Republica Moldova sărbătorește 26 de ani în calitate de stat membru al Consiliului Europei


Chișinău, 13 iulie 2021 - Astăzi se împlinesc 26 de ani de când Republica Moldova a devenit membru cu drepturi depline al Consiliului Europei la 13 iulie 1995 - cea mai importantă organizație pentru drepturile omului din Europa.

„În cursul ultimilor 26 de ani, Consiliul Europei și Republica Moldova au lucrat împreună pentru o viziune comună: drepturi și șanse egale pentru toți. Atunci când se afla la o răscruce de drumuri, Consiliul Europei s-a dovedit a fi un partener dedicat al Republicii Moldova și va continua să fie alături de cetățenii săi pentru apărarea valorilor democratice, a drepturilor omului și a statului de drept. Votul cetățenilor  exprimat în alegerile parlamentare anticipate recente este o parte esențială a procesului democratic. Consiliul Europei este gata să își extindă cooperarea deplină în aria sa de expertiză cu noul Parlament și Guvern”, a declarat William Massolin, șeful Oficiului Consiliului Europei de la Chișinău.

De la aderarea Republicii Moldova, Consiliul Europei susține în mod constant dezvoltarea cadrului legislativ și instituțional al țării care a asigurat tranziția sa de la un regim totalitar la un sistem democratic. Grație calității de stat membru , cetățenii moldoveni au acces gratuit la justiția europeană, iar drepturile lor sunt protejate de cele mai importante convenții ratificate de stat.

În ciuda unor restricții impuse în timpul pandemiei COVID-19, echipa Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, împreună cu beneficiarii proiectelor noastre, lucrează pentru a asigura implementarea obiectivelor noastre comune în numeroase domenii de activitate.

Anul acesta a fost marcat de două evenimente majore: lansarea oficială a Noului Plan de Acțiune pentru Republica Moldova și a 10-a aniversare a Convenției privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice (Convenția de la Istanbul). Planul de Acțiune al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2021-2024 a fost lansat oficial pentru prima dată la Strasbourg în prezența Președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu și a Secretarului general al Consiliului Europei, Marija Pejčinović Burić.

Republica Moldova a fost primul stat CSI care a aderat la Consiliul Europei. Apartenența sa în Consiliul Europei, împreună cu alte 46 de state europene, continuă să fie o forță motrice pe calea Republicii Moldova către democrație și statul de drept.

Principalele realizări din ultimul an

Cea de-a zecea aniversare a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, cunoscută sub numele de Convenția de la Istanbul, a fost sărbătorită printr-un eveniment online și o campanie de sensibilizare care a reunit diferite perspective și experiențe de la o varietate de actori angajați în combaterea violenței împotriva femeilor și violenței domestice în Republica Moldova. Instituțiile publice, societatea civilă, asistenții sociali, echipele multidisciplinare, poliția, procurorii, judecătorii, mediul academic și studenții și-au împărtășit experiența în domeniu și și-au făcut vocea auzită la evenimentul online „Vocile practicienilor care lucrează în domeniul violenței împotriva femeilor”, organizat în cadrul Președinției germane a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei.

Calitatea asistenței medicale oferite în penitenciare a fost îmbunătățită grație donației echipamentelor medicale necesare pentru îmbunătățirea condițiilor materiale din toate cele 16 unități medicale din penitenciare și din Spitalul Penitenciar. .

Educația electorală a devenit mai accesibilă în Republica Moldova datorită capacităților îmbunătățite ale Centrului de Formare Electorală Continuă de a a ajunge la cursanți prin intermediul platformei de învățare electronică reînoită și a Registrului electronic nou creat al experților instruiți și certificați.

Prin proiecte de cooperare în domeniul combaterii discriminării, discursului de ură și infracțiunilor motivate de ură, Consiliul Europei a consolidat capacitățile forțelor de ordine și ale justiției, precum și ale Consiliului pentru Egalitate și ale Avocatului Poporului de a oferi soluții în astfel de cazuri.

Instituțiile și proiectele naționale ale Consiliului Europei lucrează alături de instituțiile naționale pentru a eficientiza procesele de lucru. Un proces de monitorizare mai eficient a fost pus în aplicare de Consiliul pentru Egalitate, cu sprijinul Consiliului Europei, datorită Strategiei de monitorizare nou aprobată.

Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei a oferit sprijin în elaborarea Planului strategic pentru următorii șase ani (2021-2027) pentru Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM), adoptat pentru a uni autoritățile locale și a le face să lucreze împreună.

Prin pilotarea Ghidului metodologic de guvernare școlară democratică, elevii din Republica Moldova pot dezvolta competențe, care le vor permite să participe în mod eficient la o cultură a democrației.

Activitățile Consiliului Europei în Republica Moldova prevăd, de asemenea, protecția drepturilor tuturor copiilor în diverse medii: la școală, în spații publice, în sport, în familiile lor etc. Sensibilizarea publicului privind abuzul sexual s-a realizat prin intermediul mai multor evenimente, activități mediatizate la radio și TV, fapt care a condus la crșterea numărului  deapeluri efectuate de copii la numărul de consiliere la linia fierbinte națională.

