Declarația grupului de inițiativă pentru implementarea proiectului Exit Poll 2020 – alegeri prezidențiale

 

Membrii grupului de inițiativă au luat act de comunicatul de presă emis la 28 octombrie de Comisia Electorală Centrală, răspunsul emis de către Președintele CEC – dl Emil Cimil în adresa CBS-Research și declarațiile publică făcute de către secretarul CEC – dl Maxim Lebedinschi. Pornind de la conținutul acestora,  declarăm următoarele:

1. În răspunsul expediat de către Președintele CEC se constată că înștiințarea privind desfășurarea sondajului în data de 1 noiembrie nu întrunește rigorile de depunere (ștampila și semnătura nu sunt aplicate corespunzător). Vom înlătura aceste inconveniențe și vom prezenta repetat notificarea în conformitate cu prevederile art. 70 (10) din Codul Electoral.

2. Constatăm că difuzarea comunicatului de presă induce în eroare opinia publică pe mai multe aspecte. În primul rând se afirmă că CEC ar trebui să autorizeze desfășurarea unor sondaje, fie ele și de tip exit poll. Nu există niciun fel de prevederi în legislația Republicii Moldova care ar impune obținerea unor permisiuni sau autorizări din partea oricăror autorități publice pentru a desfășura oricare sondaj. Mai mult, dl Maxim Lebedinshi a declarat public că în Codul Electoral ar exista interdicții pentru desfășurarea sondajelor de opinie în ziua alegerilor. Remarcăm că singurele restricții existente în Codul Electoral se referă la imposibilitatea publicării rezultatelor sondajelor cu 5 zile înainte de alegeri și în ziua alegerilor până la închiderea secțiilor de vot (Art. 70 (10)). Ne arătăm consternați față de situația în care un conducător al CEC declară conștient sau nu falsuri legate de legislația electorală.

3. Afirmațiile care se conțin în răspunsul CEC și comunicatul menționat precum că desfășurarea sondajului prin intermediul telefonului ar afecta cumva secretul votului sunt absolut neîntemeiate. Reiterăm că răspunsurile sunt anonime, notarea răspunsurilor în baza de date  în nici un fel nu sunt asociate cu numărul de telefon a persoanelor chestionate. Numerele de telefon, precum și careva înregistrări ale discuției în cadrul interviurilor nu vor fi stocate sau înregistrate.

4. În ceea ce ține de interpretarea dlui Cimil precum că acest sondaj nu respesctă criteriile unui exit poll, remarcăm că am menționat și în anunțul public că nu este vorba despre un exit poll clasic. În condițiile pandemiei, nu putem expune unui risc suplimentar alegătorii și intervievatorii și vom colecta răspunsurile telefonic, prin intermediul unui sistem de geberare și formare aleatorie și automatizată a numerelor de telefon mobil și selectare aleatorie din lista anonimizată a numerelor de telefon fix. Am apelat la noțiunea de exit poll datorita caracterului uzual al acesteia pentru alegători, exercițiul pe care urmează să-l realizăm având același scop și finalități ca și un exit poll clasic. Singura diferență esențială față de un sondaj cu intervievarea față în față a alegătorilor în preajma secției de votare este interviul la telefon. Esența întrebărilor este însă aceeași – aflarea preferințelor doar a alegătorilor care deja au votat. Cu toate acestea, pentru a evita orice speculații, am decis să oferim sondajului denumirea generică de ”After Poll”.

5. Nu putem să nu remarcăm că președintele CEC și secretarul CEC și-au permis să emită o pretinsă decizie în numele întregii Comisii, în situația în care chestiunea nu a fost examinată în ședință și nu a fost votată cu majoritatea de membri. În esență, o astfel de examinare nici nu ar putea să existe. Deoarece CEC nu are nici un fel de atribuții legale pentru a autoriza, permite sau interzice desfășurarea unui astfel de exercițiu. Considerăm că aceste acțiuni reprezintă o depășire a atribuțiilor de serviciu și abuz în serviciu și vom cere investigarea și atragerea la  răspundere a factorilor de decizie care le-au admis.

Considerăm că comunicatul și răspunsul  CEC reprezintă o tentativă de intimidare a reprezentanților societății civile implicați în orgnizarea și implementarea proiectului, precum si de intimidare a jurnaliștilor care urmează să informeze societatea despre rezultatele obținute.  Mai mult, referințele publice la implicarea poliției, Centrului privind Protecția Datelor cu Caracter Personal și a Consiliului Audiovizualului în blocarea desfășurării și publicării sondajului le calificăm drept  abuz și încălcare a drepturilor cetățenești, un derapaj antidemocratic deosebit de grav. Cerem membrilor CEC să examineze acțiunile conducerii, să aplice sancțiuni disciplinare pentru abuzurile menționate și să se disocieze de acțiunile ilegale și antidemocratice ale domnilor Dorin Cimil și Maxim Lebedinschi.

