролиз шин определены как потенциальные источники стойких органических загрязнителей в Молдове

КИШИНЕВ/ПРАГА – Недавнее совместное исследование молдавских и чешских экспертов выявило значительное присутствие стойких органических загрязнителей (СОЗ) в куриных яйцах. Эти результаты вызывают обеспокоенность по поводу загрязнения продуктов питания и его последствий для здоровья местного населения [1]. Исследование показало, что СОЗ, вероятно, связаны со старыми экологическими проблемами, такими как запасы устаревших пестицидов или трансформаторного масла. Эксперты также предупреждают о других известных источниках непреднамеренного образования СОЗ, таких как пиролиз шин и сжигание отходов, которые могут привести к дальнейшему загрязнению окружающей среды. Эти источники могут стать серьезной угрозой в Молдове вследствие готовящихся законодательных изменений, допускающих такую ​​практику. Эксперты также предлагают установить более строгие лимиты содержания СОЗ в отходах, а молдавскому правительству следует поддержать введение таких лимитов на предстоящей конференции сторон Базельской конвенции, которая состоится в июне в Женеве.

Образцы яиц кур на свободном выгуле и образцы почвы были собраны в трех населенных пунктах – Чебановка (южнее Цинцаренской свалки Кишинёва), и сельском населенном пункте с расположенной поблизости свалкой отходов города Бельцы, а также Думбрава, расположенная недалеко от промышленной части Ватры, где осуществлялся пиролиз шин, производство асфальта и другие виды промышленной деятельности. «В яйцах из Думбравы были обнаружены высокие уровни диоксинов и полихлорбифенилов, которые превышают стандарты ЕС для пищевых продуктов до трех с половиной раз. Это показатель того, что пиролиз шин или другие промышленные источники в близлежайшей промышленной зоне Ватра могут быть значительными источниками токсичных химических веществ», — говорит Йиндржих Петрлик, один из авторов исследования, объясняя, что воздействие органических загрязнителей на людей через продукты питания может привести к серьезным последствиям для здоровья, включая некоторые виды рака, врожденные дефекты, дисфункцию иммунной и репродуктивной систем и т.д. «Необходима более качественная экологическая оценка новых потенциальных источников непреднамеренно производимых СОЗ, таких как мусоросжигательные заводы и другие промышленные процессы сжигания, » он добавляет.

Тема непреднамеренно производимых СОЗ тесно связана с проблемой oбращения с отходами в Молдове. В настоящее время бизнес-лобби призывает снять запрет на сжигание шин. Поправка к закону, разрешающая такую ​​практику, была отложена к принятию во втором чтении из-за протестов общественных организаций, которые требуют, чтобы технологические процессы сжигания находились под контролем государства, чтобы предотвратить выбросы токсичных веществ, таких как диоксины и фураны, образующиеся при сжигании. «Контроль обязателен в законе об атмосферном воздухе от 1997 года, но на практике он остался нереализованным, потому что государство не обеспечило реального контроля за качеством выбросов, полностью оставив его в руках бизнеса. Исходя из опыта румынских экологов, мы опасаемся, что отсутствие государственного контроля спровоцирует коррупцию и недопустимый уровень выбросов», — утверждает соавтор исследования Илья Тромбицкий.

Химические анализы также выявили серьезное загрязнение яиц из Чебановки, расположенной недалеко от крупнейшей свалки Кишинева, устаревшими пестицидами, относящимися к группе СОЗ, и полихлорированными бифенилами. Это указывает на необходимость совершенствования реестра запасов этих веществ, в том числе зданий, оставшихся без рекультивации после удаления из них запасов СОЗ. Эти загрязненные здания могут оставаться серьезными очагами загрязнения. Все эти выводы указывают на то, что существует острая необходимость в более надежной системе мониторинга и сбора данных о присутствии СОЗ в окружающей среде Молдовы. В противном случае управлять риском должным образом невозможно.

[1] Воздействие стойких органических загрязнителей (СОЗ) может привести к серьезным последствиям для здоровья, включая некоторые виды рака, врожденные дефекты, дисфункцию иммунной и репродуктивной систем, повышенную восприимчивость к болезням и повреждение центральной и периферической нервной системы. СОЗ становятся широко распространенными географически, накапливаются в жировых тканях человека и диких животных и оказывают вредное воздействие на здоровье человека или окружающую среду. Их стойкость означает, что они с трудом разлагаются в окружающей среде, десятилетиями загрязняя почву и воду, накапливаясь в пищевой цепочке и вызывая опасные уровни воздействия на человека. Эти искусственные вещества запрещены и/или контролируются Стокгольмской конвенцией и включают, среди прочего, полихлорированные бифенилы, диоксины, бромированные антипирены, а также пер- и полифторалкильные вещества.

