logo

Prezentarea Programelor UE la Summitul Internațional al Primarilor 2024/ Демонстрация программ ЕС на Международном саммите мэров 2024 года/ Showcasing EU Programs at International Mayors Summit 2024


https://www.ipn.md/index.php/ro/prezentarea-programelor-ue-la-summitul-international-al-primarilor-2024-7542_1103901.html

Prezentarea Programelor UE la Summitul Internațional al Primarilor 2024

Summitul Internațional al Primarilor 2024 va explora puterea programelor de finanțare ale Uniunii Europene pentru modernizarea orașelor și comunităților. Summitul organizat în Dănceni, Moldova, pe 11 aprilie va aduna lideri urbani din întreaga Europă și regiune pentru a împărtăși povești de succes și perspective despre cum să valorifice sprijinul UE pentru dezvoltarea locală.

Iryna Ozymok
, Fondatoarea IMS, a subliniat importanța acestui dialog: „Atât Ucraina, cât și Moldova își navighează călătoria către aderarea la UE, implicând implicații locale profunde. Prezentarea drumului către integrare și oportunitățile pe care le oferă orașelor este esențială. Facilităm conexiuni cruciale între liderii locali și reprezentanții UE pentru a împărtăși experiențe și a explora perspectivele de viitor.”

Sesiunea dedicată Eforturilor regionale pentru aderarea la UE va fi onorată de prezența lui Slawomir Tokarski, Director pentru Cooperarea Teritorială Europeană, Macro-regiuni, Interreg și Implementarea Programelor I la Direcția Generală pentru Politică Regională și Urbană, alături de paneliști inclusiv Teofil Gherca, Directorul Secretariatului URBACT, și Oksana Remiga, Ofițer Principal de Credite la Banca Europeană de Investiții, care vor discuta despre rolul semnificativ al programelor UE în transformarea urbană. Panelul va include de asemenea experiențe practice de la Ciprian Ciucu, Primarul Sectorului 6 București (RO), Mihai Jurca, City Manager al Oradiei (RO), și Piotr Grzybowski, Viceprimar al Częstochowa (PL), moderat de Taras Byk de la Agenția pentru Recuperare și Dezvoltare (UA).

Summitul își propune să ilustreze potențialul finanțărilor și programelor UE în catalizarea dezvoltării locale, oferind o platformă unică pentru primari și lideri comunitari de a interacționa cu oficialii UE și de a învăța din experiențele omologilor lor din statele membre UE.

Summitu este organizat de Fondul Western NIS Enterprise (WNISEF) și susținut de parteneri inclusiv Primăria Mea, Comunitatea Plus, CIPE și Cities 4 Cities.

Fondul Western NIS Enterprise (WNISEF)


*******
DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire.


***


Демонстрация программ ЕС на Международном саммите мэров 2024 года

Международный саммит мэров 2024 года раскроет потенциал финансовых программ Европейского Союза для модернизации городов и сообществ. Саммит, организованный в Дэнченах, Молдова, 11 апреля, соберет городских лидеров со всей Европы и региона для обмена успешными историями и мнениями о том, как использовать поддержку ЕС для местного развития.

Ирына Озымок, основательница IMS, подчеркнула важность этого диалога: "И Украина, и Молдова находятся на пути к членству в ЕС, что влечет за собой глубокие местные последствия. Важно показать путь к интеграции и возможности, которые это открывает для городов. Мы способствуем важным связям между местными лидерами и представителями ЕС, чтобы делиться опытом и исследовать перспективы будущего."

На сессии, посвященной региональным усилиям по вступлению в ЕС, будет присутствовать Славомир Токарский, директор по Европейскому территориальному сотрудничеству, макрорегионам, Interreg и реализации программ I в Генеральном директорате по региональной политике и городскому развитию, а также панелисты, включая Теофила Герку, директора секретариата URBACT, и Оксану Ремигу, старшего кредитного офицера Европейского инвестиционного банка, которые обсудят значительную роль программ ЕС в городском преобразовании. В панели также примут участие Чиприан Чуку, мэр 6-го района Бухареста (Румыния), Михай Юрка, городской менеджер Орадя (Румыния), и Петр Гжыбовский, заместитель мэра Ченстоховы (Польша), модератором выступит Тарас Бык из Агентства по восстановлению и развитию (Украина).

Саммит нацелен на демонстрацию потенциала финансирования и программ ЕС в катализации местного развития, предлагая уникальную платформу для мэров и лидеров сообществ для взаимодействия с официальными лицами ЕС и изучения опыта их коллег из государств-членов ЕС.

Саммит организован Фондом Western NIS Enterprise (WNISEF) и поддержан партнерами, включая Primăria Mea, Comunitatea Plus, CIPE и Cities 4 Cities.

Фонд Western NIS Enterprise (WNISEF)

********
DISCLAIMER: Авторы пресс-релизов – не информационное агентство IPN – несут всю полноту ответственности за достоверность и содержание пресс-релиза, представленного для публикации и/или распространения.


***


Showcasing EU Programs at International Mayors Summit 2024

The International Mayors Summit 2024 is set to demonstrate the transformative power of European Union programs and funding in modernizing cities and communities. Organized in Dănceni, Moldova, on April 11, the Summit will bring together city leaders from across Europe and the neighborhood to share success stories and insights into leveraging EU support for local development.

Iryna Ozymok
, Founder of the IMS, emphasized the importance of this dialogue: “Both Ukraine and Moldova are navigating their journey towards EU membership, entailing profound local implications. Showcasing the path to integration and the opportunities it offers to cities is pivotal. We're facilitating critical connections between local leaders and EU representatives to share experiences and explore future prospects.”

The session dedicated for Regional efforts for EU Membership will be attended by Slawomir Tokarski, Director for the European Territorial Cooperation, Macro-regions, Interreg and Programme Implementation I at the Directorate-General for Regional and Urban Policy, along with panelists including Teofil Gherca, URBACT Secretariat Director, and Oksana Remiga, Senior Loan Officer at the European Investment Bank, will discuss the significant role of EU programs in urban transformation. The panel will also feature practical experiences from Ciprian Ciucu, Mayor of the 6th district of Bucharest (RO), Mihai Jurca, City Manager of Oradea (RO), and Piotr Grzybowski, Deputy Mayor of Częstochowa (PL), moderated by Taras Byk of the NGO Agency for Recovery and Development (UA).

The Summit aims to illustrate the potential of EU funding and programs in catalyzing local development, offering a unique platform for mayors and community leaders to engage with EU officials and learn from the experiences of their counterparts in EU member states.

Organized by the Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) and supported by partners including Primaria Mea, Comunitatea Plus, CIPE, and Cities 4 Cities, the International Mayors Summit 2024 stands as a testament to the collaborative spirit driving urban renewal and community well-being.

the Western NIS Enterprise Fund (WNISEF)


*******
DISCLAIMER: Issuers of press releases – not the news agency IPN – are fully responsible for the accuracy and essence of the content submitted for publication and/or distribution.