Facem apel la observatorii naționali și internaționali, organizațiile internaționale și misiunile diplomatice acreditate în Republica Moldova să ia atitudine față de aceste acțiuni îndreptate împotriva exercitării drepturilor și libertăților democratice.

Reiterăm caracterul absolut legal, transparent și corect al proiectului nostru. Sperăm foarte mult că CEC și alte instituții publice vor reveni în limitele legalității  și vor încuraja participarea cetățenilor în acest exercițiu democratic.


Grupul de inițiativă pentru implementarea proiectului
„Exit Poll 2020 – alegeri prezidențiale”


29 octombrie 2020, Chișinău

_______

DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire. 

Пресс-релиз

Заявление инициативной группы по реализации проекта
Экзитпол 2020 – президентские выборы

 

Члены инициативной группы приняли к сведению пресс-релиз Центральной избирательной комиссии, выпущенный 28 октября, ответ председателя ЦИК г-на Емила Чимила, данный CBS-Research, и публичные заявления секретаря ЦИК г-на Максима Лебединского. Исходя из их содержания, заявляем следующее:

1. В ответе, направленном председателем ЦИК, констатируется, что уведомление о проведении опроса 1 ноября не соответствует требованиям
подачи (печать и подпись поставлены ненадлежащим образом). Мы устраним эти недостатки и повторно представим уведомление, в соответствии с положениями статьи 70(10) Кодекса о выборах.

2. Констатируем, что распространение пресс-релиза вводит в заблуждение общественность по ряду вопросов. Во-первых, утверждается, что ЦИК должна выдавать разрешение на проведение опросов, в том числе относящихся к категории экзитполов. В законодательстве Республики Молдова нет положений,
устанавливающих требование о получении  разрешения на проведение любого опроса от каких-либо государственных органов. Более того г-н Максим Лебединский публично заявил, что в Кодексе о выборах имеются запреты на проведение опросов общественного мнения в день выборов. Отметим, что единственное ограничение, имеющееся в Кодексе о выборах, касается недопустимости обнародования результатов опросов за 5 дней до выборов и до закрытия избирательных участков в день выборов (статья 70(10)). Выражаем изумление относительно того, что один из руководителей ЦИК, сознательно или нет, озвучивает выдумки о избирательном законодательстве.

3. Содержащиеся в ответе ЦИК и в названном пресс-релизе утверждения, что проведение опроса по телефону каким-либо образом нарушает тайну голосования, абсолютно необоснованны. Повторяем, что
опрос анонимный, а  ответы не связываются в базе данных с номером телефона респондета. Номера телефонов, как и запись разговора в ходе интервьюирования, не будут записаны или сохранены.

4.
Относительно трактовки, данной г-на Чимилем, по словам которого данный опрос не соответствует критериям экзитпола, отметим, что мы и в публичном уведомлении указали, что речь идёт не о классическом экзитполе. В условиях пандемии мы не можем подвергать избирателей и интервьюеров дополнительному риску, и оберём ответы по телефону, путем случайной и автоматизированной системы генерации и набора номеров мобильных телефонов и случайного выборки номеров стационарных телефонов из анонимного списка. Понятие экзитпола мы использовали в силу его привычности для избирателей. Мы проведём эту процедуру, преследуя ту же цель и те же конечные результаты, что и в случае классического экзитпола. Единственное существенное отличие от опроса с очным интервьюированием избирателей на выходе с участком для голосования заключается в том, что опрашивать их будут по телефону. Суть вопросов, однако, остаётся той же – это выяснение предпочтений только тех избирателей, которые уже проголосовали. Тем не менее, во избежание любого рода спекуляций, мы решили дать этому опросу обобщённое название „After Poll”.

5. Не можем не отметить, что председатель ЦИК и секретарь ЦИК позволили себе принять мнимое решение от имени всей комиссии,
в то время как вопрос не рассматривался на заседании и не был утверждён большинством голосов. По сути, такого рассмотрения и не могло быть, поскольку ЦИК не имеет каких-либо юридических полномочий санкционировать, разрешать или запрещать проведение такого мероприятия. Считаем, что эти действия  превышением служебных полномочий и злоупотреблением служебным положением, потребуем расследования и привлечения к ответственности допустивших их лиц.

Считаем, что пресс-релиз и ответ ЦИК являются попыткой запугать представителей гражданского общества, участвующих в оргнизации и реализации проекта, а также попыткой запугать журналистов, которые должны проинформировать общество о полученных результатах. Более того,
мы расцениваем публичные комментарии на тему вмешательства полиции, Центра по защите персональных данных и Совета по телевидению и радио для блокирования проведения и публикации результатов опроса, как злоупотребление и нарушение гражданских прав и особо тяжкое отклонение от демократических норм. Призываем членов ЦИК рассмотреть действия своего руководства, применить дисциплинарные санкции за указанные злоупотребления и отмежеваться от незаконных и антидемократических действий господ Дорина Чимила и Максима Лебединского.

