Închisoare pentru înaintarea unei acțiuni în instanța de judecată este o sălbăticie lipsită de principii din epoca medievală sau un fenomen destul de normal pentru Moldova modernă?

Închisoare pentru înaintarea unei acțiuni în instanța de judecată este o sălbăticie lipsită de principii din epoca medievală sau un fenomen destul de normal pentru Moldova modernă?

Fiind părți în cauza penală pornită în anul 2019 împotriva administrației și juriștilor de la compania Î.M. «Dionysos-Mereni» S.A., considerăm necesar să vă atragem atențiа asupra ilegalităților și presiunea administrativă asupra instanțelor judecătorești din partea Ministerului Justiției și organelor Procuraturii din Republica Moldova.

Mai mult de 3 ani, Dionysos-Mereni
încearcă fără succes să întoarcă proprietatea sa în valoarea de aproximativ 3 mln. lei, ilegal reținută de compania «Univers-Vin» S.R.L.

3 ani în urmă – iulie 2019, noi am desfășurat o conferință de presă și am adus la cunoștință societatea civilă despre o presiune fără precedent din partea Procuraturii Anticorupție, în persoana procurorului care instrumentează cazul – Alexandru Gaina, îndreptată împotriva companiei Dionysos-Mereni
din motiv că, am îndrăznit pe cale judecătorească, în strictă conformitate cu prevederile legale am solicitat încasarea de la Univers-Vin prejudiciul material în valoarea costului produsului transmis. Acest procuror a pornit o cauză penală în privința reprezentanților Dionysos-Mereni, pe faptul înaintării unei acțiuni civile în instanța de judecată ca tentativă de escrocherie și abuz în serviciu.

Atunci am fost nevoiți să desfășurăm o conferință de presă după conferința de presă organizată de proprietarul Univers-Vin
, Roșca Oleg, la care el s-a prezentat jertfa unui presupus atac raider organizat de noi asupra companiei acestuia, învinuind compania Dionysos-Mereni în pornirea unor cauze penale la comandă – acuzîndu-ne de fapt, ce el singur a organizat.

Noi am înaintat o acțiune în judecată împotriva d-lui Roșca Oleg privind apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale și am demonstrat în judecată, că toate afirmațiile acestuia de la conferința de presă sunt false și nu corespund adevărului. Judecătoria Chișinău în mai anul curent a pronunțat o hotărîre prin care a obligat pe Roșca Oleg să dezmintă informația defăimătoare și achitarea prejudiciului moral cauzat.

La plîngerea noastră, Procuratura Generală a verificat legalitatea acțiunilor din cauza penală și în martie 2020 a încetat urmărirea penală cu formularea – lipsa componenței de infracțiune și a specificat că litigiul între două companii vizează nemijlocit sfera civilă și urmează a fi examinată de către instanța de judecată civilă, fără intervenția procuraturii în înfăptuirea justiției. Procuratura Generală a constatat că cauza penală a fost pornită ilegal.

La fel, am depus Plîngere la Consiliul Superior al Procurorilor în privința acțiunilor ilegale a procurorului A. A.Gaina și în mai 2022, Consiliul procurorilor a admis plîngerea și a constatat în acțiunile procurorului încălcarea gravă a normelor legale. În hotărîrea Consiliului Superior al Procurorilor este așa o concluzie: chiar dacă deținea experiența și abilitățile profesionale necesare, putea face distincție indiscutabilă că în acțiunile reprezentanților Dionysos-Mereni lipsesc elementele componenței de infracțiune predispuse la pedepse penale și mai mult ca atît, aceasta ar fi trebuit să înțeleagă procurorul cu vechimea de circa 5 ani în funcția de procuror.

Proprietarul și directorul Univers-Vin Roșca Oleg, a contestat ordonanța Procuraturii Generale de încetare a procesului penal, cu solicitarea de a o anula și atragerea la răspundere penală a reprezentanților Dionysos-Mereni
– cu condamnarea la închisoare pentru faptul că am îndrăznit să înaintăm o acțiune în instanța de judecată împotriva companiei sale.