În sprijinirea radiodifuzorului public, Teleradio-Moldova și Telefilm-Chișinău, au fost realizate trei documentare de lungă durată, de înaltă calitate, care abordează drepturile omului și probleme sociale cruciale din țară. Unul dintre cele trei documentare „Eva noastră” a fost acceptat și va avea premiera internațională în această vară la unul dintre cele mai prestigioase festivaluri de film din Europa, ediția a 20-a TIFF.


 _______

DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire.


 

The Republic of Moldova celebrates 26 years of Council of Europe membership

Chisinau, 13 July 2021 – Today marks 26 years since the Republic of Moldova became a full-fledged member of the Council of Europe on 13 July 1995 - the leading human rights organisation in Europe.

Over the past 26 years, the Council of Europe and the Republic of Moldova have been working together towards a common vision: equal rights and equal opportunities for all. When at a crossroads, the Council of Europe proved to be a dedicated partner of the Republic of Moldova and will continue to stand by its citizens to defend democratic values, human rights and the rule of law. The people’s vote in recent early parliamentary elections is an essential part of the democratic process. The Council of Europe stands ready to extend its full cooperation in its area of expertise with the new Parliament and Government”, stated William Massolin, Head of the Council of Europe Office in Chisinau.

Since the Republic of Moldova accession, the Council of Europe is consistently supporting the development of the legislative and institutional framework of the country, which has ensured its transition from a totalitarian regime to a democratic system. Since its membership, Moldovan citizens have free access to European justice and their rights are protected by the most important Conventions ratified by the State.

Despite some restrictions imposed during the COVID-19 pandemic, the office team, together with the beneficiaries of our projects, have worked to ensure the smooth implementation of our common objectives in our many fields of work

This year was marked by two major events: the official launching of the new Action Plan for the Republic of Moldova and the 10th anniversary of the Istanbul Convention. The Council of Europe Action Plan for the Republic of Moldova 2021-2024 was officially launched in Strasbourg for the first time in presence of Maia Sandu, President of the Republic of Moldova and Marija Pejčinović Burić, Council of Europe Secretary General.

The Republic of Moldova was the first CIS state to join the Council of Europe. Its membership in the Council of Europe, together with 46 other European states, continues to be a driving force on Moldova’s path towards democracy and the rule of law.


Key achievements in the last year

The 10th anniversary of the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, known as the Istanbul Convention was celebrated via an online event and awareness raising campaign bringing together different perspectives and experiences from a variety of actors engaged in combating violence against women and domestic violence in the Republic of Moldova. Public institutions, civil society, social workers, multidisciplinary teams, police, prosecutors, judges, academia, students shared their experience in the field and made their voices heard through an online event “Voices of practitioners working in the area of violence against women”, organized in the framework of the German Presidency of the Committee of Ministers of the Council of Europe.


The quality of health care provided in prison was enhanced due to improved material conditions of all 16 medical units in prisons and the Prison Hospital thanks to the donation of needed medical equipment.

Electoral education became user-friendlier and more accessible in the Republic of Moldova through improved capacities of the Centre for Continuous Electoral Trainings to reach trainees via the re-engineered E-learning platform and newly developed electronic Register of trained and certified experts.

Through co-operation projects in the field of combating discrimination, hate speech and hate crimes, the Council of Europe has reinforced the capacities of law enforcement and the judiciary, as well as of the Equality Council and the People’s Advocate to provide remedies to these harms.

T
he Council of Europe bodies and national projects work alongside with Moldovan institutions to streamline work processes. A more effective monitoring process has been put in place by the Equality Council with the Council of Europe support, thanks to the newly approved Monitoring Strategy. The Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe provided support in developing the Strategic Plan for the next six years (2021-2027) of the Congress of Local Authorities from Moldova (CALM), adopted to unite the local authorities and make them work together.

By piloting the democratic school governance methodological guide, the Moldovan schoolchildren can develop competences, which will enable them to participate effectively in a culture of democracy.

The Council of Europe activities in the Republic of Moldova also foresee the protection of the rights of all children in various environments: at school, in public spaces, in sport facilities, in their families etc.
Awareness of children, parents and general public on child sexual abuse was raised through several events, radio and TV activities, which increased the calls from children to the number of the national hotline counselling.

In supporting the public service broadcaster, Teleradio-Moldova and Telefilm-Chisinau, three high-quality, long documentaries tackling crucial social and human rights issues in the country have been produced. One of the three documentaries “Our Eve” has been accepted to and will have its international premier in the summer of 2021 at one of the most prestigious film festivals in Europe, TIFF 20th Edition.

___________

DISCLAIMER: Issuers of press releases – not the news agency IPN – are fully responsible for the accuracy and essence of the content submitted for publication and/or distribution.

 

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.