MIOA ENEMO în Republica Moldova a publicat Primul Raport Interimar

„Cadrul legal electoral prevede condițiile pentru desfășurarea alegerilor democratice și care conțin unele deficiențe, ce nu au fost încă remediate și lasă loc de interpretări la discreție sau abuzive. Majoritatea aspectelor  procesului electoral sunt gestionate eficient și în cadrul temporal prevăzut de lege, dar pot apărea temeri referitoare la aplicarea neuniformă a măsurilor de siguranță privind supravegherea stării de sănătate în ziua alegerilor. ENEMO evaluează mediul general al campaniei electorale ca fiind competitiv și calm. Cu toate acestea, pot fi observate mesaje electorale care au ca scop discreditarea oponenților sau care depășesc atribuțiile președinției. De asemenea, sunt observate elementele unei campanii cu implicarea funcționarilor publici, deoarece numeroși oficiali publici fac agitație deschisă sau susțin anumiți candidați”. Acestea sunt unele dintre concluziile Primului Raport Interimar, realizat pentru perioada 1 septembrie - 22 octombrie 2020, de Misiunea Internațională de Observare a Alegerilor (IEOM) ENEMO în Republica Moldova.

Potrivit observatorilor ENEMO, cadrul legal este, în mare parte, în conformitate cu standardele internaționale și bunele practici. „Cu toate acestea, cadrul juridic electoral conține deficiențe și lipsa clarității în diferite aspecte. Astfel, se lasă spațiu pentru diverse interpretări, care pot fi utilizate în mod abuziv, dacă nu sunt făcute cu bună-credință”, a declarat Dritan TAULLA, șeful Misiunii ENEMO.

Cele mai multe aspecte tehnice ale alegerilor sunt gestionate în mod profesionist, în conformitate cu cerințele și termenele legale, la nivel central. CEC a publicat din timp, Ordinea de zi pentru următoarele sesiuni și a furnizat proiectele de decizii înainte de fiecare sesiune. Mai mult decât atât, Regulamentul privind plasarea Hotărârilor CEC pe site în termen de 24 de ore de la adoptarea lor, în linii generale, este respectat. Se desfășoară o campanie de informare a alegătorilor, inclusiv în limbile minorităților. CEC a stabilit 139 de secții de votare în afara țării în 36 de țări și 42 de secții de votare pentru alegătorii, care locuiesc pe malul stâng al râului Nistru”, continuă Dritan TAULLA.

De asemenea, au apărut acuzații referitoare la înregistrări prealabile false a alegătorilor care s-au înregistrat să voteze în secțiile de votare din Federația Rusă și au deschis investigații la acest subiect. Având în vedere sensibilitatea problemei și efectul negativ pe care l-ar putea avea asupra încrederii generale a alegătorilor în procesul electoral, ENEMO îndeamnă autoritățile să le investigheze cât de rapid și profesionist posibil”, menționează observatorii Misiunii.

Experții au mai atras atenția asupra cerințelor față de candidați, în special la capitolul colectarea semnăturilor pentru înregistrarea candidaților. „O persoană, cetățean al Republicii Moldova,  poate semna în sprijinul unui singur candidat, ceea ce ar putea fi considerat o restricție care periclitează pluralismul politic. Numărul necesar de semnături este în conformitate cu cele mai bune practici. CEC a înregistrat opt ​​candidați și a respins unul. Listele de semnături ale altor doi candidați au fost contestate, dar au fost înregistrate după ce au arătat că un număr de semnături, considerate inițial nevalide, erau de fapt valide. Acest lucru a adus din nou în atenție preocupările anterioare ale ENEMO cu privire la procesul de verificare a semnăturilor, demonstrând că este susceptibil discreției și erorilor umane, rezultând într-o posibilă prevenire nejustificată a candidaților de a candida la alegeri”, comunică Oleg REUT, analist electoral.

În linii generale, campania electorală poate fi evaluată ca fiind pașnică și calmă, deși au fost observate tactici negative de campanie și limbaj ofensator. „ENEMO MIOA a observat cazuri de utilizare a avantajelor funcției sau a funcției, o posibilă presiune asupra angajaților pentru a participa la evenimente de campanie sau autorități ecleziastice implicate în campanie. Mesajele de campanie ale principalilor candidați s-au concentrat pe probleme sociale și economice, orientarea geopolitică a țării, proiectele de infrastructură și corupția. Cu toate acestea, multe subiecte de campanie nu intră în mandatul directă al președintelui”, continuă Oleg REUT.

În ziua alegerilor și, după caz, al turului doi de scrutin, ENEMO va  detașa până la 52 de observatori pe termen scurt (STO) în total pentru a monitoriza și observa procesul de votare, numărare și de tabulare a rezultatelor alegerilor.

