COMUNICATE DE PRESĂ

Print Send by email

La Chișinău a avut loc cea de-a doua reuniune a Rețelei organizațiilor neguvernamentale regionale împotriva torturii

La octombrie 2018, a avut loc la Chișinău a doua reuniune a Rețelei organizațiilor neguvernamentale regionale împotriva torturii. Reprezentanții diferitelor asociații obștești au reușit să afle mai multe despre munca colegilor lor în beneficiul oamenilor, inclusiv în direcția luptei împotriva fenomenului torturii  și relelor tratamente.

Această rețea a fost creată de Institutul pentru Democrație (Comrat) în parteneriat cu Institutul Național al Femeii din Moldova (Chișinău) și Centrul Media al Transnistriei (Tiraspol) cu sprijinul Uniunii Europene prin Instrumentul European pentru Democrație și Drepturile Omului în cadrul proiectului „Toți împreună vom spune NU torturii în Moldova: societatea civilă împotriva torturii”.

Această rețea are drept scop schimbul de experiență între ONG-uri, sporirea cunoștințelor despre tortură și căile de combatere a acestui fenomen, precum și metodele de influențare a autorităților pentru a-și intensifica activitățile în lupta împotriva torturii. După un program intensiv de instruire, membrii rețelei vor împărtăși cunoștințele acumulate despre metodele de prevenire a torturii în regiunile lor. Aceștia vor oferi informații și asistență juridică altor ONG-uri din regiunile Moldovei.

Reprezentanții societății civile din Republica Moldova (inclusiv regiunea transnistreană) au fost informați despre activitatea colegilor lor în beneficiul oamenilor, inclusiv în direcția luptei împotriva relelor tratamente și a torturii. Luiza Doroșenco, directorul Centrului Media al Transnistriei și coordonator de proiect în regiunea transnistreană, a constatat că prin colaborare putem schimba situația în bine. În opinia ei, cooperarea societății civile pe cele două maluri ale Nistrului în lupta împotriva torturii este foarte importantă și va permite ONG-urilor să învețe din experiența celuilalt, contribuind astfel la creșterea activității lor profesionale.

Programul reuniunii a cuprins o discuție despre stadiul actual al proiectului de trei ani „Toți împreună vom spune NU torturii în Moldova: societatea civilă împotriva torturii”, perspectivele și activitățile planificate.

În cadrul întâlnirii, a fost conturată  strategia de dezvoltare a rețelei și planurile de extindere a acesteia. Președintele Institutului pentru Democrație Andrei Borșevski, a menționat despre lansarea în cadrul proiectului a unui program de sub-subvenții  în mărime fiecare de 5.000-7.000 de euro, pentru ONG-uri menite să sprijine inițiativele lor în combaterea torturii.

Prin urmare, un interes deosebit a fost discutarea ideilor posibile pentru proiecte în cadrul programului de granturi mici. Dialogul deschis al membrilor rețelei a contribuit la dezvoltarea următoarei întâlniri.

O bună tradiție a întâlnirilor a fost formarea reprezentanților rețelei și nu doar disputele pe această temă. Astfel, de data aceasta psihologul Centrului de Asistență Juridică, Psihologică și Reabilitare a Victimelor Torturii din Chișinău a vorbit despre profilul psihologic al victimelor torturii. Acest lucru este deosebit de important, deoarece victimele torturii suferă nu numai din cauza durerii fizice, ci și de traume psihologice grave, ale căror consecințe pot afecta negativ viitoarea lor viață.

La această întâlnire, participanții au fost implicați de coordonatorul de proiect Nonna Mihalcean în diferite tipuri de exerciții non-formale: au învățat despre eficiența utilizării cărților  proiective DIXIT, participanții s-au familiarizat cu  tehnica "Mîina cu 5 Caracteristici", care poate fi folosită în lucru cu beneficiarii, dar și cu colegii pentru o mai bună înțelegere a profilului psihologic al victimei.

Dialogul ne-a permis să facem schimb de experiență, să stabilim contacte între diferite ONG-uri pentru activități comune. Participanții au apreciat foarte mult acest eveniment, mulțumindu-i organizatorilor și donatorului pentru că l-au ținut.

Informații adiționale: Acest proiect este implementat cu suportul financiar al Uniunii Europene. Coordonatorul proiectului este Institutul pentru Democrație - o organizație publică înregistrată oficial la Ministerul Justiției al Republicii Moldova în ianuarie 2007.

În anul 2016, pentru realizări excelente în domeniul drepturilor omului, Institutul pentru Democrație a câștigat premiul Asociației Occidentale a Cluburilor UNESCO cu prilejul Zilei Internaționale a Drepturilor Omului. Pentru realizări remarcabile în desfășurarea activităților în domeniul drepturilor omului în anul 2016, revista științifică internațională "Supremația Dreptului" a recunoscut Institutul pentru Democrație ca fiind organizația anului.
 


DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire

____________________________________________________

 

В Кишиневе состоялось второе заседание Сети региональных неправительственных организаций по борьбе с пытками

В октябре 2018 г. в Кишинёве состоялось второе заседание Сети региональных неправительственных организаций по борьбе с пытками. Представители разных общественных организаций смогли ещё больше узнать о работе своих коллег на благо людей, в том числе в направлении борьбы против жестокого обращения и пыток.

Данная Сеть создана Институтом демократии (Комрат) в партнёрстве с Национальным институтом женщин Молдовы (Кишинев) и Медиа Центром Приднестровья (Тирасполь) при поддержке Европейского Союза посредством Европейского инструмента содействия демократии и правам человека в рамках проекта «Все вместе скажем НЕТ пыткам в Молдове: гражданское общество против пыток».

Данная Сеть направлена на обмен опытом между НПО, повышение их знаний о пытках и способах борьбы с этим явлением, а также о методах воздействия на власть в целях активизации ее деятельности по борьбе с пытками. После интенсивной программы обучения члены Сети будут делиться полученными знаниями о методах предотвращения пыток в своих регионах. Они будут оказывать информационную и юридическую помощь другим НПО в регионах Молдовы.

Представители разных общественных организаций Молдовы (включая и Приднестровский регион) были ознакомлены о работе своих коллег на благо людей, в том числе в направлении борьбы против жестокого обращения и пыток. Луиза Дорошенко, директор Медиа Центром Приднестровья и координатор проекта в Приднестровском регионе отметила, что благодаря совместной работе мы сможем изменить ситуацию к лучшему. По ее мнению, сотрудничество гражданского общества двух берегов Днестра в деле борьбы с пытками очень актуально и позволит НПО перенять опыт друг-друга, способствуя тем самым росту их профессиональной активности.

В программе встречи состоялось обсуждение текущего состояния трёхлетнего проекта «Все вместе скажем НЕТ пыткам в Молдове: гражданское общество против пыток», его перспектив и планируемых мероприятий.

В ходе заседания совместно была определена дальнейшая стратегия развития Сети и планы по ее расширению.

В ходе заседания Сети Андрей Боршевский, президент Института демократии отметил, что в рамках проекта Институтом демократии будет внедрена программа суб-грантов для НПО, направленная на поддержку их инициатив по борьбе с пытками, размер каждого суб-гранта будет варьировать в пределах 5000-7000 евро.

Поэтому особый интерес вызвало обсуждение возможных идей для проектов в рамках программы малых грантов. Открытый диалог членов сети помог выработать тематику следующей встречи.

Хорошей традицией встреч стало обучение представителей Сети, а не только диспуты по теме. Так, в этот раз психолог Центра юридической и психологической помощи жертвам пыток в Кишиневе рассказала о психологическом профиле жертв пыток. Это особенно важно, так как жертвы пыток страдают не только от физической боли, они получают сильнейшую психологическую травму, последствия которой могут негативно отразиться на всей их дальнейшей жизни.

На данной встрече участники были вовлечены координатором проекта Нонной Михалчан в различного рода неформальные упражнения: они узнали об эффективности использования проективных карт DIXIT, также участником была представлена техника «Рука и 5 характеристик», которую можно использовать в работе с бенефициарами, с коллегами по работе для лучшего понимания психологического профиля жертвы.

Состоявшийся диалог позволил обменяться опытом, наладить контакты между различными НПО для совместной деятельности. Участники очень высоко оценили данное мероприятие, поблагодарив за его проведение организаторов и донора.

Данный проект реализуется при финансовой поддержке Европейского Союза. Координатором проекта является Институт демократии – общественная организация, официально зарегистрированная в Министерстве юстиции Республики Молдова в январе 2007 года. В 2016 году за выдающиеся достижения в области прав человека Институт демократии получил награду Западно-региональной ассоциации клубов ЮНЕСКО по случаю Международного дня прав человека. Международный научный журнал «Верховенство права» признал Институт демократии организацией года за выдающиеся достижения в проведении мероприятий в области прав человека в 2016 году.

 


DISCLAIMER: Авторы пресс-релизов – не информационное агентство IPN – несут всю ответственность за достоверность и содержание пресс-релиза, который предлагают к публикации.


ANUNȚURI

Vezi toate

COMUNICATE DE PRESĂ

Vezi toate

Ultimele video

Conferințe IPN [HD] | Dezvelirea bustului în cinstea unui membru al Sfatului ȚăriiConferințe IPN [HD] | Preferințele moldovenilor privind sărbătorile de Paști
Conferințe IPN [HD] | Interviu IPN: Evoluția relațiilor Republicii Moldova cu Uniunea EuropeanăConferințe IPN [HD] | Patimi, iertarea și împăcarea în politică
Vezi toate
banner creditex