Declarații preliminare Alegeri prezidențiale 1 noiembrie 2020


Comunicat de presă*
 

Alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020 au fost competitive și s-au desfășurat, în mare parte, în conformitate cu cadrul legal electoral al Republicii Moldova, într-o manieră relativ profesionistă și eficientă. Concurenții au avut posibilitatea de a face campanie electorală, în ciuda restricțiilor impuse pentru siguranța sănătății publice, iar alegătorilor li s-a oferit o gamă largă de opțiuni. Atmosfera din ziua alegerilor a fost, în general calmă, cu toate acestea, au fost acuzații de influență ale alegătorilor, în primul rând în secțiile de votare înființate pentru cei cu reședința în Transnistria. Unele nereguli procedurale au fost observate în ziua alegerilor, dar, per total, nu au afectat legitimitatea procesului.

Se arată în Declarația Preliminară, a alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie, realizată de Misiunea Internațională de Observare a Alegerilor (IEOM) ENEMO în Republica Moldova.

Cadrul legal electoral asigură condițiile pentru desfășurarea de alegeri democratice, în ciuda lipsei de claritate și a reglementării eficiente în materie specifică. Unele dintre recomandările anterioare ale ENEMO și ale altor observatori internaționali și locali nu au fost adresate și încă reprezintă o provocare în implementarea alegerilor.

Ziua alegerilor a fost, în general, calmă, cu excepția încercărilor izolate de a împiedica alegătorii, care locuiesc în Transnistria să își exercite dreptul de vot. Gestionarea scrutinului și activitatea BESV-urilor, dar și a CECE-urilor a fost evaluată pozitiv în majoritatea cazurilor monitorizate, cu unele încălcări procedurale care, însă, nu au afectat negativ integritatea procesului electoral, ci au fost făcute mai degrabă din neglijență. Au persistat acuzații de influență și transportarea organizată a alegătorilor, în special în ceea ce privește alegătorii care locuiesc pe malul stâng al râului Nistru”, a declarat Dritan TAULLA, șeful Misiunii ENEMO, în cadrul Conferinței de presă.


Potrivit ENEMO, Comisia Electorală Centrală (CEC) a activat în conformitate cu mandatul său și a gestionat primul tur al alegerilor în timp util și eficient. Sesiunile CEC au fost deschise pentru mass-media și observatori, precum și pentru public, prin transmisiuni online. În ziua alegerilor, CEC a furnizat informații în timp real despre participarea la vot și online rezultatele preliminare ale alegerilor, ceea ce acontribuit la o transparență sporită a procesului. CEC a organizat, de asemenea, campanii de informare și educare a alegătorilor.


Deși măștile și dezinfectanții au fost puse la dispoziție de către administrația electorală, măsurile de protecție împotriva răspândirii COVID-19 nu au fost întotdeauna respectate.  Observatorii au raportat diferite răspunsuri de la președinții BESV cu privire la modul în care au tratat alegătorii cu simptome COVID. Pe tot parcursul zilei, observatorii ENEMO au observat cozi în afara multor SV, în timp ce distanțarea socială nu a fost adesea respectată atât în afara, cât și în interiorul secțiilor de votare.

În același timp, cu toate că procesul de colectare și verificare a semnăturilor  poate fi considerat o povară, în cele din urmă procesul de înregistrare a candidaților poate fi evaluat ca fiind inclusiv. „Opt candidați, inclusiv, două femei, au fost incluși în buletinul de vot. Deoarece niciun candidat nu a reușit să obțină mai mult de jumătate dintre voturi pentru a câștiga alegerile din primul tur, cei doi candidați cu cel mai mare număr de voturi vor concura în al doilea tur de scrutin, peste două săptămâni. Potrivit rezultatelor preliminare CEC, alegerile din turul doi vor avea loc între fosta prim-ministră și lidera PAS, Maia Sandu, și președintele în exercițiu Igor Dodon, la fel ca la alegerile prezidențiale anterioare din 2016”, a comunicat TAULLA.


În linii generale, concurenții au putut să comunice liber cu votanții, iar libertățile de bază de exprimare și de întrunire au fost respectate. Campania a fost competitivă, cu o varietate de candidați, care reflectă un spectru larg de opțiuni politice. Preocupările privind pandemia COVID-19 și sănătatea publică au modificat semnificativ stilul și metodele de campanie, determinând ca agitația electorală să fie redirecționată mai mult către mass-media.

„ENEMO își exprimă îngrijorarea cu privire la lipsa unei supravegheri instituționale eficiente în ce privește finanțarea campaniei electorale, precum și absența mecanismelor pentru asigurarea transparenței financiare corespunzătoare a veniturilor și cheltuielilor concurenților, în special în ceea ce privește deschiderea conturilor bancare „Fondul electoral””, a declarat șeful Misiunii de observare.

Peisajul mediatic este divers, dar pluralismul de opinii este pus la încercare de lipsa mijloacelor financiare pentru mass-media locală și pentru alternativele independente. Televiziunea este principala sursă de informații politice. Monitorizarea radiodifuzorilor în timpul campaniei electorale de către Consiliul Audiovizualului a fost prea lentă și inadecvată, pentru a fi eficientă și a condus la faptul că monitorizarea s-a redus la o simplă formalitate.

