Holding-ul „HORUS ENERGY” și concernul „Силовые Машины” s-au adresat organelor de drept după ultimele atacuri. Dezvăluirile directorului general Valentin Balan (RO-EN-RU)

Comunicat de presă

Holding-ul „HORUS ENERGY”  și concernul „
Силовые Машины” s-au adresat organelor de drept după ultimele atacuri.  Dezvăluirile directorului general Valentin Balan

Holding-ul  „HORUS ENERGY”  și concernul „Силовые Машины” s-au adresat organelor de drept în urma campaniei de defăimare inițiate recent împotriva celor două companii. Aceasta pare să fi fost lansată de doi concurenți neloiali ai Holdingului, cu posibila implicare a unui fost prim-ministru.

Din acțiunile anterioare și din informațiile pe care le dețin cele două companii care s-au adresat organelor abilitate, în spatele articolelor denigratoare și falsurilor apărute în unele surse mass-media se presupune că stau Alexandru Baltag, (SRL „Energy&Industrial Tehnology” din Republica Moldova) și Victor Slivinschi, SRL „Turboenergy Power”, din România). În această schemă ar putea fi implicat și fostul prim-ministru Chiril Gaburici, cu care cei doi sunt în strânsă legătură și care ar putea conduce din umbră această acțiune de denigrare și defăimarea a instituțiilor publice și a companiilor din sistemul energetic național. Scopul campaniei este de a influența rezultatele licitației privind modernizarea blocului energetic nr. 2 și reparația capitală a blocului energetic nr. 3, sursa 1, ale companiei „Termoelectrica” S.A. Acest proiect este mic, dar reprezintă pentru acești „băiețași” un important „bilet de intrare” în sectorul energetic, miza fiind viitoarele proiecte majore, de ordinul miliardelor, care sunt prognozate a fi implementate în Republica Moldova.

De menționat și faptul că Alexandru Baltag ocupă, din 2017 și până în prezent, funcția de director al Asociației Oamenilor de Afaceri din Moldova, creată de fostul lider PDM, Vlad Plahotniuc.

https://www.publika.md/aoam-are-un-nou-director-cine-este-alexandru-baltag_2971797.html

În paralel, Alexandru Baltag a ocupat și funcția publică de consilier al Viceprim-ministrului și Ministrului Economiei în domeniul cooperării economice internaționale în Republica Moldova, în perioada anilor 2018 și 2019, în timpul “guvernării Plahotniuc”, inclusiv în perioada când  Ministru al Economiei era Chiril Gaburici.

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=88416&lang=ro

La începutul lunii iulie, directorul general al „HORUS” S.R.L. a fost contactat de Alexandru Baltag, cu solicitarea de a purta o discuție împreună cu Victor Slivinschi și Chiril Gaburici, fost prim-ministru al RM.  În cadrul întâlnirii, dlui Balan i s-a solicitat să ia cele două companii într-un consorțiu și să participe la licitație împreună cu „Energy&Industrial Tehnology” SRL și  „Turboenergy Power” SRL.

„Au propus ca cele două companii pe care le administrează să fie incluse în consorțiul S.R.L. „HORUS” - S.A. „
Силовые машины”, ca  membri de consorțiu, ori să fie exclusă S.A. „Силовые Машины” din consorțiu. În caz contrar, aceștia au declarat că vor da o lecție și vor crea impedimente pentru buna participare a consorțiului „HORUS – Силовые Машины” la licitație”, comunică Valentin Balan.

Administrația companiei „HORUS” S.R.L și S.A. „
Силовые машины” a respins „oferta ingenioasă”, deoarece consorțiul are toate componentele necesare și poate face față tuturor provocărilor privind realizarea proiectului de modernizare, fără să fie nevoie de a crea un „trio” sau „quatro” cu alte companii.

„Reieșind din specificul sectorului energetic, care necesită perseverență maximă și implicare 24/24, compania HORUS s-a menținut pe piață, în toți acești 25 ani, datorită multiplelor sale investiții în personal, tehnologii, spații comerciale și hale de producere. Din cele expuse anterior, în opinia mea, condițiile de participare la licitația de modernizare a celorlalte blocuri energetice ale SA „Termoelectrica” sunt destul de drastice atât din punct de vedere tehnic, cu aplicarea soluțiilor eficiente și sigure pentru funcționarea fiabilă a utilajului energetic, cât și economico-financiar, cu garanții bancare de milioane pentru buna funcționare a utilajului modernizat.