Призываем национальных и международных наблюдателей, международные организации и дипломатические миссии, аккредитованные в Республике Молдова, озвучить свою позицию по поводу этих действий, направленных против реализации демократических прав и свобод.

Вновь заявляем об абсолютно законном, прозрачном и добросовестном характере нашего проекта. Очень надеемся, что ЦИК и другие государственные учреждения вернутся в рамки законности и будут поощрять участие граждан в этом демократическом мероприятии.


Инициативная группа по реализации проекта
„Экзитпол 2020 – президентские выборы”

29 октября 2020,
Кишинев
_______

DISCLAIMER: Авторы пресс-релизов – не информационное агентство IPN – несут всю полноту ответственности за достоверность и содержание пресс-релиза, который предлагают к публикации и/или распространению.


 

Press release

Statement of initiative group for implementing
project Exit Poll 2020 – presidential elections

 

The members of the initiative group took notice of the press release issued on October 28 by the Central Election Commission (CEC), the response provided by the CEC president, Mr. Emil Cimil, to CBS-Research and the public statements made by the CEC secretary, Mr. Maxim Lebedinschi. Based on the content of these, we declare the following:

1.The response given by the CEC president stipulates that the notification of the conduct of the poll on November 1 does not meet the submission requirements (stamp and signature are not applied appropriately). We will remove these faults and will present the notification again, in accordance with the provisions of Article 70 (10) of the Electoral Code.

2. We ascertained that the disseminated press release misleads public opinion about a number of aspects. First of all, this says that the CEC should authorize the holding of polls, even if these are exit polls. There are no provisions in the legislation of the Republic of Moldova, which would require the obtaining of permits or authorizations from any public authorities for conducting any poll. Moreover, Mr. Maxim Lebedinshi declared publicly that the Electoral Code does not stipulate bans on holding opinion polls on the election day. We note that the only restrictions existing in the Electoral Code refer to the impossibility of publishing the poll results during five days until the elections and on the election day, before the closure of polling stations (Art. 70 (10)). We are consternated at the situation when a CEC manager misleads about the electoral legislation, either consciously or not.

3. The assertions contained in the CEC’s response and the mentioned press release, as to the fact that the telephone polling would somehow affect the secrecy of the vote, are absolutely unfounded. We reiterate that the responses are anonymous, while the recording of answers in the database is no way associated with the telephone number of the surveyed person. The phone numbers and possible recordings of the discussion within the interviews will not be stored or registered.

4. As to Mr. Cimil’s interpretation that this poll does not meet the criteria of an exit poll, we note that, as we also mentioned in the public announcement, this is not a classical exit poll. Given the pandemic, we cannot expose the voters and interviewers to an additional risk and will collect the answers by phone, through the agency of a system of generation and random and automated calling of mobile phone numbers and random selection of landline numbers from an anonymized list. We used the notion of exit poll due to its usual character for voters and the exercise we intend to carry out has the same goal and ending as a classical exit poll. The telephone interview is the only essential difference from a face-to-face interview with the voters near polling stations. The essence of the questions is the same – to find out the preferences of voters who already cast their ballots. However, in order to avoid any speculations, we decided to give the poll the generic name “After Poll”.

5. We must note that the CEC president and the CEC secretary dared to issue a so-called decision in the name of the whole Commission, but the issue wasn’t examined in a meeting and wasn’t adopted with a majority of voters of members. In essence, such an examination cannot even take place because the CEC does not have any legal powers to authorize, permit or ban the holding of such exercises. We consider these actions represent abuse of authority and will demand that the given decision makers should be investigated and held accountable.

We believe the press release and the response of the CEC are an attempt to intimidate the representatives of civil society involved in the organization and implementation of the project and to intimidate the journalists who are to inform society about the obtained results. Moreover, we consider the pubic references to the involvement of the police, the Center for the Protection of Personal Data and the Audiovisual Council in blocking the conduct and publication of the poll are abusive and go against the citizens’ rights, which is an especially serious democratic backsliding. We request the CEC members to examine the actions of the administration, to impose disciplinary punishment for the mentioned abuses and to dissociate themselves from the illegal and antidemocratic actions of Mr. Dorin Cimil and Mr.Maxim Lebedinschi.

We call on the national and international observers, international organizations and diplomatic missions accredited in the Republic of Moldova to take attitude to these actions aimed against the exercise of the democratic rights and freedoms.

We reiterate the absolutely legal, transparent and correct character of our project. We hope a lot that the CEC and other public institutions will return to the limits of legality and will encourage the people’s participation in this democratic exercise.

 

Initiative group for implementing project Exit Poll 2020
 

October 29, 2020, Chisinau

_______

DISCLAIMER: Issuers of press releases – not the news agency IPN – are fully responsible for the accuracy and essence of the content submitted for publication and/or distribution.

 

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.