After poll în ziua alegerilor Președintelui Republicii Moldova

Comunicat de presă
After poll în ziua alegerilor Președintelui Republicii Moldova

Comunitatea WatchDog.md, Institutul de Politici Publice (IPP) și un grup de inițiativă al activiștilor civici au inițiat desfășurarea unui exit-poll în ziua alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie.

Proiectul este finanțat de a European Endowment for Democracy și Ambasada Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova. Metodologia sondajului și desfășurarea acestuia vor fi asigurate de Centrul de cercetări sociologice și marketing CBS-Research.

Având în vedere diferențele de metodă de colectare a răspunsurilor, pentru a evita orice speculații și interpretări, autorii au decis să ofere sondajului denumrea generică ”After Poll”.

Sondajul se va desfășura pe 1 noiembrie, între orele 12: 30 și 21:30, în rândul cetățenilor cu vârsta peste 18 ani și cu drept de vot, aflați în Republica Moldova.

În condițiile pandemiei, sondajul va fi organizat telefonic. Eșantionarea respondenților este aleatorie. Rata de eroare nu va depăși 1,55%.

Se preconizează, ca în cadrul sondajului să fie chestionate circa 4.000 de persoane, care vor fi întrebate, dacă au participat la alegeri și pentru cine au votat. De asemenea, respondenții vor preciza vârsta, sexul, limba de comunicare și zona de reședință (oraș sau sat). Nu vor fi puse întrebări cu privire la nume și prenume, adresă și alte date cu caracter personal.

Pentru comoditatea respondenților, întrebările sunt pregătite atât în limba română, cât și în limba rusă. Organizatorii sondajului precizează în mod special, că nu vor salva în nicio bază de date numerele de telefon ale respondenților.

Arcadie Barbăroșie, director executiv al IPP: "Pentru prima dată exit-poll-ul a fost desfășurat în Republica Moldova la alegerile parlamentare din 2005. Este un exercițiu democratic bine cunoscut în țara noastră. Îi încurajăm pe oameni să nu se teamă de sondaj și să răspundă la trei-patru întrebări simple.

Vasile Cantarji, CBS-Research: "Sarcina exit-poll-urilor este de a controla și de a confirma rezultatele alegerilor, oferind, de asemenea, analiștilor un material empiric pentru o analiză amplă a situației. În condițiile pandemiei, modul de desfășurare al acestui sondaj va fi oarecum diferit față de versiunea clasică. Comunicarea cu respondenții nu va avea loc la ieșirea din secțiile de votare, ci la telefon. Acesta va fi de fapt un sondaj post-votum.

Victor Ciobanu, analist independent: "Am inițiat acest proiect pentru a preveni tentativele autorităților de a falsifica alegerile folosind resursele administrative. Ei declară că alegerile vor fi cinstite și corecte, dar există motive să nu îi credem pe cuvânt".

Ștefan Gligor, analist independent: "După alegerile din 2016 și 2019, încrederea în CEC și alte organe de stat, antrenate în organizarea alegerilor, a scăzut din cauza faptelor dovedite de cumpărare a voturilor, schimbării regulilor de joc în timpul jocului, intervenției externe, utilizării mass-media pentru manipularea opiniei publice. Exit-poll-ul este un instrument, care ne va ajuta să înțelegem, care este rezultatul scrutinului în realitate".

Valeriu Pașa, WatchDog.md: "Există indicii, că la fel ca și la alegerile locale din Chișinău, va fi monopolizată desfășurarea exit-poll-urilor achitate din mijloace de origine obscură. Prin urmare, am decis să obținem finanțare din surse deschise și de încredere. Proiectul nostru nu este orientat împotriva sau pentru un candidat ori altul, nu urmărim scopul de a declanșa acțiuni în masă. Este un efort de a sprijini democrația, alegerile corecte și conștientizarea. Dacă alegerile nu se vor încheia cu un singur tur de scrutin, vom face un sondaj și în ziua turului doi".

Rezultatele after-poll-ului vor fi anunțate pe 1 noiembrie la două conferințe de presă: la ora 21:30 - preliminare, la ora 22:00 - finale.

Conferința de presă va avea loc în "Sala Roșie" a Conference Centrului „Summit Events”. Accesul jurnaliștilor se va face începând cu ora 19:30.

