logo

Către Prim-ministrul Natalia Gavrilița, SCRISOARE DESCHISĂ


https://www.ipn.md/index.php/ro/catre-prim-ministrul-natalia-gavrilita-scrisoare-deschisa-7542_1093853.html

 

Către Prim-ministrul Natalia Gavrilița

 

SCRISOARE DESCHISĂ

 

Stimata Doamnă Prim-ministru, Natalia Gavriliță,  vă scriu pentru că, în calitatea mea de investitor străin, am ajuns la dezamăgire totală în respectarea legilor și drepturilor  în R. Moldova și în pragul falimentului a afacerii, care am inițiat în țara Dvs.

Am venit în R. Moldova din Polonia în anul 2016. Avînd experiență de mai mult de 10 ani în sectorul energiei regenerabile și văzând potențial enorm în Republica Moldova am inițiat aici o afacere în acest domeniu. Avînd companie de producere a energiei electrice din surse regenerabile în Polonia și altă companie, care se ocupă cu instalarea și punerea în funcțiune a instalațiilor eoliene, cunosc specificul acestei afaceri practic în fiecare țară din Europa. Studiind potențialul energetic al Republicii Moldova în partea ce ținea implementarea tehnologiilor eoliene și examinând legislația locală în domeniul energetic, am fost entuziasmat să inițiez o afacere în acest domeniu în țara, unde piața are nevoie de energie locală în proporții deosebit de mari.

Dar din primul an am fost dezamăgit, prin faptul că garanțiile asigurate de legile, care corespund, dar și în unele aspecte sunt și mai progresiste, celor din Uniunea Europeană, nu sunt respectate de instituțiile statului. Suntunul din cei câteva zeci de persoane care în 2018 am fost ”prostiți” de conducerea de pe atunci a ANRE, la aprobarea tarifului garantat de stat pe 15 ani au ”ucis” acest domeniu prin-un tarif, ce nu acoperă nici recuperarea investițiilor. Acesta a fost posibilă prinmodificarea metodologiei în ultimul moment, deja cînd toate actele au fost depuse iar cele 4 turbine eoliene, în care am investit, deja erau instalate și funcționau.

Deja atunci doream să vând businessul și să plec din Moldova, doar că văzând entuziasmul altor colegi din Moldova și încrederea lor fermă că vor ajunge timpuri cînd și aici, în țara aceasta, vor fi susținuți producătorii, care asigură independența energetică națională, am hotărât să ”nu las mâinile în jos” și să mă înarmez cu răbdare încăutarea soluțiilor. 

Atunci  când la conducerea țării au venit oameni vizionari, europeni, care au promis că vor transforma R. Moldova într-o țară cu adevărat europeană, am  sperat că domeniul producerii energiei regenerabile se va bucura de mai multă susținere din partea statului, iar noi, cei care am investit, dar am fost ”înșelați” vom fi observați și motivați să ne împărtășim experiența și motivați pentru ca să extindem afacerile. Astfel, și R. Moldova ar fi câștigat mai multă independență energetică. Dar nu a fost să fie!

De la începutul anului 2022, trecem printr-un adevărat calvar și în loc să vorbim cum se dezvoltăm afacerile în unul din sectoarele strategice, am ajuns în pragul falimentului. Epopeea sa început de la semnarea contractului cu o întreprindere cu capital de stat SA ”FEE-Nord”. O atitudine mai neglijentă de către conducerea întreprinderii față de noi, ca companie de producere eu nu a am avut în toata practica mea de activitatea în acest domeniu. După asta a urmat o perioadă de incertitudine și neclaritate totală în privința implementării noilor reguli ale pieței energiei electrice. M-a șocat lipsa totală de conlucrare între instituțiile statului, organele responsabile de implementarea a un normative fundamentale pentru un domeniul strategic și vital pentru orice țară, mediul de afaceri, care urma să lucreze pe baza normativilor ce se introduceau. Culmea a fost introducerea noilor reguli fără perioada de testări reale, simulări și fără baza normativă bine pusă la punct.