*******
DISCLAIMER: Авторы пресс-релизов – не информационное агентство IPN – несут всю полноту ответственности за достоверность и содержание пресс-релиза, представленного для публикации и/или распространения.
 

Old pesticide stockpiles and tyre pyrolysis were identified as potential sources of persistent organic pollutants in Moldova

CHISINAU/PRAGUE –
A recent joint study by Moldovan and Czech experts revealed the presence of significant persistent organic pollutants (POPs) in chicken eggs. These findings raise concerns about the contamination of human food and its consequences on the health of local people. [1] The study identified POPs as probably being related to old environmental burdens, such as obsolete pesticide or transformer oil stockpiles. The experts also warn about the other known sources of unintentionally produced POPs, for example, tyre pyrolysis or waste incineration, which may lead to further contamination of the environment. These sources could become a serious threat in Moldova as a consequence of legislative changes allowing such practices that are being prepared. Experts also suggest that stricter limits for POPs in waste should be established and that the Moldovan government should support the introduction of such limits at the upcoming conference of the parties to the Basel Convention held in June in Geneva.

The free-range egg samples and soil samples were collected in three localities – Ciobanovca and Bălți, with waste landfills located nearby, and Dumbrava, located near the industrial part of Vatra, where tyre pyrolysis, asphalt production, and other industrial activities take place. “High levels of dioxins and polychlorinated biphenyls that exceed the EU standards for food by up to three and a half times were measured in the eggs from Dumbrava. It is an indicator that tyre pyrolysis or other industrial sources in the nearby Vatra industrial zone can be significant sources of toxic chemicals,” says Jindřich Petrlík, one of the study’s authors, explaining that the exposure of people to organic pollutants through food may lead to serious health effects, including certain types of cancer, birth defects, dysfunctional immune and reproductive systems, etc.There is a need for the better environmental assessment of newly-built potential sources of unintentionally produced POPs, such as waste incinerators and other combustion industrial processes,” he adds.

The topic of unintentionally produced POPs relates closely to the issue of waste management in Moldova. Currently, the business lobby is calling for the ban on tyre burning to be lifted. An amendment to the law allowing this practice has been postponed thanks to the protests of civil organizations which demand that the technological processes of incineration should be under the control of the state in order to prevent emissions of toxic substances such as dioxins and furans formed during incineration. “The control is required in the law on atmospheric air of 1997, but in practice, it remained unrealised, because the state did not ensure real control over the quality of emissions, leaving it entirely in the hands of businesses. On the basis of the experience of Romanian environmentalists, we are afraid that the lack of state control will provoke corruption and an unpermitted level of emissions,” claims Ilya Trombitsky, a co-author of the study.

The chemical analyses also revealed serious contamination of the eggs from Ciobanovca, close to the biggest Chisinau landfill, with obsolete pesticides containing POPs and polychlorinated biphenyls. It signals a need to improve the register of stockpiles of these substances, including buildings left without any remediation after stocks of POPs were removed from them. These contaminated buildings can remain serious hotspots of pollution. All these findings indicate that there is a strong need for a more robust monitoring system and data collection regarding the occurrence of POPs in the Moldovan environment. Otherwise, the risk cannot be managed properly.

[1] Exposure to Persistent Organic Pollutants (POPs) can lead to serious health effects, including certain cancers, birth defects, dysfunctional immune and reproductive systems, greater susceptibility to disease, and damage to the central and peripheral nervous systems. POPs become widely distributed geographically, accumulate in the fatty tissue of humans and wildlife, and have harmful impacts on human health or on the environment. Their persistence means that they do not break down easily in the environment, contaminating soil and water for decades, building up in the food chain, and causing dangerous levels of human exposure. These man-made substances are banned and/or controlled under the Stockholm Convention and include polychlorinated biphenyls, dioxins, brominated flame retardants, and per- and polyfluoralkyl substances among others.


*******
DISCLAIMER: Issuers of press releases – not the news agency IPN – are fully responsible for the accuracy and essence of the content submitted for publication and/or distribution.

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.