Numirea ilegală a lui Vitaly Voznoi în funcția de șef al Departamentului pentru animale


Organizația publică „Societatea umană” consideră că numirea recentă a fostului activist Vitalie Voznoi în funcția de șef interimar al Secției control și protecție a animalelor din cadrul Direcției generale locativ-comunale și amenajare, semnată de Ion Burdiumov, a fost făcută cu încălcarea legii. Conform legii nr. 158 „Cu privire la funcția publică și statutul funcționarilor publici", doar angajații cu statut de funcționar public complet pot fi promovați în funcții de conducere, după o perioadă de probă de 6 luni. În acest moment, termenul lucrat de Vitalie Voznoi este de doar 3 luni. Anterior Vitalie Voznoi a fost un activist care a luptat împotriva construcțiilor ilegale și pentru transparență.

Totodată, activiștii notează că conducerea Direcției Generale a refuzat de mai multe ori în mod nerezonabil să numească în această funcție pe Karl Luganov care este practic fondatorul acestui departament și dezvoltatorul principal a Regulamentului privind animalele de companie cu și fără stăpân. Reprezentanții organizației consideră că motivele pentru care domnul Luganov nu a fost numit în funcție sunt activitățile sale transparente, precum și publicarea periodică a rapoartelor detaliate privind activitățile Autosalubrite și a Necropolei în domeniul capturării și întreținerii câinilor fără stăpân și a cheltuielilor financiare ale acestora, care se ridică în prezent la 500- 600 mii lei lunar.

În privința acestei numiri ilegale, a fost depusă o cerere preliminară la DGLCA cu trimiteri la legea încălcată și cu cererea de anulare a ordinului de numire a lui Voznoi în legătură cu legalitatea acestuia.

 _______

DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire.


---


Нелегальное назначение Виталия Возного на должность руководителя Отдела по животным

Общественная организация "Гуманное Сообщество", считает, что недавнее назначение бывшего активиста Виталия Возного на должность временно исполняющего обязанности руководителя Отдела Контроля и Защиты Животных при Дирекции ЖКХБ, подписанное Ионом Бурдюмовым, было произведено с нарушением законодательства. Согласно существующему закону №158 „О государственной должности и статусе государственного служащего», повышение по службе могут получать только сотрудники, имеющие полноценный статус государственного служащего, после 6 месячного испытательного срока. На данный момент срок, отработанный Виталием Возным, составил всего 3 месяца. Ранее Виталий Возной являлся активистом, который боролся с нелегальным строительством и процедурами по нетранспарентности.

Также активисты отмечают, что руководство Генеральной Дирекции несколько раз необоснованно отказало в данной должности главному специалисту Отдела - Луганову Карлу.  Карл Луганов практически является основателем данного Отдела и разработчиком городского регламента по животным. Представители организации считают, что главными причинами не назначения господина Луганова является его транспарентная деятельность, а также периодическая публикация детальных отчетов о деятельности "Аутосалубритате"  и Некрополя в сфере отлова и содержания бездомных собак и их финансовых  расходах, которые на данный момент составляют сумму в 500-600 тыс. лей ежемесячно.

По данному назначению в Дирекцию ЖКХБ было подано предварительное заявление с ссылками на нарушенный закон и с требованием отменить приказ о назначении Возного в связи с его незаконностью.


___________

DISCLAIMER: Авторы пресс-релизов – не информационное агентство IPN – несут всю полноту ответственности за достоверность и содержание пресс-релиза, представленного для публикации и/или распространения.

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.