Graba și implicare superficială a majorității instituțiilor  ale statului au cauzat necesitatea mai multor intervenții din partea Comisiei Situații Excepționale pe care o conduceți. Dar și aici, multe decizii, care au avut un impact major asupra sectorului au fost luate fără o analiză multilaterală a efectelor asupra participanților de piață.

Vă dau și un exemplu: Personal  am produs peste 200 000 kWh de energie electrică regenerabilă în luna Iunie 2022, care a fost achitată de SA ”FEE-Nord” cu 0,88 lei/kWh. Dar energie de echilibrare o cumpăr cu un preț mediu de 4,50 lei/kWh! Ca urmare a lipsei tuturor instrumentelor necesare pentru buna funcționarea a pieței energiei electrice, care sunt garantate prin lege, ca rezultat a activității din luna iunie am rămas dator statului…Cum este posibil așa ceva? Despre ce afacere vorbim?

Deja examinam posibilitatea să vând energia electrică produsă în Moldova tot companiei mele din Polonia, ca se asigur recuperarea investițiilor efectuate. Dar și aici Comisiei Situații Excepționale a intervenit prin interdicția exporturilor, fără a oferi careva instrumente de alternativă. 

Să zic că am ajuns în pragul disperării este puțin. Sunt total dezamăgit! Am venit în R. Moldova, am investit sume enorme de bani, am creat locuri de muncă, am achitat taxe, iar acum sunt impus să închid afacerea. Doresc să plec din sectorul energetic al Republicii Moldova și să-i îndemn și pe alții să facă la fel. Aceasta își dorește Guvernul de la Chișinău? Acesta este climatul investițional favorabil promis?

M-a alătur Grevei Japoneze inițiate de mai mulți producători de energie electrică din surse regenerabile. Noi cu toții batem la ușile demnitarilor de luni bune, dar nu suntem auziți. Și ne pare foarte straniu de ce statul moldovenesc nu vrea să procure energielocală, la un preț mult mai mic decît procură energia din afara țării? Unde, în ce țară, ați mai văzut așa ceva? Să omori producerea locală în favoarea importurilor la prețuri exagerate? Oare asta înseamnă pentru R. Moldova integrarea europeană? Oare nu doriți, ca țara pe care o guvernați să devină independentă energetic, iar cetățenii să plătească mai puțin pentru energia electrică consumată?

Stimată doamnă Natalia Gavriliță, eu încă mai sper că producătorii de energie regenerabilă locali vor fi auziți de factorii de decizie din R. Moldova și, împreună în termeni cît mai restrânși vom găsi soluții la probleme apărute în sector. Fiecare zi de așteptare aduce pierderi enormi, ce nu vor putea fi recuperate în scurt timp.

Personal, cu colegii mei, suntem deschiși să venim cu experiența și practicile deja testate în UE, astfel ca și aici noi să ne putem continua activitatea, iar toți cei care au venit în Republica Moldova ca investitori din UE, să poată recomanda acesta piață ca una sigură și bazată pe principii cu adevărat europene!

Cu respect,
PANKA JACUB
Administrator ”WINDMD-JT” SRL
Investitor din Polonia


05 decembrie 2022

*******

DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire.

---


 

To the Prime Ministe rNatalia Gavrilița

 

OPEN LETTER

Dear Ms. Prime Minister, Natalia Gavrilița,

I am, as a foreign investor,writing to you becauseI have reached total disappointment in the law’s and right’s respectingin the Republic of Moldova and I amnow on the verge of bankruptcy of the business that I developed in your country.


I came to the Republic of Moldova from Poland in 2016. Having more than 10 years of experience in the renewable energy sector and seeing enormous potential in the Republic of Moldova, I started a business here in this sector. Having a company in Poland that producing electricity from renewable sources and another company that deals with the installation and commissioning of wind turbines, I know the specifics of this business in every country in Europe practically. Studying the energy potential of the Republic of Moldova in terms of the wind technologies’ implementation and examining the local legislation in the energy sector, I was excited to start a business in this field in the country, where the market needs local energy in large quantities.