Cadrul legal garantează dreptul concurenților și al părților terțe legitime, de a depune plângeri sau de a face contestații în materie electorală printr-un control administrativ și judiciar. Cu toate acestea, cadrul legal electoral în sine încă nu garantează o procedură eficientă de control judiciar. Făcând referire per ansamblu la deciziile instanțelor în acest proces electoral, pare să existe o anumită ezitare a instanțelor de a interveni în procesul de luare a deciziilor de către CEC, concentrându-se pe formalitățile procedurale și trecând de la perspectivele electorale la cele administrative. Mai multe cazuri au relevat neliniaritatea sistemului de litigii prin controlul administrativ și judiciar. În acest sens, a fost adesea reflectată tendința de a ocoli controlul administrativ și de a urma în mod direct controlul judiciar în acest proces.


Misiunea internațională de observare a ENEMO pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie în Moldova este susținută financiar de către Delegația Uniunii Europene, Oficiile Guvernamentale ale Suediei, Regatului Țărilor de Jos și Institutul Național Democrat. Conținutul documentului este responsabilitatea exclusivă a ENEMO și nu reprezintă neapărat poziția donatorilor.


*Versiunea în limba engleză a acestui raport este singurul document oficial. O traducere neoficială este disponibilă în limba română.

Pentru mai multe informații despre ENEMO, pe pagina web
http://www.enemo.eu/

_______

DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire.

 

Press Release

 

The election is competitive and conducted mostly in line with the electoral legal framework of Moldova, in a relatively professional and efficient manner. Contestants could campaign freely, despite restrictions imposed to protect public health and voters were presented with a wide range of choice. The Election day environment during the first round of election was generally calm; however, allegations of voter influence, primarily in polling stations established for voters residing in Transnistria are a concern. Few observed irregularities in procedures during election day did not seem to affect the legitimacy of the process, overall - this was stated in the Preliminary Statement, released by ENEMO International Election Observation Mission (IEOM) to Moldova.

Chisinau, November 3rd

The election related legal framework ensures conditions for holding democratic elections, despite the lack of clarity and effective regulation on specific matters. Some of the previous recommendations of ENEMO and other international and domestic observers have not been addressed and still pose a challenge in implementing elections.

Election Day was overall calm, with the exception of isolated attempts to prevent voters residing in Transnistria from exercising their right to vote. The management of the polling and conduct of PECs and DECs was assessed positively in the majority of the cases observed, with some procedural violations that are assessed not to have affected negatively the integrity of the overall process, but were rather made due to negligence. Allegations of voter influence and organized transportation of voters persisted, especially with regards to voters residing on the left bank of the river Nistru”, said Dritan TAULLA, Head of the ENEMO Mission, at the Press Conference.

ENEMO assesses that t
he Central Election Commission (CEC) operated in accordance with its mandate, and managed the first round of election in a timely and efficient manner. The CEC sessions were open to media and observers, as well to the public through online streaming. On Election Day, the CEC has provided real-time information on the voter turnout and preliminary election results online, which contributed to an increased transparency of the process. The CEC also conducted voter information and education campaigns.

While face-masks and sanitizers were made available by election administration, protective measures against the spread of the COVID-19 were not always followed. Observers reported different responses from the PEB chairpersons on how they dealt with voters with COVID symptoms. Throughout the day, ENEMO observers noted queues outside many PSs, whereas social distancing was often not respected both outside and inside of polling stations.


Although the signature collection process and verification can be assessed as burdensome, the candidate registration process was ultimately inclusive.  „Eight candidates, including two women were on the ballot in the first round. Since no candidate managed to acquire more than half of votes to win the election in the first round, the two candidates with the highest number of votes will contest the second round, in two weeks. According to preliminary results of the CEC, the runoff election will occur between the former prime minister and leader of PAS, Maia Sandu, and the incumbent president Igor Dodon, the same as in the previous 2016 Presidential election”, communicated TAULLA.

Overall, contestants were able to communicate their messages freely to the electorate, and basic freedoms of speech and assembly were upheld. With a variety of candidates reflecting a broad spectrum of political choices, the campaign was competitive. The COVID-19 pandemic and public health concerns significantly altered the style and methods of campaigning causing the campaigns to be redirected more to the media.

ENEMO raises concerns about the lack of an effective institutional oversight over electoral campaign financing, as well as the absence of mechanisms for ensuring adequate financial transparency of contestants revenues and expenditures, especially when it comes to the opening of the “Electoral Fund '' bank accounts”, stated the head of the Mission.


The media landscape is diverse, but pluralism is challenged by lack of financial means for local media and independent alternatives. Television is the main source of political information. The monitoring of broadcasters during the electoral campaign by the Audiovisual Council was too slow and inadequate to be effective, and it resulted in the monitoring reduced to a mere formality, as shown in the Statement.

The legal framework guarantees the right of contestants and legitimate third parties to complain, or appeal on electoral matters through an administrative and a judicial review. “However, the electoral legal framework itself still does not guarantee an efficient judicial review procedure. Referring to the overall decisions of the courts in this electoral process, there seems to be some hesitance of courts to intervene in the decision making of the CEC, by focusing on procedural formalities and shifting from electoral to administrative perspectives. Several cases have revealed the nonlinearity of the dispute system through administrative and judicial review. In this regard, the tendency to bypass the administrative review and to follow directly the judicial review was often reflected in this process”,
Oleg REUT, Election Analyst.


ENEMO’s international observation mission for the November 1 Presidential Elections in Moldova is financially supported by the Delegation of the European Union, Government Offices of Sweden, the Kingdom of the Netherlands, and the National Democratic Institute. The content of the document is the sole responsibility of ENEMO and does not necessarily represent the position of the donors.  


_______

DISCLAIMER: Issuers of press releases – not the news agency IPN – are fully responsible for the accuracy and essence of the content submitted for publication and/or distribution.

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.