ENEMO evaluează pozitiv modificările recente ale Codului Electoral și a observat un mediu general competitiv și calm de campanie

 

Chișinău, 13 octombrie 2019 - Cadrul legal prevede, în general, condițiile pentru desfășurarea alegerilor competitive și democratice. ENEMO evaluează pozitiv modificările recente ale Codului Electoral și a observat un mediu general de campanie concurențial și calm. Cu toate acestea, în pofida administrării într-un mod transparent a majorității aspectelor procesului, deficiențele legislației electorale rămân neabordate, iar câtorva candidați le-a fost refuzată înregistrarea din cauza unor erori formale minore și a unor interpretări variate ale legii.

Acest lucru a fost concluzionat în
Primul Raport Interimar pentru perioada 20 septembrie - 11 octombrie 2019, publicat de Misiunea Internațională de Observare a Alegerilor (MOI) ENEMO în Moldova.

„Per total, cadrul legal, dacă este implementat cu bună credință, asigură condițiile pentru organizarea alegerilor democratice. O serie de lacune și deficiențe în legea electorală au fost abordate prin modificările legale adoptate în august 2019. Modificările recente clarifică ambiguitățile din lege, aduc legislația mai aproape de standardele internaționale și cele mai bune practici pentru alegerile democratice și îndeplinesc recomandările anterioare ale ENEMO și altor părți interesate internaționale și interne”, stabilește raportul.

Cu toate acestea, trebuie menționat faptul că adoptarea acestora cu puțin mai mult de două luni înainte de ziua alegerilor nu este o practică bună, deoarece afectează stabilitatea legii, punând în același timp sarcini suplimentare organelor electorale și, potențial, creând confuzie în rândul părților interesate în procesul electoral.

Mai mult, raportul citează: „Condițiile procedurale și cadrul legal sunt apreciate ca fiind adecvate pentru toate nivelurile administrației electorale pentru a gestiona imparțial alegerile viitoare. Ședințele CEC au fost, în general, desfășurate într-un mod colegial, deschis și transparent. CEC a publicat în prealabil agenda viitoarelor ședințe și a oferit proiecte de decizie la cerere”.

Cu toate acestea, ENEMO își exprimă îngrijorarea cu privire la numărul considerabil de înlocuiri a membrilor comisiei electorale, procesul de numire a noilor membri fiind încă în derulare.


„ENEMO remarcă faptul că procesul de colectare a semnăturilor de către candidații independenți a fost problematic într-o serie de cazuri. Datorită discrepanțelor în interpretarea legală a dispozițiilor legii electorale, CECE-urile au respins o serie de cereri ale candidaților, ceea ce a condus la mai multe dispute și recursuri ale deciziilor primei instanțe de judecată”, stabilește raportul.

În ciuda prevederilor discriminatorii privind candidații independenți, ENEMO a observat un proces general incluziv, în care au fost înregistrați 3,736 de candidați la funcția de primar și 39,422 de candidați în orașe/sate, 6.971 de candidați în raioane/municipalități. În Chișinău au fost înregistrați 19 candidați la funcția de primar (840 pentru consiliul municipal) și în Bălți 11 (334 pentru consiliul municipal).

Potrivit observatorilor ENEMO, nu sunt îngrijorări semnificative cu privire la acuratețea și exactitatea listelor de alegători. Cu toate acestea, în unele cazuri, birourile de înregistrare a alegătorilor au părut a fi cu personal insuficient și și-au exprimat necesitatea armonizării și simplificării procedurilor de înregistrare a alegătorilor. De asemenea, observatorii au remarcat probleme potențiale cu privire la prezența alegătorilor decedați încă pe liste.


„Agitația electorală a fost la un nivel redus în perioada observată, cu variații de vizibilitate în funcție de regiuni. Mediul electoral poate fi evaluat ca pașnic și calm, cu candidați capabili să facă agitație liberă în ansamblu. Cu toate acestea, unele dispoziții privind agitația în Codul Electoral sunt disproporționat de restrictive și contrare standardelor internaționale”, se arată în raport.

Deși cadrul legal și cerințele pentru finanțarea campaniilor sunt, per total, în conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția și ale GRECO, ENEMO a observat lipsa unor mecanisme eficiente de supraveghere și verificare sistematică de către CEC vis-à-vis de discrepanțele dintre sumele raportate și agitația desfășurată de concurenții electorali.

În plus, raportul prevede: „La 11 octombrie, CEC a primit 22 de contestații, a examinat 18 și a emis o decizie formală asupra a șase dintre acestea. În general, CEC a procesat contestațiile în timp util și transparent. MOI a fost informată despre cel puțin 15 contestații depuse la organele electorale de nivel inferior, în mare parte referitor la înregistrarea candidaților”.

