Consiliul Europei a lansat două proiecte pentru a continua susținerea reformelor în sectorul justiției penale în Republica Moldova

22 aprilie 2021, CHIȘINĂU – Principalele instituții beneficiare din Republica Moldova au asistat astăzi la prezentarea a două proiecte ale Consiliului Europei: Consolidarea reformelor din sistemul penitenciar, de probațiune și de îngrijire a sănătății în instituțiile de tip închis din Republica Moldova” cu durata de 36 de luni (”Proiectul SPPRH”) și ”Consolidarea sistemului de justiție penală bazat pe respectarea drepturilor omului în Republica Moldova, cu durata de 30 de luni (”Proiectul SHRCCJ”). Ambele proiecte sunt finanțate prin Planul de acțiune al Consiliului Europei pentru Republica Moldova (2021-2024) și vor fi implementate prin asigurarea unei coordonări transversale între ele.

Ambele proiecte se bazează pe realizările Planurilor de acțiune anterioare ale Consiliului Europei pentru Republica Moldova, în special, rezultatele proiectelor implementate între 2015 și 2020, și anume, Programul ”Promovarea unui sistem de justiție penală bazat pe respectarea drepturilor omului în Republica Moldova” (2018 – 2021, ”Programul HRCCJ”) și Proiectul ”Susținerea reformei justiției penale în Republica Moldova (2015 – 2018). În plus, proiectele sunt axate pe consolidarea continuă a realizărilor Misiunii Norvegiene de Experți pentru Promovarea Supremației Legii în Republica Moldova (NORLAM), care și-a încheiat activitatea în țară în iunie 2017. Cele două proiecte noi lansate astăzi reprezintă continuarea Programului HRCCJ de 36 de luni.

În discursul său de bun venit, domnul William Massolin, Șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, a subliniat că “Necesitatea accelerării reformelor în domeniul justiției penale în Republica Moldova este susținută de constatările și recomandările organismelor statutare de monitorizare și de tratatele Consiliului Europei, precum și de neajunsurile relevate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului”.

Proiectul SPPRH își propune să îmbunătățească managementul penitenciarelor, să promoveze calitatea asistenței medicale acordate deținuților (inclusiv și a îngrijirii sănătății mintale), să sprijine Inspectoratul Național de Probațiune în consolidarea profilului său, să promoveze valoarea sancțiunilor și măsurilor comunitare printre toți actorii sistemului de justiție penală și să consolideze programele și protocoalele de tratament pentru pacienții din instituțiile psihiatrice (inclusiv pentru pacienții aflați la tratament prin constrângere).

Proiectul SHRCCJ se axează pe aplicarea arestării preventive, aplicarea pedepselor penale și îmbunătățirea eficacității mecanismelor de control și monitorizare a condițiilor de detenție (inclusiv a mecanismelor disponibile Instituției Ombudsmanului și Mecanismului Național de Prevenire a Torturii), astfel contribuind la reducerea supraaglomerării în penitenciare și încurajarea utilizării sancțiunilor și măsurilor comunitare. Obiectivul cheie al proiectului este de a face sistemul de justiție penală din Moldova mai conform cu standardele privind drepturile omului.

Ambele proiecte sunt interconectate și constituie o abordare amplă în soluționarea problemelor cheie aferente justiției penale în Moldova.

În acest context, domnul Alexandru Pleșca, Secretar de stat, Ministerul Justiției al Republicii Moldova a menționat că “ Pentru depășirea situației actuale precare în sistemul justiției, mai sunt necesare intervenții și sprijin suplimentar. Astfel, Ministerul va sprijini în continuare implementarea planurilor de lucru pentru dezvoltare, lansarea noilor grupuri de lucru și dezvoltarea și implementarea documentelor și instrumentelor strategice.”

Ambele proiecte vor contribui la consolidarea în continuare a sistemului de justiție penală în țară, care, de asemenea, se bazează pe analiza constatărilor și recomandărilor emise de organismele de monitorizare ale Consiliului Europei, Comitetul  European pentru Prevenirea Torturii și a Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante (CPT), precum și pe hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului cu privire la Republica Moldova. În conformitate cu cele mai recente recomandări ale CPT, proiectul SPPRH va integra pentru prima dată o componentă axată pe tratamentul pacienților în instituțiile psihiatrice, inclusiv al pacienților aflați la tratament prin constrângere.

Doamna Tatiana Zatîc, Secretar de stat, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova a remarcat că “Importanța primordială a proiectului rezidă în obiectivul său de a aborda tratamentul pacienților din instituțiile de tip închis și accesul deținuților la asistență medicală de calitate în penitenciare. Acest lucru va aduce beneficii durabile pentru bunăstarea generală a acestei categorii de pacienți - începând cu detenția, continuând cu eliberarea și reintegrarea lor ulterioară în societate.”

Evenimentul de lansare a fost urmat de primele ședințe ale Comitetelor Directoare ale ambelor proiecte, care au reunit reprezentanți ai beneficiarilor proiectelor, instituții guvernamentale partenere și reprezentanți ai Consiliului Europei. Ședințele au fost marcate de realizarea unui schimb fructuos privind cooperarea dintre Consiliul Europei și Republica Moldova în domeniul drepturilor omului și al statului de drept, precum și prezentarea de subiecte aferente domeniilor de intervenție și rezultatelor scontate ale proiectului. În acest context, planurile generale de lucru ale proiectelor și planurile operaționale de lucru pentru anul 2021 au fost discutate și aprobate de membrii Comitetelor Directoare.