But from the beginning I was disappointed, by the fact that the guarantees provided by the laws, which correspond to those in the European Union, but in some aspects are even more progressive, are not respected by the state institutions. I am one of the several dozen people who in 2018 were "fooled" by the ANRE management by the approving of the 15-year state-guaranteed tariff. They "killed" this sector with a tariff, which does not even cover the recovery of investments. This became possible by changing the methodology at the last-minute, already when all the documents were submitted and the 4 wind turbines, our investment, were already installed and working.

Even at that time I wanted to sell the business and leave Moldova like investor, but seeing the enthusiasm of other colleagues from Moldova and their firm confidence that will come the times when the producers, who ensure the national energy independence, will be supported here in this country, I decided to "be a fighter" and arm myself with patience in the searching for solutions.

When really European visionary persons came to lead the country, who promised to transform the Republic of Moldova into a truly European country, I hoped that the sector of renewable energy production would enjoy more support from the state, and we, who invested but were "be scammed", will be noticed and motivated to share our experience and to expand the business. Thus, the Republic of Moldova would also have gained more energy independence. But it was not to be!

Since the beginning of 2022, we are going through a real ordeal and instead of talking about how we are developing business in one of the strategic sectors, we have reached the brink of bankruptcy. The epic began with the signing of the contract with a state-owned enterprise JSC "FEE-Nord". A more negligent attitude by the management of the company towards us, as a production company, I have not had in all my practice of activity in energy sector. This was followed by a period of total uncertainty and lack of clarity regarding the implementation of the new electricity market rules. I was shocked by the total lack of cooperation between the state institutions, the bodies responsible for the implementation of a fundamental norm for a strategic and vital sector for every country, and the business environment, which must to work based on the norms that must being implemented. The climax was the introduction of the new rules without the period of real testing, simulations and without a well-established normative base.

The haste and superficial involvement of the generality state institutions caused the necessity for several interventions by the Emergency Situations Commission that you lead. But here too, many decisions that had a major impact on the sector were taken without a multilateral analysis of the effects on market participants.

I will also give you an example: I personally produced over 200,000 kWh of renewable electricity in June 2022, which was paid by SA "FEE-Nord" with 0.88 lei/kWh. But I buy balancing energy at an average price of 4.50 lei/kWh! As a result of the lack of all the necessary instruments for the proper functioning of the electricity markets, which are guaranteed by law, as a result of the activity in June I am indebted to the state... How is this possible? What business are we talking about?

I was already examining the possibility of selling the electricity produced in Moldova to my company in Poland, to ensure the recovery of the investments made. But here too the Commission for Exceptional Situations intervened by banning exports, without offering any alternative solutions.

To say I reached the brink of despair is an understatement. I am totally disappointed! I came to the Republic of Moldova, invested a lot of money, created jobs, paid taxes, and now I am forced to close the business. I want to leave the energy sector of the Republic of Moldova and will urge others to do the same. Is this aim what the Chisinau Government wants? Is this the promised favorable investment climate?

I joined the Japanese Strike initiated by several producers of electricity from renewable sources. We have all been knocking on the doors of dignitaries for months, but we are not heard. And it seems very strange to us why the Moldovan state does not want to procure local energy, at a much lower price than it procures energy from outside the country? Where, in what country, have you seen something like this before? Kill local production in favor of overpriced imports? Does this mean European integration for the Republic of Moldova? Don't you want the country govern by you to become energy independent, and the citizens to pay less for the electricity they use?

Dear Ms. Natalia Gavriliță, I still hope that the local renewable energy producers will be heard by the decision-makers in the Republic of Moldova and, together we will find solutions to the problems arising in the sector in the narrowest possible terms. Each day of waiting brings enormous losses, which will not be recovered in a short time.

Personally, with my colleagues, we are open to coming with the experience and practices already tested in the EU, so that we can continue our activity here too, and all those who came to the Republic of Moldova as investors from the EU, could recommend this market as safe and based on truly European principles.

With respect,


PANKA JACUB
Administrator  ”WINDMD-JT” LLC

Investor from Poland

05 December 2022
*******
DISCLAIMER: Issuers of press releases – not the news agency IPN – are fully responsible for the accuracy and essence of the content submitted for publication and/or distribution.