ANTREPRENOR EXPO – Eveniment de promovare a afacerilor din Republica Moldova

ANTREPRENOR EXPO  – Eveniment de promovare a afacerilor din Republica MoldovaMinisterul Dezvoltării Economice și Digitalizării împreună cu Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) şi Moldexpo, anunță desfășurarea celei de-a doua ediții a expoziției „Antreprenor Expo”. Evenimentul va avea loc în perioada 23 - 26 noiembrie 2023, în Pavilionului Central MOLDEXPO..

„Antreprenor Expo” este o platformă de referință pentru promovarea și susținerea afacerilor mici și mijlocii din țară, un segment vital pentru dinamizarea economiei naționale și consolidarea cooperării economice internaționale. Această ediție va reuni peste 100 de companii autohtone, acoperind domenii diverse precum industria alimentară, industria ușoară, turismul, construcțiile, energia alternativă, etc.

„Antreprenor Expo” este conceput nu doar ca o vitrină a produselor și serviciilor oferite de IMM-uri, ci ca un catalizator pentru dialogul productiv între antreprenori și instituțiile statului. Prin intermediul unui program extins de afaceri: sesiuni, prezentări și întâlniri de afaceri, „Antreprenor Expo” va facilita accesul la informații esențiale și va stimula colaborările profitabile.

Ediția din acest an se remarcă prin designul său inovator și prin prezentarea unor noi segmente de afaceri, inclusiv cele de familie, reflectând astfel dinamismul și diversitatea antreprenoriatului moldovenesc.

În deschiderea oficială a expoziției, ce va avea loc pe 23 noiembrie, ora 11:00, la Moldexpo, Pavilionul Central, vor participa reprezentanți de seamă ai, Guvernului Republicii Moldova, Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, marcând astfel importanța strategică a acestui eveniment.

Agenda evenimentului poate fi vizualizată AICI.

Vizitatorii expoziției "Antreprenor Expo" vor obține o serie de beneficii importante, având în vedere natura și scopul evenimentului. Aceste beneficii includ:

Acces la Inovații și Produse Noi: Vizitatorii vor avea oportunitatea de a descoperi cele mai recente inovații și produse ale afacerilor mici și mijlocii, într-o gamă largă de domenii precum industria alimentară, industria ușoară, turism, construcții și energie alternativă.

Networking și Contacte de Afaceri: Expoziția oferă o platformă excelentă pentru stabilirea de noi contacte de afaceri. Vizitatorii pot interacționa direct cu proprietarii și reprezentanții companiilor, ceea ce poate duce la parteneriate sau colaborări viitoare.

Informații despre Tendințele Pieței: Prin participarea la seminarii, prezentări și discuții, vizitatorii vor putea să afle despre ultimele tendințe și evoluții din diferite sectoare de afaceri.

Inspirație pentru Antreprenoriat: Vizitarea expoziției poate fi o sursă de inspirație pentru cei care doresc să devină antreprenori sau care caută idei noi pentru afacerile lor existente.

  1. cu Autoritățile și Instituțiile de Sprijin: Expoziția va oferi oportunități pentru a interacționa cu reprezentanții autorităților și instituțiilor care sprijină sectorul IMM-urilor, permițând vizitatorilor să obțină informații despre programele de suport disponibile.


Cunoașterea Produselor și Serviciilor Locale: Expoziția va fi un loc excelent pentru a cunoaște și a susține produsele și serviciile autohtone, încurajând economia locală și micile afaceri.

Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului încurajează participarea activă a comunității de afaceri și a publicului larg la „ANTREPRENOR EXPO”, un eveniment esențial pentru fortificarea sectorului de afaceri mic și mijlociu și pentru promovarea creșterii economice durabile în regiune.


*******
DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire. 

ANTREPRENOR EXPO – мероприятие по продвижению бизнеса в Республике Молдова

Министерство экономического развития и цифровизации совместно с Организацией по развитию предпринимательства (ODA) и Moldexpo объявляет о проведении выставки "Antreprenor Expo". Мероприятие, которое пройдет во второй раз, состоится с 23 по 26 ноября 2023 года в Центральном павильоне MOLDEXPO.

"Antreprenor Expo" - площадка для продвижения и поддержки малого и среднего бизнеса в стране, важнейшего сегмента для подъема национальной экономики и укрепления международного экономического сотрудничества.

Мероприятие объединит 100 местных компаний, работающих в различных областях, таких как пищевая и легкая промышленность, туризм, строительство, альтернативная энергия и т. д.

Площадка "Antreprenor Expo" задумана не только как витрина товаров и услуг, предлагаемых IMM (Ideas Made Measurable), но и как катализатор продуктивного диалога между предпринимателями и государственными учреждениями. Благодаря обширной деловой программе: сессиям, презентациям и деловым встречам "Antreprenor Expo" облегчит доступ к необходимой информации и будет стимулировать выгодное сотрудничество.

В этом году мероприятие отличается инновационным дизайном и представлением новых сегментов бизнеса, в том числе семейного, отражая тем самым динамизм и разнообразие молдавского предпринимательства.