Domnul Cornel Lebedinschi, Secretar de stat, Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova a remarcat că, “Proiectele vor susține îmbunătățirea capacităților ofițerilor de urmărire penală și ofițerilor de investigații din cadrul poliției și a procuraturii și Planurile de lucru ale proiectelor vor aduce o valoare adăugată fiecărui beneficiar implicat în ele”.

Evenimentul de lansare și ședințele Comitetelor Directoare au servit drept prilej pentru autoritățile Republicii Moldova și beneficiarii proiectelor să reflecteze, împreună cu Consiliul Europei, asupra realizărilor comune anterioare în domeniul reformelor justiției penale din Republica Moldova, impactul acestora, precum și necesitatea continuă de eforturi suplimentare și pașii care trebuie întreprinși în această direcție.
_______

DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire.Council of Europe launches two Projects in the Republic of Moldova to continue supporting reforms in the criminal justice sector

22 April 2021, CHISINAU –Two Council of Europe Projects are presented today to the main beneficiary institutions in the Republic of Moldova: “Strengthening the prison and probation reforms, provision of health care and the treatment of patients in closed institutions in the Republic of Moldova” with the duration of 36 months (“SPPRH Project”) and “Strengthening the human rights compliant criminal justice system in the Republic of Moldova”, with the duration of 30 months (“SHRCCJ Project”). Both projects are financed through the Council of Europe Action Plan for the Republic of Moldova (2021-2024) and a transversal coordination between them will be ensured during implementation.

Both Projects build on the achievements of the previous Council of Europe Action Plans for the Republic of Moldova, notably, results of projects implemented between 2015 and 2020, namely, the Programme “Promoting a human rights compliant criminal justice system in the Republic of Moldova” (2018 – 2021, “HRCCJ Programme”) and the Project “Support of the Criminal Justice Reforms in the Republic of Moldova” (2015 – 2018). In addition, the Projects are focused on further consolidating the achievements of the Norwegian Mission of Rule of Law Advisers to Moldova (NORLAM) activities in country completed in June 2017. The two new Projects launched today represent the continuation of the 36 months’ HRCCJ Programme.

In his welcoming speech, Mr William Massolin, Head of Council of Europe Office in Chisinau underlined that “The necessity to accelerate the reforms in the criminal justice field in the Republic of Moldova is supported by the findings and recommendations of the Council of Europe monitoring statutory and treaty bodies, as well as by the shortcomings revealed by the European Court on Human Rights”.

SPPRH Project aims at supporting the enhancement of the prison management practices, the improvement of the quality of the provision of health care to inmates (including mental health care), supporting the probation in raising its profile, promoting the value of community sanctions and measures among all actors of the criminal justice system and strengthening of treatment programmes and protocols for patients in psychiatric establishments (including forensic patients).

SHRCCJ Project is focused on pre-trial detention, criminal sentencing and enhancing the effectiveness of the mechanisms of control and monitoring over prison conditions (including the mechanisms available to the Ombudsperson Institution and the National Preventive Mechanism) and thus contributing to reducing overcrowding in prison and encouraging the use of community sanctions and measures. Its key objective is to make the criminal justice system in Moldova more in line with the human rights standards.

The two Projects are closely interlinked and together form a comprehensive approach towards solving key criminal justice issues in Moldova.

In this light, Mr Alexandru Pleșca, State Secretary, Ministry of Justice of the Republic of Moldova mentioned that “For overpassing the current precarious situation in the justice system, further intervention and support is still needed, so the Ministry welcomes further implementation of development working plans, launching new working groups and the development and implementation of strategic documents and tools.”

Both Projects will contribute to further strengthening the criminal justice system in the country, which is also grounded in the analysis of the findings and recommendations of the Council of Europe monitoring bodies, European Committee for the Prevention of Torture (CPT), as well as by judgements of the European Court of Human Rights issued with respect to the Republic of Moldova. In line with the CPT’s latest recommendations, SPPRH Project will integrate for the first time a component on treatment of patients in psychiatric establishments, including the forensic patients.

Ms Tatiana Zatic, State Secretary, Ministry of Health, Labour and Social Protection of the Republic of Moldova remarked that “The paramount importance of the project resides in its target set at addressing the treatment of patients in closed institutions and at the access of detainees to qualitative medical assistance in penitentiaries. This is going to have a sustainable beneficial effect on the general wellbeing of this category of patients – starting with their detention, continuing with their release and further reintegration in society.”

The Launching event was followed by the 1st Steering Committee (SC) meetings of both Projects which brought together representatives of Projects’ beneficiaries, partner governmental institutions and representatives of the Council of Europe. The meetings were marked by a fruitful exchange on the cooperation between the CoE and the Republic of Moldova in the field of human rights and the rule of law and topical presentation of project intervention areas, expected results and outputs. In this context, the overall Work Plans of the Projects and operational Work Plans for 2021 were discussed and endorsed by the SC members.

According to Mr Cornel Lebedinschi, State Secretary of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Moldova, “The Projects shall support the enhancement of the capacities of criminal prosecution and investigation officers within the police and prosecution offices and the Projects’ work plan shall add value to each of the beneficiary involved in the Projects”.

The Launching event and the SC meetings were the occasion for the Moldovan authorities and the beneficiaries of the Projects to reflect together with the Council of Europe on previous joint achievements in the field of criminal justice reforms in the Republic of Moldova, their impact, as well as the continued need for further efforts and steps to be taken in this direction.

___________

DISCLAIMER: Issuers of press releases – not the news agency IPN – are fully responsible for the accuracy and essence of the content submitted for publication and/or distribution.

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.