Distribuirea materialelor cu privire la desfășurarea exit-poll-ului și suportul informațional al jurnaliștilor va fi asigurat de către Agenția de presă IPN (site – ul ipn.md; adresa de email de contact – v.vasilica@info-prim.md; telefon de contact – 069151089).

Grup de inițiativă pentru realizarea proiectului After Poll 2020

Referință la prezentarea proiectului Exit-Poll 2020:

Youtube  https://www.youtube.com/watch?v=kYuPYimxUo4
Facebook - https://www.facebook.com/398940653535061/videos/1501385280049968

_______

DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire.


-------------Пресс-релиз
After Poll в день выборов президента Республики Молдова

Сообщество WatchDog.md, Институт публичной политики (ИПП) и инициативная группа гражданских активистов инициировали проведение экзитпола в день выборов президента Республики Молдова 1 ноября.

Проект финансируют организация European Endowment for Democracy и посольство Нидерландов в РМ. Методологию опроса и его проведение обеспечит Центр социологических и маркетинговых исследований CBS-Research.

Учитывая отличия в способе сбора ответов и чтобы избежать спекуляций и интерпретаций, организаторы опроса решили назвать его
After Poll.

Опрос будет проводиться 1 ноября с 12:30 до 21:30 среди граждан старше 18 лет, находящихся в Республике Молдова и обладающих правом голоса.

В условиях пандемии опрос будет телефонным. Выборка респондентов – случайной. Доля погрешности не превысит 1,55%.

В ходе экзитпола планируется охватить 4000 человек, которых спросят, участвовали ли они в выборах и за кого отдали голос. Также у респондентов уточнят возраст, пол, язык общения и регион проживания (город или село). Вопросов о фамилии и имени, адресе и других персональных данных не будет.

Для удобства респондентов, вопросы подготовлены как на румынском, так и на русском языке. Организаторы опроса особо уточняют, что не будут сохранять в какой-либо базе данных номера телефонов респондентов.

Аркадие Барбарошие, исполнительный директор ИПП:
Впервые экзитпол проводился в Республике Молдова на парламентских выборах в 2005 году. Это хорошо известное в нашей стране демократическое упражнение. Мы призываем людей не опасаться опроса и ответить на три-четыре простых вопроса.

Василе Кантаржи, CBS-Rese
arch: Задача экзитполов – контроль и подтверждение результатов выборов, в также предоставление аналитикам эмпирического материала для широкого анализа ситуации. Способ проведения этого опрос будет несколько отличаться от классического варианта, в условиях пандемии общение с респондентами будет происходить не на выходе из избирательных участков, а по телефону. Это будет фактически опрос после голосования.

Виктор Чобану, независимый аналитик:
Мы инициировали этот проект, чтобы предотвратить попытки со стороны власти сфальсифицировать выборы, используя административный ресурс. Они заявляют, что выборы будут честными и корректными, но есть основания не верить им на слово.

Штефан Глигор, независимый аналитик:
После выборов 2016 и 2019 года снизилось доверие к ЦИК и другим госструктурам, вовлеченным в организацию выборов – из-за доказанных фактов покупки голосов, изменения правил игры во время игры, внешнего вмешательства, использования СМИ для манипуляции общественным мнением. Экзитпол – инструмент, который поможет понять, каков результат голосования в действительности.

Валериу Паша,
WatchDog.md: Есть признаки, что так же, как и на местных выборах в Кишиневе, будет монополизировано проведение экзитполов, оплаченных из средств сомнительного происхождения. Поэтому мы решили получить финансирование из открытых и пользующихся доверием источников. Наш проект не направлен против или за  того или иного кандидата, мы не преследуем цели вызвать массовые акции. Это усилие в поддержку демократии, честных выборов и осведомленности. Если выборы не закончатся одним туром голосования, мы проведем опрос и в день второго тура.

Результаты афтерпола будут представлены 1 ноября на двух пресс-конференциях: в 21:30 – предварительные, в 22:00 – окончательные.

Пресс-конференции состоятся  в «Красном зале» бизнес-центра S
ummit Events. Доступ для журналистов будет открыт с 19:30.