На официальном открытии выставки, которое состоится 23 ноября, в 11:00 в центральном павильоне Moldexpo, примут участие представители правительства Республики Молдова, Делегации Европейского Союза в Республике Молдова, Организации по развитию предпринимательства.

С программой мероприятия можно ознакомиться
ПО ССЫЛКЕ.

Посетители выставки "Antreprenor Expo" получат ряд важных преимуществ, учитывая характер и цель мероприятия:


Доступ к инновациям и новым продуктам: у посетителей будет возможность познакомиться с последними инновациями и продуктами малого и среднего бизнеса в широком спектре областей: пищевая и легкая промышленность, туризм, строительство и альтернативная энергия.

Networking и деловые контакты: выставка предоставляет площадку для установления новых деловых контактов. Посетители могут напрямую взаимодействовать с владельцами и представителями компаний, что может привести к будущему партнерству или сотрудничеству.

Информация о тенденциях рынка: посещая семинары, презентации и дискуссии, посетители смогут узнать о последних тенденциях и разработках в различных секторах бизнеса.

Вдохновение для предпринимательства: посещение выставки может стать источником вдохновения для тех, кто хочет стать предпринимателем или ищет новые идеи для своего бизнеса.

Взаимодействие с властями и учреждениями: выставка предоставит возможность взаимодействия с представителями органов власти и учреждений, поддерживающих сектор малого и среднего бизнеса, что позволит посетителям получить информацию о доступных программах поддержки.

Знакомство с местными продуктами и услугами: выставка станет отличным местом для изучения и поддержки местных продуктов и услуг, стимулируя местную экономику и малый бизнес.

Организация по развитию предпринимательства поощряет активное участие бизнес-сообщества и широкой общественности в выставке "ANTREPRENOR EXPO", мероприятии, важном для укрепления сектора малого и среднего бизнеса и содействия устойчивому экономическому росту в регионе.


********
DISCLAIMER: Авторы пресс-релизов – не информационное агентство IPN – несут всю полноту ответственности за достоверность и содержание пресс-релиза, представленного для публикации и/или распространения.


 

Entrepreneur Expo – Showcasing Moldovan Businesses for Growth and Innovation

The Ministry of Economic Development and Digitalization, in collaboration with the Organization for Entrepreneurship Development (ODA) and Moldexpo, is pleased to announce the second edition of the "Entrepreneur Expo." The event is scheduled to take place from November 23 to 26, 2023, at the Central Pavilion of MOLDEXPO.

"Entrepreneur Expo" stands as a pivotal platform for promoting and supporting small and medium-sized businesses in the country. This sector plays a vital role in energizing the national economy and strengthening international economic cooperation. The upcoming edition will bring together over 100 local companies, spanning diverse industries such as the food industry, light industry, tourism, construction, alternative energy, and more.

More than just a showcase of products and services offered by small and medium-sized enterprises (SMEs), "Entrepreneur Expo" is designed as a catalyst for productive dialogue between entrepreneurs and government institutions. Through an extensive business program comprising sessions, presentations, and business meetings, the expo aims to facilitate access to essential information and stimulate profitable collaborations.

This year's edition distinguishes itself with its innovative design and the introduction of new business segments, including family businesses, reflecting the dynamism and diversity of Moldovan entrepreneurship.

The official opening of the exhibition is scheduled for November 23 at 11:00 AM at Moldexpo, Central Pavilion. Distinguished representatives from the Government of the Republic of Moldova, the Delegation of the European Union to the Republic of Moldova, and the Organization for Entrepreneurship Development will mark the strategic importance of this event.

The event agenda can be viewed here.

Visitors to the "Entrepreneur Expo" will gain several significant benefits, considering the nature and purpose of the event. These benefits include:

Access to Innovations and New Products: Visitors will have the opportunity to discover the latest innovations and products from small and medium-sized businesses in a wide range of industries.

Networking and Business Contacts: The expo provides an excellent platform for establishing new business contacts. Visitors can interact directly with owners and representatives of companies, potentially leading to future partnerships or collaborations.

Market Trends Information: By participating in seminars, presentations, and discussions, visitors can learn about the latest trends and developments in various business sectors.

Inspiration for Entrepreneurship: Visiting the exhibition can be a source of inspiration for those aspiring to become entrepreneurs or seeking new ideas for their existing businesses.

Interaction with Authorities and Support Institutions: The expo will offer opportunities to interact with representatives of authorities and institutions supporting SMEs, allowing visitors to obtain information about available support programs.

Knowledge of Local Products and Services: The exhibition will be an excellent place to get to know and support local products and services, encouraging the local economy and small businesses.

The Organization for Entrepreneurship Development encourages active participation from the business community and the general public at "ENTREPRENEUR EXPO," an essential event for strengthening the small and medium-sized business sector and promoting sustainable economic growth in the region.


*******
DISCLAIMER: Issuers of press releases – not the news agency IPN – are fully responsible for the accuracy and essence of the content submitted for publication and/or distribution.

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.