Pentru S.R.L. „Energy&Industrial Tehnology” și SC „Turbo Energy Power” S.R.L., companii care nu au nici experiența necesară, nici suport tehnic, și nu întrunesc condițiile documentației de achiziție pentru realizarea cu succes a proiectelor în sectorul energetic, singura șansă de câștig este alipirea la un concern care face față condițiilor aplicabile licitațiilor internaționale. Ba mai mult, S.R.L. „Energy&Industrial Tehnology” are zero activitate, fapt confirmat de situația sa financiară. Informația este publică”, potrivit directorului „HORUS” S.R.L., Valentin Balan.

Sursa https://www.infodebit.md/?raport_financiar=1&idnp=1013600032185

După ce ambii membri ai consorțiului „HORUS - Силовые Машины” au  refuzat „parteneriatul dubios”, a fost lansată campania mediatică de denigrare.

”Ne confruntăm cu „spionaj industrial” și concurență neloială. Campania de denigrare a brandului HORUS Energy continuă, iar din acest motiv ne-am adresat organelor de drept cu solicitarea de a stopa aceste ilegalități”,  declară  Valentin Balan.

„Lipsa de resurse și capacitați în implementarea proiectelor energetice de către companiile lui Alexandru Baltag și Victor Slivinschi au dat peste cap, în perioada 2019 – 2020, câteva proiecte în România
https://buletin.de/bucuresti/elcen-data-in-judecata-de-firma-care-modernizeaza-cet-sud-societatea-acuza-managementul-defectuos-si-avarii-la-echipamente-necontractate/  atunci când în București a fost paralizată alimentarea cu energie termică, în plin sezon de încălzire. Compania ELCEN a suferit atunci pierderi importante, de zeci de milioane de euro, din cauza nefuncționării în cogenerare a trei blocuri energetice de 100 MW. Mai mult, în plin sezon de încălzire, din cauza  lipsei capacităților de producere a energiei termice, compania ELCEN a fost nevoită să închirieze, de la sectorul privat, surse de energie de aproximativ 175 MWt (150 Gcal/h) (https://buletin.de/bucuresti/exclusiv-elcen-a-repornit-instalatii-vechi-inchise-acum-patru-ani-din-cauza-investitiilor-intarziate-acestea-nu-au-fost-verificate-nu-au-autorizatie-iar-aparatura-de-monitorizare-a-noxelor-la-c/)

Un alt caz care ilustrează situația companiei „Turboenergy Power”  este și refuzul organizatorilor unei licitații de a accepta această companie la concurs, pe motiv că „Ofertantul nu întrunește cerințele de evaluare de experiență generală și specifică în construcții și cerințele financiare conform Documentului de licitație” -
https://mei.gov.md/sites/default/files/contract-award-c_1.7_ncb.pdf/

S.A. „Termoelectrica”, la fel, a introdus compania „Turboenergy Power” SRL în lista de interdicții, după ce aceasta a livrat echipament care pune în pericol securitatea energetică națională

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gIyfpmS7Ip4J:https://www.termoelectrica.md/ro_RO/lista-de-interdictii/%3Fprint%3Dprint+&cd=20&hl=ru&ct=clnk&gl=md

„Consider că răspândirea informațiilor false și calomnioase au scopul de a încerca eliminarea  companiei «HORUS» SRL si «Силовые машины» din proiectele energetice de anvergură, aflate în faza activă de implementare.  Mă adresez organelor de drept cu solicitarea de a se autosesiza, interveni și trage la răspundere penală persoanele vinovate”, menționează Valentin Balan.

Amintim, în perioada 22-26 iulie, câteva instituții mass-media din Republica Moldova au publicat informații defăimătoare, mincinoase și neprobate la adresa companiei „HORUS” și a directorului companiei, Valentin Balan. Atacurile au fost lansate exact în perioada desfășurării licitației RFB no. 9134-MD B1.1 pentru modernizarea blocului energetic nr.2 și reparația capitală a blocului energetic nr. 3, Sursa 1, din Chișinău, și la scurt timp după amenințările care se presupune ca ar fi venite din partea companiilor S.R.L. „Energy&Industrial Tehnology” și SC „Turboenergy Power” S.R.L.

 _______

DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire.Press release

„HORUS ENERGY” holding and Power machines notified law representatives as result of last media attacks. CEO’s disclosure

 
„HORUS ENERGY” holding and concern “Power machines” notified authorities after recently launched defamation campaign against them. It seems this was planned by 2 competitors and one ex-prime minister of the Republic of Moldova.