„Misiunea va emite declarația  preliminară privind constatările și concluziile după Ziua Alegerilor și va rămâne în țară pentru a monitoriza, eventual cel de-al doilea tur și va emite cea de-a doua declarație preliminară. Raportul final va fi emis în termen de șaizeci de zile de la validarea rezultatelor alegerilor”, a conchis Ana Mihajlovic, Coordonator al Observatorilor de Scurtă Durată.

Misiunea Internațională de Observare a ENEMO pentru Alegerile Prezidențiale din 1 noiembrie în Moldova este susținută financiar de Delegația Uniunii Europene, oficiile guvernamentale ale Suediei, Regatului Țărilor de Jos și Institutul Național Democrat. Conținutul documentului este responsabilitatea exclusivă a ENEMO și nu reprezintă neapărat poziția donatorilor.

*Versiunea în limba engleză a acestui raport este singurul document oficial. O traducere neoficială este disponibilă în limba română. 

________
DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire.

 

ENEMO IEOM to Moldova publishes its Interim Report

 

„The legal framework for elections ensures the conditions for holding of democratic elections, despite several, yet to be addressed, shortcomings that leave space for discretion and can be misused. Most aspects of the electoral process are managed efficiently and within the legal deadlines, but concerns can be raised on potential uneven application of rules aimed at protecting public health on election day. ENEMO assesses the overall campaign environment as competitive and calm; however, electoral messages that aim to discredit the opponents, or go beyond the powers of the presidency can be observed. Elements of a functioners’ campaign are also observed, as numerous public officials openly campaign, or support candidates”. This was stated in the Interim report for the period 1 September - 22 October 2020, published by ENEMO International Election Observation Mission (IEOM) to Moldova.

According to ENEMO observers, the legal framework is mostly in line with international standards and good practices. „However, the electoral legal framework contains shortcomings and lacks clarity on various matters, which leaves space for different interpretations that can be misused, if not undertaken in good faith”, said Dritan TAULLA, Head of the ENEMO Mission.


Most aspects of the election are managed in line with legal requirements and deadlines, at the central level. The CEC published the agenda of the upcoming sessions in advance and provided draft decisions before each session. The requirement of posting decisions on the website within 24 hours of their adoption is overall respected. A voter information campaign, including in languages of minorities, is being conducted. The CEC established 139 out-of-country polling stations in 36 countries and 42 polling stations for the voters residing on the left bank of the River Nistru”, continues Dritan TAULLA.

„Allegations of fake pre-registration for voters registering to vote in the polling stations established in the Russian Federation have emerged and investigations are ongoing. Given the sensitivity of the matter and the negative effect it might have on the overall trust of voters in the election process, ENEMO urges the authorities to conduct these investigations swiftly and professionally”, mention ENEMO Observers.

Observers also drew attention to requirements for candidates, in particular as regards the collection of signatures. „A citizen can sign in support of only one candidate, which could be considered a restriction that challenges political pluralism. The required number of signatures is in line with best practice. The CEC has registered eight candidates and rejected one. The signature lists of two more candidates were challenged, but they were registered after showing that a number of signatures, initially deemed invalid, were instead valid. This has once again brought into attention previous concerns of ENEMO about the signature verification process, showing it to be open to discretion and human error, resulting in possible unjustified prevention of candidates to stand for election”, stated Oleg Reut, Election Analyst.  

The electoral campaign can be assessed as peaceful and calm, although instances of negative campaign tactics and offensive language were noticed. „ENEMO EOM noticed instances of use of the advantages of the incumbency or office, possible pressure on employees to attend campaign events, or ecclesiastical authorities involved in campaigning. Main candidates’ messages focused on social and economic issues, the country’s geopolitical orientation, infrastructure projects, and corruption. However, many campaign topics do not fall under the direct jurisdiction of the President. Issues related to gender equality and women’s rights remained marginal in the campaign”, continued Oleg REUT.

During election day and potential run-off election day, the IEOM will deploy up to 52 short-term observers (STOs) in total to follow the voting, counting, and tabulation of results. 

„The mission will issue its preliminary statement on findings and conclusions after Election Day and will remain in the country to also follow the potential run-off election and issue the second preliminary statement after the run-off election day. The final report will be issued within sixty days from the certification of results”, mentioned Ana Mihajlovic, Coordinator Short Term Observers.

ENEMO’s international observation mission for the November 1 Presidential Elections in Moldova is financially supported by the Delegation of the European Union, Government Offices of Sweden, the Kingdom of the Netherlands, and the National Democratic Institute. The content of the document is the sole responsibility of ENEMO and does not necessarily represent the position of the donors.  

 

----------------
DISCLAIMER: Issuers of press releases – not the news agency IPN – are fully responsible for the accuracy and essence of the content submitted for publication and/or distribution.

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.