Judecătoria Chișinău a respins plîngerea Univers-Vin și a constatat că litigiul cu Dionysos-Mereni
vizează nemijlocit un litigiu civil și nimic penal în faptele reprezentanților nu sunt. Prima instanță a recunoscut ordonanța Procuraturii Generale privind încetarea procesului penal, întemeiată și complet legală. Univers-Vin a contestat încheierea Judecătoriei Chișinău la Curtea de Apel Chișinău și aici au început să se petreacă lucruri foarte stranii …

Dosarul, care conform normelor procesual penale trebuia examinat în termen de 30 zile, pînă în prezent se află la examinare în Curtea de apel deja de 1 an – din august 2021. Completul de judecători deja de două ori sau retras pentru pronunțarea deciziei și de două ori au reluat examinarea procesului. Ultima reluare a avut loc sub pretextul necesității studierii nemijlocită a materialelor dosarului penal de la procuratură, pentru aceasta reprezentantul Procuraturii Generale a fost obligat la următoarea ședință de judecată să-l prezinte.

Evenimentele următoare au arătat că acest pretext de reluare a examinării cauzei a fost total neîntemeiat și inventat. De fapt, judecătorul Igor Chiroșca în ședința de judecată a consultat avocatul Univers-Vin și în continuare a acordat acestuia un termen suplimentar pentru pregătire și completarea temeiurilor din cererea de recurs. În realitate, aceasta nu este unicul abuz din partea judecătorilor de la Curtea de apel Chișinău pe dosarul nostru. Sunt respinse toate cererile apărătorilor Dionysos-Mereni, inclusiv anexarea la dosar a documentelor oficiale care confirmă legalitatea ordonanței Procuraturii Generale. Completul de judecători urmărește și insistă la examinarea dosarului în lipsa apărătorilor.

Întru confirmarea ilegalității acțiunilor completului de judecători, încă în luna aprilie am înregistrat la Curtea de Apel Chișinău cerere pentru a lua cunoștință cu procesul verbal al ședințelor de judecată. Pînă în prezent nu am primit nimic.

La următoarea ședință de judecată v-om înainta o Cerere, care în virtutea legii este inadmisibil și imposibil de respins, însă nu ne va mira faptul dacă completul de judecători din nou v-or „scuipa” pe lege și sub pretextul netemeiniciei îl v-or respinge, lipsindu-ne din nou și din nou de dreptul la apărare, garantate de Constituție și Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

Însă, dacă ne-am înșela, punînd toată responsabilitatea pentru ilegalitățile desfășurate numai asupra celor trei judecători de la Curtea de Apel Chișinău, care examinează cazul nostru. Credem că ei sunt supuși unor presiuni enorme și serioase din partea conducerii Ministerului Justiției și unor reprezentanți aparte din organele procuraturii, se amestecă în înfăptuirea justiției, cer anularea ordonanței Procuraturii Generale și reluarea urmăririi penale.

Așadar, după 3 ani, noi nu numai că suntem lipsiți de proprietatea privată, dar riscăm să fim condamnați cu ispășirea pedepsei în închisoare pentru faptul că am îndrăznit să cerem întoarcerea ei.

 

Oleg Șeinman, reprezentantul Î.M. «Dionysos-Mereni» S.A.

Marin Domenti, avocat

Maxim Belinschii, avocat


*******
DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire.

*******************

 

Посадить в тюрьму за обращение в суд – средневековая дикость или вполне нормальное для современной Молдовы явление?

Являясь участниками уголовного процесса, возбужденного в 2019 г. против руководства и юристов Î.M. «Dionysos-Mereni» S.A., считаем необходимым обратить внимание на незаконные действия и административное давление на судебные органы со стороны Министерства юстиции и органов Прокуратуры Республики Молдова.

Прошло более 3-х лет, как предприятие
Dionysos-Mereni безуспешно пытается вернуть свою собственность стоимостью около 3 млн. лей, незаконно удерживаемую предприятием «Univers-Vin» S.R.L.

3 года назад – в июле 2019 г. мы провели пресс-конференцию, на которой рассказали о беспрецедентном давлении Прокуратуры Антикоррупции, в лице прокурора Александр Гаина, оказываемом на предприятие
Dionysos-Mereni за то, что мы посмели в судебном порядке, в полном соответствии с законом потребовать взыскать с Univers-Vin материальный ущерб в размере стоимости переданного имущества. Этот прокурор возбудил уголовное дело в отношении представителей Dionysos-Mereni, назвав предъявление гражданского иска попыткой мошенничества и превышением полномочий.

Тогда мы были вынуждены провести свою пресс-конференцию после пресс-конференции владельца
Univers-Vin (Рошка Олега), на которой он представил себя жертвой якобы организованного нами рейдерского захвата его предприятия, обвинив Dionysos-Mereni в заказных уголовных делах – фактически обвинив нас в том, что он сам организовал.