ENEMO remarcă faptul că un număr de CECE-uri au înregistrat liste de partide care, la momentul depunerii și acceptării, nu au îndeplinit cota de reprezentare pentru ambele sexe în consiliile locale.


DISCLAIMER: Misiunea internațională de observare a ENEMO pentru Alegerile Locale din Moldova 2019 este susținută financiar de Uniunea Europeană, Suedia și Regatul Țărilor de Jos. Conținutul documentului este responsabilitatea exclusivă a ENEMO și nu reprezintă neapărat poziția donatorilor.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați:
Maja MILIKIC, Ofițer de Presă
E-mail:
maja.milikic@enemo.eu; Telefon: +373 69 754 300

 

DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire.

 


“ENEMO positively assesses recent amendments to the Electoral Code and observed an overall competitive and calm campaign environment”

Chisinau, October 13, 2019 - The legal framework generally provides the conditions for conducting competitive and democratic elections. ENEMO positively assesses recent amendments to the Electoral Code, and observed an overall competitive and calm campaign environment. However, despite most aspects of the process being administered in a transparent manner, shortcomings in the electoral legislation remain unaddressed and several candidates were denied registration due to minor formal errors and varying interpretations of the law.

This was concluded in 
the First Interim report for the period 20 September - 11 October 2019, published by ENEMO International Election Observation Mission (IEOM) to Moldova.

“Overall, the legal framework, if implemented in good faith, ensures the conditions for holding of democratic elections. A number of loopholes and shortcomings in the electoral law were addressed through legal amendments adopted in August 2019. The recent amendments clarify ambiguities in the law, bring the legislation more in line with international standards and best practices for democratic elections, and fulfill previous ENEMO and other international and domestic stakeholders’ recommendations”, states the report.

However, it should be noted that adopting them slightly more than two months before the election day is not a good practice, as it affects the stability of the law, while also placing additional burden on the election administration bodies and, potentially, creating confusion among electoral stakeholders.


Furthermore, the report quotes: “Procedural conditions and legal framework are assessed as suitable for all levels of the electoral administration to impartially manage the upcoming elections. The CEC sessions were generally conducted in a collegial, open and transparent manner. The CEC published the agenda of the upcoming sessions in advance and provided draft decisions upon request”.

However, ENEMO raises concerns regarding the considerable number of replacements of electoral commission members, with the process of appointing new members still ongoing.


“ENEMO notes that the process of collection of signatures by independent candidates was problematic in a number of cases. Due to discrepancies in the legal interpretation of the provisions of the electoral law, DECs rejected a number of candidate applications, which led to several court disputes and appeals of first instance court decisions”, states the report.

Despite discriminatory provisions regarding independent candidates, ENEMO observed an overall inclusive process, with 3,736 mayoral candidates and 39,422 town/village candidates, 6,971 district/municipal candidates for local councils registered. In Chisinau, 19 mayoral candidates (840 for municipal council) and in Balti 11 (334 for municipal council) were registered.

According to ENEMO observers, no significant concerns need to be raised regarding the accuracy and reliability of the voter lists. However, in some cases, voter registration offices seemed understaffed and voiced the need for harmonizing and simplifying voter registration procedures. Observers also noted potential issues regarding the presence of deceased voters still in the lists.


“Campaigning has been low-key over the observed period, with variations in visibility depending on regions. The electoral environment can be assessed as peaceful and calm, with candidates able to campaign freely overall. However, some provisions on campaigning in the Electoral Code are disproportionately restrictive and at odds with international standards”, reads the report.

Although the framework and requirements for campaign finance are overall in line with the Venice Commission and GRECO recommendations, ENEMO observed a lack of effective oversight mechanisms and systematic verification by the CEC for discrepancies between reported amounts and campaigning conducted by electoral contestants.

Additionally, the report states: “As of 11 October, the CEC received 22 complaints, considered 18 and issued a formal decision on six of them. Overall, the CEC processed complaints in a timely and transparent manner. The EOM has been informed of at least 15 complaints filed with
lower-level election management bodies, mostly about candidate registration”.

ENEMO notes that a number of DECs registered party lists that, at the time of submission and acceptance, did not fulfill the gender quota for the local councils. 


DISCLAIMER: ENEMO’s international observation mission for Moldovan Local Election 2019 is financially supported by the European Union, Sweden and the Kingdom of the Netherlands. The content of the document is the sole responsibility of ENEMO and does not necessarily represent the position of the donors. 


For further information please contact:
Maja MILIKIC, Press Officer 
E-mail:
maja.milikic@enemo.eu; Phone: +373 69 754 300
 

                  


DISCLAIMER: Issuers of press releases – not the news agency IPN – are fully responsible for the accuracy and essence of the content submitted for publication and/or distribution.

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.