In accordance to below actions and owned information by the attacked companies that notified law’s representatives, behind the disparagement media articles and other false information it could be Alexandru Baltag (SRL Energy&Industrial Technology from Rep. of Moldova) and Victor Slivinschi, SRL „Turboenergy Power”, from Romania). Former Prime Minister Chiril Gaburici could also be involved in this scheme, with whom the two are in close contact and who could lead from the shadow this action of denigration and defamation of public institutions and companies in the national energy system. The purpose of the campaign is to influence the results of the tender for the modernization of the generation Unit no. 2 and the major overhaul of the generation Unit no. 3, Source 1, of the company "Termoelectrica" S.A. This project is small, but it represents for these “boys” an important “entry ticket” in the energy sector, the target being the future major projects, of the order of billions of Moldavian leis, which are expected to be implemented in the Republic of Moldova.

It should also be mentioned that Alexandru Baltag holds, from 2017 until now, the position of director of the Association of Businessmen of Moldova, created by the former PDM leader, Vlad Plahotniuc.

https://www.publika.md/aoam-are-un-nou-director-cine-este-alexandru-baltag_2971797.html

In parallel, Alexandru Baltag also held the public position of advisor to the Deputy Prime Minister and Minister of Economy in the field of international economic cooperation in the Republic of Moldova, during 2018 and 2019, during the "Plahotniuc government", when the Minister of Economy was Chiril Gaburici. https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=88416&lang=ro

In early July, the CEO of "HORUS" S.R.L. was contacted by Alexandru Baltag, with the request to have a discussion together with Victor Slivinschi and Chiril Gaburici, the former Prime Minister of the Republic of Moldova. During the meeting, Mr. Balan was asked to take the two companies in a consortium and participate in the tender together with "Energy & Industrial Technology" SRL and "Turboenergy Power" SRL.

"They proposed that the two companies should be included in the consortium formed by "HORUS" and “Power machines”, or to be exclude JSC „Power machines” from the consortium and include the 2 companies instead. Otherwise, they said they would give a lesson and create impediments to the good participation of the consortium "HORUS – Power machines" in the auction" said Valentin Balan.

The administration of the company "HORUS" LLC and JSC "Power machines" refused the "ingenious offer" because the consortium has all the necessary components and can meet all the challenges of carrying out the modernization project, without the need to create a "trio" or "quatro" with other companies.

"Emerging from the specifics of the energy sector, which requires maximum perseverance and involvement 24/24, HORUS is on the market for all these 25 years, due to its multiple investments in personnel, technologies, commercial spaces and production areas. From the above, in my opinion, the conditions for participation in the tender for the modernization of the other energy blocks of JSC "Termoelectrica"
​​are quite drastic both from a technical point of view, with the application of efficient and safe solutions for reliable operation of energy equipment, and economic-financial, with bank guarantees of millions for the proper functioning of the modernized equipment.

For LLC „Energy & Industrial Tehnology” and SC „Turbo Energy Power” LLC companies that have neither the necessary experience nor technical support, and do not meet the conditions of the procurement documentation for the successful realization of the projects in the energy sector, the only chance to win was to join a concern that meets the conditions applicable to international tenders. Moreover, LLC "Energy & Industrial Technology" has zero activity, a fact confirmed by its financial situation. The information is public ", according to the CEO of "HORUS " LLC, Valentin Balan.

Source https://www.infodebit.md/?raport_financiar=1&idnp=1013600032185

 

After both members of the "HORUS – Power machines" consortium refused the "dubious partnership", a media denigration campaign was launched.

We face "industrial espionage" and unfair competition. The campaign to denigrate the HORUS Energy brand continues, and for this reason we addressed the authorities the request to stop these illegalities ", says Valentin Balan.