Мы подали иск против г-на Рошки о защите чести и достоинства и доказали в суде, что все сказанное им на пресс-конференции сплошная порочащая ложь. Суд Кишинэу в мае текущего года вынес решение, обязав Рошку О. опровергнуть ложную информацию и выплатить нам моральный ущерб.

По нашей жалобе Генеральная прокуратура провела проверку обстоятельств уголовного дела и в марте 2020 г. прекратила его с формулировкой – за отсутствием состава преступления, указав, что спор между двумя предприятиями лежит исключительно в области гражданских отношений и подлежит рассмотрению в гражданском суде, без вмешательства прокуратуры. Генеральная прокуратура констатировала, что уголовное дело было возбуждено незаконно.

Нами была подана жалоба в Высший Совет Прокуроров на незаконные действия прокурора А. Гаина, и в мае 2022 г. Совет прокуроров жалобу удовлетворил, признав действия прокурора грубым нарушением закона. В решении Совета Прокуроров есть такой вывод: даже обладая базовыми юридическими знаниями можно было понять, что в действиях представителей
Dionysos-Mereni нет ничего уголовно-наказуемого, и тем более это должен был понимать прокурор с 5-и летним стажем работы.

Владелец и директор
Univers-Vin, Рошка Олег, обжаловал постановление Генеральной прокуратуры о прекращении уголовного дела, требуя его отменить и привлечь к уголовной ответственности представителей Dionysos-Mereni – фактически посадить в тюрьму за то, что мы посмели подать в суд против его предприятия.

Суд Кишинэу отклонил жалобу
Univers-Vin, констатировав, что спор с Dionysos-Mereni носит исключительно гражданский характер, и ничего уголовного в действиях его представителей нет. Суд первой инстанции признал постановление Генеральной прокуратуры о прекращении уголовного дела обоснованным и абсолютно законным. Univers-Vin обжаловало решение суда в Апелляционную палату Кишинэу, и вот тут начали происходить странные вещи …

Дело, которое по закону должно рассматриваться в течение 30-и дней, находится в производстве Апелляционной палаты уже год – с августа 2021 г. Судьи уже дважды удалялись для вынесения решения и дважды возобновляли рассмотрение дела. В последний раз дело возобновили под предлогом необходимости изучения в суде материалов самого уголовного дела, и для этого представителя Генеральной прокуратуры обязали в следующее заседание принести его.

Последующие события показали, что предлог для возобновления дела был абсолютно необоснованным и вымышленным. Фактически судья Игорь Кирошка проконсультировал адвоката
Univers-Vin, а далее ему предоставили время для подготовки. Это не единственное злоупотребление судей Апелляционной палаты Кишинэу по нашему делу. Отклоняются заявления защиты Dionysos-Mereni, в том числе о приобщении к делу официальных документов, подтверждающих законность постановления Генеральной прокуратуры. Судьи настаивают на рассмотрении дела без участия адвокатов.

Чтобы доказать незаконные действия судебной коллегии мы еще в апреле подали в Апелляционную палату Кишинэу заявление об ознакомлении с протоколами судебных заседаний. Нам до сих пор не дали с ними ознакомиться.

В следующем заседании мы подадим заявление, которое по закону недопустимо отклонить, но ничуть не удивимся, если судьи в очередной раз «наплюют» на закон и под нелепой формулировкой необоснованно откажут, снова и снова лишая нас права на защиту, гарантированного Конституцией и Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

Однако, мы были бы не правы, возлагая всю ответственность за происходящее беззаконие исключительно на трех судей Апелляционной палаты Кишинэу, рассматривающих наше дело. Полагаем, они находятся под серьезным давлением руководства Министерства юстиции и отдельных представителей прокуратуры, которые, вмешиваясь в деятельность суда, требуют отменить постановление Генеральной прокуратуры и возобновить уголовное дело.

Теперь, по прошествии 3-х лет, мы не только лишены своей собственности, но и рискуем быть посаженными в тюрьму за то, что посмели потребовать вернуть ее.

 

Олег Шейнман, представитель Î.M. «Dionysos-Mereni» S.A.

Марин Доменти, адвокат

Максим Белинский, адвокат


*******
DISCLAIMER: Авторы пресс-релизов – не информационное агентство IPN – несут всю полноту ответственности за достоверность и содержание пресс-релиза, представленного для публикации и/или распространения.

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.