Распространение  материалов о проведении афтерпола и дополнительную информационную поддержку журналистов обеспечит информационное агентство IPN (сайт – ipn.
md; контактный имейл – v.vasilica@info-prim.md; контактный телефон – 069151089).

Инициативная группа по реализации проекта
After Poll 2020

Ссылкa на презентацию проекта After Poll 2020:
Youtube  https://www.youtube.com/watch?v=kYuPYimxUo4
Facebook - https://www.facebook.com/398940653535061/videos/1501385280049968  

----------------
DISCLAIMER: Авторы пресс-релизов – не информационное агентство IPN – несут всю полноту ответственности за достоверность и содержание пресс-релиза, представленного для публикации и/или распространения.--------------

Press release
After poll on the day of presidential elections in the Republic of Moldova

The WatchDog.md Community, the Institute for Public Policy (IPP) and an initiative group of civic activists initiated the holding of an exit-poll on the day of the presidential elections in the Republic of Moldova, of November 1.

The project is financed by the European Endowment for Democracy and the Embassy of the Netherlands in the Republic of Moldova. The poll methodology and its conduct will be ensured by the CBS-Research Center of Sociological Investigations and Marketing.

Given the differences in the answer collection method, so as to avoid any speculations and interpretations, the authors decided to give the poll the generic name ”After Poll”.

The poll will be carried out on November 1, between 12:30pm and 9:30pm, among citizens aged 18 and up with the right to vote, who are in the Republic of Moldova.

Given the pandemic, the poll will be conducted by phone. The respondents will be chosen at random. The margin of sampling error will not exceed 1.55%.

It is planned that about 4,000 persons will be surveyed as part of the exit-poll. They will be asked if they voted and who they voted for. The respondents will also specify the age, sex, communication language and area of residence (town or village). Questions about the name and surname, address and other personal data cannot be put.

For the convenience of respondents, the questions are prepared in Romanian and also in Russian. The organizers of the poll specify that they will not save respondents’ phone numbers in any database.

Arcadie Barbăroșie, executive director of IPP: “For the first time the exit-poll was held in the Republic of Moldova at the parliamentary elections of 2005. It is a democratic exercise that is well-known in our country. We encourage the people not to be afraid of the poll and to answer three-four simple questions.”

Vasile Cantarji, CBS-Research: “The task of exit-polls is to control and confirm the election results, offering also an empirical material to analysts for broad analysis of the situation. During the pandemic, the method of conducting the pol will be different from the classical version. The communication with voters will not take place at the exit of the polling station, but by phone. This will actually be a post-votum poll.”

Victor Ciobanu, independent analyst: “We initiated this project in order to prevent authorities’ attempts to falsify the elections using administrative resources. They say the elections will be fair and correct, but there are reasons not to believe them.”

Ștefan Gligor, independent analyst: “After the elections of 2016 and 2019, trust in the CEC and other state bodies involved in the organization of elections declined owing to the proven facts of vote buying, change of the rules of the game during the game, foreign intervention, use of the mass media to manipulate public opinion. The exit-poll is an instrument that will help us to see the real outcome of elections.”

Valeriu Pașa, WatchDog.md: “There are signs that, as in the local elections in Chisinau, the holding of exit-polls funded with obscure financing will be monopolized. Consequently, we decided to obtain financing from open and safe sources. Our project is not aimed at or against a candidate. We do not pursue the goal of triggering mass protests. It is an effort to support democratic, free elections and acknowledgement. If the elections do not end after the first round of voting, we will conduct a poll on the day of the runoffs too.”

The results of the after poll will be announced on November 1 in two news conferences: at 9:30pm – preliminary, at 10pm - final.

The news conference will be held in the Red Hall of the Summit Events Conference Center. The journalists will have access as of 7:30pm.

The distribution of the materials about the after poll and the informational support for journalists will be ensured by IPN News Agency (website ipn.md; contact email address – v.vasilica@info-prim.md; contact phone number – 069151089).

“After Poll 2020” project implementation action group

Reference to the presentation of the Exit-Poll 2020 project:
Youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=kYuPYimxUo4
Facebook - https://www.facebook.com/398940653535061/videos/1501385280049968

-------
DISCLAIMER: Issuers of press releases – not the news agency IPN – are fully responsible for the accuracy and essence of the content submitted for publication and/or distribution.

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.