„The lack of resources and capacities in the implementation of energy projects by the company of Victor Slivinschi affected several projects in Romania between 2019 and 2020.
https://buletin.de/bucuresti/elcen-data-in-the-judgment-of-the-company-that-modernizes-the-south-society-the-company. The ELCEN company then suffered significant losses, of tens of millions of euros, due to the non-functioning in cogeneration of three generation Units of 100 MW. Moreover, in the middle of the heating season, due to the lack of thermal energy production capacities, ELCEN company was forced to rent, from the private sector, energy sources of approximately 175 MWt (150Gcal/h) (https://buletin.de/bucuresti/exclusiv-elcen-a-repornit-instalatii-vechi-inchise-acum-patru-ani-din-cauza-investitiilor-ardardate-acestea-nu-au-au-fost-verificat-nu-au-autorizatie- and-pest-monitoring-equipment-at/ c /)

Another case that illustrates the situation of the company "Turboenergy Power" is the refusal of the organizers of a tender to accept this company in the tender, because "The bidder does not meet the requirements of evaluation of general and specific experience and financial requirements according to the tender document." -
https://mei.gov.md/sites/default/files/contract-award-c_1.7_ncb.pdf/

JSC "Termoelectrica" ​​also introduced the company "Turboenergy Power" LLC in the blacklist, after it supplied equipment that was dangerous for national energy security -

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gIyfpmS7Ip4J:https://www.termoelectrica.md/ro_RO/lista-de-interdictii/%3Fprint%3Dprint+&cd=20&hl=ru&ct=clnk&gl=md

"I believe that the dissemination of false and slanderous information try to eliminate the companies HORUS and “Power machines” from large-scale energy projects, which are in the active phase of implementation. I ask the law authorities to take actions, prosecute and punish the guilty persons", mentions Valentin Balan.

We remind you that between July 22-26, several media institutions in the Republic of Moldova published defamatory, false and unproven information about the company "HORUS" and the company's CEO, Valentin Balan. The attacks were launched exactly during the RFB auction no. 9134-MD B1.1 for the modernization of the generation Unit no.2 and major overhaul of the generation Unit no. 3, Source 1, from Chisinau CHP, and shortly after the threats that were supposed to have come from the companies LLC „Energy & Industrial Tehnology” and SC „Turboenergy Power” LLC.

___________

DISCLAIMER: Issuers of press releases – not the news agency IPN – are fully responsible for the accuracy and essence of the content submitted for publication and/or distribution.
__________


Сообщение для прессы

Холдинг
HORUS ENERGY и концерн “Силовые машины” обратились в правоохранительные органы. Генеральный директор Валентин Балан выступил с рядом разоблачений   

Холдинг
HORUS ENERGY и концерн “Силовые машины” обратились в правоохранительные органы в связи с клеветнической кампанией, недавно начатой против них. Кампания была развязана двумя конкурентами холдинга, при вероятном содействии бывшего премьер-министра.

По данным компаний, обратившихся в органы правопорядка, за публикацией клеветнических статей стоят Александр Балтаг (ООО Energy&Industrial Tehnology, Республика Молдова) и Виктор Сливински (ООО
Turboenergy Power, Румыния). Оба они поддерживают тесные связи с бывшим премьер-министром Кириллом Габуричем, который, вероятно, и руководит из тени клеветническими акциями против государственных учреждений и компаний национальной энергетической системы. Цель клеветнической кампании - повлиять на результаты тендера по модернизации энергоблока №2 и капитальному ремонту энергоблока №3 АО Termoelectrica. Это небольшой проект, но указанные дельцы расценивают его как “входной билет” в энергетической сектор, где на кону крупные миллиардные проекты, которые планируются или уже внедряются в Республике Молдова.

Стоит отметить, что Александр Балтаг с 2017 года по настоящее время занимает пост директора Ассоциации деловых людей Молдовы, созданной бывшим лидером ДПМ Владом Плахотнюком. 

https://www.publika.md/aoam-are-un-nou-director-cine-este-alexandru-baltag_2971797.html

Также Александр Балтаг занимал пост советника вице-премьера и министра экономики по вопросам международного экономического сотрудничества в Республике Молдова в 2018-2019 годах, при “власти Плахотнюка”, включая период, когда министром экономики был Кирилл Габурич. 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=88416&lang=ro

В начале июля с генеральным директором ООО HORUS связался Александр Балтаг, который предложил провести встречу с участием Виктора Сливинского и экс-премьера Кирилла Габурича. На этой встрече господину Балану было предложено создать консорциум и участвовать в тендере вместе с ООО Energy&Industrial Tehnology и ООО Turboenergy Power.

“Они предложили включить свои компании в консорциум с ООО
HORUS и АО “Силовые машины” в качестве полноправных членов консорциума либо исключить из него “Силовые машины”. В противном случае они пригрозили создать препятствия для участия консорциума “HORUS – Силовые машины” в тендере”, - рассказал Валентин Балан.

Руководство ООО
HORUS и АО “Силовые машины” отклонили это “гениальное предложение”, так как консорциум обладает всеми необходимыми ресурсами, чтобы самостоятельно выполнять проекты по модернизации, не создавая “трио” или “квартетов” с другими компаниями.

