Comunicat de presă

La data de 12 martie 2019 a avut loc ședința Adunării Generale a membrilor Asociației Naționale «COPYRIGHT», în cadrul căreia și-au expus peste 120 de titulari de drepturi – autori și interpreți din Republica Moldova.

În cadrul ședinței Adunării Generale a fost prezentată o informație succintă despre activitatea desfășurată de AN «COPYRIGHT» pe parcursul anului 2018, au fost aprobate dările de seamă ale Consiliului şi ale Cenzorului AN «COPYRIGHT», definitivate și aprobate strategia și direcțiile de activitate ale AN «COPYRIGHT» pentru anul 2019.

De asemenea, în cadrul Adunării Generale au fost discutate problemele din domeniul dreptului de autor și a drepturilor conexe, și identificate soluții pentru o mai bună funcționare a sistemului național de gestiune colectivă a acestor drepturi.

Unul dintre subiectele incluse în ordinea de zi a vizat faptele contradictorii, îndreptate împotriva drepturilor și intereselor autorilor și interpreților din Republica Moldova și nu numai, inclusiv lezarea drepturilor constituționale ale titularilor de drepturi de autor și conexe, întreprinse de către Directorul General al Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală, Lilia BOLOCAN.

În mod special, Adunarea Generală s-a referit la acțiunile ilegale și incompatibile cu funcția ocupată de către dna BOLOCAN și cu responsabilitățile funcționale deținute în virtutea funcției:

  1. promovarea unui proiect de lege anticonstituțional, esența căruia lezează drepturile autorilor și interpreților, fapt constatat și confirmat de către organizațiile internaționale de profil, poziția oficială a cărora a fost prezentată Parlamentului, Guvernului și Președintelui Republicii Moldova;
  2. favorizarea unor companii în detrimentul drepturilor titularilor de drepturi de autor și conexe (acțiune soldată cu pornirea investigației penale de către Centrul Național Anticorupție, reieșind din caracterul penal al acesteia);
  3. pricinuirea daunelor materiale comunității autorilor și interpreților, prin neîndeplinirea obligațiilor de serviciu prevăzute de lege, și anume prin tergiversarea emiterii deciziei de desemnare a unei organizații de gestiune colective care să reprezinte interesele unor categorii de titulari de drepturi.
     

În concluzie, Adunarea Generală a membrilor AN «COPYRIGHT» a decis, în mod unanim, să solicite Guvernului și conducerii Republicii Moldova eliberarea dnei Lilia BOLOCAN din funcția de Director General al AGEPI și numirea în această funcție a unui demnitar care va desfășura o activitate conform legislației Republicii Moldova, în interesul titularilor de drepturi de autor și conexe, îndreptată spre promovarea și realizarea activităților în domeniul protecției juridice a proprietății intelectuale, nemijlocit a dreptului de autor și a drepturilor conexe.

Asociația Obștească Asociația Națională «COPYRIGHT» este Organizație de Gestiune Colectivă a drepturilor de autor și drepturilor conexe care a fost înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova la data de 21.09.2004. Conform statutului, AN «COPYRIGHT» are ca activitate principală gestiunea pe principii colective a  drepturilor patrimoniale de autor şi a drepturilor conexe.

AN «COPYRIGHT» este membru al  CISAC (Confederația Internațională a Societăților Autorilor și Compozitorilor).

Director AN «COPYRIGHT»
Oleg GUTIUM     

 


DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenţia de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea şi esenţa conţinutului comunicatului, prezentat spre publicare şi/sau distribuire


 

Пресс-релиз


12 марта 2019 года состоялось Генеральное Собрание членов Национальной Ассоциации «COPYRIGHT», в рамках которого свое мнение высказали более 120 правообладателей - авторов и исполнителей Республики  Молдова.

В рамках Генерального Собрания была представлена ​​информация о деятельности Общества, AN «COPYRIGHT» в течение 2018 года, утверждены отчеты Совета и Цензора AN «COPYRIGHT», разработана и утверждена стратегия и направления деятельности  организации на 2019 год.

Были обсуждены актуальные проблемы в области авторского и смежных прав и определены пути их решения для более эффективного функционирования национальной системы коллективного управления.

В ходе собрания были обсуждены противоречивые факты и действия, направленные против прав и интересов авторов и исполнителей Республики Молдова, в том числе нарушение конституционных прав правообладателей авторских и смежных прав, совершенных Генеральным Директором Государственного Агентства по Интеллектуальной Собственности (AGEPI), Лилией Болокан.

А именно, Генеральное Собрание обратило особое внимание на незаконные действия и несоответствие занимаемой должности Директора AGEPI г-жи Болокан, а также неисполнение служебных обязанностей:

  1. продвижение антиконституционного законопроекта,  содержание которого нарушает права авторов и исполнителей, факт, установленный и подтвержденный профильными международными организациями, официальная позиция которых была направлена Парламенту, Президенту и Правительству Республики Молдова;
  2. незаконное лоббирование интересов экономических агентов, подпадающее под действие Уголовного кодекса и подтверждённое возбуждением уголовного дела Национальным Центром Антикоррупции;
  3. причинение материального ущерба сообществам авторов и исполнителей из-за неисполнения служебных обязанностей, предусмотренных законом, из-за отказа в выдачи лицензии для необходимого функционирования системы коллективного управления.

Генеральным Собранием было принято единогласное решение обратиться к Правительству и руководству Республики Молдова с просьбой освободить с должности Генерального Директора AGEPI г-жу Лилию Болокан и назначить компетентного руководителя, действующего в соответствии с законами Республики Молдова, защищающего интересы и права авторов и исполнителей в нашей стране.

Национальная Ассоциация «COPYRIGHT» – Общественная Ассоциация по коллективному управлению авторскими и смежными правами, которая была зарегистрирована в Министерстве Юстиции Республики Молдова 21.09.2004. Основная цель Ассоциации - защищать права молдавских и мировых авторов, способствовать созданию в Молдове правовой среды для развития культуры и искусства.

AN «COPYRIGHT» является членом CISAC (Международная конфедерация авторов и композиторов).

Director AN «COPYRIGHT»
Oleg GUTIUM

   


DISCLAIMER: Авторы пресс-релизов – не информационное агентство IPN – несут всю ответственность за достоверность и содержание пресс-релиза, который предлагают к публикации.

                                                       

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.