“Учитывая специфику энергетического сектора, который требует максимальной целеустремленности и полной отдачи, компании
HORUS удалось удержаться на рынке, и более того, успешно развиваться в течение более чем 25 лет лет, благодаря постоянным существенным инвестициям в персонал, технологии, коммерческие помещения и производственные цеха. По моему мнению, условия участия в тендере на модернизацию двух энергоблоков Termoelectrica довольно жесткие как с технической точки зрения, так и с финансовой-экономической. Они требуют эффективных и безопасных решений для надежной работы энергетического оборудования, а также миллионных банковских гарантий.

Для ООО
Energy&Industrial Tehnology и ООО Turboеnergy Power, у которых нет необходимого опыта и технического оснащения, которые не отвечают условиям успешной реализации проектов в энергетике, единственный шанс на победу - это примкнуть к концерну, способному участвовать в  международных тендерах. Более того, Energy&Industrial Tehnology вообще не вела никакой деятельности, что подтверждает ее финансовое положение. Это открытая информация”, - подчеркнул директор HORUS Валентин Балан. 

Источник: https://www.infodebit.md/?raport_financiar=1&idnp=1013600032185

После того, как оба члена консорциума “HORUS - Силовые машины” отказались от сомнительного предложения о партнерстве, в прессе была начата клеветническая кампания.

“Мы сталкиваемся с “промышленным шпионажем” и недобросовестной конкуренцией. Клеветническая кампания против бренда
HORUS Energy продолжается, и мы обратились в правоохранительные органы с просьбой остановить это беззаконие”, - заявляет Валентин Балан. 

Нехватка ресурсов и навыков во внедрении энергетических проектов у компаний Александра Балтага и Виктора Сливински в 2019-2020 годах нарушила реализацию нескольких проектов в Румынии. (https://buletin.de/bucuresti/elcen-data-in-judecata-de-firma-care-modernizeaza-cet-sud-societatea-acuza-managementul-defectuos-si-avarii-la-echipamente-necontractate/) 

Тогда в Бухаресте в самый разгар отопительного сезона было остановлено теплоснабжение. Компания ELCEN потеряла десятки миллионов евро из-за остановки когенерации трех энергоблоков на 100 МВт. Кроме того, компания ELCEN, чтобы обеспечить поставки теплоэнергии, была вынуждена арендовать у частных фирм теплоисточники общей мощностью 175 МВт (150 Гкал).

(https://buletin.de/bucuresti/exclusiv-elcen-a-repornit-instalatii-vechi-inchise-acum-patru-ani-din-cauza-investitiilor-intarziate-acestea-nu-au-fost-verificate-nu-au-autorizatie-iar-aparatura-de-monitorizare-a-noxelor-la-c/)

Еще в одном случае компанию
Turboenergy Power не допустили к тендеру из-за “несоответствия требованиям к оценке опыта в строительстве и финансовым требованиям согласно тендерной документации”. (https://mei.gov.md/sites/default/files/contract-award-c_1.7_ncb.pdf/)

АО
Termoelectrica также включила компанию Turboenergy Power в черный список после поставки оборудования, которое могло поставить под угрозу энергетическую безопасность страны. 

(https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gIyfpmS7Ip4J:https://www.termoelectrica.md/ro_RO/lista-de-interdictii/%3Fprint%3Dprint+&cd=20&hl=ru&ct=clnk&gl=md)

“Мы убеждены, что ложь и клевету распространяют, чтобы помешать компаниям
HORUS и “Силовые машины” участвовать в  масштабных энергетических проектах, реализация которых уже началась. Обращаюсь к правоохранительным органам с просьбой вмешаться и привлечь виновных к уголовной ответственности”, - отмечает Валентин Балан.

Напомним, 22-26 июля ряд молдавских СМИ опубликовали непроверенную и лживую информацию о компании
HORUS и ее директоре Валентине Балане. Нападки начались во время проведения тендера RFB no. 9134-MD B1.1 по модернизации энергоблока №2 и капитальному ремонту энергоблока №3 в Кишиневе и вскоре после угроз, предположительно поступивших от ООО Energy&Industrial Tehnology и ООО Turboenergy Power.
__________

DISCLAIMER: Авторы пресс-релизов – не информационное агентство IPN – несут всю полноту ответственности за достоверность и содержание пресс-релиза, представленного для публикации и/или распространения.

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.